Microsoft Word - socialen_plan_2020

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - socialen_plan_2020"

Препис

1 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване с дирекция Социално подпомагане и с обществения съвет по чл. 35 от ЗСП. 1 Център за обществе подкрепа - Деца в риск и техните семейства; - Деца улицата и деца с отклоняващо се поведение; - Деца, жертви силие и трафик и получили полицейска закрила; - Деца и семейства в риск; - Деца в риск от отпадане от училище или отпадли от училище. 50 Център за обществе подкрепа предоставя комплекс от социални услуги за деца и техните семейства, свързани с деинституциолизация и реинтеграция деца; превенция силието и отпадане от училище; превенция изоставянето; обучение в умения за самостоятелен живот и социал интеграция деца от институции; консултиране и подкрепа семейства в риск; оценяване и обучение бъдещи приемни родители и осиновители; консултиране и подкрепа деца с противообществени прояви; работа със семействата децата. Правно и психологическо консултиране родителите; превенция ранните бракове; семейно планиране.

2 2 Социал услуга Прием грижа реализира проект Приеми ме 2015 по процедура за директно предоставяне безвъзмезд финсова помощ BG05М9OP «Приеми ме 2015» - по ОП «Развитие човешките ресурси» годи. Целеви група са: - Кандидати за приемни семейства, приемни семейства и семейства близки и роднини; -Деца с ; -Деца жертви силие и трафик; -Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства техни близки и роднини; -Деца в риск, търсещи или получили междурод закрила (вкл. непридружени бежанци); -Деца, станени в специализирани институции; 27 Целта е да се усъвършенства и разшири ът услугата прием грижа", както и да се затвърди предоставянето услугата местно ниво като алтертив форма за отглеждане деца в риск в семей среда. Основен акцент е предоставянето услугата прием грижа деца до 3 - годиш възраст, както и специализира прием грижа за деца с ; деца, жертви силие или трафик, и за деца, непридружени бежанци. по проект Приеми ме 2015 по ОП Развитие човешките ресурси 2014-

3 3 Социалните услуги: личен и социален асистент и домашен помощник -Деца, станени в приемни семейства; -Деца, станени в семейства близки и роднини. Хора с и самотни възрастни хора 70 - Осигуряване качестве грижа в обичай семей среда за тежко болни хора, възрастни лица с ; -Намаляване броя станените в специализирани институции хора; - Подобряване условията живот и жизнета среда хората с и самотните възрастни хора.. Във връзка с изпълнение ПМС 344/ г. и подписано споразуме ние между АСП и ФСО1-0714/ г. за потребите лите, за които е извърше оценка по правилата операция Независим живот, финси-

4 ра по Оператив програма Развитие човешките ресурси Съгласно Споразуме нието, влязло в сила от г., предоставянето социалните услуги личен асистент, социален асистент и домашен помощник ще продължи за периода от г. до г.

5 4 Домашен социален патрож 5 Дневен център за възрастни хора с - възрастни хора и/или самотно живеещи хора с ограниче възможност за самообслужване; - лица с с определе степен д 50% трайно мале работоспособност. Лица с ; Лица с психически проблеми; Стари хора с ; Доставяне хра. гр., 2, с.искра 50 Комплекс от социални услуги, свързани с извършване рехабилитация, социално правни консултации, изготвяне и осъществяване индивидуални програми за социално включване възрастни с. 10 Предлага потребителите комплекс от социални услуги, свързани с извършване рехабилитация, социално правни консултации, изготвяне и осъществяване индивидуални програми за социално включване лица в трудоспособ възраст и възрастни с. Очаква се услугите да продължат да се предоставят като държавно делегира дейност. Новагоди 6 Център за социал рехабилитация и интеграция за възрастни хора Новагоди

6 7 Социал услуга по Нациол програма Асистенти хора с дейност Личен асистент 8 Център за станяване от семеен тип за деца без 9 Дом за пълнолетни лица с физически Лица и деца с Деца, които към момента станяването в него не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство близки или роднини, или в приемно семейство. Пълнолетни лица с физически 12 - Осигуряване качестве грижа в обичай семей среда за тежко болни лица и деца с ; -Намаляване броя станените в специализирани институции; - Подобряване условията живот и жизнета среда лицата и децата с. 14 Социал услуга - резидентен тип, свърза с предоставянето жизне среда, близка до семейта за пълноценното израстване и развитие деца, за които към момента са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, станяване в семейство близки и роднини, в приемно семейство или осиновяване. 40 Комплекс от социални услуги лица с физически, установени с експертно решение ТЕЛК/НЕЛК. Целта е обезпечаване ежедневните потребности потребителите, създаване условия за социални контакти и възможности да се чувстват част от обществото. Развитие адаптивни, трудови, социални, битови и други умения и развиване потенциала с. Езерово, общи

7 Център за станяване от семеен тип за възрастни с физически Център за станяване от семеен тип за възрастни с физически Център за станяване от семеен тип за възрастни с физически Социал услуга Патрож грижа физически физически физически реализира проект Патрож грижа за възрастни хора и лица с в общи по процедура за директно потребителите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с личното им желание и физическите им възможности. 14 Социал услуга от резидентен тип, в която ще се предоставя комплекс от здравни, социални, образователни, културни и развлекателни дейности. 14 Социал услуга от резидентен тип, в която ще се предоставя комплекс от здравни, социални, образователни, културни и развлекателни дейности. 14 Социал услуга от резидентен тип, в която ще се предоставя комплекс от здравни, социални, образователни, културни и развлекателни дейности. 84 Патрожта грижа ще е вид мобил форма социал услуга, която се фокусира върху предоставяне грижа и подкрепа за хората в предла възраст в тяхта домаш среда. с. Езерово, общи с. Езерово, общи с. Езерово, общи Нова - годи Нова - годи Нова - годи Нова - годи 2019г.

8 предоставяне безвъзмезд финсова помощ BG05М9OP «Патрож грижа за възрастни хора и лица с Компонент 2» - по ОП «Развитие човешките ресурси» годи. Целеви група са: - Възрастни хора д 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер, живущи територията общи ; -Хора с и техните семейства, в невъзможност за самообслужване, които поради причини от здравословен характер са поставени в социал изолация, живущи територията общи.

9 СЪГЛАСУВАЛИ: ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЪРВОМАЙ: ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ: ДИРЕКТОР: /п/ /ТАНЯ НАЛБАНТОВА/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/. /ДИМИТЪР НЕДЕВ/ ЧЛЕНОВЕ: /п/ ; /ТАНЯ НАЛБАНТОВА/ /п/ ; /ИНЖ. ЯНКА МУЩАНОВА/.. /п/..; /МАРИЯ КЬОСЕВА/... /п/...; /МАРИНКА БОЯДЖИЕВА/.. /п/..; /РЕСМИ САИД/ /п/ ; /ПЕТЯ МАДЖАРОВА/ /п/.; /РАДКА ПОПОВА/ /п/.; /ЗЛАТКА КИРЕВА/

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ПЛАН

ПЛАН П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/07.03.2018г; изм.с решение 552/31.07.2018 г.. 645/20.12.2018) 1 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г.

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г. Приложение 1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 г. Социални услуги Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график за 2016 г. Капацитет (източник,сума) организация,

Подробно

Утвърждавам:

Утвърждавам: УТВЪРЖДАВАМ:... /СТЕФКА ЗДРАВКОВА/ ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016-2020

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/03.07.2018 г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  С ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 2020 г. Приет с Решение 619 от Протокол 50/04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г. Общинска администрация с. Гърмен, област Благоевград, e-mail: obs_garmen@biteх.bg,

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно