Действия с плътни тела в ArchiCAD (Solid Element Operations) проф.д-р арх. Асен Писарски

Размер: px
Започни от страница:

Download "Действия с плътни тела в ArchiCAD (Solid Element Operations) проф.д-р арх. Асен Писарски"

Препис

1 Действия с плътни тела в ArchiCAD (Solid Element Operations) проф.д-р арх. Асен Писарски

2 Действия с плътни тела (Solid Element Operations) Конструктивните елементи могат да взаимодействат помежду си чрез Булевите операции събиране, изваждане и пресичане, с които се създават обемни тела със сложни форми. В този случай конструктивните елементи се третират като плътни обемни тела, от които се формират новите обекти. Командите за извършване на действията с плътни обекти се избира от меню Design/Solid Element Operations (Фиг.1). Фиг.1. Команда за операции с твърди тела Резултатът от извършваните действия е асоциативен чрез промяна на образуващите елементи, се променят формираните в резултат на извършените действия обекти. Изходни обекти При извършване на действия с плътни тела са необходими два типа елементи, имащи различна роля при формиране на новия обект (Фиг.2): - Target (Цел - обект на действието) е елементът, чиято форма се променя, за да се получи новото тяло; - Operator (Оператор) е елемент, който взаимодейства с изходния обект, променяйки формата му. 2

3 а б в г Фиг. 2. Роля на елементите, участващи в булевата операция: а Обект на операцията наклонена стена (Target) и оператори (Operators) наклонени колони; б Обекта след извършване на действието изваждане с екструдеране нагоре (Subtraction with upwards extrusion); в Резултат от операцията при включване на статус Wireframe (всички ръбове видими) за слоя на операторите г Скриване на слоя, съдържащ операторите Един оператор може да бъде използван при повече обекти на действието, както и да бъде едновременно оператор и обект. Промяната на оператора или обекта на действието водят до промяна на резултата от булевата операция. При желание за фиксиране на резултата от извършваните действия с плътни тела, полученото тяло с по-сложна геометрия може да бъде конвертирано в Морф или записано като библиотечен обект. Библиотеката ArchiCAD Library (Basic Library/ Special Constructions/ Basic Shapes) съдържа набор от елементарни обемни тела, подходящи за комбиниране чрез Булеви операции (Фиг.3). От тях могат да бъдат получени сложни елементи, които да бъдат използвани директно в контекста на модела или записани като библиотечни обекти. Фиг. 3. Подраздел с обемни примитиви Basic Shapes от библиотеката на ArchiCAD 3

4 Видове действия с плътни тела Предвидени са пет вида действия между участващите обекти (Фиг.4). Те се избират от диалоговия прозорец на командата Solid Element Operations (Действия с плътни тела...). Фиг.4. Избор на тип действие между плътни тела от диалоговия прозорец на командата Solid Element Operations (Действия с плътни тела...) а б в г д Фиг.5. Видове действия между плътни тела: а изходни тела и събиране (Addition); б изваждане на тела (Subtraction); в изваждане с екструдиране нагоре(subtraction with upward extrusion); г изваждане с екструдиране надолу (Subtraction with downward extrusion); д пресичане(intersection) Изгледите в подточки б, в, г и д на показания по-горе пример са получени при изключена видимост на слоя, в който са разположени операторите. Действията предизвикват следните съчетания между участващите обекти (Фиг.5): - Subtraction (Изваждане), при което от обекта на действието се изваждат избраните оператори; - Subtraction with upwards extrusion (Изваждане с екструдиране нагоре), при което от обекта на действието (Target) се изважда обемът, образуван от екструдирането (движението) на оператора нагоре до края на обектът на действие; - Subtraction with downwards extrusion (Изваждане с екструдиране надолу), при което от обекта на действието се изважда обемът, образуван от движението на оператора надолу до края на обектът на действие; - Intersection (Пресичане), при което остава общата част от обекта и оператора; - Addition (Събиране), при което към обекта на действие се добавя обема на оператора. 4

5 Извършване на действия с плътни тела За извършване на действия с плътни тела се използва командата Solid Element Operations (Действия с плътни тела...) от меню Design (Дизайн). Палитрата съдържа две групи команди (Фиг.6): - New Operations (Нови операции), служещи за избор на обекти на действие и оператори и извършване на нови операции между тях; - Maintain Operations (Поддръжка на операции), съдържаща команди за проверка и анулиране на извършени операции между плътни тела. Фиг.6. Основни групи настройки на командата Solid Element Operations (Действия с плътни тела...) След отварянето на палитрата, тя остава отворена в процеса на изпълнение на последователните команди. Фиг. 7. Съдържание на панела New Operation (Нова операция) Операции с плътни тела могат да бъдат извършени както при работа в план, така и в 3D Прозореца. Извършването на операции с плътни тела се реализира при следните последователни действия: - избор в чертежа на елемент или елементи, които ще изпълняват ролята на обекти на действие (Target); 5

6 - кликване върху бутона в палитрата Get Target Elements (Избери обекти за операция). В резултат, в текстовата зона под бутона се отчита броя на избраните елементи; - избор в чертежа на елементите, които ще изпълняват ролята на оператори; - кликване върху бутона в палитрата Get Operator Elements (Избери оператори). В резултат, в текстовата зона под бутона се отчита броя на избраните елементи-оператори; - избор от палитрата на желаната операция; - кликване върху бутона Execute (Изпълни), което реализира посочената операция между избраните обекти и оператори. Бутоните за проверка на избраните обекти и оператори се намират вдясно от информационните текстови зони (Фиг.8). бутон за проверка на набора от обекти за действие бутон за проверка на набора от оператори Фиг. 8. Бутони за проверка на набора от обекти и оператори Проверката на направените селекции се извършва чрез кликване върху съответния бутон. Това води до маркиране в чертежа на елементите, формиращи набора на обекти или оператори за действие. При избор на елементите за обект или оператор на действието в 3D Прозореца е възможно да бъдат посочени такива, които принадлежат на различни етажи. В този случай, при проверка в чертежа в план излиза предупредително съобщение, информиращо, че има обекти от набора, които принадлежат на други етажи. Възможно е избраните обекти и оператори за предвиденото действие да бъдат в различни прозорци или в различни етажи при избор в план. Повторно избиране на бутоните Get Elements при маркирани други обекти, води до замяна на предходната селекция с новоизбраните елементи. При необходимост от отказ от направена селекция за обекти или оператори, се щраква върху съответния бутон Get Elements при отсъствие на маркирани елементи. Чрез двата кръгли бутона в долната част на панела за нова операция се определят атрибутите на новополучените повърхнини от обекта на действие: цвят на контура и материал. Възможни са две решения: - приемане на атрибутите на оператора; - използване на собствените атрибути. Поддръжка на действия с плътни тела Долният панел на палитрата Edit Target and Operators (Редактирай обекти и оператори) (Фиг.9) служи за поддръжка на извършените операции между плътни 6

7 тела. Чрез средствата, включени в панела, се извършва проверка и анулиране на извършени операции. Фиг.9. Съдържание на панела Maintain Operations (Поддръжка на операции) Чрез горните два бутона от панела, към избраните за редактиране елементи могат да бъдат добавени свързаните с тях чрез Булеви операции обекти. По този начин, планираното редактиране на избраните обекти (например, преместване) се извършва без нарушаване на връзките, създадени при операциите между тях. С цел запазване на връзките между елементите, участващи в булева операция, може да бъде използвано групиране. Трите бутона в долната част на панела Maintain Operations служат за анулиране на извършени операции между плътни тела. Те могат да бъдат използвани само при наличие на предварително маркирани обекти в проекта. Използването им води до анулиране на следните операции: - бутонът Clear All Targets (Анулирай всички обекти на действие) анулира операциите на всички избрани оператори върху техните обекти, върху които са извършени Булеви операции; - бутонът Clear All Operators (Всички оператори) анулира операциите на избраните обекти на действие с всички оператори, действащи върху тях; - бутонът Clear Common Operations (Анулирай общи операции) анулира всички операции на избраните елементи помежду им, в които те са обекти на действие или оператори. От друга страна, не се променят операциите, които свързват избраните елементи с неизбрани оператори или обекти на действие. Важна особеност на връзката между обекта на въздействие (Target) и операторите е, че тя се запазва и при промяна на операторите (например, при преместване, изтриване, промяна на свойствата и т.н.) се актуализира автоматично (Фиг. 10). 7

8 а б в Фиг.10. Промяна на размерите и разположението на оператор (а) и резултат след автоматичното актуализиране (б)и изключване видимостта на слоя на операторите (в) Конвертиране на резултата от Булеви операции в Морф Конвертирането на получения резултат от операцията върху обекта на въздействие го превръща в Морф (Фиг.11), при което се запазва получената форма без съхранение на връзката с операторите. При тяхна промяна обектът (Target) остава непроменен. 8

9 Фиг.11. Конвертиране на обекта (Target) в Морф Един и същи обект може да бъде подложен на последователно моделиране с Булеви операции с различни оператори до постигане на желаната форма. При възможност за многократно приложение, обектът може да бъде записан като библиотечен обект с командата от меню File/Libraries and Objects/Save Selection as / Object (Файл/Библиотеки и обекти/запиши селекция като /Обект Ограничения при използване на Булеви операции При извършване на Булеви операции между конструктивните елементи трябва да се имат предвид зададените за тях приоритети на 3D пресичане. При извършване на операции между греди, операторът трябва да има наймалко същия приоритет на 3D пресичане, както обектът на действие. Ако приоритетът на оператора е по-нисък, извършваното действие не дава резултат. Пример: Подзиждане на стълба Първоначално стените, с които ще се подзижда стълбата, са с по-голяма височина. Те са изчертани по външния контур на стълбата. Следва избор на командата Solid Element Operations (Действия с плътни тела...) от меню Design (Дизайн). За избраните стени по контура на стълбата се кликва бутона Get Target Elements (Избери обекти за операция). Следва селекция на стълбата и избор чрез бутона Get Operator Elements (Избери оператори). Избира се тип на операцията Subtraction with upwords extrusion (Изваждане с екструдиране нагоре) и тя се привежда в изпълнение с бутона Execute (Изпълни). Крайният резултат е премахване на частта от стените над долната повърхнина на стълбата (Фиг.12). 9

10 а б Фиг.12. Подзиждане на стълба: последователен избор на Target Elements (Обекти на операцията) и Operators (Оператори), тип на операцията Subtraction with upwords extrusion (Изваждане с екструдиране нагоре) (а) и резултат след изпълнение бутон Execute (Изпълни) (б) 10

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции Запознаване с твърдотелно 3D моделиране в AutoCAD. Основни команди за създаване на Solid-обекти обемни примитиви. Тримерни координатни системи абсолютни, потребителски и динамични (автор ас. инж. Д. Георгиева)

Подробно

Title of Presentation

Title of Presentation INDESIGN УРОК 1 ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОГРАМАТА Изготвил: инж. Дарина Атанасова, ркк при ІV ЕГ Начален екран. Нов документ. Първоначални настройки на документ. Промяна на мерните единици. Промяна на настройките

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ

Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ Слоеве. Показване и скриване на панела. Увеличаване и намаляване на иконите. Преименуване на слой. Избор. Създаване. Показване и скриване

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Microsoft Word - Primer3_1.doc

Microsoft Word - Primer3_1.doc 3.1.) Създаване на нов проект demultiplexor и нов файл demultiplexor.vhd в текстовия редактор Galaxy Стартирайте текстовия редактор Galaxy, използвайки опциите : Start > Programs > WARP > Galaxy 3.1.1.

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

Microsoft Word - ICA user-manual.doc

Microsoft Word - ICA user-manual.doc Софтуер за интеркритериален анализ Потребителска документация Версия ICA-32-20150206, 6 февруари 2015 Разработил софтуерното приложение: Деян, deyanmegara@gmail.com Разработил потребителската документация:

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграци

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграци Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграция на от етническите малцинства www.coiduem.bg 30.08.2019

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

"ЕЙДИДИ" ЕООД; УЛ. НИКОЛАЙ ГОГОЛ 4; СОФИЯ 1124; ФАКС: ; Е-ПОЩА: Глава втора: Създаване на обема и структурата на с

ЕЙДИДИ ЕООД; УЛ. НИКОЛАЙ ГОГОЛ 4; СОФИЯ 1124; ФАКС: ; Е-ПОЩА: Глава втора: Създаване на обема и структурата на с Глава втора: Създаване на обема и структурата на сградите В тази глава ще почнем с изграждането на офис сграда. Първо, ще създадем основните обеми на сградата. След това ще създадем структурната система

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен

Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен Допълнения в периода 29.05.2019 15.07.2019 Версия 4.43.0 Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управление на Продажбите в Търговски Обекти (УПТО) към СКИПТЪР(i).

Подробно

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хранителни технологии Пловдив sneja_atan@yahoo.com РЕЗЮМЕ В настоящата статия се разглеждат различни методи за изобразяване на

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док Допълнения в периода 25.04.2019 28.05.2019 Версия 4.42.0 Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на документ. Новото право е с по-нисък приоритет от правото

Подробно

ПРОЕКТ ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА 1. Отваряме програмата SketchUp. Избираме ново положение на Координатната система От контексното меню /върху една от осите на

ПРОЕКТ ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА 1. Отваряме програмата SketchUp. Избираме ново положение на Координатната система От контексното меню /върху една от осите на ПРОЕКТ ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА 1. Отваряме програмата SketchUp. Избираме ново положение на Координатната система От контексното меню /върху една от осите на Координатната система/ избираме Place и преместваме

Подробно

ЦИРКУЛЯРНА ПОЩА (MAIL MERGE)

ЦИРКУЛЯРНА ПОЩА (MAIL MERGE) 1 M AILINGS MAIL M ERGE Възможността за сливане на документи (Mail Merge) обединява главен документ (съдържание на писмото) със списък на получатели (таблица на Word, Excel или Access), за да генерира

Подробно

Университет - библиотека - образование и дигиталният достъп University - Library - Education and Digital Access

Университет - библиотека - образование и дигиталният достъп University - Library - Education and Digital Access Отворете началната страница на сайт на ШУ "Епископ Преславски http://shu.bg/ Натиснете бутона Университетска библиотека (оградената с червено зона) От основното хоризонтално меню на библиотечния сайт натиснете

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе 1. Достъп до системата за електронно подаване на документи (Фиг. 1) Електронното подаване на документи за кандидатмагистърската кампания на ФМИ се извършва единствено на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg.

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Release notes_V3.0_BG

Release notes_V3.0_BG БЕЛЕЖКИ КЪМ ВЕРСИЯ V3.0 Hilti ON!Track Дата на излизане: 09.06.2018 г. 1 Важни моменти на версията 2 2 Нови функции 3 2.1 От местоположение и количество в потвърждение на доставката 3 2.2 Потвърждение

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно