1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние"

Препис

1 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9 Община Столична, София е строена през периода г. Понастоящем сградата се ползва и функционира съгласно предназначението си за живеене. Като цяло сградата се състои от: Блок сграда /сутерен и осем етажа/, Блок сграда състояща се от Вх. А, Б, В и Г /сутерен и осем етажа/, Ситуационна схема на блока: Извършено е архитектурно заснемане с отразяване на структурни и естетически промени на панелна жилищна сграда блок 218, квартал Гео Милев Район Слатина, който е на 8 (осем) етажа, сутерен без подпокривно пространство. При сутерена и покрива не се установява разлика в денивилационно отношение. В обяснителната записка на Блок 218 към проекта от 1970г. е приложено: цитирам... Прилага се монтажен блок тип Бс-VΙΙΙ-Сф-/ /х3, производство на ДК1 по новата номенклатура. Между отделните блокове в сутерена има 22см.фуга, а в етажите 12см. ; ФАСАДА

2 2 МЕЖДУ ВХ. Б И ВХ. В Съгласно Наредба 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г.), Глава трета Обследване на съществуващи строежи : Обследването включва: 1. съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ; 2. установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт; 3. анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1; 4. разработване на мерки; 5. съставяне на доклад за резултатите от обследването. Действителните технически характеристики на строежа се установяват чрез: 1. събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация; 2. екзекутивно заснемане - при липса на техническа документация; 3. оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни (описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа); 4. извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания и др.).

3 ФАСАДИ ОТ КЪМ АПТЕКАТА НА ГЪРБА НА ВХ. А 3

4 ФАСАДИ ОТ КЪМ ВХ. А 4

5 ФАСАДИ ОТ КЪМ ВХ. Г 5

6 Блок 218 основен корпус Вх. А и Б 6

7 7 ВХОД А ВХОД Б Блок 218 основен корпус Вх. В и Г

8 8 ВХОД В ВХОД Г Обследването е извършено на следните етапи: Етап 1./ Проверка на наличната проектна документация; Няма пълна такава. Чертежите са непълни. Етап 2./ Обследване на носещата конструкция за установяване геометричните размери на сградата като цяло и на местоположението на характерни конструктивни елементи. Етап 3./ Определяне на механичните характеристики на вложените материали - бетон и стомана. Етап 3.1./ Определяне на механичните характеристики на вложените материали - бетон и стомана. Етап 4./ Установяване на наличие на повреди, провисвания, пукнатини и други дефекти в конструкцията. Етап 5./Оценка, препоръки и заключение. ВХОД А - Б и В Г Входни данни - Конструкция Схема на нивата Наименование z [m] h [m] покривна плоча типова плоча Таблица на материалите No Наименование на материала E[kN/m2] μ γ[kn/m3] αt[1/c] Em[kN/m2] μm 1 Бетон 3.000e e e Бетон 3.000e e e

9 Изометрия 9

10 10 Входни данни - Натоварване Случаи на натоварване No Наименование 1 s.t. (g) 2 postoqnni tovari 3 polezni tovari 4 snqg 5 fundament 6 X 7 Y 8 SRSS: VI+VII 9 Комб.: I+II+III+IV 10 Комб.: 1.35xI+1.35xII+1.5 xiii+1.5xiv 11 Комб.: I+II+0.3xIII+V+VI 12 Комб.: I+II+0.3xIII+V+VII 13 Комб.: I+II+0.3xIII+V+VIII 14 Комб.: I+II+0.3xIII+V-1xVIII

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Изчисление - Статика 17

18 Оразмеряване (бетон) 18

19 19

20 20

21 21

22 22 Модален анализ Сеизмичен анализ - допълнителни опции: Маси концентрирани само в селектираните нива Коефициент за коравина на опори: Пренебрегват се трептенията по ос Z Фактори на натоварване за изчисление на масите No Наименование Коефициент 1 s.t. (g) postoqnni tovari polezni tovari snqg fundament 0.00 Разпределение на масите по височината на обекта Ниво Z [m] X [m] Y [m] Маса [T] T/m2 покривна плоча типова плоча Общо: Положение център на коравините Ниво Z [m] X [m] Y [m] покривна плоча типова плоча Ексцентрицитет по нивата Ниво Z [m] eox [m] eoy [m] покривна плоча типова плоча Периоди на трептене на конструкцията No T [s] f [Hz]

23 23 Изчисление - Сеизмичност Изчисление - Сеизмичност: 8 (ENV 1998) Почва категория: D Кат. на значимост: III (γ=1.0) Съотношение ag/g: 0.23 Коеф. на поведение: 3 Коефициент на затихване: 0.05 S: 1.35 Tb: 0.2 Tc: 0.8 Td: 2 Направление на земетръсните сили: Наименование Kx Ky Kz X Y X Форма 1 Форма 2 Форма 3 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 4 Форма 5 Форма 6 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 7 Форма 8 Форма 9 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 10 Форма 11 Форма 12 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 13 Форма 14 Форма 15 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 16 Форма 17 Форма 18 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча

24 24 Σ= Форма 19 Форма 20 Всички форми Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Y Форма 1 Форма 2 Форма 3 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 4 Форма 5 Форма 6 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 7 Форма 8 Форма 9 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 10 Форма 11 Форма 12 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 13 Форма 14 Форма 15 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 16 Форма 17 Форма 18 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча

25 25 Σ= Форма 19 Форма 20 Всички форми Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Коефициент на участие - относително участие Форма \ Наименование 1. X 2. Y Коефициент на участие - активирана маса Форма UX (%) UY (%) UZ (%) ΣUX (%) ΣUY (%) ΣUZ (%) Изчисление - Статика

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 2.0 Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Сечение Оразмеряване (бетон) Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 1.80 cm2 (мин.:13.37) Aa2 = 1.80 cm2 (мин.:13.37) Aav = ±1.88 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±0.94 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/356.5 cm Ab = cm2 Сечение Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.59 cm2 (мин.:13.37) Aa2 = 0.59 cm2 (мин.:13.37) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.03 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/356.5 cm Ab = cm2 Сечение Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:13.37) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:13.37) Aav = ±1.25 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.01 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/356.5 cm Ab = cm2 Сечение Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:13.37) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:13.37) Aav = ±0.56 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±0.94 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/356.5 cm Ab = cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:19.88) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:19.88) Aav = ±1.72 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.04 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/530 cm Ab = cm2 Сечение 6-6

33 2.0 Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa b/d = 25/530 cm Ab = cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:19.88) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:19.88) Aav = ±1.67 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.22 cm2/m (мин.:±2.50) Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aav = ±1.77 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.21 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/ cm Ab = cm2 Сечение Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.19 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/ cm Ab = cm2 Сечение Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aav = ±1.05 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.15 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/ cm Ab = cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:20.72) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:20.72) Aav = ±1.48 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.08 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/ cm Ab = cm2 Сечение b/d = 25/80 cm Ab = 2000 cm2

34 2.0 Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Md = knm Nd = kn Td = kn Сечение εb/εa = / Aa1 = 3.33 cm2 (мин.:3.00) Aa2 = 3.33 cm2 (мин.:3.00) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.22 cm2/m (мин.:±2.50) I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.45 cm2 (мин.:3.00) Aa2 = 3.45 cm2 (мин.:3.00) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.54 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/80 cm Ab = 2000 cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 5.87 cm2 (мин.:4.84) Aa2 = 5.87 cm2 (мин.:4.84) Aav = ±1.88 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±3.12 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/129 cm Ab = 3225 cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 4.68 cm2 (мин.:4.91) Aa2 = 4.68 cm2 (мин.:4.91) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±2.67 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/ cm Ab = cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.54 cm2 (мин.:4.84) Aa2 = 3.54 cm2 (мин.:4.84) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±2.64 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/129 cm Ab = 3225 cm2 Входни данни - Конструкция Схема на нивата Наименование z [m] h [m] покривна плоча типова плоча Таблица на материалите No Наименование на материала E[kN/m2] μ γ[kn/m3] αt[1/c] Em[kN/m2] μm 1 Бетон 3.000e e e

35 35 2 Бетон 3.000e e e Изометрия

36 36 Входни данни - Натоварване Случаи на натоварване No Наименование 1 s.t. (g) 2 postoqnni tovari 3 polezni tovari 4 snqg 5 fundament 6 X 7 Y 8 SRSS: VI+VII 9 Комб.: I+II+III+IV 10 Комб.: 1.35xI+1.35xII+1.5 xiii+1.5xiv 11 Комб.: I+II+0.3xIII+VI 12 Комб.: I+II+0.3xIII+VII 13 Комб.: I+II+0.3xIII+VIII 14 Комб.: I+II+0.3xIII-1xVIII

37 37

38 38

39 39

40 Изчисление - Статика 40

41 Оразмеряване (бетон) 41

42 42

43 43

44 44

45 45 Модален анализ Сеизмичен анализ - допълнителни опции: Маси концентрирани само в селектираните нива Коефициент за коравина на опори: Пренебрегват се трептенията по ос Z Фактори на натоварване за изчисление на масите No Наименование Коефициент 1 s.t. (g) postoqnni tovari polezni tovari snqg fundament 0.00 Разпределение на масите по височината на обекта Ниво Z [m] X [m] Y [m] Маса [T] T/m2 покривна плоча типова плоча Общо: Положение център на коравините Ниво Z [m] X [m] Y [m] покривна плоча типова плоча Ексцентрицитет по нивата Ниво Z [m] eox [m] eoy [m] покривна плоча типова плоча Периоди на трептене на конструкцията No T [s] f [Hz]

46 46 Изчисление - Сеизмичност Изчисление - Сеизмичност: 8 (ENV 1998) Почва категория: D Кат. на значимост: III (γ=1.0) Съотношение ag/g: 0.23 Коеф. на поведение: 3 Коефициент на затихване: 0.05 S: 1 Tb: 0.15 Tc: 0.4 Td: 2 Направление на земетръсните сили: Наименование Kx Ky Kz X Y X Форма 1 Форма 2 Форма 3 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 4 Форма 5 Форма 6 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 7 Форма 8 Форма 9 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 10 Форма 11 Форма 12 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 13 Форма 14 Форма 15 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 16 Форма 17 Форма 18 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча

47 47 Σ= Форма 19 Форма 20 Форма 21 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 22 Форма 23 Форма 24 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 25 Форма 26 Форма 27 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 28 Форма 29 Форма 30 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Всички форми Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Y Форма 1 Форма 2 Форма 3 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 4 Форма 5 Форма 6 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча

48 48 Σ= Форма 7 Форма 8 Форма 9 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 10 Форма 11 Форма 12 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 13 Форма 14 Форма 15 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 16 Форма 17 Форма 18 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 19 Форма 20 Форма 21 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 22 Форма 23 Форма 24 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 25 Форма 26 Форма 27 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ=

49 49 Форма 28 Форма 29 Форма 30 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Всички форми Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Коефициент на участие - относително участие Форма \ Наименование 1. X 2. Y Коефициент на участие - активирана маса Форма UX (%) UY (%) UZ (%) ΣUX (%) ΣUY (%) ΣUZ (%)

50 Изчисление - Статика

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 2.0 Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Сечение Оразмеряване (бетон) Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 1.80 cm2 (мин.:13.37) Aa2 = 1.80 cm2 (мин.:13.37) Aav = ±1.88 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±0.94 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/356.5 cm Ab = cm2 Сечение Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.59 cm2 (мин.:13.37) Aa2 = 0.59 cm2 (мин.:13.37) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.03 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/356.5 cm Ab = cm2 Сечение Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:13.37) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:13.37) Aav = ±1.25 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.01 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/356.5 cm Ab = cm2 Сечение Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:13.37) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:13.37) Aav = ±0.56 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±0.94 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/356.5 cm Ab = cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:19.88) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:19.88) Aav = ±1.72 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.04 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/530 cm Ab = cm2 Сечение 6-6

63 2.0 Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa b/d = 25/530 cm Ab = cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:19.88) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:19.88) Aav = ±1.67 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.22 cm2/m (мин.:±2.50) Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aav = ±1.77 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.21 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/ cm Ab = cm2 Сечение Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.19 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/ cm Ab = cm2 Сечение Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aav = ±1.05 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.15 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/ cm Ab = cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:20.72) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:20.72) Aav = ±1.48 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.08 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/ cm Ab = cm2 Сечение b/d = 25/80 cm Ab = 2000 cm2

64 2.0 Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Md = knm Nd = kn Td = kn Сечение εb/εa = / Aa1 = 3.33 cm2 (мин.:3.00) Aa2 = 3.33 cm2 (мин.:3.00) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.22 cm2/m (мин.:±2.50) I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.45 cm2 (мин.:3.00) Aa2 = 3.45 cm2 (мин.:3.00) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.54 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/80 cm Ab = 2000 cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 5.87 cm2 (мин.:4.84) Aa2 = 5.87 cm2 (мин.:4.84) Aav = ±1.88 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±3.12 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/129 cm Ab = 3225 cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 4.68 cm2 (мин.:4.91) Aa2 = 4.68 cm2 (мин.:4.91) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±2.67 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/ cm Ab = cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.54 cm2 (мин.:4.84) Aa2 = 3.54 cm2 (мин.:4.84) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±2.64 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/129 cm Ab = 3225 cm2 Сечение Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.33 cm2 (мин.:3.00) Aa2 = 3.33 cm2 (мин.:3.00) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.22 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/80 cm Ab = 2000 cm2

65 2.0 Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Aa1 Aa Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.45 cm2 (мин.:3.00) Aa2 = 3.45 cm2 (мин.:3.00) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.54 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/80 cm Ab = 2000 cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 5.87 cm2 (мин.:4.84) Aa2 = 5.87 cm2 (мин.:4.84) Aav = ±1.88 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±3.12 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/129 cm Ab = 3225 cm2 Сечение I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 4.68 cm2 (мин.:4.91) Aa2 = 4.68 cm2 (мин.:4.91) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±2.67 cm2/m (мин.:±2.50) b/d = 25/ cm Ab = cm2 Сечение b/d = 25/129 cm Ab = 3225 cm2 I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.54 cm2 (мин.:4.84) Aa2 = 3.54 cm2 (мин.:4.84) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±2.64 cm2/m (мин.:±2.50)

66 66

67 67

68 68 Входни данни - Конструкция Схема на нивата Наименование z [m] h [m] покривна плоча типова плоча Таблица на материалите No Наименование на материала E[kN/m2] μ γ[kn/m3] αt[1/c] Em[kN/m2] μm 1 Бетон 3.000e e e Бетон 3.000e e e Входни данни - Натоварване Случаи на натоварване No Наименование 1 s.t. (g) 2 postoqnni tovari 3 polezni tovari 4 snqg 5 fundament 6 X 7 Y 8 SRSS: VI+VII 9 Комб.: I+II+III+IV 10 Комб.: 1.35xI+1.35xII+1.5 xiii+1.5xiv 11 Комб.: I+II+0.3xIII+VI 12 Комб.: I+II+0.3xIII+VII 13 Комб.: I+II+0.3xIII+VIII 14 Комб.: I+II+0.3xIII-1xVIII Изчисление - Статика Оразмеряване (бетон)

69 69 Модален анализ Сеизмичен анализ - допълнителни опции: Маси концентрирани само в селектираните нива Коефициент за коравина на опори: Пренебрегват се трептенията по ос Z Фактори на натоварване за изчисление на масите No Наименование Коефициент 1 s.t. (g) postoqnni tovari polezni tovari snqg fundament 0.00 Разпределение на масите по височината на обекта Ниво Z [m] X [m] Y [m] Маса [T] T/m2 покривна плоча типова плоча Общо: Положение център на коравините Ниво Z [m] X [m] Y [m] покривна плоча типова плоча Ексцентрицитет по нивата Ниво Z [m] eox [m] eoy [m] покривна плоча

70 типова плоча Периоди на трептене на конструкцията No T [s] f [Hz] Изчисление - Сеизмичност Изчисление - Сеизмичност: 8 (ENV 1998) Почва категория: D Кат. на значимост: III (γ=1.0) Съотношение ag/g: 0.23 Коеф. на поведение: 3 Коефициент на затихване: 0.05 S: 1

71 71 Tb: 0.15 Tc: 0.4 Td: 2 Направление на земетръсните сили: Наименование Kx Ky Kz X Y X Форма 1 Форма 2 Форма 3 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 4 Форма 5 Форма 6 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 7 Форма 8 Форма 9 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча

72 типова плоча Σ= Форма 10 Форма 11 Форма 12 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 13 Форма 14 Форма 15 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 16 Форма 17 Форма 18 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ=

73 Форма 19 Форма 20 Форма 21 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 22 Форма 23 Форма 24 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 25 Форма 26 Форма 27 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 28 Форма 29 Форма 30 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча

74 типова плоча Σ= Всички форми Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Y Форма 1 Форма 2 Форма 3 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 4 Форма 5 Форма 6 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча

75 Σ= Форма 7 Форма 8 Форма 9 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 10 Форма 11 Форма 12 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 13 Форма 14 Форма 15 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 16 Форма 17 Форма 18 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn]

76 76 Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 19 Форма 20 Форма 21 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 22 Форма 23 Форма 24 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Форма 25 Форма 26 Форма 27 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча

77 типова плоча Σ= Форма 28 Форма 29 Форма 30 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Всички форми Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] покривна плоча типова плоча Σ= Коефициент на участие - относително участие Форма \ Наименование 1. X 2. Y

78 Коефициент на участие - активирана маса Форма UX (%) UY (%) UZ (%) ΣUX (%) ΣUY (%) ΣUZ (%)

79 79 Изчисление - Статика Оразмеряване (бетон) Сечение 1-1 b/d = 25/356.5 cm Ab = cm2 Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 1.80 cm2 (мин.:13.37) Aa2 = 1.80 cm2 (мин.:13.37) Aav = ±1.88 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±0.94 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение 2-2 b/d = 25/356.5 cm Ab = cm2 Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.59 cm2 (мин.:13.37) Aa2 = 0.59 cm2 (мин.:13.37) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.03 cm2/m (мин.:±2.50)

80 80 Сечение 3-3 b/d = 25/356.5 cm Ab = cm2 Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:13.37) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:13.37) Aav = ±1.25 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.01 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение 4-4 b/d = 25/356.5 cm Ab = cm2 Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:13.37) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:13.37) Aav = ±0.56 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±0.94 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение 5-5

81 81 b/d = 25/530 cm Ab = cm2 I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:19.88) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:19.88) Aav = ±1.72 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.04 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение 6-6 b/d = 25/530 cm Ab = cm2 I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:19.88) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:19.88) Aav = ±1.67 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.22 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение 7-7

82 82 b/d = 25/ cm Ab = cm2 Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aav = ±1.77 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.21 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение 8-8 b/d = 25/ cm Ab = cm2 Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.19 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение 9-9 b/d = 25/ cm Ab = cm2

83 83 Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:17.91) Aav = ±1.05 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.15 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение b/d = 25/ cm Ab = cm2 I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 0.00 cm2 (мин.:20.72) Aa2 = 0.00 cm2 (мин.:20.72) Aav = ±1.48 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.08 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение b/d = 25/80 cm Ab = 2000 cm2 Md = knm Nd = kn

84 84 Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.33 cm2 (мин.:3.00) Aa2 = 3.33 cm2 (мин.:3.00) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.22 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение b/d = 25/80 cm Ab = 2000 cm2 I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.45 cm2 (мин.:3.00) Aa2 = 3.45 cm2 (мин.:3.00) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.54 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение b/d = 25/129 cm Ab = 3225 cm2 I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 5.87 cm2 (мин.:4.84)

85 85 Aa2 = 5.87 cm2 (мин.:4.84) Aav = ±1.88 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±3.12 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение b/d = 25/ cm Ab = cm2 I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 4.68 cm2 (мин.:4.91) Aa2 = 4.68 cm2 (мин.:4.91) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±2.67 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение b/d = 25/129 cm Ab = 3225 cm2 I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.54 cm2 (мин.:4.84) Aa2 = 3.54 cm2 (мин.:4.84) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±2.64 cm2/m (мин.:±2.50)

86 86 Сечение b/d = 25/80 cm Ab = 2000 cm2 Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.33 cm2 (мин.:3.00) Aa2 = 3.33 cm2 (мин.:3.00) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.22 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение b/d = 25/80 cm Ab = 2000 cm2 I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.45 cm2 (мин.:3.00) Aa2 = 3.45 cm2 (мин.:3.00) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±1.54 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение 13-13

87 87 b/d = 25/129 cm Ab = 3225 cm2 I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 5.87 cm2 (мин.:4.84) Aa2 = 5.87 cm2 (мин.:4.84) Aav = ±1.88 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±3.12 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение b/d = 25/ cm Ab = cm2 I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 4.68 cm2 (мин.:4.91) Aa2 = 4.68 cm2 (мин.:4.91) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±2.67 cm2/m (мин.:±2.50) Сечение 15-15

88 88 b/d = 25/129 cm Ab = 3225 cm2 I+II+0.30xIII+V+VIII Md = knm Nd = kn Td = kn εb/εa = / Aa1 = 3.54 cm2 (мин.:4.84) Aa2 = 3.54 cm2 (мин.:4.84) Aav = ±1.87 cm2/m (мин.:±1.88) Aah = ±2.64 cm2/m (мин.:±2.50) Извод: Конструктивната схема е безскелетна със сглобяеми носещи стени. Вертикалното натоварване и хоризонталните сеизмични въздействия се поемат с носещи вътрешни и външни стенни панели. Изчислителната носеща способност на етажните подови конструкции е осигурена при полезно нормативно натоварване 1,5 кn/m2 за жилищните площи и 3 кn/m2 за тераси,стълбища и коридори съобразно Нормите за натоварвания и въздействия след 1964 г. Носещата конструкция е осигурена за сеизмично натоварване съгласно Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони 1964г. понеже проекта е от 1968 г. Изчислителния модел на сградите е съобразен с действащите в момента EN 1991 Еврокод 1-Натоварвания и въздействия върху конструкциите и EN 1998 Еврокод 8- Проектиране на конструкциите за сеизмично въздействие. Полезното натоварване на етажните плочи е увеличено на 2 кn/m2 за жилищните площи и 0,75 кn/m2 за покрива. Натоварването от сняг е увеличено на 1,28 кn/m2. Максималните премествания, провисвания и напрежения са в допустимите граници. Конструктивните елементи са оразмерени и вложената армировка е достатъчна за поемане на увеличеното натоварване. ИЗПЪЛНЕНИЕ По Етап 1./ Проверка на наличната проектна документация. Има оригинална проектна документация по част: Конструктивна. Чертежите са непълни. Не са налице актове за приемане на строително-монтажните работи за основната сграда. ИЗПЪЛНЕНИЕ По Етап 2./ Обследване на носещата конструкция за установяване геометричните размери на сградата като цяло и на местоположението на характерни конструктивни елементи. 2.1./ Констатации от обследването. БЛОК 218. СУТЕРЕН: Помещения /мазета/ - в добро техническо състояние.

89 89 МАЗЕТА ВХОД А и Б, КОТА 2,60 м СУТЕРЕН /МАЗЕ/, КОТА 2,60 м, ВХОД А, БЛ. 218, ГЕО МИЛЕВ СУТЕРЕН /МАЗЕ/, КОТА 2,60 м, ВХОД Б, БЛ. 218, ГЕО МИЛЕВ

90 90 МАЗЕТА ВХОД В и Г, КОТА 2,60 м СУТЕРЕН /МАЗЕ/, КОТА 2,60 м, ВХОД В, БЛ. 218, ГЕО МИЛЕВ СУТЕРЕН /МАЗЕ/, КОТА 2,60 м, ВХОД Г, БЛ. 218, ГЕО МИЛЕВ ПОКРИВИ ОТ КОТА + 23,15 м ДО КОТА + 23,60 м ПОКРИВИ: Вх. А и Б

91 91 ВХОД А ВХОД Б ПОКРИВИ: Вх. В и Г

92 92 ВХОД В ВХОД Г

93 93 Мазета, етажи и покриви са в добро техническо състояние при огледите. Спазени са: Натоварване на сгради и съоръжения, 1964 г.; Правилник за строителство в земетръсни райони, 1964 г., който действа до 1987 г.. Носимоспособността на етажните конструкции на сградата са осигурени за експлоатационно натоварване 1,50kN/m2 с коефициент на натоварване 1,4 - според 1 натоварването е 2kN/m2 с коефицент 1,5. Натоварването от сняг е 0,7 kn/m2 с коефицент 1,4 - според ЕС1 1,28 kn/m2 с коефициент 1,5. Експлоатационните натоварвания на сградата са завишени, но резултата от статикодинамичния анализ на сградата показва, че максималните премесвания, провисвания и напрежения са в допустимите граници и вложената армировка е достатъчна за поемане на усилията. Реалното изпълнение на фундаментната плоча на сградата като цяло / и на всяко тяло поотделно/ не е установено тъй като затова е необходимо изкопаване на шурфове и други специализирани измервания, които не са в обсега на настоящето обследване. 2.2/ Вид на строителната система. Тип на конструкцията / За Блок 218 един основен корпус Вх. А, Б, В и Г Блока е изпълнен по система ЕПЖС едропанелно жилищно строителство сглобяеми многоетажни безскелетни жилищни сгради. Тук хоризонталните земетръсни сили се поемат от диафрагмени стени /шайби/. Сутерена е изпълнен монолитно, като и там /в сутерена/ разпределителните стени са сглобяеми /панели/. Стълбищната и асансьорната клетки до кота +/-0,00 м е монолитна, а по етажите са изпълнени със сглобяеми елементи /панели/. Сглобяемите елементи са подови и стенни панели произведени в заводски условия и доставени от ДК-1. Фундирането се осъществява посредством обща фундаментна плоча, армирана с горна и долна армировки. Конструкцията е безскелетна. Едропанелно строителство. Блок 218, Вх. А, Б, В и Г са осеметажни с сутерени. В Блока са разположени апартаменти за живеене. Конструкцията е безскелетна. Поемането на земетръсните сили става от монтажните земетръсни дюбели. Покрива над Блока е плосък над Вх. А, Б, В и Г са тип студен" плоско положени предварително напрегнати във заводски условия стоманобетонови панели. В обяснителната записка на Блок 218 към проекта от 1970г. е приложено: цитирам... Прилага се монтажен блок тип Бс-VΙΙΙ-Сф-/ /х3, производство на ДК1 по новата номенклатура. Между отделните блокове в сутерена има 22см.фуга, а в етажите 12см. ; Антисеизмична устойчивост. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа 2.3./ За всички блокове. Сеизмичните натоварвания се поемат от диафрагми /панели/ шайби, свързващи се във земетръсен дюбел. Конструкцията е безскелетна. Надлъжните оси на подовите конструкции като цяло са недеформируеми в своята плоскост / Преустройства.

94 Не са констатирани извършвани преустройства, засягащи конструкцията на сградата като цяло или на отделни нейни конструктивни елементи. Тази констатация е в резултат на конструктивното обследване и от информация от Администрацията на Район Слатина - СО. 94 база: 2.4./ Нови инвестиционни намерения. Не са заявени нови инвестиционни намерения: При нови инвестиционни намерения да се спазва стриктно действащата нормативна Изпълнение По Етап 3./ Определяне на механичните характеристики на вложените материали - бетон и стомана. Якоста е определена по безразрушителен метод, основаващ се на измерване на еластичния отскок на склерометър тип Шмидт N", съгласно изискванията на БДС EN (БДС ) Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне големината на отскока". С оглед достовеност на резултатите и за улеснение на работата са подбрани участъци в достъпни зони с подходящ повърхностен слой на бетона, сравнително запазен, без видими дефекти и с гладка и суха повърхност. За всеки обследван участък е избрано поле с площ см2, като за всяко поле са нанесени минимум десет удара и измерени съответно толкова отскоци на уреда. Средно аритметичната стойност на единичните резултати за измерените отскоци ср.) е показател за средната вероятна якост на натиск (Rs). Якоста на натиск е получена чрез коригиране на средната вероятна якост на натиск (Rs) с коефициент на възраст и коефициент на съгласуване, определен въз основа на разрушително изпитване на подобни бетони на подобна възраст. Статистическата оценка на получената якост е извършена съгласно изискванията на БДС EN 13791:2007/NA:2011 "Оценяване на якостта на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи. Националното приложение (NA) и БДС EN 206-1/NA Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Националното приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002". В конкретния случай. Приложение - Табл.1 резултати от предварителното изпитване. по ред Точка Среден отскок % Корекция за положени е на уреда % Кориги ран отскок % Вероят на якост на натиск МПа СтБ стени вътрешни сутерен 1.1. СтБ стени вътрешни сутерен 38,2 хор. 38, СтБ стени вътрешни сутерен 32,1 хор. 32, СтБ стени вътрешни сутерен 38,5 хор. 38, СтБ стени вътрешни сутерен 43,8 хор. 43, СтБ стени вътрешни сутерен 38,2 хор. 38, СтБ стени вътрешни сутерен 42,1 хор. 42, СтБ стени вътрешни сутерен 41,8 хор. 41, СтБ стени вътрешни сутерен 30,4 хор. 30, СтБ стени вътрешни сутерен 42,8 хор. 42, СтБ стени вътрешни сутерен 34,9 хор. 34,9

95 2. СтБ стени вход партер 2.1. СтБ стени вход партер 38,1 хор. 38, СтБ стени вход партер 39,4 хор. 39, СтБ стени вход партер 39,2 хор. 39, СтБ стени вход партер 32,9 хор. 32, СтБ стени вход партер 33,8 хор. 33, СтБ стени вход партер 37,7 хор. 37, СтБ стени вход партер 37,6 хор. 37, СтБ стени вход партер 34,9 хор. 34, СтБ стени вход партер 38,1 хор. 38, СтБ стени вход партер 38,4 хор. 38,4 3. СтБ стени фасада до калканна шайба 3.1. СтБ стени фасада до калканна шайба 43,1 хор. 43, СтБ стени фасада до калканна шайба 44,3 хор. 44, СтБ стени фасада до калканна шайба 41,4 хор. 41, СтБ стени фасада до калканна шайба 44,8 хор. 44, СтБ стени фасада до калканна шайба 43,4 хор. 43, СтБ стени фасада до калканна шайба 41,7 хор. 41, СтБ стени фасада до калканна шайба 39,8 хор. 39, СтБ стени фасада до калканна шайба 41,2 хор. 41, СтБ стени фасада до калканна шайба 43,7 хор. 43, СтБ стени фасада до калканна шайба 43,9 хор. 43,9 4. СтБ стени фасада до вход Б 4.1. СтБ стени фасада до вход Б 36,1 хор. 36, СтБ стени фасада до вход Б 35,7 хор. 35, СтБ стени фасада до вход Б 35,9 хор. 35, СтБ стени фасада до вход Б 33,4 хор. 33, СтБ стени фасада до вход Б 34,4 хор. 34, СтБ стени фасада до вход Б 34,8 хор. 34, СтБ стени фасада до вход Б 37,3 хор. 37, СтБ стени фасада до вход Б 33,2 хор. 33, СтБ стени фасада до вход Б 34,7 хор. 34, СтБ стени фасада до вход Б 36,8 хор. 36,8 5. СтБ стени сутерен вход А 5.1. СтБ стени сутерен вход А 37,1 хор. 37, СтБ стени сутерен вход А 34,4 хор. 34, СтБ стени сутерен вход А 32,7 хор. 32, СтБ стени сутерен вход А 38,1 хор. 38, СтБ стени сутерен вход А 37,7 хор. 37, СтБ стени сутерен вход А 38,9 хор. 38, СтБ стени сутерен вход А 34,4 хор. 34, СтБ стени сутерен вход А 32,6 хор. 32, СтБ стени сутерен вход А 36,6 хор. 36, СтБ стени сутерен вход А 36,9 хор. 36,9 6. СтБ стълба сутерен 6.1 СтБ стълба сутерен 33,4 хор. 33, СтБ стълба сутерен 33,1 хор. 33, СтБ стълба сутерен 31,4 хор. 31, СтБ стълба сутерен 32,7 хор. 32, СтБ стълба сутерен 34,9 хор. 34, СтБ стълба сутерен 29,9 хор. 29,9 95

96 6.7. СтБ стълба сутерен 29,8 хор. 29, СтБ стълба сутерен 36,3 хор. 36, СтБ стълба сутерен 30,4 хор. 30, СтБ стълба сутерен 33,3 хор. 33,3 7. СтБ стени сутерен вход Б 7.1. СтБ стени сутерен вход Б 35,4 хор. 35, СтБ стени сутерен вход Б 36,2 хор. 36, СтБ стени сутерен вход Б 37,7 хор. 37, СтБ стени сутерен вход Б 37,1 хор. 37, СтБ стени сутерен вход Б 37,2 хор. 37, СтБ стени сутерен вход Б 44,8 хор. 44, СтБ стени сутерен вход Б 35,9 хор. 35, СтБ стени сутерен вход Б 39,7 хор. 39, СтБ стени сутерен вход Б 42,1 хор. 42, СтБ стени сутерен вход Б 37,4 хор. 37,4 8. СтБ стени фасада до калканна шайба вход Б 8.1. СтБ стени фасада до калканна шайба вход Б 43,1 хор. 43, СтБ стени фасада до калканна шайба вход Б 45,4 хор. 45, СтБ стени фасада до калканна шайба вход Б 43,2 хор. 43, СтБ стени фасада до калканна шайба вход Б 41,9 хор. 41, СтБ стени фасада до калканна шайба вход Б 40,8 хор. 40, СтБ стени фасада до калканна шайба вход Б 39,6 хор. 39, СтБ стени фасада до калканна шайба вход Б 43,8 хор. 43, СтБ стени фасада до калканна шайба вход Б 41,1 хор. 41, СтБ стени фасада до калканна шайба вход Б 40,4 хор. 40, СтБ стени фасада до калканна шайба вход Б 33,8 хор. 33,8 10. СтБ стени фасада до калканна шайба вход А СтБ стени фасада до калканна шайба вход А 37,8 хор. 37, СтБ стени фасада до калканна шайба вход А 37,9 хор. 37, СтБ стени фасада до калканна шайба вход А 31,5 хор. 31, СтБ стени фасада до калканна шайба вход А 37,1 хор. 37, СтБ стени фасада до калканна шайба вход А 29,9 хор. 29, СтБ стени фасада до калканна шайба вход А 33,3 хор. 33, СтБ стени фасада до калканна шайба вход А 31,8 хор. 31, СтБ стени фасада до калканна шайба вход А 31,7 хор. 31, СтБ стени фасада до калканна шайба вход А 36,1 хор. 36, СтБ стени фасада до калканна шайба вход А 33,4 хор. 33,4 11. СтБ стени вход калканна шайба ет СтБ стени вход калканна шайба ет. 4 37,5 хор. 37, СтБ стени вход калканна шайба ет. 4 44,8 хор. 44, СтБ стени вход калканна шайба ет. 4 36,9 хор. 36, СтБ стени вход калканна шайба ет. 4 34,2 хор. 34, СтБ стени вход калканна шайба ет. 4 43,4 хор. 43, СтБ стени вход калканна шайба ет. 4 33,1 хор. 33, СтБ стени вход калканна шайба ет. 4 44,3 хор. 44, СтБ стени вход калканна шайба ет. 4 44,1 хор. 44, СтБ стени вход калканна шайба ет. 4 38,7 хор. 38, СтБ стени вход калканна шайба ет. 4 35,8 хор. 35,8 96

97 97 Вероятна якост на елементи на бл. 218, кв. Гео Милев Приложение Табл. 2 окончателни резултати R S Коефици R по Обследван елемент N i N ср MPa ент за МРа ред възраст 1 СтБ стени вътрешни сутерен ,2 39,3 0,75 29,5 2 СтБ стени вход партер ,0 37,2 0,75 27,9 3 СтБ стени фасада до вход калканна шайба ,6 51,2 0,75 38,4 4 СтБ стени фасада до вход Б ,2 31,9 0,75 23,9 5 СтБ стени сутерен вход А ,9 40,1 0,75 30,1 6 СтБ стени сутерен вход Б ,3 42,7 0,75 32,0 7 СтБ стълба сутерен ,4 35,7 0,75 26,8 8 СтБ стени фасада вход Б ,3 46,4 0,75 34,8 9 СтБ стени фасада вход А ,1 37,3 0,75 28,0 11 СтБ стени вход калканна шайба, ет ,3 47,7 0,75 35,8 Оценката за Основна сграда - панели. Вероятен бетон БМ 400 или клас В 27,9 Оценката за основни блокове - носеща конструкция е направена въз основа минималната стойност, като резултатите в масовия случай са с минимална стойност МРа. Тя задоволява изискването на БДС за бетон БМ 300 или клас В 25. ИЗПЪЛНЕНИЕ По Етап 4./ Установяване на повреди, провисвания, пукнатини и дефекти в конструкцията. При извършения подробен оглед не бяха констатирани конструктивни проблеми като цяло и в отделни участъци от сградата / корпусите. ИЗПЪЛНЕНИЕ По Етап 5./ Оценка, препоръки и заключение. СЪОТВЕТСТВИЕ НА СГРАДАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПО ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ, АКТУАЛНА ПО ВРЕМЕТО, КОГАТО СГРАДАТА Е БИЛА ПРОЕКТИРАНА И КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ. Към момента в страната ни действат както българските нормативни документи, така и единната европейска система за проектиране на стоителни конструкции Еврокод. Анализирано е по-подробно съответствието на конструкцията, съгласно българските нормативни документи, тъй като те са по-близки до тези, действали по време на първоначалното проектиране на сградата. Въпреки това, всички бъдещи реконструкции и други намеси, имащи отношение към конструктивни елементи, следва да се извършват при удовлетворяване на изискванията на системата Еврокод. 27,9

98 ПРОТИВОСЕИЗМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СГРАДАТА По времето, когато сградата е проектирана (около 1968-та година) е бил в сила Правилник за строителство в земетръсни райони от 1964-та година. Съгласно този нормативен документ, град София попада в сеизмичен район от VIII-ма степен. За сградата има непълен изготвен и одобрен проект по част Конструкции, от което може да се направи извод, че предписанията на този правилник са заложени в проекта и съответно са изпълнени. По отношение на Наредба No за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони от 2012-та година, от момента на построяването си до момента на огледа, сградата е била неколкократно подложена на слаби сеизмични въздействия (под VII-ма степен по скалата MSK), както и на две по-силни и едно по-слабо такива земетресението с епицентър гр.вранча, Румъния от г. усетено в София като VIIма VIII-ма степен по скалата MSK, Стражица България от м г., усетено в София като VI-ма VII-ма степен по скалата MSK и земетресението от г. с епицентър близо до гр. Перник, класифицирано като VII-ма степен по скалата MSK. Няма данни някое от тези земетресения да е предизвикало разрушения, пукнатини или други дефекти по носещи конструктивни елементи от сградата. Няма данни и по сградата да са извършвани намеси, свързани с премахване, нарушаване на целостта или претоварване на носещи конструктивни елементи. Сградата не е сменяла предназначението си, оттам и режима на експлоатация, за който е проектирана, не се е променял през годините. Поради изброеното по-горе, за нея може да се даде положителна оценка на сеизмичната и осигуреност съгласно Чл.6, (2) от Наредба No за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони от 2012-та година, тъй като отговаря на заложените в наредбата условия за това. Въпреки това, конструкцията на разглежданата сграда по презумпция не отговаря на редица от актуалните земетръсни изисквания, заложени в нормативните документи, като например минимален клас на бетона, минимални якостни характеристики на стоманата, изисквания за конструиране на елементите, поемащи сеизмични въздействия и д.р. Гореизброените изисквания са още по-строги в Еврокод и съответно те също не са изпълнени. Това налага за сградата да се въведат ограничения за бъдещи дейности по нея свързани с промяна на конструкцията, промяна на експлоатационните натоварвания, надстроявания, реконструкции и т.н. (Чл.5 от Наредба за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони ). Ако се предвиждат бъдещи инвестиционни намерения, свързани с подобни намеси, те следва да се изпълняват след изготвяне и одобрение от съответните инстанции на работен инвестиционен проект по всички части, включващ и цялостно укрепване на сградата, съгласно всички актуални изисквания за конструкции, подложени на сеизмични въздействия. НАТОВАРВАНИЯ ЗА СГРАДАТА Сградата вероятно е проектирана съгласно Натоварване на сгради и съоръжения от 1964-та година. За разглежданата сграда, в него са заложени следните експлоатационни натоварвания: кN/m 2 за стаи в блока; кN/m 2 за коридори и стълбища в сградата; Натоварването от сняг върху покривната конструкция, съгласно същия правилник е 0.75 кn/m 2. Натоварването от вятър не е меродавно за разглеждания вид конструкция, поради което не е анализирано. Собствените тегла на материалите не са променяни в покъсните нормативни документи до настоящия момент. По отношение на Наредба 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействията върху тях от 2005-та година, експлоатационните натоварвания за жилищата не са се променили от момента, когато 98

99 сградите са били проектирани. Натоварването за коридори и стълбища е непроменено. Натоварвнето от сняг за гр.софия е завишено на 1.00 кn/m 2. В Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции фигурират същите стойности на експлоатационните натоварвания за помещенията, както и в българските нормативни документи. Натоварването от сняг обаче, е допълнително завишено на 1.28 кn/m 2. Във всички следващи нормативни документи, след момента на проектиране на сградата, има разлики и в коефициентите на сигурност, за съответния вид натоварване. Тъй като обаче сградата е била експлоатирана, съгласно настоящото си предназначение в продължение на дълъг период от време, и за в бъдеще не се очаква промяна в режима на експлоатация, няма основания да се смята, че усилията в елементите не могат да бъдат поети с наличната им носимоспособност. НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ По времето на проектиране на сградата са били актуални Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от 1967-ма година. Поради наличието на одобрен работен проект по част Конструкции, може да се счита, че заложените в тях изисквания са спазени, още повече, че по носещите хоризонтални и вертикални конструктивни елементи не се откриват пукнатини, недопустими деформации или други дефекти. В Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от 1996-та година, актуални към днешна дата, няма съществени различия по отношение на изчисление и армиране на стоманобетонните елементи. В Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции има заложени различни изисквания по отношение на конструиране на армировката. Изискват се по-големи дължини на снаждане и закотвяне, въведена е различна номенклатура на армировъчните стомани и д.р. Тези изисквания по презумпция не са спазени. Въпреки това обаче, състоянието на сградата, към настоящия момент, не предполага, че усилията в носещите конструктивни елементи не могат да бъдат поети с наличната им носимоспособност. НОРМИ ЗА ФУНДИРАНЕ По отношение на нормативите, касаещи фундирането на сградата, дългият период на експлоатация дава основания да се твърди, че проектните слягания в основата вече са реализирани, земните пластове са достатъчно добре уплътнени и консолидирани и не би следвало за в бъдеще по сградата да се очакват проблеми свързани с пропадане, изчерпване на носимоспособност или други проблеми свързани със земната основа, след като до този момент няма индикации за наличието на такива. ГЕНЕРАЛЕН ИЗВОД: Класа на бетона отговаря на наредба 2 от г. за изследване сградите на сеизмично въздействие /за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони/ и на Еврокод - минималния е В25, но стоманата не отговаря защото по ЕК трябва да се използва min АIII. Конструирането на елементите също не отговаря на наредба 2 и ЕК. Поддържам по горе изводите, които са точно формулирани. Във ЕК натоварванията на помещенията не са 1,5kN, a 2kN. Конструирането на носещите елементи не отговаря на еврокод, но усилията, които възникват в конструкцията в следствие на увеличеното натоварване по ЕК могат да се поемат от конструкцията. В резултат на извършеното обследване се налага следното: 99

100 100 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Конструкцията на обект бл. 218", кв. "Гео Милев"- район Слатина", Община Столична, София е със съхранена носеща способност за вертикални и хоризонтални натоварвания за периода от нейното построяване след 1970 г. На настоящият етап в момента на конструктивното обследване не се налага извършване на специализирани строително-монтажни дейности за осигуряване на носещата способност и антисеизмична устойчивост на конструкцията. Според "Правилник за строителство в земетръсни райони, 1964г. земетръсната интензивност на района на гр. София, е: - Сградата попада в района на София със VIII степен и сеизмичен коефициент Кс=0.05. Отчита коефициент на реагиране. Съгласно стандарт БДС EN ЕС 8 : Проектиране на сгради за сеизмични въздействия, част 3: Оценяване и усилване на сгради" следва: - гранично състояние DL - ниво на информация KL1 и 2 В основната сграда като цяло не са констатирани признаци за повреди от недостатъчна антисеизмична устойчивост. Не са констатирани при огледа наличие на отделни проблемни участъци, които да са описани по-горе в настоящият момент не се налага цялостно преизчисляване и усилване на конструкцията на блока за сеизмични въздействия. Във връзка с констатираното е необходимо да бъдат спазени и изпълнени следните ПРЕПОРЪКИ: За привеждане на конструкцията на строежа към действащите днес строителни норми е необходимо да се извърши следното: За Сградния комплекс. За привеждане на конструкцията на строежа към действащите днес строителни норми и конкретно към чл.169, ал.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ е необходимо да се извърши следното: На настоящият етап в момента на конструктивното обследване за Блок 218 с Вх. А, Б, В и Г - сграда не се налага извършване на специализирани строителномонтажни дейности за осигуряване на носещата способност и антисеизмична устойчивост на конструкциите. Съгласно чл. 169 (1) Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за: 1./ носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; Чл (1), т.1 с изпълнени основни препоръки. Основни препоръки за постигане на осигуреност за вертикални натоварвания и въздействия:

101 101 - при изпълнение на нови подови конструкции или настилки да не се надхвърлят стойностите на вертикалните натоварвания, като не се превишава съществуващата маса на съответното етажно ниво. - при изпълнението да се извършват проверки за вертикалните натоварвания съгласно изискванията на "Наредба 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях" от 2004 год. Конструкцията на блока е с носеща способност за поемане на вертикални и хоризонтални сеизмични /земетръсни/ въздействия, която е недостатъчна от гледна точка на съвременните нормативни документи. На настоящият етап в момента на конструктивното обследване за Блока не се налага извършване на специализирани строително-монтажни дейности за осигуряване на носещата способност и антисеизмична устойчивост на конструкциите. При реализация на ново инвестиционно намерение /свързано с реконструкции, основно обновяване, основен ремонт, преустройства, или промяна на предназначението и натоварванията/ е необходимо конструкцията на сградата да се провери по изчислителен начин и докаже съответствието с действащите в момента строителни норми, а именно Наредба за изменение и допълнение на Наредба РД от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции/ от г. или Наредба РД от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции", "Наредба 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях" 2004 год. Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" от 1987 г. и всички действащи в момента български нормативни актове. 2./ Относно констатирани локални проблеми в конструкцията: Проблем 1. В отделни участъци в стени по фасадите на Блок 218 сграда с Вх. А, Б, В и Г. Дефектирала и подкожушена мазилка и мита мозаечна бучарда. Причини: Некачествено изпълнен ремонт подкожушена мазилка в резултат на което компрометирана мита мозаечна бучарда. Лоша технология на СМР. Дългогодишна експлоатация. Препоръки за отстраняване на констатираните проблеми: Извършване на частичен ремонт на фасадите включващ пълно възстановяване целостта на мазилките, бочардите и

102 обработка на стоманобетонните елементи. Това следва да се извърши чрез почистване на бетонната повърхност до здрав бетон и нанасяне на подходящ репариращ състав върху нея. 102 Проблем 2. В подпокривното пространство и по специално с изглед към север се установи при огледа нарушена конструктивна носимоспособност в подпокривното пространство по покривните панели. Забелязват се пукнатини и компроментирана обмазка с болкит и замонолитка с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1 между тях. В следствие на това и северното им изложение съществуват подкожушени цименто пясъчни мазилки по стени и тавани. Причини: Некачествено изпълнен ремонт замонолитки и цименто - пясъчен разтвор 1:1 между тях. Кородирали закладни части на захващане. Препоръки за отстраняване на констатираните проблеми: Възстановяване и преанкериране на закладни части със самозатягащи анкерни болтове и посредством електродъгово заваряване, в т.ч. минизиране по метални повърхности, замонолитка и обработка на делатационните фуги с болкит и с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1 между тях. Проблем 3. В вътрежилищното пространство и по специално на калканните противоземетръсни диафрагми при огледа се установи пукнатини от съсъхването на материалите между диафрагмите и таванните панели. Забелязват се пукнатини и компроментирана обмазка с болкит и замонолитка с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1 между тях. В следствие на това и най-натовареността им при сеизмични въздействия и северното им изложение съществуват подкожушени цименто пясъчни мазилки по диафрагмите. Причини: Некачествено изпълнен ремонт замонолитки и цименто - пясъчен разтвор 1:1 между тях. Кородирали закладни части на захващане. Препоръки за отстраняване на констатираните проблеми: Възстановяване и преанкериране на закладни части със самозатягащи анкерни болтове и посредством електродъгово заваряване, в т.ч. минизиране по метални повърхности, замонолитки и обработка на делатационните фуги с болкит и с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1 между тях. Проблем 4. Във вътрежилищното пространство и по специално на терасите и балконите при огледа се установи незаконно остъкляване, пукнатини от съсъхването на материалите. Забелязват се пукнатини и компроментирана обмазка с болкит и замонолитка с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1 по остъкленото. В следствие на това и най-натовареността им при сеизмични въздействия и северното им изложение съществуват подкожушени цименто пясъчни мазилки по остъкленото отвън и отвътре. Причини: Некачествено изпълнен ремонт метална конструкция /Винкели - 2,5 3 см/, тапети, шпакловки, мозайки, цименто - пясъчен разтвор 1:1 между тях и боядисване на стени. Кородирали закладни части на захващане. Препоръки за отстраняване на констатираните проблеми: Да се премахне металната конструкция /Винкели - 2,5 3 см/, металите на всички остъкления по тересите и сменят с подходяща съвременна дограма съгластно препоръка от енергийния инженер. Възстановяване и преанкериране на закладни части със самозатягащи анкерни

103 103 болтове и посредством електродъгово заваряване, в т.ч. минизиране по метални повърхности и обработка на делатационните фуги с болкит и с пресят цименто - пясъчен разтвор 1:1. Доставка и монтаж на дограма съгласно становище на обследващия архитект / фаза: Идейна, част: Архитектурна /. Проблем 5. В извън жилищното пространство и по специално на Вх. Г се установи оголване на фундаментната плоча и сутеренните стени при огледа свличане на з.м. от валежите върху асфалтовата улица. При огледа се установи пукнатини по мозайката и компроментирана обмазка и напукани, разместени и пропаднали тротоарни плочи. Причини: Вероятна причина за лошото състояние на настилките по прилежащия подход пред входа е неуплътнен обратен насип и проникване на дъждовна вода под плочките, което създава условия за допълнителни слягания и разместване. Препоръки за отстраняване на констатираните проблеми: Да се възстанови съществуващия и направи нов плочник от бетонови тротоарни плочки по цялата дължина, в някои участъци фугиране и префугиране на съществуващия плочник от бетонови плочки, в т.ч. и обработка на делатационните фуги с болкит и с пресят цименто - пясъчен разтвор

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

Microsoft Word - S_title_ doc

Microsoft Word - S_title_ doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Microsoft Word - NPSSZR doc

Microsoft Word - NPSSZR doc МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба от 007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 007 г.) Г л а в

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид.

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение Акация Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. 10135.3512.1427/,кв.5,1м.р-н,жк"Младост", грларна Възложител:

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищна сграда в гр.софия, район Слатина, ж.к.гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 363СОФ108

Подробно

No Title

No Title (Изм. - Решение 495 по Протокол 86 от 23.07.2015 г.) Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации 1. (Отм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) нотариуси, област

Подробно

ДИАГНОСТИЦИРАЙ КЪЩАТА! Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у

ДИАГНОСТИЦИРАЙ КЪЩАТА! Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у ДИАГНОСТИЦИРАЙ КЪЩАТА! Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у нас. До строителния бум в България през 1970г. тухлената

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА с осов товар 115 kn 1. Много леко до 5 до 3 2. Леко

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

УТВЪРДИЛ: ЗАВЕРИЛ:

УТВЪРДИЛ: ЗАВЕРИЛ: УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ СТРОИТЕЛ, СПЕЦИАЛНОСТ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

April 23, 2013

April 23, 2013 April 23, 2013 Работа на парогенераторите при неблагоприятен водо-химичен режим Наличие на хлориди по втори контур Намаляване на проектния вакуум Наличие на множество запушени тръбички от сноповете, водещи

Подробно

1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава око

1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава око 1 Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена) Инж. Г. Илов, инж. А. Тоцев Тази статия е продължение на [1] и дава окончателни резултати от изчисленията за напрегнатото

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването

Подробно

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема Характеристики на материала и монтаж Вертикален разрез - Детайли М 1:5 Knauf гипскартонена напр.

Подробно

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СЪНШАЙН КОУСТ" СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС СЪНШАЙН КОУСТ СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, област Варна на 25 км северно от град Варна, на 12 км от к.к. Златни пясъци, на 8 км

Подробно