RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0668/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) Ришард Чарнецки, Чарлз Танък, Ядвига Вишневска от името на групата ECR RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0668/2017 Резолюция на Европейския парламент относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид предходните си резолюции относно Мианмар/Бирма и относно положението на мюсюлманите от общността рохингия, и по-специално резолюциите от 7 юли 2016 г. 1 и от 15 декември 2016 г. 2, както и резолюциите от 16 март 2017 г. относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. 3 и от 13 юни 2017 г. относно лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия 4, като взе предвид заключенията на Съвета относно Мианмар/Бирма от 16 октомври 2017 г. и относно стратегията на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма от 20 юни 2016 г., като взе предвид изявленията от 6 септември 2017 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, относно положението в щата Рахин, като взе предвид изявлението на специалния докладчик на ООН Янги Ли от 14 март 2017 г. относно насилието в щата Рахин, като взе предвид резултатите от Конференцията на донорите в Женева от 23 октомври 2017 г., под съвместната егида на Европейския съюз и на правителството на Кувейт, организирана съвместно с Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН), Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) и Международната организация по миграция (МОМ), като взе предвид годишния доклад на генералния секретар на ООН от 15 април 2017 г. относно свързаното с конфликти сексуално насилие, като взе предвид Декларацията на ООН от 25 ноември 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения, като взе предвид Декларацията на ООН от 18 декември за правата на лицата, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, като взе предвид споразумението за споделяне на властта между военните и 1 Приети текстове, P8_TA(2016) Приети текстове, P8_TA(2016) Приети текстове, P8_TA(2017) Приети текстове, P8_TA(2017)0247. PE v /8 RE\ docx

3 цивилното правителство в Мианмар/Бирма, по силата на което 25% от местата в Парламента се заемат по назначение от военните органи, като органите на вътрешния ред, граничните органи и на отбраната са на подчинение на военните органи; като взе предвид отмяната на разпоредби, уреждащи извънредното положение в правото на Минмар/Бирма, по силата на които военните органи можеха да задържат лица, представляващи интерес, без да им се повдигат обвинения, като взе предвид изявлението от 22 ноември 2017 г. на държавния секретар на САЩ относно положението в щата Рахин, в което по-конкретно се призовава за международно разследване на лицата, отговорни за престъпления срещу човечеството, като взе предвид изявлението от 22 ноември 2017 г. на специалния представител на ООН по въпросите на сексуалното насилие по време на конфликти Прамила Патън, че сексуалните нападения срещу общността рохингия могат да представляват военни престъпления, като взе предвид споразумението, подписано от Мианмар/Бирма и Бангладеш на 23 ноември 2017 г. относно потенциално репатриране на стотици хиляди бежанци от общността рохингия към щата Рахин, като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации от 18 декември 1979 г. за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, като взе предвид декларацията на ООН за ангажимент за прекратяване на сексуалното насилие по време на конфликти от 13 юни 2014 г. като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г., като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г., като взе предвид Конвенцията от 18 септември 1997 г. за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, А. като има предвид, че положението на хората от общността рохингия рязко се влоши след избухването на насилие между бойци от общността рохингия и силите за сигурност на Мианмар/Бирма на 25 август 2017 г., с твърдения за масови убийства, изгаряне на села на общността рохингия, грабежи, масови изнасилвания, изтезания и насилие, насочено срещу хората от общността рохингия в щата Рахин, Мианмар/Бирма, включително затварянето на много представители на общността рохингия в лагери за разселени лица; RE\ docx 3/8 PE v01-00

4 Б. като има предвид, че посочените твърдения, които могат да се считат за престъпления срещу човечеството съгласно международното право, бяха подкрепени от твърдения от страна на многобройни международни организации за защита на правата на човека (Хумън райтс уоч и Амнести Интернешънъл, наред с другото), както и от доклади на Съвета за сигурност на ООН и правителството на Съединените американски щати, че е в ход целенасочено, подкрепено от държавата преследване на лица от общността рохингия, като се твърди, че действията са извършени от силите за сигурност на Мианмар/Бирма; В. като има предвид, че правителството на Мианмар/Бирма и военните сили и силите за сигурност на Мианмар/Бирма неколкократно отрекоха да са нападали цивилни лица от общността рохингия и техните селища, като изтъкнаха, че случаите на насилие се дължат на кампанията им срещу терористичните бунтове сред общността рохингия или на междуособиците сред бойците от общността рохингия; Г. като има предвид, че по сегашни изчисления се смята, че броят на бежанците от общността рохингия, напускащи щата Рахин, където е съсредоточено населението от общността рохингия в Мианмар/Бирма, е над от общия брой на населението рохингия в цял Минамар/Бирма, чийто брой се оценява на един милион души, като мнозинството от тях са избягали в съседен Бангладеш; Д. като има предвид, че се счита, че общият брой на бежанците, които са избягали в Бангладеш включва непотвърден брой индуистки бежанци от Мианмар/Бирма, които твърдят, че погрешно са били визирани от будистите от Рахин поради етнически сходства с хората от общността рохингия; Е. като има предвид, че насилието срещу хората от общността рохингия очевидно носи отличителните белези на одобрено на държавно равнище, системно етническо прочистване, включващо убийства на мъже, жени и деца, масови изнасилвания на жени от общността рохингия от страна на силите за сигурност на Мианмар/Бирма, побои и изтезания на мъже и жени от общността рохингия от всички възрасти, цялостно унищожаване на имуществото на общността рохингия, и използване на невярна информация, включително инсценирани фотографии от мианмарски медии, с цел да прехвърлят отговорността за насилието върху мюсюлманите от общността рохингия, действащи срещу собствения си народ; Ж. като има предвид, че Организацията на обединените нации и Хюман Райтс Уоч предупредиха, че преследването на малцинството рохингия представлява етническо прочистване, както и че, ако не се направят проверки, съществува сериозен риск от ескалирането му в геноцид; З. като има предвид, че Хюман райтс уоч отбелязва, че в случай на масови изнасилвания, визиращи целенасочено общността рохингия, социалното стигматизиране и страхът от допълнително преследване от правителството означават, че отчетеният брой на изнасилванията може да представлява едва една трета от действителния брой; И. като има предвид, че етнически мотивираното насилие срещу общността рохингия включва сексуално измерение, което е отличителна черта на случаи на PE v /8 RE\ docx

5 етническо прочистване и геноцид от миналото; Й. като има предвид, че чуждестранните разследващи журналисти са стриктно следени от държавата по време на дейността им в Мианмар/Бирма, особено в области, където все още живее мюсюлманско население, и им се налага строг вечерен час, ограничен до минимум, предварително одобрен достъп до местното население и, в резултат на това, се създават пречки пред способността им да отразяват събитията, свързани с общността рохингия по честен и безпристрастен начин; К. като има предвид, че Конференцията на донорите, състояла се в Женева с участието на Върховния комисариат на ООН за бежанците, OCHA, МОМ, Европейския съюз и правителството на Кувейт осигури 36 индивидуални ангажименти за помощ за Бангладеш и Мианмар/Бирма в общ размер на 344 млн. евро, включващи суми, обещани след избухването на насилието на 25 август, както и нови ангажименти, с няколко частни донори, които се ангажираха за предоставяне на допълнителна помощ на стойност над 50 милиона щатски долара; Л. като има предвид, че споразумението за репатриране от 23 ноември 2017 г. между Мианмар/Бирма и Бангладеш не предвижда ограничения за броя на лицата от общността рохингия, които могат да се завърнат доброволно в щата Рахин, с изключение на бежанците, участвали в терористична дейност, в противоречие на предишните изявления, направени от военния говорител на Мианмар/Бирма; М. като има предвид, че условията на това споразумение ще позволят репатрирането на лица от общността рохингия, одобрени за връщане от правителството на Мианмар/Бирма, и че от лицата, които се завръщат ще се изисква да притежават лични карти, при удостоверяване на предишно местопребиваване в Мианмар/Бирма; като има предвид, че домовете и селата, в които преди са обитавали лица от общността рохингия са били унищожени в резултат на конфликта; като има предвид, че мъже, жени и деца от общносттта рохингия са били лишени от граждански права от 1982 г. насам и в резултат на това огромното мнозинство от тях са без документи за самоличност; Н. като има предвид, че не е ясно как ще бъдат настанени в лагери и временни места за настаняване многото лица от общността рохингия, които вероятно ще се върнат, но като се има предвид, че значителен брой села на общността рохингия в щата Рахин са били унищожени по време на конфликта, налице е голям риск, че много бежанци, които се завръщат ще се озоват в неподходящи условия за живот без ясен график за завръщане към безопасно настаняване; 1. осъжда най-категорично нарастващото насилие в щата Рахин, особено в случаите, при които силите за сигурност на Мианмар/Бирма са участвали в тежки нарушения на правата на човека, включително масови изнасилвания, целенасочени убийства и разрушаване на собственост на цивилни, наред с другото, и призовава за незабавно прекратяване на насилието, както от страна на силите за сигурност на Мианмар/Бирма, така и от страна на активисти от общността рохингия в щата Рахин; 2. припомня задължението на правителството на Мианмар/Бирма да сътрудничи с RE\ docx 5/8 PE v01-00

6 международната общност за защита на всички цивилни лица от злоупотреби без дискриминация и да разследва и прекрати нарушенията на правата на човека в Мианмар/Бирма, в съответствие със стандартите и задълженията в областта на правата на човека; 3. подновява призива си към органите на Мианмар/Бирма да осигурят незабавен, безпрепятствен и безусловен достъп на независими наблюдатели, международни организации в областта на правата на човека, журналисти и други международни наблюдатели, включително по-конкретно мисията на ООН за установяване на фактите, създадена от ВКБООН през март 2017 г. с цел провеждане на независими и безпристрастни разследвания на твърденията за сериозни нарушения на правата на човека от страна както на силите за сигурност на Минмар/Бирма, така и на бойците от общността рохингия; 4. повтаря също така призива си да бъде предоставен достъп на организациите за предоставяне на хуманитарна помощ до всички зони на конфликт в щата Рахин и околните региони, както и до разселените лица, без дискриминация, за да могат да предоставят помощ на хората в опасност; 5. припомня, че е исторически доказано, че насилието срещу цивилното население, особено когато то включва разрушаване на собственост на цивилни, убийства на цивилни и масово изнасилване, насърчава негодуванието и недоволството, което в крайна сметка подхранва терористични групи като лицата, осъдени от военните сили на Мианмар/Бирма; 6. признава, че не е възможно положението на общността рохингия да се разглежда в бъдеще единствено като въпрос за предоставяне на повече и по-добра хуманитарна помощ за бежанските лагери, и че техният статут на лица без гражданство утежнява вече сериозната извънредна хуманитарна ситуация; насърчава международната общност да продължи да упражнява дипломатически натиск върху правителството на Мианмар/Бирма, за да гарантира достойнството и безопасността на хората от общността рохингия, да прекрати и предотврати понататъшни актове на насилие срещу тях и да даде възможност за тяхното безопасно завръщане в провинция Рахин; 7. счита, че споразумението за репатриране от 23 ноември 2017 г., сключено между правителствата на Бангладеш и Мианмар/Бирма представлява положително развитие и изразява надежда, че то ще доведе до цялостното възстановяване на гражданските права на всяко лице от общността рохингия, завърнало се в щата Рахин; 8. подкрепя изявлението на върховния комисар на ООН за правата на човека Зеид Раад ал Хюсеин, според което неотдавнашните нападения и дискриминация срещу членовете на общността рохингия в Мианмар/Бирма представляват етническо прочистване; 9. приветства нарасналата подкрепа от Европейския съюз и неговите държави членки за подпомагане на усилията в Бангладеш и Мианмар/Бирма в отговор на кризата на общността рохингия; приветства освен това ангажиментите, поети от международната общност в конференцията на донорите, проведена в Женева на PE v /8 RE\ docx

7 23 октомври 2017 г. в отговор на кризата; 10. настоятелно призовава Европейския съюз да оглави международните усилия чрез организирането на междуправителствена среща на високо равнище; предлага на посочената среща на високо равнище да се извърши преглед на напредъка в процеса на репатриране на представителите на общността рохингия, на възстановяването на гражданските им права, да се започне процедура за независимо разследване на престъпленията срещу човечеството, да се съгласуват бъдещите инвестиции, както в Бангладеш, така и в Мианмар/Бирма, които ще помогнат за възстановяването на целия регион, а не само на представителите на общността рохингия, живеещи в бежански лагери и да се популяризират и насърчат реформите с акцент върху принципите на правовата държава, добрите демократични практики и независимата и безпристрастна съдебна система; 11. призовава заместник-председателя на Комисията/Върховен представител да работи съвместно с държавите членки да улесни организирането на медуправителствена среща на високо равнище, с цел да се предоставят дългосрочни решения в подкрепа на хората от общността рохингия, включително в области като подновяване на развитието на инфраструктурата и общността, гражданските права, достъпа до здравни услуги и образование, и до хигиенна инфраструктура и доставки на вода; 12. призовава за бързо, непрекъснато и безпрепятствено предоставяне на хуманитарна помощ за хората в най-голяма нужда, в сътрудничество с международни агенции за оказване на помощ и с Организацията на обединените нации; 13. насърчава международната подкрепа за посредничество за политически диалог между правителството на Мианмар/Бирма и лидерите на общността рохингия, в съответствие със заключенията от резолюцията на Съвета по правата на човека на ООН от март 2017 г.; 14. настоява за цялостното приемане на препоръките на окончателния доклад на консултативната комисия на щата Рахин от август 2017 г., за да се предотврати по-нататъшно насилие, да се съхрани мира и да се постигане помирение; 15. настоява правителството на Мианмар/Бирма да продължи сътрудничеството си с Организацията на обединените нации, включително със специалния докладчик на ООН Янги Ли и с Независимата проучвателна мисия относно Мианмар/Бирма; 16. настоятелно призовава за съживяване на диалога относно правата на човека между Мианзар/Бирма и ЕС, с цел по-конкретно обсъждането на въпроси, свързани с общността рохингия; 17. призовава правителството на Мианмар/Бирма незабавно да премахне всички противопехотни мини по границата с Бангладеш и да сътрудничи изцяло с ООН и с международните наблюдатели по време на този процес; подчертава необходимостта международната общност да предостави техническа и финансова помощ, ако това бъде счетено за необходимо, така че да може тази задача да може да се осъществява по своевременен и ефективен начин; RE\ docx 7/8 PE v01-00

8 18. признава и приветства усилията на правителството и на народа на Бангладеш, в следствие на настоящата хуманитарна катастрофа, да осигури защита на стотици хиляди бежанци от общността рохингия и енергично насърчава органите на Бангладеш и тези на съседните държави да зачитат принципа на забрана за връщане; 19. настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма, и по-специално държавния съветник Аун Сан Су Чи, да осъди категорично всяко подбуждане към расова или религиозна омраза и да се бори срещу социалната дискриминация и военните действия срещу малцинството рохингия; в допълнение към това настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма да спазва всеобщото право на свобода на религията или убежденията; припомня на държавния съветник да предприеме решителни действия за изпълнение на препоръките, посочени в окончателния доклад на консултативната комисия относно щата Рахин, който бе съставен по нейно искане; изразява съжаление относно продължаващото драстично влошаване на положението след изявлението от 18 май 2015 г. на говорителя на партията на г-жа Су Чи, че правителството на Мианмар/Бирма следва да предостави гражданство на членовете на малцинството рохингия; 20. подкрепя усилията за активизиране на политическия процес, основан на прилагането на препоръките на Анан; призовава Съвета за сигурност на ООН и Общото събрание да приемат ефективни дипломатически и политически мерки, за да осигурят спазването от страна на правителството на Мианмар/Бирма на задълженията по отношение на малцинството рохингия, по-конкретно като осигурят защита от злоупотреби и безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ; 21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Мианмар/Бирма, на Съвета, на Комисията, на заместникпредседателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки на ЕС, на генералния секретар на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, на върховния комисар на ООН за бежанците и на Съвета на ООН по правата на човека. PE v /8 RE\ docx

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0396/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - P7-TA BG.MSWORD

Microsoft Word - P7-TA BG.MSWORD P7_TA(2010)0350 Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго Резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. относно неуспехите в защитата

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г.

Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г. Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г. До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0379 Судан Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Судан (2016/2911(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите

Подробно