РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

Препис

1 Приложение Очаквани промени по двата сценария за трите бъдещи времеви периода по отношение на средните температури и количество валежи за територията на страната и по райони за басейново управление, получени в резултат от климатичното моделиране 1. Очаквани промени по сценария RCP4.5 Получените резултати за очакваните климатични промени се отнасят до средните стойности за температурата и количеството валеж на база осреднените им денонощни стойности за определените периоди и за съответните сценарии, както и за историческия период година. Същите са показани в Таблица І.6.,Таблица І.7. и Таблица І.8. Последните от всяка група изображения на фиг. I.4.,фиг. I.5. и фигл I.6 дава очакваното пространствено разпределение на изменението за съответната променлива, сравнено с историческия период. Таблица І.6. Средни стойности на температурата (Т) и количеството валежи (Р) за периода година за територията на България и на басейновите дирекции deltap Територия Означение T_4.5 Thist deltat P_4.5 P_hist deltap % България BG Дунавски район BG Източнобеломорск и район BG район BG Западнобеломорск и BG Забележка: Т при сценарии RCP4.5, Т исторически период и Т изменение; Р при сценарии RCP4.5, Р исторически период и Р изменение. Таблица І.7. Средни стойности на температурата и количеството валежи за периода година за територията на България и на басейновите дирекции Територия Означение T_4.5 Thist deltat P_4.5 P_his t deltap deltap % България BG Дунавски район BG Източнобеломорск и район BG район BG Западнобеломорск и район BG I - 1

2 Таблица І.8. Средни стойности на температурата и количеството валежи за периода година за територията на България и на басейновите дирекции Територия Означение T_4.5 Thist delta T P_4.5 P_hist deltap deltap% България BG Дунавски район BG Източнобеломорс ки район BG район BG Западнобеломорс ки район BG От горните таблици се вижда, че по сценария RCP4.5 през първите два бъдещи периода стойностите на средните денонощни температури за страната са с тенденция към повишение с малко над 1 C спрямо референтния период. За териториите на басейновите дирекции тези стойности варират от 1.02 C (за я район през първия период), до 1.09 C (за Западнобеломорския район през втория период). Найзначимо повишение по този сценарий може да се очаква към края на века ( г.), което е в диапазона от 2.49 C (за Западнобеломорския район) до 2.79 C (за Дунавския район). Подобно на температурите, моделираните стойности на средноденонощните валежни количества за страната и териториите на басейновите дирекции за трите бъдещи периода също са по-високи от тези през референтния период. Като цяло повисоки стойности на очакваното изменение са характерни за първия период (средно за страната с 4.67 %), като през втория и третия период това повишение намалява с 2.71 % през втория период и с 1.85 % през третия период. Очакваното увеличение на средноденонощните валежни количества е най-значимо за територията на я район с 7.5 % (през първия бъдещ период) и с 5.07 % (през втория бъдещ период). През третия период стойностите на показателя са най-високи за Западнобеломорския район (с 4.26 %), а най-ниски за Дунавския (с 1.17 %) и Източнобеломорския район (с 1.3 %). Пространственото разпределение на моделираните средни стойности за температурата и количеството валеж на база осреднените им денонощни стойности по сценария RCP4.5,се илюстрира от следващите три фигури: (Фигура I.4. Фигура I.6.),Фигура I.5. и I - 2

3 I - 3

4 Фигура I.4 Пространствено разпределение на средната температура и количеството валеж за територията на България за периода г. (за историческия период, по сценарий RCP 4.5 и разлика между тях) I - 4

5 Фигура I.5. Пространствено разпределение на средната температура и количеството валеж за територията на България за периода г. (за историческия период, по сценария RCP 4.5 и разлика между тях) I - 5

6 Фигура I.6. Фигура I.6. Пространствено разпределение на средната температура и количеството валеж за територията на България за периода г. (за I - 6

7 историческия период, по сценарий RCP 4.5 и разлика между тях) 2. Очаквани промени по сценария RCP8.5 По аналогичен начин са представени и получените резултати за очакваните измененения на моделираните средни стойности за температурата и количеството валеж на база осреднените им денонощни стойности по периоди за сценария RCP 8.5 Таблица І.9., Таблица І.10., и Таблица І.11. и на фиг. Фигура I.7., Фигура I.8 и Фигура I.9. Таблица І.9. Средни стойности по площ на температура и количество валеж за периода година Територия Означение T_8.5 Thist deltat P_8.5 P_his t delta P deltap% България BG Дунавски район BG Източнобеломор ски район BG район BG Западнобеломор ски район BG Таблица І.10. Средни стойности по площ на температура и количество валеж за периода година Територия Означение T_8.5 Thist deltat P_8.5 P_hist deltap deltap% България BG Дунавски район BG Източнобеломор ски район BG район BG Западнобеломор ски район BG Таблица І.11. Средни стойности по площ на температура и количество валеж за периода година Територия Означение T_8.5 Thist deltat P_8.5 P_hist deltap delta P% България BG Дунавски район BG Източнобеломор ски район BG I - 7

8 Територия Означение T_8.5 Thist deltat P_8.5 P_hist deltap delta P% район BG Западнобеломор ски район BG По сценария RCP8.5 също може да се очаква постепенно повишение на средните денонощни стойности на температурата и през бъдещите три периода в сравнение с референтния период. Това повишение обаче е по-значимо в сравнение със сценария RCP4.5, особено за третия период. През първия период се очаква средната денонощна температура да нараства с от 1.1 C до 1.2 C, през втория с от 1.3 C до 1.5 C, а през третия с от 3.7 C до 3.9 C в сравнение със базовия период. За съответния период между стойностите на показателя за териториите на отделните басейнови дирекции не се наблюдават значими разлики. При валежите през третия бъдещ период относителното увеличение е най-голямо за страната с 5.54 %, като стойността на показателя е най-ниска за същия период за Западнобеломорския район (2.7 %), а нависока за я (9.86 %). През първия бъдещ период стойностите на показателя показват относително намаление на валежите спрямо референтния период за териториите на Дунавския (с %), Източнобеломорския (с %) и Западнобеломорския район (с %). През втория бъдещ период относително намаление на стойностите на показателя са получени само за Западнобеломорския район (с %). Пространственото разпределение на моделираните средни стойности за температурата и количеството валеж на база осреднените им денонощни стойности по сценария RCP8.5 се вижда на следващите три фигури- Фигура I.7., Фигура I.8. и Фигура I.9. I - 8

9 Фигура I.7.Пространствено разпределение на средната температура и количеството валеж за територията на България за периода г. (за историческия период, по сценарий RCP 8.5 и разлика между тях) I - 9

10 Фигура I.8. Пространствено разпределение на средната температура и количеството валеж за територията на България за периода г. (за историческия период, по сценарий RCP 8.5 и разлика между тях). I - 10

11 Фигура I.9. Пространствено разпределение на средната температура и количеството валеж за територията на България за периода г. (за историческия период, по Сценарий RCP 8.5 и разлика между тях) I - 11

[Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение Преглед на ползването на земите

[Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение Преглед на ползването на земите Приложение Преглед на ползването на земите по поречия 1.Преглед на ползването на земите за поречие Искър Таблица 1 Преглед на ползването на земите за поречие Искър, в % от площта на водните тела 24 8633,654

Подробно

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Р Население О Население П Население Б Население Население в района на Реалистична прогноза за населението Р ДРБУВ в ДРБУВ

Подробно

Презентация на обучение

Презентация на обучение Растеж и производителност на естествените гори от черен бор (Pinus nigra Arn.) в районана град Велинград Филип Устабашиев e-mail: filip_ust@abv.bg Лесотехнически университет - София Обект на настоящата

Подробно

Проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите ( ) Приложение Прогноза за район

Проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите ( ) Приложение Прогноза за район Приложение 2.1.5.3 Прогноза за райони с недостиг на вода и риск от засушаване за периода 2071-2100 г., съгласно най-песимистичния сценарий на климатични промени Резултатите и анализите са съгласно научна

Подробно

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 18 ГОДИНА През октомври 18 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението) в

Подробно

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2019 година

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2019 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 1 Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите Транспорт, складиране и пощи, Създаване и разпространение

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 215 ГОДИНА През януари 215 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.8 пункта спрямо равнището си от октомври 214 г. (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през ноември 2018 г. се понижава

Подробно

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ФЕВРУАРИ 17 ГОДИНА През февруари 17 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва приблизително равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението).

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 5/2015) София, 28 октомври 2015 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 5/2015) София, 28 октомври 2015 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 5/2015) София, 28 октомври 2015 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 22.10.2015

Подробно

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2019 година,

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2019 година, ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 1 Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите Транспорт, складиране и пощи, Създаване и разпространение

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАЙ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през май 2019 г. остава непроменен

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЮНИ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през юни 2019 г. намалява с 1.1%

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, 2, АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 3 Общият индекс на цените на производител през август 2019 г. нараства

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през април 2018 г. нараства с

Подробно

СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ доц. д-р Иванка Драганова Колева-Лизама Научните, научно-приложни и научно-методични приноси могат да се

СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ доц. д-р Иванка Драганова Колева-Лизама Научните, научно-приложни и научно-методични приноси могат да се СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ доц. д-р Иванка Драганова Колева-Лизама Научните, научно-приложни и научно-методични приноси могат да се обобщят в няколко направления: I. Разработнане на

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАРТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през март 2019 г. се покачва с

Подробно

Microsoft PowerPoint - Klimat Vit&Osam

Microsoft PowerPoint - Klimat Vit&Osam Климатична характеристика на водосборните басейни на реките Вит и Осъм автор: Кристина Гърциянова Географски институт при БАН, секция Физическа География Климатична подялба на Европа по Алисов - климатични

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 10/2015) София, 2 декември 2015 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 10/2015) София, 2 декември 2015 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 10/2015) София, 2 декември 2015 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 26.11.2015

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 26/2019) София, 3 юли 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 26/2019) София, 3 юли 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 26/2019) София, 3 юли 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 27.06.2019

Подробно

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 Д О К Л А Д за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на г. за общини Монтана и Видин

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 Д О К Л А Д за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на г. за общини Монтана и Видин Д О К Л А Д за превишенията на нормите за 1 през зимния сезон на 218-219 г. за общини Монтана и Видин към РОУКАВ Северен/Дунавски На територията, контролирана от РИОСВ Монтана са разположени два стационарни

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 34/2016) София, 24 август 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 34/2016) София, 24 август 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 34/2016) София, 24 август 2016 г. Съдържание 1. Проведени основни селскостопански мероприятия към 18.08.2016

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2011 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2011 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ 11 ГОДИНА ДОХОДИ НА ДОМАКИНСТВАТА През 11 г. средният годишен доход общо на лице от домакинство е 3 937 лв., което е с 3.3 повече спрямо година. Основната

Подробно

Стопанска конюнктура през май 2019 година

Стопанска конюнктура през май 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАЙ 19 ГОДИНА През май 19 г. общият показател на бизнес климата 4 се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението), което се дължи

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА 1 Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите Транспорт, складиране и пощи, Създаване и разпространение

Подробно

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе Черноморски район за басейново управление на водите (ЧБУВ) Приложение VI - 5 Население Население в района на ЧБУВ Дял на населението, включено към централно водоснабдяване Население, включено към централно

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, МАРТ 2012 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, МАРТ 2012 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, МАРТ 12 ГОДИНА През март 12 г. стопанската конюнктура в страната леко се подобрява. Общият показател на бизнес климата 4 се покачва с 2.3 пункта спрямо

Подробно

Професионална гимназия по икономика

Професионална гимназия по икономика ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА град Перник Участници: 1. Магдалена Александрова Георгиева - 11 клас 2. Десислава Николаева Петрова 11 клас 3. Мария Александрова Георгиева 11 клас Ръководител: Николина

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

Наблюдение на потребителите, октомври 2018 година

Наблюдение на потребителите, октомври 2018 година НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 218 ГОДИНА През октомври 218 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 3.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на пониженото доверие сред

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2016) София, 27 юли 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2016) София, 27 юли 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2016) София, 27 юли 2016 г. Съдържание 1. Проведени основни селскостопански мероприятия към 21.07.2016

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НИМХ-МОН: През нощта в Южна България валежите ще са интензивни, придружени с гръмотевици. И утре ще се развива значителна купеста и купес

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НИМХ-МОН: През нощта в Южна България валежите ще са интензивни, придружени с гръмотевици. И утре ще се развива значителна купеста и купес ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НИМХ-МОН: През нощта в Южна България валежите ще са интензивни, придружени с гръмотевици. И утре ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има превалявания от дъжд,

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2019) София, 31 юли 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2019) София, 31 юли 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2019) София, 31 юли 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 25.07.2019

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно