ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съг

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съг"

Препис

1

2

3

4 ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит ("ЗНФО") с цел да наблюдава работата и анализира отчета на независимия финансов одит. Крайната цел е по-високо качество на годишния финансов отчет и защита на инвеститорите. Одитният комитет е избран от общото събрание на акционерите. На основание чл.40ж от ЗНФО функциите на одитния комитет се осъществяват от членовете на съвета на директорите в състав: Ирена Вачева - Изпълнителен директор, Тодор Вачев - Председател на Съвета на директорите и Вангел Вангелов - член на Съвета на директорите. Председател на одитния комитет е г-н Вачев. Настоящият доклад за 2014г. представя работата, наблюденията и заключенията на комитета, във връзка с изпълнението на основните функции: 1. Одитният комитет наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието. Финансово-счетоводният отдел представя финансовата информация на Одитния комитет до 15-то число на всеки месец, следващ месеца на отчитането. Информацията е разбираема и надеждна и отразява особеностите на дружеството. Дружеството изготвя баланс, отчет за доходите и допълнителни справки, даващи подробна информация за резултатите от дейността, както за отчетния месец, така и с натрупване от началото на годината. Дружеството изготвя тримесечни финансови отчети и годишни финансови отчети, които представя в КФН и БФБ в законоустановения срок. Одитният комитет съблюдава за вярното и честно представяне на отчетите. 2. Одитният комитет наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска в дружеството. В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни

5 системи за контрол и управление на риска. Това подпомага дейността на ръководния персонал и намалява финансовите, операционните и юридическите рискове и допринася за високото качество на финансовите отчети. 3. Одитният комитет наблюдава независимия финансов одит на предприятието и извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството. 4. Одитния комитет отчита дейността си веднъж годишно пред общото събрание на акционерите заедно с приемането на годишния финансов отчет. 5. Одитният комитет дава препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството. Във връзка с изпълнение на своите функции Одитният комитет може да дава препоръки до органите на управление на дружеството при установяване на нередовности, както и за подобряване на дейността по финансово отчитане, вътрешен контрол и управление на рисковете на дружеството. Управленската дейност в "София Комерс - Заложни Къщи" АД се извършва на принципа на йерархичната подчиненост, вътрешен контрол и обратна връзка. Дружеството има едностепенна система на управление, която към датата на това общо събрание се състои от 3 члена: 1. Тодор Вачев - Председател на СД; 2. Вангел Вангелов - Член на СД; 3. Ирена Вачева - Изп. директор и Член на СД. В изпълнение на законово предвидените функции, които Одитния комитет изпълнява, отчетът на одитния комитет обхваща резултати и информация за дейността на "София Комерс - Заложни Къщи" АД за 2014г., като основните изводи на Одитния комитет са направени на база на представените от дружеството документи, в т.ч. междинните финансови отчети на Дружеството по тримесечие и годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. Годишният финансов отчет на дружеството за 2014г. е заверен от дипломирания експерт-счетоводител Владимир Светославов Колмаков с диплома 575 В приложението към Годишния финансов отчет за 2014г. са описани правилно и изчерпателно финансови рискове, на които може да бъде изложено дружеството в хода на обичайната си дейност и процедури за тяхното управление. Съгласно предоставената ни декларация за независимост от г-н Владимир Светославов Колмаков, одитор на Годишния финансов отчет на София Комерс - Заложни Къщи АД за 2013г., Одитният комитет изърши преценка, че не е налице

6 зависимост на назначения регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители. В изпълнение на чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, одитният комитет прави препоръка до Общото събрание на акционерите на дружеството за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. да бъде назначен г-н Владимир Светославов Калмаков, регистрирана в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с диплом 575/2002г. През изминалата отчетна година Одитният комитет изпълняваше стриктно дейността си посредством различни контролни дейности, сред които регулярни срещи с финансово-счетоводния отдел, срещи с независимия одитор на Дружеството и съблюдаване на отчетните дейности в предприятието. Одитният комитет периодично анализира достоверността на информацията и спазването на сроковете, в които "София Комерс - Заложни Къщи" АД оповестява информация. Документите, които са необходими за анализа, Одитният комитет получава въз основа на молба до съответното лице, което ги е изготвяло - одитор, счетоводител, директор за връзки с инвеститорите и други. служители. При необходимост или съмнения в достоверността на представените документи, по преценка на Одитния комитет, се организират срещи със съставителите на конкретните документи или се отправя писмена молба до съответното лице за допълнителни разяснения. Въз основа на регулярно представяните документи и съответните констатации по тях, Одитният комитет потвърждава, че за одитирания период главният счетоводител е осъществявал предварителен контрол за законосъобразност преди поемането на задължение и извършване на разход, както и върху цялата дейност на предприятието, което дава увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници. Също така, през изминалата година, Одитният комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД проследяваше периодично доколко служителите и отделни отдели като цяло на Дружеството си взаимодействат ефективно. При необходимост, Одитния комитет извършваше ежемесечни консултациии, както с отделите, така и с конкретните служители на Дружеството. Въз основа на горното, Одитният комитет извърши преценка, че оторизирането и одобряването на сделките е ограничено до конкретни служители, което има положителна роля по отношение на риска. Сделките са коректно и правилно документирани, като документацията се съхранява по предварително организиран начин. Задълженията са разделени и всеки служител носи отговорност за работата си. През 2015г. Одитният комитет има намерение и през следващата счетоводна година да продължи коректна политика по установяване на комуникация и взаимодействие със

7 служителите (одитор и счетоводители) на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, тъй като ефективната работа и взаимодействието на различните йерархични нива е критерий за крайни положителни резултати за цялостната дейност на Дружеството. Дата: г. Подписи: Ирена Вачева Тодор Вачев Вангел Вангелов

8

9

10

11

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ПРЕЗ 2018 г. Настоящият доклад се изготвя на основание разпоредбите на Законa за независимия

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ПРЕЗ 2018 г. Настоящият доклад се изготвя на основание разпоредбите на Законa за независимия ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ПРЕЗ 2018 г. Настоящият доклад се изготвя на основание разпоредбите на Законa за независимия финансов одит (ЗНФО) и се представя на акционерите

Подробно

Palnomostno-OSA doc

Palnomostno-OSA doc ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният..., ЕГН..., притежаващ л.к...., издадена на...г., от МВР - гр...., адрес: гр...., Изпълнителен директор/управител, представляващ..., вписано в търговския регистър под.../...

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР До Акционерите На БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД Доклад относно одита на финансовия отчет Мнение Ние извършихме одит на финансовия о

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР До Акционерите На БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД Доклад относно одита на финансовия отчет Мнение Ние извършихме одит на финансовия о ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР До Акционерите На БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД Доклад относно одита на финансовия отчет Мнение Ние извършихме одит на финансовия отчет на БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД (Дружеството), съдържащ

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria   web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33 Industrialna zona 1 4300 Karlovo, Bulgaria e-mail: contact@bulgarianrose.bg web: bulgarianrose.bg ЕИК: 115009344 Tel.: +359/ 335/ 9 33 20 Fax: +359/335/ 9 5 334 ПОКАНА Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо

Подробно

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114,   hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, www.ms hydraulic.com, BG123028180 ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 21 май 2014 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще Писмени материали за ОСА на 30.06.2019 г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 15:00 часа, на адреса

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 15 Днес, 12.06.2009 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 16 Днес, 11.06.2010 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р Р Е Ш Е Н И Е 4- ПД 05. 01.2009 г. Вапцаров Холдинг АД, гр. Плевен е вписано под РГ-05-0536 в регистъра на публичните дружества

Подробно

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 27.06.2011 г. ГР. СОФИЯ Дневен ред 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 17 Днес, 10.06.2011 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 25 юни 2015 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

Microsoft Word - BIG_Pismeni_materiali_OSA_2019.doc

Microsoft Word - BIG_Pismeni_materiali_OSA_2019.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 24.06.20198 г. ГР. СОФИЯ на СД на чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Ïðèåìàíå íà ãîäèøíèÿ äîêëàä

Подробно

Материал по т. 10 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Вземане на ре

Материал по т. 10 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Вземане на ре Материал по т. 10 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Вземане на решение за удължаване на мандата на настоящ член на Одитния

Подробно

protokol_OSA_2009

protokol_OSA_2009 Н Е О Х И М АД - Д И М И Т Р О В Г Р А Д П Р О Т О К О Л N:17 Днес, 12.06.2009 год. в Културно-битовата сграда на Неохим АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3 от 12,00

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД за 4-то трим.2010

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД за 4-то трим.2010 Междинен доклад за дейността към 31.12.2010 г. Настоящият доклад съдържа информация за важни събития настъпили през четвъртото, за тяхното влияние върху финансовия отчет, както и за основните рискове и

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно