AM_Ple_NonLegReport

Размер: px
Започни от страница:

Download "AM_Ple_NonLegReport"

Препис

1 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели 1, 1 OВ C 316, г., стр. 278.

2 A8-0311/6 6 Съображение И И. като има предвид, че Австралия е страна по приключилите преговори за Транстихоокеанско партньорство, чието бъдеще е несигурно, и по текущите преговори за всеобхватно регионално икономическо партньорство в Азиатскотихоокеанския регион, които обединяват най-важните търговски партньори на Австралия; като има предвид, че Австралия има действащо споразумение за свободна търговия с Китай от 2015 г. насам; И. като има предвид, че Австралия е страна по приключилите преговори за Транстихоокеанско партньорство, чието бъдеще е несигурно, и по текущите преговори за всеобхватно регионално икономическо партньорство в Азиатскотихоокеанския регион, които обединяват най-важните търговски партньори на Австралия; като има предвид, че Австралия има действащо споразумение за свободна търговия с Китай от 2015 г. насам, което впоследствие може да действа като мост за внос на китайски продукти в Европейския съюз;

3 A8-0311/7 7 Параграф 5 а (нов) 5a. призовава за по-голяма прозрачност в преговорите и националните парламенти да бъдат информирани за напредъка и на всички национални правителства да се предостави достъп до всички документи, свързани с преговорите, така че да им се даде възможност да следят процеса при пълна прозрачност;

4 A8-0311/8 8 Параграф призовава Комисията, при представяне на окончателния текст на споразуменията за подпис и сключване, и Съвета, при вземане на решение относно подписването и сключването, напълно да зачитат разпределението на правомощията между ЕС и неговите държави членки; 11. призовава Комисията, при представяне на окончателния текст на споразуменията за подпис и сключване, и Съвета, при вземане на решение относно подписването и сключването, напълно да зачитат разпределението на правомощията между ЕС и неговите държави членки, както и да зачитат решенията и конституциите на държавите членки;

5 A8-0311/9 9 Параграф призовава Комисията да проведе преговорите по възможно найпрозрачен начин, като същевременно не се подкопава преговорната позиция на Съюза, като се гарантира наймалко степента на прозрачност и публични консултации, приложени за преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) със САЩ чрез непрекъснат диалог със социалните партньори и гражданското общество, както и в пълна степен да се спазват най-добрите практики, установени по време на други преговори; приветства инициативата на Комисията да публикува всичките си препоръки за указания за водене на преговори за търговски споразумения и счита това за положителен прецедент; настоятелно призовава Съвета да последва този пример и да публикува указанията за водене на преговорите веднага след тяхното приемане; 12. призовава Комисията да води преговорите по възможно найпрозрачен начин и да спазва в пълна степен най-добрите практики, установени по време на други преговори; отправя искане към Съвета да оповести публично преговорния мандат и националните парламенти да бъдат изцяло и активно приобщени към процеса на вземане на решение;

6 A8-0311/10 10 Параграф подчертава, че едно амбициозно споразумение трябва да урежда по съдържателен начин инвестициите, търговията на стоки и услуги (като се основава на неотдавнашните препоръки на Парламента във връзка със запазването на политическото пространство и чувствителните сектори), митниците и улесняването на търговията, цифровизацията, електронната търговия и защитата на данните, научните изследвания в областта на технологиите и подкрепата за иновациите, обществените поръчки, енергетиката, държавните предприятия, конкуренцията, устойчивото развитие, въпросите от регулаторен характер, като например високите санитарни и фитосанитарни стандарти и други норми за селскостопанските и хранителни продукти, без отслабване на високите стандарти на ЕС, силни и приложими ангажименти по отношение на трудовите и екологичните стандарти, както и борбата с избягването на данъци и корупцията, като същевременно остава в обхвата на изключителната компетентност на Съюза и също така обръща специално внимание на потребностите на микропредприятията 14. подчертава, че едно амбициозно споразумение трябва да урежда по съдържателен начин инвестициите, търговията на стоки и услуги (като се основава на неотдавнашните препоръки на Парламента във връзка със запазването на политическото пространство и чувствителните сектори), митниците и улесняването на търговията, цифровизацията, електронната търговия и защитата на данните, научните изследвания в областта на технологиите и подкрепата за иновациите, конкуренцията, устойчивото развитие, въпросите от регулаторен характер, като например високите санитарни и фитосанитарни стандарти и други норми за селскостопанските и хранителни продукти, без отслабване на високите стандарти на ЕС, силни и приложими ангажименти по отношение на трудовите и екологичните стандарти, както и борбата с избягването на данъци и корупцията, като същевременно остава в обхвата на изключителната компетентност на Съюза и също така обръща специално внимание на потребностите на микропредприятията и МСП;

7 и МСП;

8 A8-0311/11 11 Параграф 14 a (нов) 14а. призовава Комисията да определи единен подход за селското стопанство и да публикува своите анализи във възможно най-кратки срокове, като по този начин даде възможност да се направи обективна оценка на възможните предимства и недостатъци за европейските производители, включително оценка на въздействието върху заетостта и на евентуалното въвеждане на специфична помощ за европейските вериги на доставка;

9 A8-0311/12 12 Параграф 19 буква г а (нова) га) специална глава, която отчита нуждите и интересите на европейските земеделски стопани, като се има предвид, че премахването на тарифните и нетарифните бариери ще нанесе известни щети на техните средства за препитание; изтъква, че селскостопанският сектор на Австралия е силно конкурентоспособен и силно ориентиран към износа; отново заявява, че средно земеделските стопанства там са по-големи от тези в Европа; подчертава, че по тази причина осигуряването на увеличен достъп до широкия пазар на Европейския съюз чрез премахването или намаляването на тарифните и нетарифните бариери в този сектор несъмнено ще бъде приоритет за Австралия; счита, следователно, че ЕС трябва да се въздържа от поемането на каквито и да са ангажименти по отношение на найчувствителните селскостопански продукти, като говеждото, телешкото и овчето месо, зърнените култури, млечните продукти или специалните видове захар;

10 A8-0311/13 13 Параграф 19 буква к) к) балансиран и амбициозен резултат в главите за селското стопанство и рибарството, който може единствено да даде тласък на конкурентоспособността и да е от полза както за потребителите, така и за производителите, ако отделя дължимото внимание на интересите на всички европейски производители и потребители, като се отчита фактът, че съществуват множество чувствителни селскостопански продукти, които следва да бъдат третирани по подходящ начин, например чрез тарифни квоти или предоставяне на достатъчно дълги преходни периоди, като се вземе надлежно под внимание кумулативното въздействие на търговските споразумения върху селското стопанство и като потенциално се изключват от обхвата на преговорите найуязвимите сектори; включване на използваема, ефективна подходяща и бърза двустранна защитна клауза, позволяваща временно прекратяване на преференциите, ако вследствие на влизането в сила на търговското споразумение увеличеният внос причинява или застрашава да к) заинтересованите страни следва да бъдат предупреждавани за отварянето за търговия на едро на секторите на селското стопанство и рибарството, по-специално, като се има предвид, че основната грижа е да се защитават интересите на европейските производители и потребители в тези сектори;

11 причини сериозни щети на някои чувствителни сектори;

12 A8-0311/14 14 Параграф 19 буква й й) строги и приложими мерки относно признаването и защитата на правата върху интелектуалната собственост, в т.ч. географските означения за вината и алкохолните напитки и други селскостопански и хранителни продукти, като се вземат за еталон разпоредите относно сектора на вината в споразумението между ЕС и Австралия и едновременно с това се цели подобряване на съществуващата правна рамка и осигуряване на висока степен на защита за всички географски означения; опростените митнически процедури и опростени и гъвкави правила за произход, които са подходящи за сложния свят на глобалните вериги за създаване на стойност, включително по отношение на повишаването на прозрачността и отчетността в тях, и прилагане, когато това е възможно, на многостранни правила за произход или в други случаи на необременяващи правила за произход като промяна на тарифна подпозиция ; й) строги и приложими мерки относно признаването и защитата на правата върху интелектуалната собственост, в т.ч. географските означения за вината и алкохолните напитки и други селскостопански и хранителни продукти, като се вземат за еталон разпоредите относно сектора на вината в споразумението между ЕС и Австралия и едновременно с това се цели подобряване на съществуващата правна рамка и осигуряване на висока степен на защита за всички географски означения; опростените митнически процедури, които са подходящи за сложния свят на глобалните вериги за създаване на стойност, включително по отношение на повишаването на прозрачността и отчетността в тях, и прилагане, когато това е възможно, на многостранни правила за произход или в други случаи на необременяващи правила за произход като промяна на тарифна подпозиция ;

13 A8-0311/15 15 Параграф 19 буква й а (нова) йа) всички европейски географски означения следва да бъдат ефективно защитени и да бъдат поставени в центъра на преговорите; механизмът за съвместно съществуване на географските означения използван в случаите, когато на пазара в трети държави съществуват частни търговски марки със сходно наименование не предоставя достатъчна защита за продуктите на ЕС на пазара, като оставя у потребителите неясна и подвеждаща представа за произхода на хранителните продукти; когато Комисията не предлага инструменти за защита, тя следва да изключи от споразумения за свободна търговия всички сектори на селското стопанство на ЕС, чието оцеляване би било застрашено от конкуренцията на пазара, или които са преминали през определени кризисни ситуации през последните години;

14 A8-0311/16 16 Параграф 19 а (нов) 19а. припомня, че Австралия използва месото от клонирани животни за хранителни цели; призовава във връзка с това за изключително строг контрол и проследяване на всички продукти от животински произход; отправя искане за етикетиране на всички хранителни продукти, получени от клонирани животни или от потомство на клонирани животни;

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Изменение на Закона за водите Проект № от / 42-ро НС

Изменение на Закона за водите  Проект № от / 42-ро НС Оценка на въздействието от регулациите значение и ползи Гледната точка на частния бизнес Жана Величкова Председател на УС Споделяни от бизнеса многопосочни ползи от ОВ В широк диалог със заинтересованите

Подробно

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.2.2017 A8-0005/9 9 Параграф 1 a (нов) 1a. призовава Комисията да предложи общи определения на Съюза както следва: - изкуствен интелект е компютъризирана система, която е в състояние да симулира част

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно