Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали"

Препис

1 Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти е предмет на анализ на експертите в РУО. Направените изводи от осъществената контролна дейност през изминалата учебна година определят дефицита в нивото на компетентност на те специалисти. Определянето на тези дефицити е свързано както с наблюдаваната урочна дейност, така и с възникнали въпроси по време на наблюденията и разговорите, както и от необходимостта от придобиване на знания, умения и компетентности в прилагането на новите нормативни актове и новите учебни програми. В тази насока се работи и с директорите на учебните звена. При определяне на темите се има предвид и заявеното желание от страна на те специалисти, установено чрез анкетно проучване. 2. Идентифицирани потребности от квалификация. През учебната 2017/2018 година квалификационната дейност, организирана в РУО, е насочена към: успешно прилагане на новите учебни програми по предметите от общото образовние; формиране на ключови компетентности по предмети от общото образование; повишаване професионалните умения на те във връзка с подготовката по български език и литература и математика за външното оценяване в 4. и 7. клас; формиране на знания, умения и компетентности за повишаване на грамотността на децата/учениците.; осъществяваяне на приемствеността между между 4. и 5.клас; използване на интерактивни методи на обучението; използване на ИКТ в образователния процес в детската градина и училището; спецификата на образователния процес, произтичаща от ЗПУО и държавните образователни стандарти. 3. Планиране на квалификационните дейности в РУО - Габрово Планът за квалификационна дейност в РУО е неразделна част от Годишен план за дейността на Регионално управление на образованието Габрово за учебната година, съставен по предложения на експертите. 4. Изпълнение на годишния план за квалификационните дейности на РУО- Габрово за учебната г.:

2 Планирани квалификационни дейности Тема Организационна форма Целева група (брой) Реализирани квалификационни дейности Изпълнение / НЕ - причини Период на провеждане Индикатори на изпълнението /брой, %/ Експерт, отговарящ за квалификац ионната форма 1 Квалификационни форми, ориентирани към подкрепа на те в идентифициране на потребностите от професионално усъвършенстване Координация на дейностите по проучване на желанията на 1.1 те за включване в квалификационни форми за учебната 2017/2018 г. Анализ на резултатите от ОВП през учебна 2016/2017г Тенденции и насоки в работата на те през учебната 2017/2018г. 2 Предучилищно образование Координация на дейностите по проучване на желанията на 2.1. директори и за включване в квалификационни форми за учебната 2017/2018 г. Самооценяването на институцията като процес от 2.2. системата за управление на качеството в образователните институции проучване работни срещи работна среща и директори 340 по предмети и КОО в областта 19 директора и директори на ДГ септември 2017 г. септември - октомври 2017 г. септември 2017г октомври 2017г 441 по предмети 100%, 19 директора и директори и експерти по предмети експерти по предмети

3 2.3. Организационно развитие и управление на качеството в образователната институция 19 директори НЕ; ДВ, бр. 100, г., отменя Наредба 16 от 2016г. за управление на качеството на институциите 2.3.А Куочинг в образованието ( на мястото на отменената тема по т.2.3.) февруари 2018 г. 25 и директори 2.4. Диагностика на училищна готовност 35 март 2018г 35 Директори на детски, градини, и 2.5. Дейности във връзка с превенция на обучителни затруднения според потребностите на децата индивидуална и групова работа 25 учебната година 2017/ директори и 2.6. Използване на ИКТ в детската градина 23 учебната година 2017/ Допълнителните форми педагогическо взаимодействие, средство за развитие на детето 28 учебната година 2017/ Водим бъдещето за ръка ; - научно-практическа конференция по предучилищно образование брой доклади национална конференция - не се състоя

4 2.9. Справяне с конфликтни ситуации тренинг 19 директори октомври 2017г 19 директори Как да разпознаем в себе си и у колегите симптомите на синдрома на емоционалното изгаряне? Превенция и справяне с Бърнаут. 3 Начален етап 3.1. Идентифициране потребността от квалификация на началните тренинг 20 март 2018г 20 проучване 23 училища с септември 2017г 3.2. Националното външно оценяване в IV клас ефекти и ефективност. работна среща 45 главни и в началния етап на основното образование Април.18 4 Учебен процес - диагностика, управление, методи, иновации 4.1. Насърчаване на грамотността при ученици слабо владеещи български език в часовете по български език и литература 20 начални 11 ноември 2018 г. 20 начални 4.2. Прилагане на новите учебни програми във втори клас открита педагогическа практика 15 декември начални от областта

5 4.3. Втора регионална конференция Четене и грамотност: умения за живот конференция начални от област Габрово 26 април 2018 г. 64, директори, зместникдиректори начален етап;експерт 4.4. Ефективност в прилагането на новите учебни програми в първи клас открита педагогическа практика 5 декември ОУ "Иван Вазов"- Габрово 18 декември СУ "Васи5л Левски" - Севлиево 32 начални Насърчаване на грамотността при ученици слабо владеещи български език в часовете по български език и литература Използвани методи на преподаване и оценяване в часовете по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап Проектно базирано обучение по гражданско образование /история и цивилизации, география и икономика и философия 4.8. Управление на класната стая работна среща 20 по 20 по 31 специалисти 40 по математика 11 ноември 2018 г. 10 по 26 април 2018 г г ПТГ - Габрово г. 53 Снежана Блажева, ст. математика

6 Повишаване на мотивацията за учене чрез използване на дигитални медии в чуждоезиковото обучение Открити уроци по чужд език в 6. клас, при развиване на основните езикови умения според ОЕЕР. 25 по чужд език Учители по чужд език прогимназиален етап г г., ОУ "Хр. Ботев", Габрово 31 по чужд език 12 по чужд език Елка Пастухова, ст. експерт ЧЕМЕ Елка Пастухова, ст. експерт ЧЕМЕ Открити уроци по чужд език в 8. клас, при развиване на основните езикови умения според ОЕЕР. Открит урок по в 2. клас на обучение,, използване на дискусионни форми за методическа подкрепа на те по. Методика на преподаване на изучаваните български народни хора и танци, включени в ОПП по от 1. до 12. клас на обучение. Открит урок по в 6. клас на обучение,, използване на дискусионни форми за методическа подкрепа на те по. /практикум/ Учители по чужд език гимназиален етап по 35 по по прогимназиален етап г., СУ "П. Р. Славейков", Трявна г. СУ "Отец Паисий" - гр. Габрово от 27 до г. НАГ - гр. Габрово г.спортна зала "Дан Колов" - гр. Севлиево 14 по чужд език 38 по начален етап на обучение 44 по 23 по / прогимназиален етап на обучение Елка Пастухова, ст. експерт ЧЕМЕ Т. Горанова, Т. Горанова, Т. Горанова,

7 Открит урок по в 8. клас на обучение,, използване на дискусионни форми за методическа подкрепа на те по. 5 Приемственост в обучението по гимназиален етап г. ПТГ "Д-р. Н. Василиади"- гр. Габрово 16 по гимназиален етап етап на обучение Т. Горанова, 5.1. Инициатива Отворени врати - аспекти на приемственост между ПГ на детската градина и I клас на училището открити ; дискусии 60 начални / детски декември 2017 ДГ "Ран Босилек" Габпрово 60 начални / детски ; 5.2. Инициатива Отворени врати - аспекти на приемственост в обучението по между IVклас и V клас открити ; дискусии 60 начални / по 14 декември 2017 г., ОУ "Хр. Ботев", Севлиево; 15 март 2018 г., ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Габрово 15 начални / по ; 41 начални / по ; експерт 6 Методика на обучението по БДП 6.1. Методика на обучението по БДП г ПТГ - Габрово Интерактивни техники и технологии в обучението наа БДП г ПТГ - Габрово 10

8 6.3. Специфични умения за работа в комисия по БДП г ПТГ - Габрово 11 7 Други 7.1. Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование 32 директори и координатори г. 48 директори и координатори от училищата Емилия Ангелова, ст.експерт ОСО 7.2. Педагогически стратегии за превенция на ранното напускане на учениците от училище 31 специалисти г. 31 директори и специалисти Емилия Ангелова, ст.експерт ОСО 7.3. Извършване на вътрешната оценка на качеството в образователната институция 25 директори и НЕ; ДВ, бр. 100, г., отменя Наредба 16 от 2016г. за управление на качеството на институциите 7.4. Обучения по НП "Квалификация" 2017 Съгласно програмата април 2017г. - декември 2017 г. 49 специалисти 8 Реализирани квалификационни дейности, невключени в плана на РУО 8.1. Четивната грамотност на учениците и оценяването PISA декември 2017 г., 16 часа 25 по

9 Обучения по НП "Квалификация" 2018 Обучения по Каталог на НЦПКПС 16 часа 13 директори 16 часа Преподаване на учебна програма по компютърно моделиране в III клас (общообразователна подготовка) г., 32 часа Рена Илиева, ст.експерт ОНЕ: 8.5 Провеждане на ранно оценяване със скриниг тест на деца от 3 години до 3 години и 6 месеца по проект Подкрепа за равен достъп и личностно развитие обучение г., 8 часа Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в СУ и детската градина г ПТГ - Габрово, 16 часа 8 Изготвил: Григорова Ст. РУО - Габрово

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГАБРОВО ЗА

На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГАБРОВО ЗА На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА I. Основни приоритети в дейността

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая.

Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая. Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая. Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н АУ К АТ А

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н АУ К АТ А М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н АУ К АТ А РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГАБРОВО 2017-2018 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2013 2014 УЧЕБНА ГОДИНА Да проследим съпоставката между резултатите входно - изходно ниво от 5 до 12 клас Трайна е тенденцията успехът от изходното ниво да бъде по-висок в сравнение с входното ниво 6

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел , УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел ,   УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел. 051998181, soudevnya@abv.bg www.soudevnya.eu УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКОВ Директор на СУ Васил Левски Гр. Девня УЧИЛИЩЕН ПЛАН

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно