AM_Ple_NonLegReport

Размер: px
Започни от страница:

Download "AM_Ple_NonLegReport"

Препис

1 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели 1, 1 OВ C 316, г., стр. 278.

2 A8-0312/6 6 Съображение Й Й. като има предвид, че Нова Зеландия е страна в приключилите преговори за Транстихоокеанско партньорство, чието бъдеще остава несигурно, и текущите преговори за всеобхватно регионално икономическо партньорство в Източна Азия, обединяващо най-важните ѝ търговски партньори; като има предвид, че Нова Зеландия има действащо споразумение за свободна търговия с Китай от 2008 г. насам; Й. като има предвид, че Нова Зеландия е страна в приключилите преговори за Транстихоокеанско партньорство, чието бъдеще остава несигурно, и текущите преговори за всеобхватно регионално икономическо партньорство в Източна Азия, обединяващо най-важните ѝ търговски партньори; като има предвид, че Нова Зеландия има действащо споразумение за свободна търговия с Китай от 2008 г. насам, което впоследствие може да действа като мост за внос на китайски продукти в Европейския съюз;

3 A8-0312/7 7 Параграф 9 9. призовава Съвета да упълномощи Комисията да започне преговори за сключване на споразумение в областта на търговията и инвестициите с Нова Зеландия въз основа на резултатите от подготвителното проучване, препоръките от настоящата резолюция, оценката на въздействието и ясни цели; 9. призовава Съвета да упълномощи Комисията да започне преговори за сключване на споразумение в областта на търговията и инвестициите с Нова Зеландия въз основа на резултатите от подготвителното проучване, препоръките от настоящата резолюция, оценката на въздействието и ясни цели, като отчита последиците от едно такова търговско споразумение за икономиките на всяка държава членка;

4 A8-0312/8 8 Параграф призовава Комисията, при представяне на окончателния текст на споразуменията за подпис и сключване, и Съвета, при вземане на решение относно подписването и сключването, напълно да зачитат разпределението на правомощията между ЕС и неговите държави членки; 12. призовава Комисията, при представяне на окончателния текст на споразуменията за подпис и сключване, и Съвета, при вземане на решение относно подписването и сключването, напълно да зачитат разпределението на правомощията между ЕС и неговите държави членки, както и да зачитат конституциите и решенията на държавите членки;

5 A8-0312/9 9 Параграф призовава Комисията да води преговорите по възможно найпрозрачен начин, без да се подкопава преговорната позиция на Съюза, гарантирайки най-малко същата степен на прозрачност и публични консултации както при воденето на преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции със САЩ, чрез непрекъснат диалог със социалните партньори и гражданското общество, както и да спазва в пълна степен найдобрите практики, установени по време на други преговори; приветства инициативата на Комисията да публикува всичките си препоръки за указания за водене на преговори за търговски споразумения и счита това за положителен прецедент; настоятелно призовава Съвета да последва този пример и да публикува указанията за водене на преговорите веднага след тяхното приемане; 13. призовава Комисията да води преговорите и да увеличи прозрачността, без да се подкопава преговорната позиция на Съюза, гарантирайки най-малко същата степен на прозрачност и публични консултации както при воденето на преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции с националните правителства, с пълното участие на националните парламенти в процеса на вземане на решения и предоставяйки им достъп до цялата документация по преговорите; изтъква значението на социалните партньори и гражданското общество и на пълното спазване на най-добрите практики, установени по време на други преговори; приветства инициативата на Комисията да публикува всичките си препоръки за указания за водене на преговори за търговски споразумения и счита това за положителен прецедент; настоятелно призовава Съвета да последва този пример и да публикува указанията за водене на преговорите веднага след тяхното приемане;

6 A8-0312/10 10 Параграф подчертава, че едно амбициозно споразумение трябва да урежда по смислен начин инвестициите, търговията със стоки и услуги (като се съобразява с последните препоръки на Парламента във връзка със запазването на политическото пространство и чувствителните сектори), улесняването на митническите процедури и търговията, цифровизацията, електронната търговия и защитата на данните, научните изследвания в областта на технологиите и подкрепата за иновациите, обществените поръчки, енергетиката, държавните предприятия, конкуренцията, устойчивото развитие, въпроси от регулаторен характер, като високите санитарни и фитосанитарни стандарти и други норми по отношение на селскостопанските и хранителни продукти, без да се занижават високите стандарти на ЕС, поемането на твърди и приложими ангажименти по отношение на трудовите и екологичните стандарти, както и борбата с избягването на данъци и корупцията, като същевременно остава в рамките на изключителната компетентност на Съюза, като през цялото време обръща специално внимание на потребностите на 15. подчертава, че едно амбициозно споразумение трябва да урежда по съдържателен начин инвестициите, търговията на стоки и услуги (като се основава на неотдавнашните препоръки на Парламента във връзка със запазването на политическото пространство и чувствителните сектори), митниците и улесняването на търговията, цифровизацията, електронната търговия и защитата на данните, научните изследвания в областта на технологиите и подкрепата за иновациите, конкуренцията, устойчивото развитие, въпросите от регулаторен характер, като например високите санитарни и фитосанитарни стандарти и други норми за селскостопанските и хранителни продукти, без отслабване на високите стандарти на ЕС, силни и приложими ангажименти по отношение на трудовите и екологичните стандарти, както и борбата с избягването на данъци и корупцията, като същевременно остава в обхвата на изключителната компетентност на Съюза и също така обръща специално внимание на потребностите на микропредприятията и МСП;

7 микропредприятията и МСП;

8 A8-0312/11 11 Параграф 15 а (нов) 15а. призовава Комисията да определи единен подход за селското стопанство и да публикува своите анализи във възможно най-кратки срокове, като по този начин даде възможност да се направи обективна оценка на възможните предимства и недостатъци за европейските производители, включително оценка на въздействието върху заетостта и на евентуалното въвеждане на специфична помощ за европейските вериги на доставка;

9 A8-0312/12 12 Параграф 20 буква а a) либерализация на търговията със стоки и услуги и реални възможности и за двете страни за достъп до пазара на стоки и услуги на другата страна чрез премахване на ненужните регулаторни пречки, като същевременно се гарантира, че нищо в споразумението не възпрепятства страните при регулирането, по пропорционален начин, с оглед постигане на легитимни цели на политиката; това споразумение трябва i) да не възпрепятства страните при определянето, регулирането, предоставянето и подпомагането на услуги от общ интерес и трябва да съдържа изрични разпоредби относно това; ii) ii) да не изисква от правителствата да приватизират която и да било услуга, нито да ги възпрепятства да разширяват спектъра на предоставяните от тях обществени услуги; iii) да не възпрепятства правителствата да връщат обратно под обществен контрол услуги, които преди това са избрали да приватизират, като водоснабдяване, образование, здравеопазване и социални услуги, да не занижава високите здравни, хранителни, потребителски, екологични, трудови стандарти и стандартите за безопасност в ЕС или да ограничава публичното a) либерализация на търговията със стоки и услуги и реални възможности и за двете страни за достъп до пазара на стоки и услуги на другата страна чрез премахване на ненужните регулаторни пречки, като същевременно се гарантира, че нищо в споразумението не възпрепятства страните при регулирането, по пропорционален начин, с оглед постигане на легитимни цели на политиката; това споразумение трябва i) да не възпрепятства страните при определянето, регулирането, предоставянето и подпомагането на услуги от общ интерес и трябва да съдържа изрични разпоредби относно това; ii) да не изисква от правителствата да приватизират която и да било услуга, нито да ги възпрепятства да разширяват спектъра на предоставяните от тях обществени услуги; iii) да не възпрепятства правителствата да връщат обратно под обществен контрол услуги, които преди това са избрали да приватизират, като водоснабдяване, образование, здравеопазване и социални услуги, да не занижава високите здравни, хранителни, потребителски, екологични, трудови стандарти и стандартите за безопасност в ЕС или да ограничава публичното финансиране на

10 финансиране на изкуствата и културата, образованието, здравеопазването и социалните услуги, както се случи с предишни търговски споразумения; ангажиментите следва да се поемат въз основа на Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС); подчертава в тази връзка, че стандартите, изисквани от европейските производители, трябва да бъдат запазени; изкуствата и културата, образованието, здравеопазването и социалните услуги, както се случи с предишни търговски споразумения; ангажиментите следва да се поемат въз основа на Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС); подчертава в тази връзка, че стандартите, изисквани от европейските производители, трябва да бъдат запазени, по-специално защитата на европейския селскостопански пазар;

11 A8-0312/13 13 Параграф 20 буква еа (нова) еа) специална глава, която отчита нуждите и интересите на европейските земеделски стопани, като се има предвид, че премахването на тарифните и нетарифните бариери ще нанесе известни щети на техния поминък; изтъква, че селскостопанският сектор на Нова Зеландия е силно конкурентоспособен и силно ориентиран към износа; отново заявява, че средно земеделските стопанства там са поголеми от тези в Европа; подчертава, че по тази причина увеличаването на достъпа до огромния пазар на Европейския съюз чрез премахването или намаляването на тарифните и нетарифните бариери в този сектор ще бъде несъмнено един от приоритетите на Нова Зеландия; счита, следователно, че ЕС трябва да се въздържа от поемането на каквито и да било ангажименти по отношение на най-чувствителните селскостопански продукти, като говеждото, телешкото и овчето месо, зърнените култури, млечните продукти или специалните видове захар;

12 A8-0312/ /2193 (INI) Параграф 20 буква й й) строги и приложими мерки относно признаването и защитата на правата върху интелектуалната собственост, в т.ч. географските означения за вината и алкохолните напитки и други селскостопански и хранителни продукти; опростените митнически процедури и опростени и гъвкави правила за произход, които са подходящи за сложния свят на глобалните вериги за създаване на стойност, включително по отношение на повишаването на прозрачността и отчетността в тях, и прилагане, когато това е възможно, на многостранни правила за произход или в други случаи на необременяващи правила за произход като промяна на тарифна подпозиция ; й) строги и приложими мерки относно признаването и защитата на правата върху интелектуалната собственост, в т.ч. географските означения за вината и алкохолните напитки и други селскостопански и хранителни продукти, които да отчитат, че механизмът за съвместно съществуване на географските означения използван в случаите, когато на пазара в трети държави съществуват частни търговски марки със сходно наименование не предоставя достатъчна защита за продуктите на ЕС на пазара, като оставя у потребителите неясна и подвеждаща представа за произхода на хранителните продукти; опростените митнически процедури, които са подходящи за сложния свят на глобалните вериги за създаване на стойност, включително по отношение на повишаването на прозрачността и отчетността в тях, и прилагане, когато това е възможно, на многостранни правила за произход или в други случаи на необременяващи правила за произход като промяна на тарифна подпозиция ;

13 A8-0312/15 15 Параграф 21 а (нов) 21a. припомня, че Нова Зеландия използва месо от клонирани животни за хранителни цели; призовава във връзка с това за изключително строг контрол и проследяване на всички продукти от животински произход; отправя искане за етикетиране на всички хранителни продукти, получени от клонирани животни или от потомство на клонирани животни;

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

Изменение на Закона за водите Проект № от / 42-ро НС

Изменение на Закона за водите  Проект № от / 42-ро НС Оценка на въздействието от регулациите значение и ползи Гледната точка на частния бизнес Жана Величкова Председател на УС Споделяни от бизнеса многопосочни ползи от ОВ В широк диалог със заинтересованите

Подробно

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971

Подробно

Асенка Христова Владислав Сланчев Георги Ангелов Георги Стоев Димитър Чобанов Красен Станчев Лъчезар Богданов Мартин Димитров Анатомия на прехода Стоп

Асенка Христова Владислав Сланчев Георги Ангелов Георги Стоев Димитър Чобанов Красен Станчев Лъчезар Богданов Мартин Димитров Анатомия на прехода Стоп Асенка Христова Владислав Сланчев Георги Ангелов Георги Стоев Димитър Чобанов Красен Станчев Лъчезар Богданов Мартин Димитров Анатомия на прехода Стопанската политика на България от 1989 до 2004

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

РАЗВИТИЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 ГОДИНА гл.ас. д-р Ирена Николова Нов български университет Развитието на технологиите и глобализац

РАЗВИТИЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 ГОДИНА гл.ас. д-р Ирена Николова Нов български университет Развитието на технологиите и глобализац РАЗВИТИЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 ГОДИНА гл.ас. д-р Ирена Николова Нов български университет Развитието на технологиите и глобализацията се отразиха върху състоянието на международната

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно