СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление ОКС магистър Специалност: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ Магистърска програма: И Б Б ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР Форма на обучение: РЕДОВНО Продължителност на обучението (брой семестри): 5 (пет) Професионална квалификация: Магистър по Стопанско управление г. 1 от 4

2 Квалификационна характеристика Специалност: Стопанско управление Магистърска програма: ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР 1. Насоченост, образователни цели Настоящата магистърска програма от професионално направление 3.7. Администрация и управление е предназначена за кандидати с базово образование ПРОФЕСИОНАЛЕН бакалавър. Условия за кандидатстване: Завършена степен професионален бакалавър в професионално направление 3.7 Администрация и управление. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на икономическата и езикова грамотност (написване на есе по актуален управленски проблем), както и на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит ( защита на дипломна работа) и оценките от есето и събеседването. Целта на програмата е да създаде висококвалифицирани ръководни специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и средства за управление в сферата на туризма. Чрез специализиращите дисциплини студентите ще овладеят знания и умения в областта на организацията, маркетинга и планирането на основните туристически дейност както и спецификата на проектното управление и на информационните системи в туризма. Специално внимание се отделя на развитието на международния туризъм, процесите на глобализация и значинето на устойчивото развитие чрез специализираните видове туризъм. Разработването на магистърските тези следва да профилира реализацията на студентите за работа в две основи направления туризъм и туризъм на историческото наследство, да управляват основните и специфичните форми и дейности на туризма в съответствие с теорията и съвременните тенденции на ефективно икономическо развитие на туризма и туризма на историческото наследство като една изключително просперитетна разновидност на туризма. Структурата на програмата по учебен план включва: Първи и втори семестър: подготвителна година с общоикономически и управленски профил Трети семестър: основни специализиращи дисциплини за двете направления на специализациите; Четвърти семестър в направленията Специализация «Туризъм» Специализация «Туризъм на историческото наследство» Пети съместър: разработване и защита на преддипломен проект и на магистърска теза по специалността Насочеността на програмата е преди всичка към подготовка на специалисти по икономика и управление на туризма (респективно туризма на историческото наследство), коиото да притежават способностите и уменията да работят и да се налагат като водещи специалисти в условията на динамично променяща се бизнес и пазарна среда. Обучението има силно изразен интердисциплинарен характер, което отразява комплексността и специиката на отрасъла туризъм като стопанска и социална дейност. 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.) г. 2 от 4

3 Обучението включва обща теоретична подготовка през първата подготвителна година (I и II семестър), което се допълва със специализиращите задължителни и изборни дисциплини (III IV) семестър. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа, която има за цел да покаже придобитите от студентите практически умения и теоретични знания в решаването на конкретни казуси, задачи и проблеми. Към общата теоретична подготовка се отнасят такива дисциплини като микроикономика, макроикономика, финанси, счетоводство, право, основи на управлението, управление на човешки ресурси, маркетинг. Към специализиращите дисциплини и на двата модула се отнасят планиране и устойчиво развитие на туризма, икономика на международния туризъм, маркетинг и управление на дестинацията, както и управление на проекти в туризма. Специализацията се допълва и в при разделението в модули през IV семестър, където се акцентира респективно върху туризма или историческото наследство. За специализация «Туризъм» се изучават такива дисциплини като Управление на туроператорската и турагентската дейност, управление на туристическото предприятие, алтернативни видове туризъм и информационни и управленски системи в туризма. За специализация «Туризъм на историческото наследство», лица, които вече са изучавали и завършили успешно посочените по-долу 6 (шест) дисциплини, включени в учебния план през IV семестър - да бъде зачетена съответната дисциплина, при условие, че хорариумът, посочен в дипломата за завършена образователна степен, покрива минимум 80% от хорариума предвиден по учебен план 1. Праисторическа и антична култура; История на Гърция, Рим и Тракия; История на Средновековна България; Българското общество през XV- XIX в;. Византия и Балканите до XV век; Нова и съвременна българска история; И двете специализации предлагат богат набор от изборни дисциплини, които да позволят на студентите да се профилират и допълнително обогатят. Изборните дисциплини са съобразени с профила и професионалната насоченост на програмата. 3. Професионални компетенции Студентите придобиват основни професионални компетенции от технологичните дейности в туризма с практико-приложен характер, каквито са: хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска, агентска и транспортна дейност, туристическа анимация, екскурзоводството и др., а така също и компетенции свързани с прилагането на управленски и маркетингови стратегии и и тяхното успешно прилагане в туризма; Компетенции свързани с използването, усъвършенстването и адаптирането към съответните дейности в туризма на компютърните информационни системи (CRM и ГИС). Езикови компетенции и умения с чуждоезиково обучение с цел активна професионална реализация в областта на туризма и осигуряване на възможности за комуникация и мобилност на професионалната реализация. Студентите формират практико-приложни умения в областта на: организацията и управлението на туризма на различни пространствени и фирмени равнища; осъществяването на експертна и консултантска дейност към различни структури на държавната администрация, частния бизнес и неправителствени организации; работа с информационни и резервационни системи в туризма, необходими 1 Тези кандидати трябва да изучат и да положат изпити по учебните дисциплини от IV семестър със специализиращ профил история, които не са изучавали. За всеки от тези курсове допълнително се заплаща учебна такса г. 3 от 4

4 за съвременното информационно обезпечаване на бизнеса, за регулиране и проследяване информацията за продажбите и пазарите, набавяне информация за динамиката на околната среда, проследяване на поведението на потребителите и конкурентите. 4. Професионална реализация Завършилите специалността са в състояние да се реализират на ключови позиции в управлението на предприятия, професионални формирования, неправителствени и правителствени институции в сферата на туризма и културните иниституции, хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и агентска дейност, търговията, научноизследователските учебни центрове, служители в държавни институции, консултанти, специалисти на свободна практика, изследователи, докторанти, преподаватели и др. Магистърската програма осигурява възможности на студентите да разширят и да задълбочат познанията си по специален предмет на управление общо за туристическата индустрия или в сферата на културно-историческото наследство както и да формират и развиват специфични управленски умения за успешна реализация в туристическата индустрия като цяло г. 4 от 4

5 Б код на спец. Специалност "Стопанско управление"/магистърска програма "Икономика и управление на туризма - за професионален бакалавър" за випуска, започнал през 2013/2014 уч.година код на дисциплин ата Наименование на учебната дисциплината Вид З, И, Ф семестър ECTS кредити Всичко Лекции Часове - общ брой Семинарни занятия практически упр. / хоспетиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод Задължителни дисциплини 1 Основи на управлението, вкл. З КИ З БПК, проект 2 З Микроикономика З И 3 З Макроикономика З И 4 З Маркетинг, проект З КИ 5 З Гражданско право З И 6 Бази от данни в стопанското З ТО З управление, задача* 7 З УЧР и ОП, проект З КИ 8 З Търговско право З И 9 З Бизнес статистика З И 10 Финанси (държавни и З ТО 0 З 7 1 корпоративни) 11 З Финансово счетоводство* З И 12 З 7 1 Пари, банки и финансови пазари З И * Дисциплините се четат в поток с бакалавърските програми З Планиране и устойчиво развитие на туризма Икономика на международния З туризъм З И З И

6 Маркетинг в туризма и управление З КИ 15 на дестинацията, проект З Управление на проекти в туризма, З КИ З проект 17 З Чужд език З ТО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ Управление на туроператорската и З КИ 18 турагентската дейност, проект З Управление на туристическото З И З предприятие 20 Организация и управление на З И З алтернативните видове туризъм 21 Информационни и управленски З И З системи в туризма 22 З Чужд език З ТО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ на ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 23 Праисторическа и антична култура З И З История на Гърция, Рим и Тракия, З КИ З проект 25 История на Средновековна З КИ З България, проект 26 Българското общество през XV- З КИ З XIX в., проект 27 З Византия и Балканите до XV век. З И 28 З Нова и съвременна българска З И история 29 З Преддипломен проект З КИ Избираеми дисциплини избраните дисциплини трябва да носят минимум 8 кредита 1 И Туристическо право И ТО 2 И Туризъм на историческото наследство И И

7 3 Конюнктура в туристическата И И И индустрия 4 Международни икономически И И И организации 5 Конкуренция и конкурентни И И И стратегии в туризма ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "ТУРИЗЪМ" Избираеми дисциплини избраните дисциплини трябва да носят минимум 10 кредита Икономика и управление на И И 6 хотелиерството и И ресторантьорството 7 Екскурзоводско обслужване и И КИ И туристическа анимация, проект 8 Предприемачество на малкия и И И И среден бизнес в туризма 9 И Политики на Европейския съюз И И Международна миграция и И И 10 И глобализация Научноизследователски методи за И ТО 11 подготовка на магистърски тези И ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "ТУРИЗЪМ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО" Избираеми дисциплини избраните дисциплини трябва да носят минимум 6 кредита Образ и култ в античния свят и И И 12 И Тракия Проблеми на интерпретацията в И И 13 И праисторията Късноантично ювелирство и И И 14 И металопластика 15 И Всекидневният живот в Тракия И И Локални традиции, календарни И И 16 И празници и фестивали Личности, легенди и митове в И И 17 И българската история Студентът може да избира както избираеми, така и задължителни дисциплини от всички магистърски програми в Стопанския факултет.

8 Дипломиране Начин на дипломиране ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия Защита на дипломна работа 15 февруари ноември Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол 01 от г. ДЕКАН:... /доц.д-р Тодор Попов/

9

10

11

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърс

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърс СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 3.0 Социални, стопански и правни науки НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9 Туризъм СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Квалификационна характеристика на специалност Туризъм Утвърждавам:

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност  Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец Вид З,, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец. Специалност "Геопространствени системи и технологии"

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно