П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев Председателят на Общински съвет Ситово г-жа Гюлбахар Юсуф Ахмед предложи следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : ========================== 1.Приемане Правилник за работа на Общински съвет Ситово на основание Чл.22,Ал.3 от ЗМСМА. Внася: Х.Хабил Председател на Временната комисия. 2.Отчет за изпълнението на бюджета на Община Ситово за 9-месечието на 2003 година. Внася: инж.н.неделчев Кмет на Община ситово. 3.Избиране кандидати за съдебни заседатели на Силистренски Окръжен съд. Внася: Г.Ахмед Председател на Общ.съвет Ситово. 4.Избиране на делегат и зам.делегат за Националната Асоциация на Председателите на Общинските съвети. Внася: Г.Ахмед Председател на Общ.съвет Ситово. 5.Докладни записки. 6. Разни.

2 По първа точка от дневния ред: Х.Хабил Председател на временната комисия запозна присъстващите с Правилника за работата на Общински съвет Ситово. Р Е Ш Е Н И Е 9 На основание Чл.21,Ал.3 от ЗМСМА,Общинския съвет приема Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ситово с направените промени. По втора точка от дневния ред: Инж.Н.Неделчев Кмет на Община Ситово, запозна присъстващите с Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ситово за 9-месечието на 2003 година. Р Е Ш Е Н И Е 10 1.На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.25 от ЗОБ,Общински съвет Ситово приема Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ситово за 9-месечието на 2003 година както следва: - Държавни дейности лв. - Общински дейности лв. - Общо лв. 2. На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.18 от ЗОБ,Общински съвет Ситово приема актуализацията на бюджета на Община Ситово за 9-месечието на 2003 година както следва: - по приходната част - било лв. - става лв. - по разходната част - било лв - става лв По трета точка от дневния ред: Г.Ахмед Председател на Общински съвет Ситово направи предложение за избор на кандидати за съдебни заседатели на Силистренски Районен съд. След гласуване с 12 гласа за Общински съвет прие следното Р Е Ш Е Н И Е 11 Н а основание Чл.3,Ал.1 от Наредба 27/ година за съдебни заседатели / обн. В ДВ бр.105/ година/ и във връзка с писмо

3 394/ година на Силистренски Районен съд, Общински съвет Ситово избира за съдебни заседатели към Силистренски Районен съд следните лица отговарящи на изискванията на Чл.44 от Закона за съдебната власт: 1.Емин Фераимов Шакиров с.искра 2.Гюлвер Али Етем с. Любен 3.Стоян Радков Стоянов с.ситово 4.Галина Борисова Панайотова с. Ситово По четвърта точка от дневния ред: Г.Ахмед Председател на Общински съвет Ситово направи предложение за избор на делегат и зам.делегат за Националната Асоциация на Председателите на Общинските съвети. След гласуване с 12 гласа за Общинския съвет прие следното Р Е Ш Е Н И Е 12 1.На Основание Чл.21, т. 15 от ЗМСМА, Общинския съвет определя за свой представител делегат в Националната Асоциация на Председателите на Общинските съвети г-жа Гюлбахар Юсуф Ахмед. По пета точка от дневния ред: 1.Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово,относно промяна на поименния списък на капиталовите разходи. Р Е Ш Е Н И Е 13 На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общинския съвет приема предложените компенсирани промени в разпределението на капиталови разходи по параграфи, функции и обекти финансирани със средства от целева субсидия за 2003 година, съгласно Приложение 1. 2.Докладна записка от инж. Н.Неделчев Кмет на Община Ситово,относно разпореждане с общинска собственост. Р Е Ш Е Н И Е 14 На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.34,Ал.1 и Чл.35,Ал.1 от ЗОС,Общински съвет Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура по ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на имот частна

4 общинска собственост,представляващ: Дворно място /асфалтирано/ с площ от 2745 кв.м. в местността Стопански двор МТС с.ситово, Кв.6, Парцел ІХ, Пл. 943 по регулационния план на с.ситово, по реда и условията на Наредбата за реда на придобеване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ситово. 3.Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно разпореждане с общинска собственост. Р Е Ш Е Н И Е 15 На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.34,Ал.1 и Чл.35,Ал.2 от ЗОС, Общински съвет Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура по ЗАМЯНА на имоти-частна общинска собственост, представляващи: - Нива ІІ категория с площ от дка в местността Землище на с.босна с кадастрален по картата на възстановената собственост в землището на с.босна; - Нива ІІ категория с площ от дка в местността Землище на с.босна с кадастрален по картата на възстановената собственост в землището на с.босна с имот, собственост на Мензун Сали Шакир от гр.силистра, представляващ: Нива ІІ категория с площ от дка в местността Гиджикли с кадастрален по картата на възстановената собственост в землището на с.босна по условията и реда на Наредбата за реда на придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ситово 4.Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово,относно разпореждане с общинска собственост. Р Е Ш Е Н И Е 16 На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.34,Ал.1 и Чл.35,Ал.2 от ЗОС,Общински съвет Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура по ЗАМЯНА на имот частна общинска собственост представляващ: - Дворно място с площ от дка в местнастта Стопански двор - Фуражен цех в Кв.55,Парцел ХІ, Пл. 748;753;754 и 755 по регулационния план на с.ситово, с имоти собственост на Никола Георгиев Георгиев от с.ситово,представляващи:

5 - Нива ІІІ категория с площ от дка с кадастрален по картата на възстановената собственост в землището на с.попина; - Нива ІІІ категория с площ от дка с кадастрален по картата на възстановената собственост в землището на с.попина; - Нива ІІІ категория с площ от дка с кадастрален по картата на възстановената собственост в землището на с.попина; - Нива ІV категория с площ от дка с кадастрален по картата на възстановената собственост в землището на с.поляна; - Нива ІV категория с площ от дка с кадастрален по картата на възстановената собственост в землището на с.поляна; ниви с обща площ от дка ІІІ и ІV категория по условията и реда на Наредбата за реда на придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ситово. 5.Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово,относно разпореждане с общинска собственост. Р Е Ш Е Н И Е 17 На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.34,Ал.1 и Чл.35,Ал.1 от ЗОС,Общински съвет Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура по ПРОДАЖБА чрез търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост,представляващ: Дворно място /незастроено/ с площ от 1940 кв.м. в Кв.34,УПИ 405,Парцел ІІІ по регулационния план на с.добротица по условията и реда на Наредбата за реда на придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ситово. По шеста точка от дневния ред: Молба с 94-Р-26/ година от Ресмие Рушит Хасан от с.искра. Р Е Ш Е Н И Е 18 На основание подадена молба с 94-Р-26/ година,общински съвет Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на лв./сто и петдесет лева/ на Ресмие Рушит Хасан от с.искра. Молба с 94-И-77/ година от Иван Стоянов Ченев от с.ситово.

6 Р Е Ш Е Н И Е 19 На основание подадена молба с 94-И-77/ година, Общински съвет Ситово дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на лв./ двеста лева / на Иван Стоянов Ченев от с.ситово. Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в часа. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С И Т О В О П Р Е Д С Е Д А Т Е Л: / Г. АХМЕД /

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 19.12.2007 год. Днес 19.12.2007 година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Сания Мустафа

Подробно

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 4 от 26.04.2012 година Днес 26.04.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 - Дженгис Рубил

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 8 от 21.09.2010 година Днес 21.09.2010 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 съветника

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистри

П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистри П Р О Т О К О Л 8 От 30.08.2016 година Днес 30.08.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 10 съветника Отсъстват 3-ма 1. Деница Димитрова

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 От година Днес година Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засе

П Р О Т О К О Л 6 От година Днес година Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засе П Р О Т О К О Л 6 От 14.09.2006 годин Днес 14.09.2006 годин Общински съвет Ситово, обл.силистр проведе зседние. От 13 общински съветник, н зседнието присъствх 10, отсъствх 3 съветник 1. Енчо Костдинов

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\353 13)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\353 13) ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН ПРОТОКОЛ 13 Днес 28.10.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене. В заседанието взеха участие

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр П Р О Т О К О Л 14 От 22.12.2016 година Днес 22.12.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника Ст. Арсов председател на Общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

Microsoft Word - protokol_44_467

Microsoft Word - protokol_44_467 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУБРАТ ======================================================= ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол 44 от проведено заседание на 29.05.2015г. по точка шеста от дневния ред ОТНОСНО: Определяне на маломерни

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 228 протокол 32/ 29.07.2010 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 228 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за социално подпомагане Общински съвет Маджарово

Подробно

П Р О Т О К О Л 5 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 5 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 5 От 28.04.2011 година Днес 28.04.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Небайдин

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 6 от 27.06.2013 година Днес 27.06.2013 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 9 отсъстваха 4: Председателят

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес год. от часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе з

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес год. от часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе з ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес 29.05.2015 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене. В заседанието

Подробно