НА ВНИМАНИЕТО НА:

Размер: px
Започни от страница:

Download "НА ВНИМАНИЕТО НА:"

Препис

1 О Б Щ И Н А Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ ; факс: 056/ електронна поща: 93-ОП-15(3)/ г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, предлагаме на Вашето внимание следното разяснение, относно открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за експозиционен център Флора Бургас по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 Доставка и монтаж на интериорно обзавеждане за експозиционен център Флора Бургас Обособена позиция 2 Доставка и монтаж на техническо оборудване за експозиционен център Флора Бургас, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки ВЪПРОС 1: Въпрос към позиция 4 Компютърна конфигурация с екран не помалък Тъй като посоченото в спецификацията изискване към операционната система съвместима с операционни системи и приложения, ползвани в държавната администрация- е недостатъчно конкретно, моля уточнете изисква ли се включване на лиценз а операционната система в цената и на коя точно? ОТГОВОР 1: Ползваните от администрацията операционни системи са на ВЪПРОС 2: Въпрос към позиция 4 Компютърна конфигурация с екран не помалък Моля уточнете дали монитора следва да бъде от производителя на компютърната ОТГОВОР 2: С оглед изискването на Възложителя да бъде предложена осигуряване на декларирания гаранционен срок на конфигурацията, мониторът и ВЪПРОС 3: Въпрос към позиция 4 Компютърна конфигурация с екран не помалък Страница от 5

2 Моля уточнете дали мишката следва да бъде от производителя на компютърната ОТГОВОР 3: С оглед изискването на Възложителя да бъде предложена осигуряване на декларирания гаранционен срок на конфигурацията, мишката и ВЪПРОС 4: Въпрос към позиция 5 Компютърна конфигурация с екран не по - Моля уточнете дали мишката и клавиатурата следва да бъдат от производителя на компютърната ОТГОВОР 4: С оглед изискването на Възложителя да бъде предложена осигуряване на декларирания гаранционен срок, мишката и клавиатурата следва да бъдат със същия гаранционен срок, както и компютъра. ВЪПРОС 5: Въпрос към позиция 5 Компютърна конфигурация с екран не по - Тъй като посоченото в спецификацията изискване към операционната системасъвместима с операционни системи и приложения, ползвани в държавната администрация е недостатъчно конкретно, моля уточнете изисква ли се включване на лиценз на операционната система в цената и на коя точно? ОТГОВОР 5: Ползваните от администрацията операционни системи са на ВЪПРОС 6: Въпрос към позиция 5 Компютърна конфигурация с екран не по - Моля уточнете какъв софтуер за графичен дизайн да бъде предложен? ОТГОВОР 6: Предназначението на този тип софтуер е да служи за изработка на илюстрации и графичен дизайн, като разполага с функционалности за обработка на векторна графика и оформление на издания, обработка на изображения, трасиране (конвертиране) на растерно изображение към векторно, сваляне екран на компютър във файл и др., както и да съдържа селектирани илюстрации (cliparts), фотографии и набор от шрифтове. Продуктът да разполага с вградена поддръжка на RAW формат от цифров фотоапарат позволява пълно запазване на оригиналното качество на снимките от цифрови фотоапарати; да разрешава пълноценна работа с PDF файлове с коментари; да позволява поставяне на етикети на файловете за лесно намиране и групиране на файлове. ВЪПРОС 7: Въпрос към позиция 5 Компютърна конфигурация с екран не по - Тъй като посоченото в спецификацията изискване за друг софтуер-текстов редактор, електронни таблици, презентации, съвместими с аналогичните приложения на държавната администрация съгласно предоставяните чрез Система за Управление на Лицензите на Държавната Администрация (СУЛДА) лицензи е недостатъчно конкретно, моля уточнете изисква ли се включване на лиценза в цената и кой точно е софтуерът, който трябва да бъде Страница от 5

3 предложен? ОТГОВОР 7: Ползваните от администрацията операционни системи са на техен еквивалент, софтуерът трябва да е във версия, която не е спряна от производителя (Mainstream Support) към датата на отваряне на ценовите предложения. ВЪПРОС 8: Въпрос към позиция 5 Компютърна конфигурация с екран не по - Моля уточнете дали монитора следва да бъде от производителя на компютърната ОТГОВОР 8: С оглед изискването на Възложителя да бъде предложена осигуряване на декларирания гаранционен срок на конфигурацията, мониторът и ВЪПРОС 9: Въпрос към позиция 6 Преносим компютър: Тъй като посоченото в спецификацията изискване към операционната системасъвместима с операционните системи и приложения, ползвани в държавната администрацияе не достатъчно конкретно, моля уточнете изисква ли се включване на лиценз на операционната система в цената и на коя точно? ОТГОВОР 9: Ползваните от администрацията операционни системи са на ВЪПРОС 10: Въпрос към позиция 6 Преносим компютър: Моля уточнете дали мишката следва да бъде от производителя на преносимия компютър? ОТГОВОР 10: С оглед приложената система за оценяване и осигуряване на декларирания гаранционен срок, мишката следва да бъде със същия гаранционен срок, както и преносимия компютър. ВЪПРОС 11: Въпрос към позиция 2 Многофункционално устройство (копиране, Моля уточнете вида на технологията на печат мастилено-струйна или лазерна? ОТГОВОР 11: Технологията на печат трябва да бъде съобразена с експлоатационните условия на многофункционалното устройство и от тази гледна точка, следва да се предвидят лазерни устройства. ВЪПРОС 12: Въпрос към позиция 2 Многофункционално устройство (копиране, Страница от 5

4 С оглед да бъде предложено най-подходящото устройство, моля посочете какво е предвиденото максимално месечно натоварване /брой страници/ за тези устройства? ОТГОВОР 12: Предвиденото максимално месечно натоварване е около копия. ВЪПРОС 13: Въпрос към позиция 2 Многофункционално устройство (копиране, Ще бъде ли необходимо разпечатване на факс върху хартия с размери А3? ОТГОВОР 13: Не е необходимо да се предвижда такава възможност, поради което е достатъчно устройството да има възможност за монтиране на факс. ВЪПРОС 14: Въпрос към позиция 3 Многофункционално устройство (копиране, Моля уточнете вида на технологията на печат мастилено-струйна или лазерна? ОТГОВОР 14: Технологията на печат трябва да бъде съобразена с експлоатационните условия на многофункционалното устройство и от тази гледна точка, следва да се предвидят лазерни устройства. ВЪПРОС 15: Въпрос към позиция 3 Многофункционално устройство (копиране, С оглед да бъде предложено най-подходящото устройство, моля посочете какво е предвиденото максимално месечно натоварване /брой страници/ за тези устройства? ОТГОВОР 15: Предвиденото максимално месечно натоварване е около копия. ВЪПРОС 16: Въпрос към позиция 3 Многофункционално устройство (копиране, Ще се допусне ли устройство с факс? ОТГОВОР 16: Да. Възложителя ще приеме устройства, които предлагат и допълнителни функции, освен изрично упоменатите в спецификациите. ВЪПРОС 17: Въпрос към методиката за оценка: Тъй като всяка една от 12-те позиции в Обособена позиция 2 е с различен гаранционен срок, моля да уточните дали методиката за оценка ще бъде приложена за всяка една от позициите по отделно? ОТГОВОР 17: Ще се взема в предвид средната стойност на предложените гаранционни срокове. ВЪПРОС 18: Ще се допусне ли избор на повече от 1 доставчик за различните позиции в обособена позиция 2? ОТГОВОР 18: По смисъла на настоящата процедура доставчика на компонентите на обособена позиция 2 е участник, който може да ползва ресурсите на Страница от 5

5 трети лица под формата на декларирани подизпълнители. Възложителят допуска предлаганото оборудване да бъде на различни производители. ВЪПРОС 19: Позиция 2 от Техническата спецификация на Обособена позиция 2: Многофункционално устройство (копиране, сканиране, принтиране, факс) формат А3, възможност за цветен печат върху гланцирана хартия, скорост мин. 30 стр./мин за А4 и 15 стр./мин. за А3 не е упомената технологията на печата лазерна или мастиленоструйна? ОТГОВОР 19: Виж Отговор 14! Забележка: Настоящите отговори на запитвания и разяснения са неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка. АТАНАСКА НИКОЛОВА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ЕПОС ПРИ ОБЩИНА БУРГАС Подпис (не се чете) Страница от 5

Scanned Document

Scanned Document ..2 ..2 ..71. 72..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 16 / /..2 ..2..2..2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят

Подробно

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н Приложение 1.2 - Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

Scanned Document

Scanned Document .2 .2 .71. 72 .2 .2 .2 .2 .2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на

Подробно

<312E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE020F1EFE5F6E8F4E8EAE0F6E8FF2E786C7378>

<312E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE020F1EFE5F6E8F4E8EAE0F6E8FF2E786C7378> Утвърждавам: ПРЕДСЕДАТЕЛ /П/ /Станимир Пеев/ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез ПРОТОКОЛ 3 от дейността Комисията за разглежне, оценяване и класиране офертите за участие в процедура за възлагане обществе поръч чрез публично състезание, обяве с Решение 668/9.6.28 г., публикувано в

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

Въведение в информационните технологии и компютърните системи

Въведение в информационните технологии и компютърните системи Въведение в информационните технологии и компютърните системи ПЛАН НА УРОКА 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ Информация Технология Информационни технологии 2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЮТЪРНАТА

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1360 / 14.09.2007 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: гор@аор.ьа, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване Номер: РД-09-37-3

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна 6 3В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Raziasnenie_3PP

Raziasnenie_3PP РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО: Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на автомобилни гуми - Рамково споразумение открита с решение на възложителя 20/05.03.2015 г.

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

<4D F736F F D20D0E0E7FFF1EDE5EDE8E520EFEE20F7EB2E EEF220C7CECF20F120C8E7F52EB EEF E31312E3138E3>

<4D F736F F D20D0E0E7FFF1EDE5EDE8E520EFEE20F7EB2E EEF220C7CECF20F120C8E7F52EB EEF E31312E3138E3> Изх. К 8075#1/ 05.11.2018г. До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: Разработване на софтуер за киоск терминали, уеб портал и мобилно приложение по проект,,easyguide interactive mobile

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: ПВФ-01-52 от 05/09/2013 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

На вниманието на полк

На вниманието на полк ПРИЛОЖЕНИЕ 1-А Схеми и размери на дограмата към ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (сграда 56 ЩАБ във ВР 1589 Смолян) 1. Преди изпълнение на доставката, изпълнителят на обществената поръчка да извърши оглед на място

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

Presentacia

Presentacia +359 889 473 168 / +359 885 780 750 office@webnime.com www.webnime.com Уебниме ООД гр. София, Красно село, бул. Цар Борис III, N99-101 гр. Варна, бул. Сливница 5, ет. 2, офис 2 Pančićeva 18, Stari grad,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София факс

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София   факс ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София http://www.isul.eu/ факс: (+35 2) 432 144, S435 Ш Утвърдил: Изпълнителен дире

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно