Управление на иновациите и инвестициите

Размер: px
Започни от страница:

Download "Управление на иновациите и инвестициите"

Препис

1 Въпрос 18 Разработване на индивидуални инвестиционни проекти. Обща схема и съдържание на процеса. Организация на проучването и проектирането. Критични точки в процеса на проучване и проектиране

2 Схема на разработването,оценяването и избора на индивидуални инвестиционни проекти Проучване на пазара и анализ на конкурентите Проучване на бариерите срещу навлизане в новия бизнес Инженерно разработване на проекта Избор на производствена програма и на производствени мощности Определяне на срока на икономически живот на проекта Изчисляване на еднократните разходи за проекта

3 Схема на разработването,оценяването и избора на индивидуални инвестиционни проекти (продължение) Избор на източници за финансиране на проекта и определяне на среднопретеглената цена на капитала на новото предприятие Изчисляване на паричните потоци на проекта Определяне на икономическата оценка на проекта по различни методи Оценяване на проекта от стратегическа, екологична, технологична и други гледни точки Анализ и оценяване на риска Класиране на взаимноизключващите се варианти на проекта и избор на най-добрия вариант

4 Въпрос 19 Избор на производствена програма и на производствена мощност на обекта. Определяне на срока на икономически живот на проекта

5 Производствена програма Производствената програма на обекта показва количеството продукция, по определена номенклатура, асортимент и качество, което се произвежда и реализира за определен период (година, шестмесечие, месец)

6 Производствената програма е основата, върху която се вземат решенията за: размера на производствените мощности и необходимите площи размера на инфраструктурните обекти начините за доставка на суровините начините на дистрибуция на продукцията броя и състава на работната сила, месторазположението на обекта и др.

7 Логика за определяне на проектната производствена програма

8 Производствена мощност Максимално възможния годишен (или денонощен) обем на производството на продукция (или преработката на суровини) в определена номенклатура, асортимент и качество, който може да се достигне при рационално използуване на дълготрайните и краткотрайните активи, трудовите и финансови ресурси и съвременна организация на производството и труда

9 Производствена мощност (продължение) производствената мощност изразява потенциала на дадена фирма за производство на продукция в определена номенклатура, асортимент и качество. Този потенциал може да се оползотвори изцяло само ако едновременно са налице най-благоприятни условия за използуване на факторите на производството и при съвременна организация на производството и труда

10 Извод Производствената мощност трябва да бъде по-голяма или поне равна на приетата производствена програма

11 С избора на мощност на бъдещото предприятие се решават няколко задачи: осигуряване изпълнението на проектната производствена програма определяне на основните фактори, които превръщат производствената мощност в случайна величина осигуряване на резерв и адаптивност на мощностите, т.е. възможност да се изпълняват различни варианти на производствена програма определяне на мощността, при която производствената програма се изпълнява с минимални разходи

12 Величината на производствената мощност зависи от няколко основни фактора: брой на водещото оборудване производителност на оборудването за единица време (час, денонощие) режим на работа на оборудването (непрекъснат, прекъснат) календарен, номинален и действителен фонд от време за работа степен на специализация и коопериране на производството

13 Срок на икономически живот на проекта Съвременната методология и методика за инвестиционен анализ е изградена върху идеята, че оценяването, сравняването и класирането на проектите се извършват на основата на определен период, през който се проявяват ефектите от осъществените инвестиции

14 Предимства при оценяването на инвестиционните проекти от позицията на определен срок на икономически живот повишаване надеждността на оценките и на избора на проект чрез прилагане на критерии и методи, основани на дисконтирани стойности; вътрешна норма на възвръщаемост и др. оценяване на бъдещия обект от гледна точка на качествата му за адаптиране към прогнозираните изменения на средата

15 Предимства при оценяването на инвестиционните проекти от позицията на определен срок на икономически живот оценяване на проекта от гледна точка на възможността за съществено преустройство на бъдещото предприятие и продължаване на икономическия му живот установяване на източниците на риск и количествено оценяване на риска съгласуване на потоците на приходите, разходите и доходите и оценяване на финансовата стабилност на проекта

16 Задачи при определянето на срока на икономически живот 1. Определяне началото и структурата на икономическия живот на проекта 2. Определяне продължителността на икономическия живот на проекта

17 Определяне началото на икономическия живот на проекта По принцип за начало на икономическия живот трябва да се приеме момента, от който започва влагането на инвестициите по различна схема, влияеща върху оценката на отделните проекти или варианти

18 Аргументи за приемане на работното проектиране като начало на икономическия живот работното проектиране може да се съвместява със строителството и доставката на оборудването изтеглянето на началото на срока на икономически живот стимулира проектантите към съкращаване сроковете на проектиране приемането на по-ранно начало е един от начините за съобразяване с риска

19 Определяне на структурата на икономическия живот на проекта Икономическият живот обхваща два структурни елемента: период на инвестиране и период на нормално функциониране на обекта Периодът на инвестиране, от своя страна, се състои от три структурни елемента: период на работно проектиране период на изграждане на обекта период на усвояване на мощностите

20 Структура на икономическия живот на проекта Срок на икономически живот на проекта Край на срока на Начало на проект а Период на изпълнение на проекта Период на усвояване на мощностите Период на функциониран е с усвоени мощности Период на работно проектиране

21 Определяне продължителността на икономическия живот на проекта Продължителността на функциониране на обекта след усвояване на мощностите може да се определи като се анализират следните срокове:

22 Срокове за анализ: а) срок на физическа годност на основните машини и съоръжения б) амортизационен срок на основните машини и съоръжения. в) срок на технологичен живот на предприятието (времето, през което предприятието няма да бъде морално остарял от технологична гледна точка) г) живот на продукта на пазара (времето, през което продукта на фирмата може да остане на пазара и да се продава със задоволителна печалба)

23 Срокове за анализ (продължение): д) фактически среден срок на възвръщане на инвестициите при изграждане на нови предприятия в отрасъла е) хоризонт на прогнозиране на икономическите параметри със задоволителна надеждност ж) срок на икономически живот на предприятието з) срокове за погасяване на дългосрочните заеми, с които обичайно работят банките

24 Тези срокове се разглеждат като горна и долна граница на продължителността на срока на икономически живот Край на срока на икономически живот на проекта

25 Въпрос 20 Изчисляване на еднократните разходи и на текущите разходи

26 Еднократни разходи Еднократните разходи обхващат всички разходи, които се налага да бъдат направени за да се осъществи инвестиционния проект Тези разходи могат да бъдат както предстоящи, нови инвестиции, така и минали инвестиции Обхващат се както инвестиции в разглеждания обект, така и в други обекти и отрасли

27 В състава на еднократните разходи влизат: а) преки инвестиции за обекта б) съпътствуващи инвестиции в) свързани инвестиции г) дълготрайни материални активи на инвеститора, които се предвижда да се използуват от новото предприятие д) съществуващи дълготрайни нематериални активи, които ще се използуват и от новото предприятие. е) инвестиции за покриване недостига на средства за замяна на съществуващите активи преди края на срока на икономическия живот на проекта ж) дълготрайни материални активи на инвеститора, които трябва да се ликвидират, за да се осъществи инвестиционния проект з) инвестиции в оборотни средства

28 Задачи, които се решават при използване на еднократните разходи: осигуряване финансирането на проекта отчитане на строително-монтажните работи и доставката на машини и съоръжения контролиране разплащанията между инвеститора и изпълнителите извършване на технико-икономическа експертиза на проекта изчисляване на годишните амортизации съставяне баланса на бъдещото предприятие

29 Структуриране на еднократните разходи по различни признаци Според момента на извършване на разходите Според вида на работите Според потребителското предназначение на създаваните обекти Според начина на групирането им в генералната сметка на обекта Според връзката но инвестициите с основния обект Според това дали формират инвентарната стойност на дълготрайните активи Според метода на амортизация и нормата на амортизация на дълготрайните активи

30 А. Според момента на извършване на разходите: нови инвестиции минали инвестиции

31 Б. Според вида на работите, инвестициите са за: проектни работи научно-приложни разработки лицензии и др. строителни работи монтажни работи по сгради и извънсградни комуникации машини и съоръжения машино-, енерго- и електро-монтажни работи геоложки и хидроложки работи разходи за владеене и ползване на земя други разходи

32 В. Според потребителското предназначение на създаваните обекти инвестиции за обекти с основно предназначение инвестиции за обекти от техническата инфраструктура инвестиции за обекти от социалнобитовата инфраструктура инвестиции за обекти по опазване на природната среда

33 Г. Според начина на групирането им в генералната сметка на обекта разходи за извършване на инвестиционни проучвания разходи за подготовка на капиталното строителство разходи по подготовка и поддържане на строителната площадка разходи за непосредствено изграждане на основите, спомагателните и обслужващите подобекти според потребителското им предназначение разходи за опазване на природната среда разходи по организация, изпълнение и контрол на работите на строителната площадка разходи по подготовка на обекта за въвеждане в действие други разходи

34 Д. Според връзката но инвестициите с основния обект преки инвестиции съпътствуващи инвестиции свързани инвестиции

35 Е. Според това дали формират инвентарната стойност на дълготрайните активи еднократни разходи, които формират инвентарната стойност на дълготрайните активи на основния обект (новото предприятие) еднократни разходи, които не се включват в инвентарната стойност на дълготрайните активи: свързани инвестиции остатъчна стойност на съществуващи обекти, които се ликвидират инвестиции в оборотни средства (краткотрайни активи) издръжка на обособени звена на инвеститора разходи за подготовка на експлоатационни кадри разходи за рекултивиране на терени и др.

36 Ж. Според метода на амортизация и нормата на амортизация на дълготрайните активи инвестиции за активи, амортизирани по линеен метод (при различни норми на амортизация) инвестиции за активи, амортизирани по нелинеен метод, в т.ч.: константно дегресивен метод неравномерно регресивен метод метод на сумата на числата прогресивно нелинеен метод комбиниран метод

37 Текущи разходи Текущите разходи са категория, която изразява всички разходи, които трябва да се правят непрекъснато (текущо), за да се поддържа производството и реализацията на продукцията в съответния обем, номенклатура и асортимент

38 Синоними за текущи разходи разходи по производството и реализацията на продукцията себестойност експлоатационни разходи (обикновено в отраслите на добивната индустрия)

39 Задачи, решавани с информацията за равнището на текущите разходи определяне величината на балансовата печалба като разлика между приходите от дейността и сумата от разходите по производство и данъка върху добавената стойност изчисляване на оценъчни показатели за инвестиционния проект определяне на цената от гледна точка на производителя при използуване на калкулативни методи на ценообразуване определяне на равновесната точка (гранично условие) по отношение обема на продукцията и степента на използуване на мощностите

40 Задачи, решавани с информацията за равнището на текущите разходи (продължение) анализ на проявлението на ефекта от мащаба сравнителен анализ на проектната себестойност на единица продукция от гледна точка на себестойността на продукцията на водещия конкурент, себестойността на продуктитезаместители, средно-отрасловата себестойност и др. съставяне на проектния отчет на приходите и разходите

41 Структуриране на текущите разходи по различни признаци

42 а) по икономически елементи: разходи за материали разходи за външни услуги разходи за амортизации разходи за заплати разходи за социални осигуровки и надбавки други разходи

43 б) по функционално предназначение на разходите за дейността: разходи за основна дейност разходи за спомагателна дейност разходи за бъдещи периоди разходи за организация и управление разходи за продажба на продукцията

44 в) по целево предназначение и място на възникване (по статии на калкулацията) Тази класификация е необходима за да се установят разходите по производството на отделните видове продукция (за целия обем и за единица продукция)

45 Елементи на разходите по статии на калкулацията: Разходи за суровини и материали за изработване на конкретния продукт Разходи за горива и енергия за технологични цели за конкретния продукт Разходи за заплати на производствените работници, заети пряко с изработването на продукта Разходи за социални осигуровки на заетите Разходи от брак в производството на продукта Разходи за външни услуги, извършени пряко за продукта

46 Елементи на разходите по статии на калкулацията (продължение): Разходи за амортизации на дълготрайни активи, които се използуват само за производството на дадения продукт Други производствени разходи, които са извършени пряко за производството на продукта Част от общите разходи за цеха или производството (цеховите разходи), отнесени в разходите по производството на продукта Част от общопроизводствените разходи и разходите за управление на цялото предприятие, отнесена към разходите за производството и реализацията на продукта

47 г) според характера на връзката на разходите с изменението на обема на произвежданата продукция: променливи разходи постоянни разходи

48 д) според групирането на разходите в отчета на приходите и разходите: разходи за дейността финансови разходи извънредни разходи

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

Управление на иновациите и инвестициите

Управление на иновациите и инвестициите Въпрос 13 Оценяване на инвестиционни проекти по метода на нетната настояща стойност Оценяването на инвестиционните проекти е сърцевината на инвестиционния процес Оценките на проекта са основа за: а) избор

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни)

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни) ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) 1. Преки чуждестранни инвестиции По предварителни данни преките чуждестранни

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017 ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 17 ГОДИНА ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ 1. Преки чуждестранни инвестиции В област Пловдив преките чуждестранни

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

Международно висше бизнес училище

Международно висше бизнес училище Университет за национално и световно стопанство Катедра Национална и регионална сигурност ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ 4/2012 по дисциплината Управление на инвестициите в сектора за сигурност и отбрана Разработил:

Подробно

Международно висше бизнес училище

Международно висше бизнес училище Университет за национално и световно стопанство Катедра Национална и регионална сигурност ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ по дисциплината Иновации и инвестиции Разработил: доц. д-р Цветан Цветков Уважаеми студенти,

Подробно

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 2016 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от за, съгл. Приложение 2 от за от и от

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода)

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на А1 България ЕАД за 2017 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от, съгл. Приложение 2 от от и от Електронно

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

10. Линейни оптимизационни модели – обща постановка

10. Линейни оптимизационни модели – обща постановка 0. Линейни оптимизационни модели обща постановка Пример Разполагате с 26 бр. самолети от тип А и 5 бр. самолети от тип В. Задачата е да се пренесе възможно по-голямо количество от разполагаем товар, при

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно