ттттттттттjjjjjjj

Размер: px
Започни от страница:

Download "ттттттттттjjjjjjj"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я На дисертационния труд, представен от Светлана Велкова на тема Теоретични проблеми и експериментални подходи към психологическото изследване на мистичния опит, за присъждане на образователната и научна степен Доктор по психология Рецензент: Проф., д-р Румяна Божинова Светлана Велкова със своя дисертационен труд, фокусеран върху «мистичното» като опит, ни въвежда в сферата на загадъчния личностен свят, намиращ се на границата между реалност и фикция, между видимо и невидимо, уловимо и неуловимо. Мистичното като феномен винаги е провокирал интереса на хората, на специалистите в различни периоди и области. Днес, в епохата на изключителен технологичен напредък, на нови подходи на изследване и интерпретация на физическите и психологични явленията и на връзката между тях, мистичното отново очаква своето обяснение. В този смисъл избраната от Велкова тема е безспорно актуална. Ориентацията на дисертантката към проучване на мистичния опит и ефектът му върху личността, нейните преживявания и развитие, предполага обогаатяване на съществуващата представа за него, което е определящо за научната значимост на работата. Дисертабилността на труда се подсилва и от практическата му стойност във връзка с разкриваните закономерности в паталогичната изразеност на мистичния опит. Дисертацията е представена в рамките на 160 страници. Илюстративният материал включва 35 таблици, 4 фигури и 5 приложения. Библиографската справка е от 89 източника, 66 от тях са на кирилица и останалите 23 на латиница. Дисертацията е разработена в две част, съответно пет глави, увод, заключение и изводи. Работата е построена в съответствие с характера на реализираното изследване, включващо теоретичен и емпиричен фокус. 1

2 Първата част е насочена към изясняване на теоретичните подходи към съществената за работата проблематика. В рамките на три глави докторантката проследява развитието на идеята за мистичния опит, нейното третиране в социален, културен и религиозен контекст. Специален акцент е поставен върху психологичната интерпретация на мистичния опит и на мистичния опит в зависимост от психичното здраве на индивида. Съществено от гледна точка на конкретната разработка е позоваването на хуманистичната психология, специално на вижданията на Роджърс и Маслоу за себеактуализацията, както и на Чиксентмихай за върховите преживявания. Заслужава да се подчертае, че теоретичната част на дисертацията се отличава със сериозна тежест и собствен принос в рамките на цялата работа. Тя надхвърля функцията извеждане на теоретичните предпоставки за конкретно емпирично изследване, както в съдържателен план така и като обем (тя е по-голяма от емпиричната част). Смятам, че това до голяма степен е правомерно от гледна точка сложността на изучавания феномен и разминаванията в неговото концептуално третиране. Светлана Велкова успява не само да проследи различните виждания, но да ги анализира от съвременна гледна точка, от гледна точка на съвременни психологични концепции, както и да изведе собствена линия на третиране на мистичния опит, която да предпостави проведеното от нея емпирично изследване, включваща в единен модел различните аспекти на мистичния опит. Във втората част на дисертацията, развита в рамките на две глави, са изложени постановката на емпиричното изследването и резултатите от изследването с техния анализ. Светлана Велкова си поставя за цел да проучи в сравнителен план конкретна страна от взаимоотношенията между мистичния опит, емоционалната и социална устойчивост и възприемането на реалността при личности с психиатрична диагноза шизофрения и личности без подобна диагноза. Тази цел е конкретизирана основно чрез изучаване влиянието на мистичния опит върху различителната сила на баланс на афекта, отвореността към нов опит, самотността и личностното развитие, а също съгласуваността между субективните оценки на отделните променливи. За всяко от посочените връзки Велкова издига съответни хипотеза. Разработеният модел на изследване отразява амбициата на докторантката да операционализира по нов начин преживяването на мистичния опит. Тя приема понятията «мистичен опит» и «върхови преживявания» като характеризиращи психичния феномен «мистичен» в различни аспекти. Велкова се ориентира и към 2

3 нетрадиционно проучване на мистичния опит в плана на нормалното психично явление разкриването на т.н. «мистични проявления» в опита на личността.. Дисертантката проявява подчертана прецизност в избора и подготовката на методите на планираното изследване. Те се отличават с добри психометрични характеристики и предполагат пълноценно проучване на мистичния опит и неговото влияние върху личността в посочените аспекти. Това е гарантирано с изследване на валидността на всяка от използваните 5 скали. Инструментариумът на емпиричното изследване включва: 1) Скала за изследване на мистичния опит на д-р Ралф Худ (Ralph W. Hood); 2) Отвореност към нов опит на Капрара, Барбаранели и Бургони; 3) Скалата за баланс на афекта на Нормън Брадбърн и Е. Нол, 4) Въпросник за емоционална/социална самотност на Хари Винченци и Фран Грабоски и 5) Въпросник за личностно развитие (PGIS). Извадката на изследването е подходящо подбрана, съобразно приетия критерии за психиатрична диагноза. В окончателния вариант на изследването участват 524 изследвани лица, от тях 31 лица с поставена диагноза шизофрения. Подизвадките (психично здрави лица и с психиатрична диагноза) са коректно описани. Статистическата обработка на резултатит е съобразенна с различието в обема на двете изследвани групи. Тенденциите по отношение на изследваните явления са изведени основно на базата на факторен анализ, корелационен анализ и Т-тест за сравнение на средни величини. Те обаче не са подходящо табличното и графично илюстрирани. Директното прилагане на статистически получените таблици не е целесъобразно от гледна точка на качествената интерпретация на получените резултати. Това в изложението съответно е съпроводено от не достатъчно ясно представяне на двата плана на анализ - статистически доказателства и психологичен смисъл и интерпретация на установените тенденции. Представените във втората глава на коментираната част резултатите и закономерности са в съгласие с издигнатите от Велева хипотези. Те доказват, че мистичния опит на индивида определя наличието на отвореност към нов опит. Също така, че той оказва влияние върху социалната и емоционална самотност и личностовото развитие, изключение прави баланса на афекта. Специален интерес представлява установеното значимо различие между изследваните с психиатрична диогноза и психично здрави хора по отношение на чувството за единство или свързаност с целия свят, а също установеното значимо 3

4 сходство по отношение свързаността между всички неща и разкриването на абсолютната реалност. В следваното в тази част изложение, Велкова се опитва да съпостави получените от дисертационното изследване резултати с чужди предходни изследвания и концепции, което по същността си е положителен подход, С това тя отново демострира широката си осведоменост в конкретната и близки до нея обаласти. В същото време тези обсъждания на места са твърде обширни и излизат от рамките на необходимата подкрепа или не на определена интерпретация и се включват отново в теоритичната дискусия върху проблемите. Заключителната част на дисертацията е насочена към синтетично изложение на ключовите моменти на представяния труд и връзката между тях. Ясно е изведена връзката между културните и психологични предпоставки за изучаването на мистичния опит, критичния анализ на теоретичните и методологични проблеми и създаването на операционален модел на изследване, както и получаване на конкретни емпирични резултати. Безспорно това допринася да баде разбрана по-точно и цялостно гледната точка на автора на работата, на новите моменти в нея. Известни резерви обаче поражда семплото представяне на емпиричните резултати. Работата добива определена завършеност с изведените основни изводи. Те отразяват достатъчно обобщено и ясно съществените теоретични, методологични и емпирични констатации, до които Велкова достига в резултат на проведените проучвания. В тази част достатъчно обективно е посочен и приложния потенциал на изведения изследователски модел и създадения инструментариум. Като цяло обсъждания дисертационен труд се отличава със сериозни достойнства, към които може да бъде причислен и добрия научен стил и език на следваното от дисертантакат изложение. Приемам изведените от докторантката приноси на дисертационния труд. Ще акцентирам върху най-значимите според мен: 1) Изведен е комплексен теоретичен и обяснителен модел за преживяването на мистичния опит, независимо от психичното здраве на личността; 2) Разкрити са съществени закономерности на връзката на мистичния опит със способността на личността в психично здраве и болест за себерефлексия, отвореност към нов опит, самотност, себеразвитие. С особена значимост са доказателствата за връзката мистичен опит отвореност към нов опит. 4

5 3) Обогатено е съдържанието на мистичния опит, като е анализирана връзка му с теорията за поток на съзнанието и върхови преживявания. 4) Формиран е комплекс от валидизирани методи, приложим за изучаване на мистичния опит и неговото влияние върху личността в конкретни аспекти в различни подобласти клинична психология, психотерапия, професионално консултиране и подбор, социално-психологичен тренинг и др.. Светлана Велкова е представила 6 публикации, отразяващи свързани с темата на дисертацията. Авторефератът отразява адекватно дисертационния труд. изследвания Направените препоръки към отделни подчасти от работата по-никакъв начин не поставят под съмнение нейните достойнства и моята оценка за нея като цяло е определено положителна. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Предложеният от Светлана Анастасова Велкова дисертационен труд на тема: Теоретични проблеми и експериментални подходи към психологическото изследване на мистичния опит представя автора като компетентен специалист, с добра теоретична подготовка и умение да анализира и систематизира научно знание, да продуцира оригинални идеи, а също да поставя сериозни емпирични изследвания. Специално трябва да се подчертае ориентацията й към значими от научна и от практическа гладна точка проблеми в областта на психологията. Дисертационният труд напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и правилника за прилагането му. Посоченото по-горе ми дава основание с убеденост да предложа на уважаемото Научно жури да гласува за присъждането на Светлана Анастасова Велкова образователната и научна степен Доктор по направление Психология г. Проф. д-р Румяна Божинова 5

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на МАРТИН ПEТРОВ ЯНКОВ на тема: ЛЮБОВНИ СТИЛОВЕ, САМООЦЕНКА И ЛЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР Изготвил становището:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРА

РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРА РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРАЛАМБУС Рецензент: доц. Павлина Петкова, дм Докторската

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

Уведомление,

Уведомление, С Т А Н О В И Щ Е от Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс. Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна. По отношение заповед на ректора на ВСУ Черноризец Храбър 1495 от 16.11.2017 г за включване

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е от проф. Валери Стоилов Стоянов, доктор по психология, кат. Психология, Юридически факултет на Варненски свободен университет Черноризец Храбър относно дисертационен труд на тема: Нагласи

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ..ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Рецензия на Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн Професор в катедра психология при ВСУ Черноризец храбър О

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ..ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Рецензия на Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн Професор в катедра психология при ВСУ Черноризец храбър О ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ..ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Рецензия на Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн Професор в катедра психология при ВСУ Черноризец храбър Относно дисертационен труд на д-р Теменужка Матева за

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цанка Златева Попзлатева област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цанка Златева Попзлатева област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3 С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цанка Златева Попзлатева област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Специална психология), СУ Св. Климент

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търг

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търг УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търговия) Относно: дисертационен труд за присъждане на

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: V

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: V СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: Values, Self-evaluations and Future Expectations of

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно