О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

Размер: px
Започни от страница:

Download "О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о"

Препис

1 О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / Г - ЖО, Във връзка с постъпили в Общинска администрация Стара Загора запитвания относно горепосочената обществена поръчка, Ви давам следните разяснения: Въпрос 1: Подобект 9. Мечки. В обяснителната записка на Проекта по част Архитектура е описано: Площта на клетката ще бъде значително увеличена на запад с нови терасирани участъци на земна настилка и композиция от убежища, вградени в ландшафтни елементи. Предвидено е изграждане на нов басейн - бетонови стени, основи и изпълнение на хидроизолация на съществуващите и новите водни площи... В Документацията по част СК не откриваме приложени чертежи за посоченото разширение, както и количества за тези СМР в КС по част СК. Моля, Възложителят да поясни дали е предвидено да се изпълняват описаните в част Архитектурна видове дейност и ако да, то да предостави проекти по част Конструктивна и Архитектурна, указващи разширението спрямо съществуващото положение. Моля да укажете и по какъв начин следва да се остойностят тези СМР в КС. Отговор 1: Всички количества, необходими за изпълнението на подобекта са включени в КС в част Архитектура и част Строителни конструкции поз. II-20. Разширението на мечките е в северозападния край, като отделно обособен обект, ново изграден в същ. зелена площ с едроразмерна растителност в непосредствена близост до същ. клетки за мечки, показани в план "Генерален план" и план подобект "Мечки". Въпрос 2: Подобект 11. Енот. В Опорно сравнителен план, част от Проекта по част Архитектура за Подобект 11. Енот е описано, че се предвижда ремонт и разширение.

2 В обяснителната записка на Проекта по част Архитектура е описано: Демонтира се съществуваща клетка и се изгражда нова върху ландшафта композиция с разнообразни характеристики. Моля, Възложителят да поясни дали клетката се ремонтира и разширява или се изгражда нова и дали всички количества, необходими за изпълнението на конструктивната част са включени в част Архитектурна, тъй като няма представен конструктивен проект? Моля, Възложителят да предостави проекта по част Конструктивна. Отговор 2: Всички количества, необходими за изпълнението на подобекта са включени в КС в част Архитектура. Демонтира се съществуваща външна мрежа, която огражда площа на подобекта и се изгражда нова; предвижда се частично увеличение на площа; предвиждат се изграждане на нова ландшафтна композиция; предвижда се прокарване на ново ВиК захранване и изграждане на водна площ. Количествата за новата външна ограда са предвидени в част Архитектура. Въпрос 3: Подобект 23. Тибетски як. В Опорно сравнителен план, част от Проекта по част Архитектура за Подобект 23. Як е описано, че се предвижда ново изпълнение. В обяснителната записка на Проекта по част Архитектура е описано: Предвижда се ограждане на нова територия за открита площ и изграждане на закрито помещение по типизиран проект. В част СК типовите проекти касаят: -Типов проект 1: Подобекти 20,21,22(2бр.), 24 и 25 - общо 6 бр. -Типов проект 2: Подобекти 16,17,27,28,29, 34, 35 и 36,18,19- общо 10 бр., които не включват проекта за помещението за Тибетски як. Моля, Възложителят да предостави типизирания проект по част СК и да поясни къде следва да бъдат включени количествата за строително-монтажните работи. Моля, Възложителят да предостави детайл за предпазна ограда и да посочи геометричните характеристики (височина на оградата, разстояние между колонки, вид на паната и фундирането на оградата), съгласно заложената в КС. 27 * указан от прое. цвят. м Отговор 3: Типов проект 1 касае 6 бр. от следните подобекти: 20 -сърни, 21- благороден елен, 22- елен лопатар, 24 /2бр./- смесена композиция чифтокопитни и 23- тибетски як.

3 Външната ажурна ограда е предвидена за едри преживни животни- Височина 1,50м; разстояние между метални колонките 1,50 м; фундаментите са единични бетонови. Вид на паната - подсилена заварена мрежа с дебелина 7мм, с трайно антикорозионно покритие и цвят указан от проектант. Въпрос 4: В част СК е посочено, че Подобект 25 се изпълнява по Типов проект 1,но в КС по част СК има отделна количествена сметка, с количества различни от Типов проект 1. В Обяснителната записка на проекта по част Архитектура, Подобект 25.Изолатор не е описан както и липсва такъв в чертежите, но има количества в КС по част Архитектура: I-26 Част Архитектура / 25. ИЗОЛАТОР 1 * ОБШИВКА LT ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ PVC ПОКРИТИЕ м * ОБШИВКА ДЪРВЕНА ОБШИВКА ЗА ПОКРИВ м МРЕЖА ПО СТЕНИ ИЗОЛАТОР, ПОЦИНК. С ОБТЕГАЧИ И КРЕПЕЖИ, МОНТИРАНА КЪМ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ м 2 36 Моля, Възложителят да предостави проект по част Архитектура за Подобект 25.Изолатор и да поясни дали се изпълнява Типов проект 1 по част СК или друг (ако е друг, да предостави проект по част СК)? Съответно да се поясни дали се оферират количествата в КС част СК за Подобект Изолатор или количествата с КС част СК за Типов проект 1? Отговор 4: В обяснителната записка част Строителни конструкции на подобектите да се чете Типов проект 1-6 бр. прилага се към подобекти с номера 20, 21, 22, 24 и 23. За подобект 25 да се оферират количествата в части Архитектура и Строителни конструкции съгласно представените КС. Въпрос 5: Подобект 16. Чакали. пространството на клетката чрез изграждане на нова метална ограда със стоманена мрежа Проекта по част СК не разглежда гореописаната ограда и в КС няма предвидени количества. Моля, Възложителят да поясни дали разширяването на пространството на клетката чрез изграждане на нова метална ограда е предмет на настоящата поръчка и ако е предмет, то да предостави количествена сметка за липсващите в КС СМР. Отговор 5: Да се оферират количествата, представени в КС. Въпрос 6: Подобект 17. Вълци. пространството на клетката чрез изграждане на нова метална ограда със стоманена мрежа. Проекта по част СК не разглежда горе-описаната ограда и в КС няма предвидени количества. Моля, Възложителят да поясни дали разширяването на пространството на

4 клетката чрез изграждане на нова метална ограда е предмет на настоящата поръчка и ако е предмет, то да предостави количествена сметка за липсващите в КС СМР. Отговор 6: Да се оферират количествата, представени в КС. Въпрос 7: Подобект 18. Лисици. пространството на клетката чрез изграждане на нова метална ограда със стоманена мрежа. Проекта по част СК не разглежда горе-описаната ограда и в КС няма предвидени количества. Моля, Възложителят да поясни дали разширяването на пространството на клетката чрез изграждане на нова метална ограда е предмет на настоящата поръчка и ако е предмет, то да Отговор 7: Да се оферират количествата, представени в КС. Въпрос 8: Подобект 19. Язовец. пространството на клетката чрез изграждане на нова метална ограда със стоманена мрежа. Проекта по част СК не разглежда горе-описаната ограда и в КС няма предвидени количества. Моля, Възложителят да поясни дали разширяването на пространството на клетката чрез изграждане на нова метална ограда е предмет на настоящата поръчка и ако е предмет, то да предостави количествена сметка за липсващите в КС СМР. Отговор 8: Да се оферират количествата, представени в КС. Въпрос 9: Подобект 20. Клетка сърни. В обяснителната записка по част Архитектура е описано: Предвижда се ремонт на вътрешна клетка и предпазната ограда с цел увеличаване на открита площ. В КС по част Архитектура има предвидено: 45 * указан от прое. цвят. м , но в проектната част е разгледан само сградния фонд на подобекта. Моля, Възложителят да предостави детайл за ажурна ограда и да посочи геометричните характеристики (височина на оградата, разстояние между колонки, вид на паната и фундирането на оградата). Отговор 9: Външната ажурна ограда е предвидена - Височина 1,50м; разстояние между металните колонки от затворен профил 100/100/4-1,50м; фундаментите са единични бетонови. Вид на паната - подсилена заварена мрежа с дебелина 7мм, с трайно антикорозионно покритие и цвят указан от проектант.

5 Въпрос 10: Подобект 21. Благороден елен. В обяснителната записка по част Архитектура е описано: Предвижда се ремонт на вътрешна клетка и предпазната ограда с цел увеличаване на открита площ. 42 * указан от прое. цвят. м , но в проектната част е разгледан само сградния фонд на подобекта. Моля, Възложителят да предостави детайл за ажурна ограда и да посочи геометричните характеристики (височина на оградата, разстояние между колонки, вид на паната и фундирането на оградата). Отговор 10: Външната ажурна ограда е предвидена - Височина 1,50м; разстояние между металните колонки от затворен профил 100/100/4-1,50м; фундаментите са единични бетонови. Вид на паната - подсилена заварена мрежа с дебелина 7мм, с трайно антикорозионно покритие и цвят указан от проектант. Въпрос 11: Подобект 22. Елен лопатар. В обяснителната записка по част Архитектура е описано: Коригира се предпазната ограда с цел увеличаване на откритото пространство. 28 * указан от прое. цвят. м В проектната част е разгледан само сградния фонд на подобекта. Моля Възложителят да предостави детайл за ажурна ограда и да посочи геометричните характеристики (височина на оградата, разстояние между колонки, вид на паната и фундирането на оградата). Отговор 11: Външната ажурна ограда е предвидена - Височина 1,50м; разстояние между металните колонки от затворен профил 100/100/4-1,50м; фундаментите са единични бетонови. Вид на паната - подсилена заварена мрежа с дебелина 7мм, с трайно антикорозионно покритие и цвят указан от проектант. Въпрос 12: Подобект 27. Лами. В обяснителната записка по част Архитектура е описано: Предвижда се увеличаване на площта чрез ремонт на предпазна дървена ограда. Ще бъде монтирана вътрешна клетка от дървена конструкция по типизиран проект. Графичната част на проекта, както и КС, касаят изпълнението само на вътрешната клетка по типизиран проект. Моля Възложителят да поясни дали ремонтът на предпазната ограда и увеличаване на площта са предмет на настоящата поръчка и ако са, то да предостави КС или разяснения по какъв начин да бъдат остойностени липсващите количества и видове СМР. Отговор 12: Да се оферират количествата, представени в КС. Въпрос 13: Подобект 28. Смесена композиция.

6 В обяснителната записка по част Архитектура е описано: Предвижда се преграждане на нова територия за смесена композиция от животни, за които се създава хабитат със средствата на геопластика и ландшафтна архитектура, а така също и стандартизирано вътрешно помещение от дървена конструкция. В част СК е предвидено изграждането на стандартизирано вътрешно помещение по Типов проект 2, но не е предвидено изграждането на ограда за преграждането на нова територия. Моля Възложителят да поясни дали изграждането на ограда за преграждането на нова територия е предмет на настоящата поръчка и ако е, то да предостави КС или разяснения по какъв начин да бъдат остойностени липсващите количества и видове СМР. Отговор 13: Да се оферират количествата, представени в КС. Въпрос 14: В обяснителната записка по част Архитектура е описано: Предвижда се преграждане на нова територия за смесена композиция от животни, за които се създава хабитат със средствата на геопластика и ландшафтна архитектура, а така също и стандартизирано вътрешно помещение от дървена конструкция. В част СК е предвидено изграждането на стандартизирано вътрешно помещение по Типов проект 2, но не е предвидено изграждането на ограда за преграждането на нова територия. Моля Възложителят да поясни дали изграждането на ограда за преграждането на нова територия е предмет на настоящата поръчка и ако е, да предостави КС или разяснения по какъв начин да бъдат остойностени липсващите количества и видове СМР. Отговор 14: Да се оферират количествата, представени в КС. Въпрос 15: Подобект 31. Смесена композиция - водоплаващи птици. В обяснителната записка по част Архитектура е описано: Ще бъде увеличена площта чрез подновяване на предпазната ограда. Ще бъде увеличена водната площ. Ще бъде изградено ново вътрешно помещение от дървена конструкция. Графичната част на проекта по част Архитектура и част СК и количествената сметка, касаят само изграждането на вътрешно помещение, но не е разработено увеличаването на площта чрез подновяване на предпазната ограда. Моля Възложителят да поясни дали увеличаването на площта чрез подновяване на предпазната ограда е предмет на настоящата поръчка и ако е, да предостави КС или разяснения по какъв начин да бъдат остойностени липсващите количества и видове СМР. Отговор 15: Да се оферират количествата, представени в КС. Въпрос 16: В Техническите спецификации е посочено, че ще се изпълняват електропастири. Моля Възложителят да поясни дали тези електропастири са в обхвата на настоящата поръчка и ако да, то в коя позиция от КС са включени. Отговор 16: Да се оферират количествата, представени в КС.

7 Въпрос 17: Част Архитектура / Вход, билетна каса, магазин за сувенири, кафе. В предоставената КС към документацията няма заложени позиции за демонтаж на съществуващите сгради. Моля Възложителят да поясни дали демонтирането на тези сгради е в обхвата на поръчката и ако да, то да предостави КС за остойностяване или да посочи по какъв начин да бъдат остойностени липсващите СМР. Отговор 17: Събарянето на сгради ще е задължение на Възложителя и ще бъде съобразено с линеен график на Изпълнителя за извършване на СМР. Въпрос 18: В Приложение Количествено-стойностна сметка има позиции: ДОСТАВКА НА ПЯСЪК и ТРАНСПОРТ НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ. След обстойно разглеждане на сметката установихме, че няма позиции за полагане и трамбоване на пясъка. Моля Възложителя да поясни: Коя от двете позиции да бъде остойностена като доставка и коя като полагане и трамбоване на пясъка? Отговор 18: Относно КСС в част ВиК, позициите: - ДОСТАВКА НА ПЯСЪК да се чете ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК (техническа грешка) - ТРАНСПОРТ НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ да се чете ТРАМБОВАНЕ НА ПЯСЪК (техническа грешка) С уважение, (П) ИНЖ. ЯНЧО КАЛОЯНОВ Заместник кмет на Община Стара Загора

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

НА ВНИМАНИЕТО НА:

НА ВНИМАНИЕТО НА: О Б Щ И Н А Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 93-ОП-15(3)/09.03.2015 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ОБЕКТ: РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В С. ХАЙРЕДИН, ОБЩ. ХАЙРЕДИН, ОБЛ. ВРАЦА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИСК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА ФАЗА :

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

ОБЩ ИНА ВЕЛ И К О TbPHQESgL^* е пл. М а й ка Б ъ л $ а ^ * Й 5 0 ( Ш З ш рш-тт,. \ Ь1Д ЬЦ. «е ^ U K O T U R N O V O MUNICIPALITY 2, M aik

ОБЩ ИНА ВЕЛ И К О TbPHQESgL^* е пл. М а й ка Б ъ л $ а ^ * Й 5 0 ( Ш З ш рш-тт,. \ Ь1Д ЬЦ. «е ^ U K O T U R N O V O MUNICIPALITY 2, M aik ОБЩ ИНА ВЕЛ И К О TbPHQESgL^* е пл. М а й ка Б ъ л $ а ^ * Й 5 0 ( Ш З ш рш-тт,. \ ^#ayorvt@vt. Ь1Д ЬЦ. «е ^ U K O T U R N O V O MUNICIPALITY 2, M aika B ulgaria Sq., 50 0 0 V e lik o T u rn o v o, BULGARIA

Подробно

Приложение 1 към покана за пазарни консултации - образец ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ по процедура публично състезание с предмет: Профилактика на обекти на К

Приложение 1 към покана за пазарни консултации - образец ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ по процедура публично състезание с предмет: Профилактика на обекти на К Приложение 1 към покана за пазарни консултации - образец ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ по процедура публично състезание с предмет: Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията при следните обособени

Подробно

Microsoft Word - S_title_ doc

Microsoft Word - S_title_ doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид.

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение Акация Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. 10135.3512.1427/,кв.5,1м.р-н,жк"Младост", грларна Възложител:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно

PC-Chel List-RP.dot_1_

PC-Chel List-RP.dot_1_ Бул. Климент Охридски 14, 1756 София БЪЛГАРИЯ E-mails: office@minproekt.com sales@minproekt.com Тел: + (359 2) 975 82 20, Факс: + (359 2) 975 33 48 www.minproekt.com Експ. писмо :............. Р А Б О

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

О Б Щ И Н А  С Т А Р А З А Г О Р А О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-3706/07.04.2017 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение Модернизация и развитие на устойчив

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

Slide 1

Slide 1 История и собственост Токуда банк АД е учредена на 27 Декември 1994 като акционерно дружество с името Кредит експрес банк. В момента има пълен лиценз за банкови операции в страната и чужбина През 1998

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л  № 1 О Б Щ И Н А Б О Т Е В Г Р А Д П Р О Т О К О Л 2 Днес, 18.02.2019г., комисия назначена със Заповед ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17,

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11 Зебра I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

April 23, 2013

April 23, 2013 April 23, 2013 Работа на парогенераторите при неблагоприятен водо-химичен режим Наличие на хлориди по втори контур Намаляване на проектния вакуум Наличие на множество запушени тръбички от сноповете, водещи

Подробно

Mikka Bulgarisch 2012

Mikka Bulgarisch 2012 Mikka Къща 19-мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането. В

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

LV 21 Bulgarisch 2012

LV 21 Bulgarisch 2012 Lillevilla 21 Къща 28 мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането.

Подробно