2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

Размер: px
Започни от страница:

Download "2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с"

Препис

1 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я п л а т а п ^а ж в т ^л е й Р р е в б у р г е к о й г у б е р н 1я 1 р у б я * н а г о д ъ в 50 к о в. з а п о а ю ц а, д л я в н о г у б ^р н с к н х ъ п о д 11я с ч в к о в ь > -2 р у б л я я а г о д *а а 1 р у б л ь я а в о л г о 1а И Ф н я r>tд Ъ д kк aг o 5 к о д. Ж у р в а л ъ р а з с ы л а е т р я б е в п л а т н о : з е н с к в и ъ г л в с н ы м ъ в в е я е к в м ъ у ч р е ж д о л 1а м % в о о п е р я т в н я м ъ, >'О Л ' с н ы м ъ г р а р л е и 1>м 'ь н т. д. О г а т ь в ж п и с ь м а [о б я 8а т (>л ь н о о п л а ч е н н м я н я р к н и в ] п р о е я т ъ н а п р а в л я т ь п о а д р е с у т. О р е н б у р г а, Г у <^р н с к в я З е м с к а я У п р а в а, Ж у р в а л ъ ^О р е н б у р г с к о е З е в с в о е Д й д о * С 0Д Е Р Ж А Н 1Е : 1) О т с т а в к а г р а ф а П. Н. И г н а т ь е в а 2) З е м с к а я в е т е р н я а р 1Я.-> 3) В о й н а.~<4) В ь с '^ч а й ш Ш у к я в ъ Г»с у д а р г т в в н н о и у 0 <в Ъ т у.>-5 ( П о PoceU. в ) П о р о д н о м у к р а ю. 7) П в с ь м а м Ф о т н ы х ъ л ю д е й, 8 Н а м ъ п в ш у т ь. 9) О б ъ я в л е н 1я 4 S : О т с т а в к а г р ап ф. а н. И г н а т ь е в а. Н а р о ж д е с т в е н с к в х ъ п р а з я и в а х ъ п р о и з о ш л а п е р е к Ъ я а г г х и в и с т р о в у в о л е н ъ о т ъ д о л ж н о с т и п р е д с е д а т е л я с о в е т а м и н и с о б ъ Л в Т р е п о а н а е г о ы т о в а з н а ч е ь ъ к н я з ь Н Д Г о л в ц и а ъ х н н в с т р о м ъ ю с т и щ и в м е с т о у ш е д п и г о А А М а к а р о в а н а з н а ч е а ъ Н А Д о б р о в о л в у в о л е н ъ т о в а р и щ ъ ы а н в с т р а н н о с т р а н н ы х ъ д е л ъ А Л Н е р а т о в ч в ы ш е л ъ в ъ о т с т а в к у м и н и с т р ъ н а р о д н а г о щ е н г р а ф ъ П Я И г я а т ь е в ъ м е с т о к о т о р а г о з а в я л ъ Н К К у л ь ч в ц к Ш Н е с д ч о к р а т н о х о д и л и с л у х и о в о в м о ж н о с т я у х о д а г р а ф а П Н г н а т ь е в а н о о б щ е с т в о н е х о т е л о э т о м у в е р я т ь Т е п е р ь В е с т о б ъ г о о т с т а в к е т а к ъ м н о г о с д е л а в ш а г о д л я д е л а н а р о д н а г о о б р а в а н в ъ в с е м и в т р е ч е н а с ъ ч у в с т в о м ъ г л у б о к а г о с о ж а л е н М о ж н о с в а з а т ь ч т о е д в а и к т о р а н н и е в з ъ м и в и с т р о в ъ н а р о д н а г о п р о с в е ш б н Е я п р н в л е к а л ъ к ъ с е б е в ъ т а к о й с т е п е н и т а к и г о р я ч Г я С Е м п а Я а и П ь з о в а л с я т а к и м ъ у в а ж е ш е к ъ к а к ъ г р П Н И г н а т ь е в ъ Д е я т е л ь н о с т ь е г о с о с т а в л я е т ъ о д н у в з ъ е в е т л ь ъ с т р а н в ц ъ и о н ъ с в о в м ъ п р и м е р о м ъ д о к а з а л ъ к а к ъ м н о г о х о р с ш а г о к с ж е т ъ с д е л а т ь ч е л о в е к ъ и с к р е н н о л к б а ш с в о ю р о д и н у я с к р е н в о в е р я ш ч т о е й щ ж ч о н а я и п р о с в е ш е ш в Г р г ф ъ П Я И г н а т ь е в ъ б в л ъ н а з в а ч е в ъ м в н и с т р о ы ъ н а р о д н а г о в р с с в е щ е н Г я н а м е с т о у ы е р ш а г о Л А К а с с о н о я б р я г о д а Р у с с к о е о б щ е с т в о с ъ б о л ь ш в м ъ с о ч у Б С Т в м ъ в с т р е т и л о т о г д а н а 1..!): ^.. 8ъ, ^с..».... 1С 1д ;.. ; tipocee- 1я.., *И,. 8в 1е,е, - 8о 1я PocciH, - 1я., -л 1я e6mifl '^л, ^ Ф 'ь... 'х,, 1й, ]й, 8 1е е -

2 3ta4eBie м о л о д о г о м л н в с т р а в л в а г о д 1 е г о р у в о в о д в т е л ь с т в а о т е р е т в о м ъ н а р о д а а г о п р >о в Ъ щ»ч и и о в а з а ч н» ч т о о б щ е е в о в ъ е в в - в х ъ 0Я Б В д а н 1я 1Ъ н е о ш в б л о ''ь. Д е я т е л ь а о с т ь е г о с о в п а л а с ъ м о м е в *- т е и ъ п о д ъ е м а о б ц е с т в (^в а < й я а о 1В т в ч >^С {о й х в з н а о т р а в» в н ^д е х - д а м а н а т о, ч т о с т а р ц е п о р я д к а е г о п р е д и е с г в е «н и в о в ъ б у х у т ъ з а * х й н е н» н о в ы м а. Е г о п р и х и д ъ о с ^б е н ц о р а д о с т н о п р н в й г с т в о в а м а а е м с в А Я PoccU, т а в ъ к а к % г ^н а у в а д В т а в ъ н е ^ъ р о!х с т в в н н а г о в е м - о в о й с р е д % ч е л о в е к а, г о т о в а г о н т т и н а в с т р е ч у п о т р е б н о с т я м ъ д Ь й * е т в в т е д ь н о й х и з н и. Н а с в й х е й п а м я т и е щ е у в е й т ъ т й м Ъ р о ч р 1я т 1я а р а в н а г о т м щ а - д в р в у д а р м, к о т о р ы м и а р е д ш -^с т в е н ы и в ъ е г о Л. А. К а с с о с ъ о с о б е й н а с.т й ч и л о е т и о п р о в о д и в ъ ж а з н ь в ъ а о <^т и в о в в с ъ х е л а н 1в м ъ н с т р е м л е н 1а м ъ в с е г о л у ч ш 4Г 0 о б щ -с т о а н а о т о р ы м и с т р е м а л е я с в е * в а т ь д Ъ а о в ь р о д н а г о п р о с ^'Ь щ ^н 1я Р о с о ш. В с Ъ м ъ а а м я т л а б о р ь б а, BOTop»<ifl в е л а с ь а р о т а в ъ в ы с т н х ь у ч е б ш х ь 8а в е д е ч 1й, п р о ф е с с о р о в ъ, в с т о р ы е п о к и д а л и у ч в в е р с а т е т ы, в с я ч е с к 1е т э р м а з ы и п р е п а т с т в!я з е м с т в у н о б ш е з г в е н н м ъ о р г а н з щ!я м ъ в ъ д Ъ л й н а р о ц н а г о о б р а т е - в а в 1а, п а м я т н ы, н а п р и ч 'Ь р ъ, я з д а н н ы я 9 1о л я 1912 г. п р а в и л а о н а * р о д н ы х ъ ^и б д 1о т е к а х ъ, с о в е р ш е н н о у с т р а н я в ш 1я з е м с т в о о т ъ з а в й д в * в а в 1я б и б л 1о т е к ъ, я а й л ы й р я д ъ в е м с т в ъ т о г д а п р о т е с т о в а д ь и р о т и к ъ э т о й м ^р ы, х а д о в а л о я н а м н к в е т р?, а н ^в о т о р ы я п р е к р а т и л и д а ж е о т п у с к а т ь с р е д с т в а н а б >б л 1о т е а а и т. д. И в о 1ъ в о в )м у н н н а с р у г р а ф у П. Н. И г н а т ь е в у п р и ш л о с ь т о г д а в в о д и т ь н о в ы е п о р я д щ. В ь с в о е й д Ъ я т е л ь в о с т и о н ъ р у в о в о д в а е я в п р е с л е д о в а т ь с о в с е м ь д р у г а я ц Ь л н, ч е ы ъ е г о п р е д ш е с г в е н н в в ъ. К а к ъ о н ъ с а м ъ з а я в и 1Ъ, п р о щ а в с» с ъ ч в н а м и м и н и с т е р с т в а н а р о д - н а г о п р о с в е щ е н х я, о н ъ у с т а н о в в л ъ д л я с в о е й д е я т е л ь н о с т и с о в е р ш е н н о д р у г о й п р в ч ц и п ъ : м о х е м ъ и м е т ь м е с т о в ъ г о с у д а р с т в е н - н ы х ъ о т н ш е н 1н х ь **м ы и о н а **, е с т ь о д н о ц Ь л о е, е с т ь н а р о д ъ, е с т ь о б щ е с т в о, е <*т ь з е м с т в а и г о р о д а ; т о л ь к о п р и п о м о щ и о б щ е с т в а, з е м * «К В 1Ъ и г о р о д с к й х ъ с а м о у п р а в л е н Ш т а л о е в е л и к о е д й л о, в а в ь р а е * п р о с т р а и е н 1е о б р а з о в а в 1я м о х е т ъ д а т ь д е й с т в и т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы ^. О й в р а я с ь, т а к я м ъ о б р >13о м ъ, н а д е й с т в и т е л ь н ы е з а п р о с ы ж и з н и, о а ъ с т а в и л ъ п е р ^д ъ с о б >й г о з в д а т >^л ь н ы я з а д а ч и. И м ъ о т ч а с т и п р о в е д е н о в ъ ж и з н ь, а ч а с т ь ю piapaioraho м н о г о з а в о н о п р о е ч т о в ъ, в е с ь м а в а ж - н ы х ъ д л я д е л а и а р о д ч а г о п pjcв eщ eн iя Р о о с ш. Т а к ъ, и м ь в ы д в и н у т ь в о п р о с ъ о р е ф о р м е у ч а в е р с и т е г с к а г о у с т а в а, п р и н е м ъ в н у т р е н н я я ж и з и ь в ы с ш е й ш а о л ы п р и ш л а в ъ н о р м а л ь н ы й п о р д э к ъ, о н ъ в е с ь м а б л а г о ж е л а т е л ь н о о т ч о с е л е н к ъ о т в р ы т 1о н о в ы х ъ у и н * в е р с а т е т о в ъ. З а т е м ъ в м ъ п р о в е д -н ы з ч а ч и т е л ь н ы я р е ф о р м ы в ъ с р е д н е й ш к о л е, г д е с т а р а л с я в а е д р а т ь д о б р о с е р д е ч н о е о т я о ш е ш е к ъ

3 а щ н м с я о т м в д ъ э а н е а ц в о о т а н о в а д ъ д е я т е л ь н о с т ь р о д в т е п в в я х ъ в о и в т е т о в ъ р а в р а б о т а л ъ в а в о я о п р о е в т ъ о р е ф о р м е в р е д н е й к я о л ы и т д В е с ь м а в а ж н ч н ъ я в л я е т с я в а е о е я н и м ъ в ъ Г о е у в у д а р с т в е н а у ю Д у м у в г к о ч о п р о е к т ъ о в с е о б щ е м ъ о б у ч е н и я к о т о р и м ъ о б ъ е д и н я ю т с я в е й у ч р е х д о н п в е д о м с т в а и м е ю п Ц я о т н о ш е в в ъ ш к о л е в о о к о т о р о м у о с у щ е с т в л е ц з а д а ч ъ н а р о д н а г о о б р а з о в а н и я с ч и т а е т с я н а и б о л е е ц е л е с о о б р а з я ы м ъ с о х р а н я т ь в а в е м о т в а м а и г о р о д а н н Г р И г т ь е в ы и ъ о т м е е е а ы т р и о с н о в н ы е ц я р в у д я р э н з д а и я ы х ъ е г о п р е д ш т в е н в и к о м ъ к о т о р ы е в ы а л н о с о б о е н е д о в о л ь с т в о с о с т о р о н ы в е м с г в а в Г о с Д у м ы Э г о и р к у л я р ъ о б ъ и з ъ я т и з ь в е н в е и с т в ъ н н р о д о ы х ъ б н б л т е в ъ я н е р е т а ч а и т ъ в ъ в е д Ь н м и н и с т е р с т в а Н а р о д н а г о п р о о в е е н Г р И г а а т ь е в ъ в е р н у д ъ б н б л ш т е к и в х ъ с о б с т в е н н и в а ы ъ е м с т в а м ъ У и н с с е п т о р о в ъ я а р о д н н х ъ у ч е я и щ ъ о т н я т о о р э н а л а г а т ь в а ч р е е н н а п о с т а н о в л е в т я у ч в я н щ н а г о с о в е т а п о п о в о д у н а з н а ч е н у ч и т е л е я н н в б р а н у ч и т е д е е в а р о д н ы х у ч н д и щ ъ г р И г н а т ь е в ы м ъ с н о в а п р е д о с т а в л е н о в е н е т в а м ъ в г о р о д а н ъ В ъ о б ъ я с н и т е л ь н о й з а п а с к е к ъ с м е т е н а г ъ г р М г н а т ъ е в ъ п а м е т н л ъ о б ш и р н у ю п р о г р а м м у б у д у щ е й р а б о т ы м я н и с т е р с Т з а н а р о д н а г о п р о с в е щ е н Т а в ъ в ъ в и д у н е д о с т а т к а в ъ б д в х а й ш е м ъ б у д у щ е м ъ и н т е л л а г е н т н ы х ъ р а б с т я в к о в ъ в о т о р н м ъ п р е д с т о я т ь в е с т а б о р ь б у з а о с у щ е с т в д е н м о в ы х ъ з а д а ч ъ о т к р ы в а ю щ и х с я п е р е д ъ н а ш е й с т р а н о й г р Н И г в а т ь р в ъ в ъ с в о е й п р о г р а м м е н а м е т в л ъ р а г ш а р е з с у щ е с т в у ю щ п х ъ и о т к р ы п е с е т и н о в ы х ъ в ы с а г я х ъ у ч е б н ы х ъ з а в е д е н Ш и н с т я т у т ъ в м е н и Л о м о н о с о в а к о т о р ы й я в и т с я ц т р и м ъ л а б о р а т о р н ы х ъ р а б о т ъ р у с с к и х ъ у ч е н ы х ъ в ъ о б я а С с Ь ы т я ы х ъ з в а а Ш д е с я т ь в ы с ш н х ъ у ч е б н м х ъ з а в е д е н в о т о р ы я б у д у т ъ у ч р е ж д е н ы в ъ р а в н ы х ъ г о р о д а х ъ И ч п е р в ъ т е ч е н п р е д г т о я щ й г о д е с я т и л е т о т к р ы т и е р я д а м е д и ц н н с к и х ъ и ю р я д и ч е с к ж х ъ ф а в у д ь т е т о в ъ п р в н е к о т о р ы х ъ у н и е е р с н т е т а х ъ г д й т а к и х ъ ф а к у л ь т е т о в ъ е щ е н е в м т с я В ъ о б л а с т и р а с ш я р е н с р е д н е г о о б р а в о в а м и н и с т е р с т в у с т а в и т с я в ъ в а д а ч у ш а р о в о е п о о щ р е в ч а с т н а г с л о ч н и а в ъ о т к р ы т о р е д н и х ъ у ч е б н м х ъ в а в е д е ш й а д л я п о д г о т о в к н Д р е и о д а в а т е л ь с в а г о п е р с о н а л а у ч р е ж д е н в ъ р а з а ы х ъ г о р о д а х ъ н е з а г о г Е ч е с к ъ и н с т и т у т о в ъ и т ц Н е м е н ь ш е в н а н г р ч ф ъ П Н И г н а т ь е в ъ у д е л я е г ь и д й л у р я з в и н в з ш а г о о б р а в о в а п р и ч е м ъ г л а в н а я з а д а ч а с т а в и т с я е д е е в с е о б щ а г о о б у ч е н П о п о с л е д н и м ъ с в е и м ъ ы н ы н с т е р в о н а р о д н а г о п р о с в е щ е н в ъ ц е л я х ъ о с у щ е с г в л е н в с е о б щ а г о н в о ш л о в ъ с а о ш е н с ъ г о р о д с к и м и с а м о у п р а в л е т я м к /ч, %н «з, >...»й >,!я, 1я 1е.. 11а» '^с, 8(;в.. ц 1н - 2,е 1з 1о 1е 1ц!я.. - в.»в 1ц 1е -!я 1е 'ь <)д. - ' 1я.,, 1е 1р, >,. II.. - 1е - :, -:$н - 7Я, 1й, 1н 1е - 1я,, 1е. 1я - His, 1е!», 1е - ^х.. ($м!я.. ]'я ({!я, ^в!»!я. 1^д!а, ' 'Л 1я 1я ^^е!я!е 356

4 с о в с б м и у %8л в ы и и з е ы с т в а м в (421), в о т о р к я п р и н и м а л и 6о л ь ш о» jhactie в ъ н а и а л ь н а г о о б р а з о в а н и я, о к а з к в а я з н а ч и т е л ь н у ю в м ъ д е в е ж н л ю п о м ^ш ь. Г р а ф ъ И г к а т ь е в ъ п е р в ы й о б г а 'и л 'ь в н и м а н 1в н а п о * т р е б в о с т ь в н 'Ь ш к о л ь н а г о о б р а з о в а н 1я, в к л ю ч и в ъ н а э т о т ъ п р е д м е т ъ ь ъ о м ^т у 2 1Г Е Л. р у б., н а п о к с щ ь з е м с т в а м ъ в г о р с д а м ъ,а з в т ^м ъ в м ъ ж е р а з р а б о т а н ъ о с о б ы й п л а н ъ, и м : >ю щ Ш ь ъ в и д у п о к р ы т ь с т р а н у с Ъ т ь ю 8л е м е н т»р н ы х ъ о б щ е о б р а з о а а т е л ь н ы х ъ у ч р ж д е ш й, A^iroo^axi д ^т я м ъ ш ю н о ш ь м ъ, н е п р о ш е д ш я м ъ ш к о л ы, п о л у ч и т ь п е р в о н н ч а л ь н ы я з н а * К AГ, а т а к ж е с р о ф е с с ш н а л ь н о е о б р а з о в а н 1е. Н е м 'Ь ш а е 1Ъ т а к ж е о т м %> т в т ь, ч т о с м ^т а м и н и с т е р с т в а н а р с д н а г о п р о с в ^щ е н 1я н а 1917 г. н с - ч и с л е н а в ъ 214 м >»л. р у б,, б о л *е п р о ш л а г о н а 18 6 м и л л. р у б. Б у д ^л ъ л и ь с я э т а 'ш в р о к а а п р о г р а м м а о с у щ е с т в л е н а я в ъ к а к о й с р о к ъ, п о к а ж е 'ъ б у д у щ е е, н о, в о в о я к ;М ъ с л у ч!*, г р а ф ъ П. Ы. И г н в т ь е в ъ в ь р а б о т а л ъ е е, о с»!й т и в ъ э т я м ь с а м ы м ъ н а с т о я т е л ь н ы я в у ж д ы р у с с к а г о п р о с в 11щ е ь 1з. Б о л ь ш о е 8н а ч е н 1е н м й е т ъ и о т н о ш е ы 1е г р а ф а И г н а т ь е в а к ъ в а ^ ш в м ъ в ы с ш ь м ъ п р е д о т ь в и т е л ь н ы м ъ у ч р е ж д е ш я м ъ : о в ъ в с е г д а в е ш - м а т е л ь р о п р и с л у ш и в а л с я к ъ г о л о с у Г о с у д а р с т в е н н о й Д у м ы * ш е л ъ ^ н а ь с т р 41ч у н а р о д н ы м ъ п р е д с т а в и т е л е ы ъ н е т о л ь к о н а с л о в а х ъ, н о а < н а С ъ с в о е й с т о р о н ы Г о с у д а р с т в е н н а я Д у м а ц е н и л а в ы д а ю щ у ю с я э в е р г ш м и н и с т р а и п о л ь з о в а л а с ь в с я к и м ъ о л у ч а е м ъ. ч т о б ы п о д ч е р к н у т ь с в о е о т н о ш е н 1е к ъ г р а ф / П. Н И г н а т ь е в у. «М ы Biffexa г о в о р в т ъ д е п у т а т ъ Б. П. К о в а л е в с в 1й. П 'й л о с ъ н я н и с т р о ы ъ, к о т о р о м у б е з у с л о в н о д о р 'й р а л в **... В ь м и»у в ш е м ъ о к т я б р е, н а в а с :й д а в 1в с м ^Ь л н с й KCMHOciH, п р е д с 'й д а т е л ь е я т о т ъ ж е Е. П. К о в а л е в с в 1й, д а < в а л о ц 'Ь н к у п о л и т и к и м и н и с т р а н а р о д н а г о п р о с в Ъ щ е ы 1я, з а я в е д ъ г - 1^В :Ё д о м с т в о н а р о д н а г о о р о о в Ь ш е н 1а, в о г л а в 'й в о т о р а г о с т о и т ь г р а ф ъ Н. Н. И г н ь т ь е в ъ, п р о я в л я е т ъ п о о т н о ш е н ]ю в о в с я к и м ъ п о а с е.в а ц 1* я н ъ Г о с у д а р с т в е н н о й Д у м ы, е а к о м л с о Ш и д а ж е otadbabbuxb ч л е * н о в ъ Г о с у д а р с т в е н н ' й Д у м ы б о л ь ш у ю ч у т к о с т ь и о т з ы в ч и в о с т ь. О н ь л р я л о ж и л ъ в с % у с и л ь &ъ т о м у, ч т о б ы, н е с м о т р я н а в с ю т р у д н о с т ь ^ в о е н я а г о в р е м е н и, д '&я т е л ь ч о с т ь в ^Ь д о м с т в а п р и с п о с о б л я л а с ь в ъ н о в о й о б с т а н о в к а ; н у ж н о о т м е т и т ь и г о т о в н о с т ь у д о в л е т в о р и т ь в с & м е с т н ы е в н т е р е е ы н е н а с л о в а х ъ т о л ь к о, а н а В ъ с в о в х ъ Л Е Ч н ы х ъ о т н о ш е ц ]я х ъ г р а ф ъ П. И. И г н а т ь е в ъ б ы л ъ - в е с ь м а ц с с т у п е н ъ и э т о д а в а л о в о з м о ж н о с т ь р а з р е ш а т ь р а з н ы е с л о ж * н ы е, в о з н в в а в щ 1е н а м ^с т а х ч, в с п р о с ы, п у т е ы ъ н е п о с р е д с т в е н н а!^ в ъ н е м у о б р а щ е н 1н. В :Ь р я в ъ с в о е д ^л о, б е з к > р ы с т н ы й и п р я м о л н * н е й ь ь й, о н ъ б л а г о ж е л а т е л ь н о о т н о с и л с я в ъ о б щ е с т в е т н о с т и. П р с щ а я с ь с ъ ч и н а м и с в о е г о м и н и с т е р с т в а, г р а ф ъ П. Н. И г н а > т ь е ь ъ (Е а з а л д :»Я н е с в а а у, ч т о б ы м н Ъ л е г к о б ы л о р а з с т а т ь с а с ъ

5 5 о ы т в о м ъ в ъ к о т о р ъ Я р а б п т ъ т а ж е л ы д г о д а М ч о ч е н ь т я ж е л о. Я я в и л с я с ю д а с ъ в о с п 1!т а н 1е м г п а х а р я н а в е л и к о й н и в й д р о с в й щ е н в п р и п о ы о щ а в а с ъ п р о в е л ъ б э р о у к у д а б р о ш е н ы с е м е н а д о л а с е н с т в у ю щ д а т ь в ъ б у д у щ е н ъ о б и л ь н у ю ж а т в у У ш е л ъ ч е л о в ъ к о т о р а г о в о з л а г а л и с ь н а д е ж д ы в с й х ъ т й х ъ и с к р е н н о л ю б н л ъ н а р о д н у ю ш к о д у к о т о р ы й в ъ к о р о т к о е в р е и и у о я л ъ з а с л у ж и т ь с а м ы я т е п л ы я и е д и н о д у ш н ы я с н м п а т в о Ъ х ъ о б щ е с т в е ы х ъ в р у г о в ъ И в о т ъ П ) 1т а л у ч :-н 1п [ п п и с к о р б н а г о д л я в с е г о г о с у д а р с т в 'ь и з - BicTifi*' о б ъ о т с т а в а в, г р а ф у П. Н. И г н а т ь е в у с о в с ^х ъ к о а ц о в ъ Р о <ь ш л ю т с я л р и в с т в с ъ н а д е ж д о й ч т о в ъ н е д а л е к о и ъ б у д у щ е н ъ о н ъ с н о в а п о л у ч и г ъ в о з м о ж н о с т ь п р о д о л ж а т ь в е л и к о е д Ъ л о р а с я р о с т р а н е н с в и в н ъ с е р д ц Ь Р о с с и и г о в о р я т с я в ъ о д н о й и з ъ т а к и х ъ т е л е г р а м м ъ В а ш е и м я н а н и с н я о в о л о т н м н б у к в а м и, с т е р е т ь и х ъ н е л ь з я. Б р д а с н о в а п р н з о в е т ъ с в о и х ъ р у с с к п х ъ л ю д е й с ь к к к а м ъ в о с т о р г о н ъ б у д е т ъ н х ъ п р и в с т в и в а т в а т е а е р ь г р о м к о в о с к л и к н е м ъ с д а в а у ш е д ш и м!з ^д!о, ''и &л 9 '*а. 'Ь 1я Poccin;, ^ 1д,, 'я *. %к, u<i,, 'Ь 1в ^н. cia ^т 1я, *!я -j^ra 8н 1я. «В,. Poecifl,, - ^т, : >!». З е й с к а я в е т е р и н а р 1я. Н а д н я х ъ в е т е р и н а р н ы м ъ о т д Ъ л о м ь г у б е р н с к о й з е м с к о й у н р а в ы в з д а н ъ о т ч е т ъ «З е м с к а я в е т е р и и а р 1я п о г р а ж д а н с к о й ч а с т а О р е н - б у р г с к г г у б е р в ш з а и г г С у щ е с т в о в а в ш д о г в ъ г у б е р н в е т е р и н а р н ы й п е р с о н а к ъ с ъ в в е д е н м ъ м с т в а б ы т ъ у и р а з д н е н ь и о р г а н Е з а щ я в е т е р и н а р в а г о д а н а г р я ж д а н с в о й ч а с т я п о а о с т а н о в л е п е р в а г о ч р е з в ы ч а б в а г о г у б е р ч с к а г о з е м с к а г о с о б р а ш я б ы л а п е р е д а ч а в ъ в й у д н ы х ъ з е м о т ь ъ О д н а к о о к а з а л о с ь ч т о у й з д а ы я з е м с т в а н е о д и н а к о в о о п р *^д г л в л и н у ж д ы н а с е л е ч и в ъ в eт epiц apн JЙ п о м о щ и, а Т а к ж е с л у ж е б н ы я о б я з з н ж с т н и у с л о в с л у ж б ы в е т е р в н а р н а г о п е р с о н а л а ; т а к -, н г п р в м 1-р ъ ч и с л о у ч р е ж д е н н ы х ъ в е т -'р ч е а р н ы х ъ у ч а с г - к о в ъ в ъ у д а х ъ н е с о о т в т о о в а л о п р о и о р щ о н а л ь н о с т я к о л и ч е с т в а с к о т а и л и ч и с л у н а с е л е ы х ъ м й с т ъ и п о т о м у о ч е р е д н о е г у б е р н с к о е з е м с к о е с о б р а а п р и з н а л о б о л й е о т в ч а ю щ ш в а н р о с а м ъ к р а я д р у г у ю п о с т а н о в к у в е т е о и я а р н а г о д ^л а : у ч а с п е в ъ н з э й с г н о й д о л й г у - б е р н с к а г о и у Ё з д в а г о з е м с т в а В з а в м о т н о ш е ч т я г у б е р н с к а г о и у й з д н ы х ъ з е м с т в ъ о п р е д е л я л и с ь т а в и м ъ о б р а з о ы ъ г у б е р н с к о е п р и у ч а с т у й з д н ы х ъ з е м с т в ъ»в " 1й а > е :?'е - ^л 91ю > ^^д - Hie ^э., 1я ^з 'й.'в ^н, 1е 'й. :, 1я»

6 ф О в у м А н а в л в в а е т ъ н о р к а л ь ы з ^ю с Ъ т ь в е ^е р в н а р н ы х ъ з ^ч а с т в о в ^-. р а е ю д ы р в с п р е д ^л я ю т с я п о п о л а м ъ ; у Ь в д н ы я з е м с т в а с л е р х -ъ М р м з д ъ Б о а с ^т н м о г у т ъ о т к р ы в а т ь в е т е р в ы я р н ы е у ч а с ^в е «т а к ж е п о л у ч а а т ь н а н и х ъ о т ь г у б е р н о в а г о з е м с т в а и о л о в в а у р а е х о д о в т ; 8а в Ъ д ы в а в 1е в е т е р н в а р н ш 1ъ п е р о о н а л о м ъ о с т а е т с я в ъ bit.- у ^з д в ы г ь а е ы о т в ъ, а г у б е р н с к о е з е м с т в о м о ж е т ъ о т к а з а т ь у Ъ з д * я е м у з е м с т в у в ъ с у б с в д 1н, е о л в п о о д б д а е е н е о т в р о е г ь ч в с л о у ч а с т < м в ъ н о р м а д ь в о й с й т и. К р о м ^ т о г о г у б е р н с к о е о о б р а н 1е п р в а н а л о в е г р а а в ч в в а т ь в е т е р и н а р н у ю д й я т е л ь н с г ь т о л ь к о б о р ь б о й о ъ а а в з о * oxiamb, н о р а с ш в р н т ь е е в е т е р в н а р а ы м и с п е ц 1а л ь н о с т а м в : с а н в т а р - set. л е ч е б н с й к з о о т е х н и ч е с к о й, у ч р е д и т ь п р и г у б е р н с к о й у о р а в -Ё к е т е р н н а р в ы й о т д й л ъ, г у б е р н с в 1й в е т е р и н а р н ы й с <^в Ъ т ъ о о ь Ь щ л т е.л «а г о х а р а к т е р а и т. д. С л е д у ю щ е е г у б е р н с к о е с о б р а о 1е р а с ш и р и т е yractie г у б е р н с к а г о з е м с т в а : у ч р е д и т е п ^и у *з д н ы г ь у п р а в л х ъ д о л ж н о с т и в е т е р и в а р н ы х ъ к о в о у л ь т а н т о в ъ и с о г л а с и л о с ь о б р а з о в а т ь о в д ъ д л я Б ы д а ч ъ у ^з д в н м ъ з е м с т в а м ъ о о у д ь н п о с о б 1й н а п о с т р о й -' к у в е т е р н н а р в ь х ъ а м б у д а т о р 1й н з а р а з ы ы х ъ о т д й л е в Ш. Н а к о н е н ъ т р е т ь е с ч е р е д в о е г у б е р н с к о е з е м с к о е с о б р а н 1е у г е е р д ч д о о ^т ь в е т е - р в в в р н ы х ъ у ч а с т Б о з ъ п о у й з д а м ъ, о б щ е е ч и с л о в о и х ъ п о г у б е р н 1и 5 8, а в м е в в о : в ъ О р е в б у р г о к о к ь у. 1 8, В е р х н е У р а л ь с к о -Т р о и ц к о м ъ 14, Ч е л я б и н о к о м ъ 11 и О р с к о м ъ to; о д о б р и л о о р о е к т ъ о б я з а * т е я ь ь ы х ъ п о о т а н о в л е в 1й п о в е т е р и в а р ь о й ч а с т и в т. д. А с о и г н о в з н!я з е ы с т в ъ н а в е т е р и н а р н о е д й л о з а т р и г о д а б ы к в т а к о в ы : Г у б е р н с к а г о з е м с т в а У й з д н з е н с т О р е н б у р г р с к а г о В У р а л ь с к Т р и н ц в я г о Ч е л я б в н о в В с е г о н а 1914 г, р Г р » > 1916 г р f » > 27798» » 41437» » » Д л я с р а в н е н 1я м о ж н о у к а з а т ь, ч т о д о в в е д е н 1я з е м с т в а н а в е т е - р к н з р н о е д й л о п о г р а ж д а н с к о й т е р р в т о р 1а г у б е р в 1в р а с х о д о в а л о с ь 1% 1911 г р у б., а в ъ 1912 И 1913 г.г. П О р. п р и 21 в е т е - р в в а р в ы х ъ у ч а с т к а х ъ ; к р о н й т о г о п р н н е з н а ч и т е л ь н о н ъ о к л а д й с о < д е р ж а в й и п л о х в х ъ с л у ж е б н н х ъ у с д о в 1я х ъ з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь у ч а е т - к а в ъ о с т а в а л а с ь б е з ъ в е т е р в н а р я ы х ъ в р а ч е й, ч т о н е с о м н е н н о е ш е б о л Ф е у в е л Е ч в в а л о н е д о с т а т к и п о с т а н о в к и в е т е р н н а р н а г о д й л а. В ъ 1914 г о д у з е м о т в о ы ъ р й ш е н о б ы л о о т к р ы т ь 30 в е т е р и н а р * к ы х ъ у ч а с т к о в ъ, д о н а ч а л а в о й а н б ы л о о т к р ы т о 26, к з ъ 43 д о д ж

7 octfm у ^а о т ж о в ы х ъ в е т е р н я а р н н х г ф п л ь ш е р о в ъ о с т а л и с ь н е а а к Ъ» 1 е в и ы м в to. Л о с л Ь м о б в л р з ;ч ц {я б о л ь ш >)я а о л о в в я а в е т е р в н а р в а г о н а с о в а л а б ы л а п р и з в а н а в ъ р я д ы в о й с к а, п о в ч р м ъ б ъ О р с к о м ъ в е о с т а л о с ь н н о д в о г о в р а л а, в ъ Ч (^л в >н в с к о в ъ у ^в д й о д в н ъ в р а а ъ, в ъ О р «н б у р г с в о ы ъ 5 в т о л ь к о в ъ В е р х в е у р а л ь с к о *Т р о в ц к о 1Г Ь б н л ъ п р в з в а в ъ о д н н ъ. В о й н а. о б 8 о р ъ. П с с л ^^д в 1я с о о б ш р в 1я ш т а б а В е р х о в в а г о Г л а в в о к о * в а в д у ю г а а г о у к а в ы в а о т ъ, ч т о п о л р н!я р. З а п а д в о й Д в в я ы н е ж д у г. г. Р в г с й в Д в в в с к с в ъ, а т а ^ж е в а ф р о в т ^ р й к г П у т в а С е р е п в р о в с х п д в т ъ у п о р н ы е б о н. ^ Ф р с в т ъ З а г а д р о й Д р и р ы г а д в а г о п а в Ъ в ц а ы и б ы л ъ н а с т о л ь к о у в р ^п л е в ъ, ч т о о в в с ч в т а л в в о 8В о ж в ы 1Ъ ч а с т ь ь о й с г ь в а я т ь о т» 4»д а в а pymbbcbid ф р с н 1ъ. Э т о б ы л о з ь к ^ч е в о в р у с с к Ы в о й о в а в о в ^л в 8д (с ь в а с т у п л е в 1е. О в и о в л а ^^л и д е р. У ь ч и н ъ о к о л о о а е р а В в б в т ъ в п о с л 1^ о ж е с т с ч е в в а г о б о я з а в а л и д я а р я д а н ф м е ц к и х ь о в о в с р ъ ; а а т ^м ъ в а ш и В 1Й с в а д в п р у л Е с ь д а л й е, д о с т ы д и р. А а К у р» л с в д е в а в в с в о в а о в д а д '^л в в ^в е п в о й п о а в ц й й. Г е р м а н ц ы в е у о а й «л в п о д г о т о в в т ь с я в ъ о т п о р у в ы й с з а м в о т с т у п в л в в ъ б е а п о р я д к ^Ь» б р о с а я с в о ю а р т Е л л е р 1ю. 27 д е к а б р я в в ш в в о й с к а п р о д в в в у л Е с ь е щ о д а л ^Ь е. В ъ р е а у д ь т а т й а а р (ж д е с т в е в с в 1е п р а а д в в ь в н а ш и в о й с к а в в ^л в а в а ч в т е л к р ы й у с п ^х ъ. О к и в р ы в а л и с ь г л ^б.ж о в ъ р а е п п д о ж е - Bie п р о т в в в в в а, в а я л в р л д ъ д ^р е к е н ь о к о л о о з е р а Э к б и т ь и з а х в а» т в л в д о 800 п л ^в в в х ъ, 24 т я ж е л ы х ъ о р у д 1й. li д е г к и х ъ и г р о ч. Й м й с т й с ъ т й и ъ э т о в а ч а т о е в а и в в а с т у п л е в 1е п о д ъ Р и г о й а а с т а в н» л о в ^и п е ь ъ о т в а а а т ь с я о т ъ п е р е б р о с в в с в о в х ъ в о й с к ъ в а р у н ы в с к И ф р о в т ъ в ч е с т ь В 1 ъ п р и ш л о с ь д а ж е в е р н у т ь н а з а д ъ. Н а ю г О 'З а п а д в о и ъ ф р о н т а в ъ Л ^с н с т ы х ъ К а р п а т а х ъ, о к о л о Ф о в ш а в ъ, в а р ^в а х ъ П у т в ^ в З а в а л Ъ, в а в в ж н е м ъ т е ч е н 1н С в р е т а в о т ъ Б у а е о д о Б р е и л о е а (о б р а н ы ч е т ы р е в е п р 1а т е л ь с ю я а р м 1в, к о * т о р в я п ы т а ю т с я з д ^с ь в е с т и в а с т у п л е в 1я. Э т о п о к а з ы в а е т ъ н а с к о л ь к о е е р ь е з в ы о п е р е ц 1в б ъ М о л д а в и и. Н о, в е с ы о т р я н а с о б р а н н ы я о я д в в «п р 2я т е л я, в х ъ, п о о т а ы в у ь 'й в е ц в а г о в о м а в д у ю ш а г о г е н е р а л а Н а» х е в а е ^а, в е л ь а я с ч и т а т ь с о в с ^и ъ д о с т а т о ч н ы и ъ. Pyccsia в о й с к а а pyabbcbifl з д ^с ь с т о й к о о т б в в а ю т ъ в а с т у п д е т е в е п р 1я т е д я. Ч е р н с н о р с в 1й ф д о т ъ. Ч е р н с м о р с к!й ф д о т ъ 21 д е к а б р е п р о в з в е л ъ о ч е н ь у д а ч н ы й в а б ^г ъ н а А в а т о д Ш с к 1е б е р е г а. В о в р е н а и а б й г а б ы л о п о т о п л е н о 40 т у р е д к и х ъ п а р у о н ы х ъ о у д о в ъ. В е й э т а

8 8 v> с у д а о ъ г р у з о м ъ р а з 1г н «и ш х ъ с ъ 1Ь с т н н х ъ п р а п а с о в ъ, т а б а к у и о р Ь * х о в ъ с л е д о в а л а в ъ К о в с т а н т и а о а о л ь и з ъ С г л т у ч а и С а ч о н а. П о в м а в * в о н у, т у р е ц к Ь м >р я к в р 1313ч и 1 ы в а л и, 4TК в ъ п р 18Д ч а ч н о е в р > м я н а д * в о р ъ з а п о б ^р е х ь е н ъ б у д е т ъ м е н ^Ь е б д в т е '^е н ъ я и м ъ у д а с т с я а р о > с в э л ь з а у т ь в ъ Б о о ф о р ъ и д о с т &в и 'ь с н а б х Hie К о н с т а н т н н о а о д ю. Т а к о г о б о л ь ш а г о ч в о л а н е п р 1я т е л ь с в «'х ъ с у д о ь ъ н а ч е р н о м о р с в в х ъ п у т я х ъ д о л г о у х е н е в с т р е ч а л о с ь. С ъ п о т о п л е в н ы х ъ с у д о в ъ в з я т о в д о с т а в л е н о в ъ О ^в а с т о п о л ь б з п л е н н и х ъ. М е х д у п р о ч и н ъ, н а ш в м н с у д а м г в ъ н о р е п о д о б р а н а б ы л а а р м я н с к а я с е м ь я. б е х л В п а я н а л о д к е в з ъ Т е р е б о л н о ъ ц е л ь ю д о б р а т ь с я т а в и н ъ п у т а н ь в ъ Poceiio. В ъ Г е р н а ы 1в. В ъ А ч г л!ю в о в в р а т а л и с ь и ^ъ Г е р м а н и я д о в о л ь н о и н о г о а м г д н ч а ч ъ, г р а х д а ч с к и х ъ о л е н н ы г ъ. Ы е а о т о р м я х е н - ш в в ы, х в ь ш 1я в ъ е а н о м ъ Б е р л а ы е, п о д г в и р х ^.а ю г ъ с л у х а о б о д ъ - ш о н ъ н е д о с т а т к е п в щ е в ы х ь п р о д у а т о к ъ и т я в е л ы х ъ у с л о в!а х ъ х н з н а. У н а р о д а п о н г н н В т ъ п я щ и. К а р ю ф е л я н а л о, м у к а н е т ъ с о в с е м ъ, х д е б ь с о в е р ш -н н о ч е р ч ы д. Г г р н а н ц ы б ы л и б ы г >т о в ы к о н ч и т ь в и й н у н е м е д л е н н о. С о л д а т ы в а ж у с я и с т о щ -^е н С*OН. У и н о г в х ъ б о г а т ы х ъ л ю Д 'й е с т ь з а ш с ы п и щ и, с д Ь д ^ц ч ы е»-1ц е д > т о г о, к а в ъ ц е н ы с а л ь н о.а о в ы с н л н 'Ь. В ь н В к о г о р ы х ъ г о р о д х ъ н а н р о д о а о л ь - с т в е н н о й п о ч в е п р о з с х о д и л а у л и ч н ы е б е з п о р я д к и. Г е р м а н ц ы, р а в - р ч в т ы в а л и, ч т о Р у я ы ш я п р о к о р м и т ь в х ь в ъ т е ч е т е п я т ы м е с я ц е в ъ д о н о в о й х а т в ы. И м е н н о й в ы с о ч а Ш й У к а з ъ, д а н н ы й Г о с у д а С о в * Ь т у 1916 г о д а д е н а б р я 26. г Т о в а р и щ у ы и ь и с т р а и ю с т р и н н ы х ь д е л ъ Д в о р а Н а ш е г о г о < ^н е й с т е р у Н е р а т о в у В с е м и л о с т и в е й ш е п о в е л ^в а е ч ъ б ^т ь ч л е н о м ъ Г о е у д р с т в е н н а г о С о в е т а с ъ о с т а в л е и 1е м ъ е г о п ф м е й с г е р о м ъ. У к а з о м ъ п р а в и т е л ь о т в у ю щ в й у с е н а т у Н ш -г о с т а г с ъ с е к р е т а р я ч л е н а Г о о у д в р с т в е н н а г о Cjeera с е н а т о р а Д а р а Н а л -г о г о ф м е й с т е р а Т р е п о т а В с е м и л о с т и в Ь й ш е у и о л ^н л е м ь с о г л а ;ч о п р >ш е н 1ю о т ъ д >д * х н о с т и о р е д о е д а т е л а с о в е т а м и н н с т р о в ъ и м и ч и с г р а п у т е й с о т б щ е - т а с ъ о с т а (fx»*hieм ъ с т а т с ъ с е к р е т а р е м ъ и ч л е н о м ь Г о с у д а о с г в е п н а г о С о в е т а, о е н а т о р о м ъ и е г ^'р м е й с т е р о м ъ. Ч л е н у Г о с у д а р с т е н н а г о С о в е т а с е 'а т о р у д е й с т в н г е л ь н о м у т а й н о м у с о в е т н и к у к н я з ю Г а п и ц н -г у В з е м ч л о с т а е е й ш е п о в е т е з а е н ъ б ы т ь п р е д с е д а т е л е м ъ с о в е т а н н ч в с ^р о в ъ с ъ о с г а з л е т е м ъ ч т е н о н ъ Г о о у д а р с т в е н ч а г о С о в е т а и с е н а т о р о м ъ. Д в о р а Н а ш е г о в ь д о л а с д о с т а ш т а л м е а о т е р а д е й о т з и т е л ь а а г о

9 9 с т а т с в а г о о о в ^Ь т н и в а г р а ф а Н г н а т ь е в а В п е н и л о с т в а %й ш е у в о л а в я в а ъ с о г л а с н о п р о ш е н 1ю о т ъ д о л ж н 'С т а м в н в о т р а н а р о д н а г а npocb'katebifl; с ъ 0«т а р л е н 1р м ъ в ъ д о л ж н о с т и ш т я л х «й с т е р а. С е н а т о р у т а й н о м у с о в ^т н в а у К у л ь ч и ц к о м у В с е ы и д о с т я в Ь й ш е Щ 'В е л 'Ь в а е и ъ б ы т ь у ц р а в л а п ш в м ъ м и н в с т е р с т в о м ъ н а р о д в а г о : п р о - с в й щ е н 1Я с ъ о с т а в л е н 1е м ъ с е н а т о р о м ъ. Н а г о д л и н н о ч ъ с о б с т в е н н о ю Е г о И ч п е р а т о р с в а г а В е л я ю о т а а р у в о ю п о д п и с а н о Н И К О Л А Й. ^. В ъ Ц а р с в о м ъ С е л ^ д е к а б р я 27 д н я 1916 г о д а. П о Р о с с м. Н у ж д ы с е л ь с в а г о х о а я й о т в а. У н р а в л я ю щ!й н в в я г cxepeibomb 8е м л е д Ъ л 1я п р е д с т а в в т ъ н о в о м у п р е д с е д а т е л ю с о в е т а м и *, д и с т р о в ъ з а п и с к у о ж е л а т е л ь н о с т и п р >>д о с т а в л е н 1я д л я н у ж д ъ с е л ь *, с в а г о х о з я й с т в а д о 150 т ы с я ч е в н р о д ц е в ъ и з ъ ^'и с л а п р н з в а н н н х ъ н а о е н о в а н ш В ы с о ч л й ш л г о п о в «л е ы 1я 25 1ю н я 1916 г.» с ъ т ^м ъ, ч т о «б ы э т и р а б о ч 1а с и л ы о с т а л и с ь н а с е л ь с в г х о з я й.т в е к н ы х ъ р а б о т а я ъ н а в е с ь с е д ь с в о х о з а й с в е н н ы й п е р 1о д ъ 1917 г )д ч. М й р а э т а п р е д * с т а в д я е т с а н а с т о я т е л ь н о н е о б х о д и м о й. Н а ш е с е л ь с к о е х о з я й с т в о в е в а ч е с т в 'й о с н о в н о г о н а р о д н а г о п р ы ы с л а, и о з в о л я ю щ а г о г о с у д а р я т в у. с п р а в и т ь с я с ъ в ы з в а н н ы м и в о й н о й ф п н а н с о в ы м а т я г о т а м и, н е с о н н й н - н о, я в л я е т с я г л aв ц tй ш г и ъ в и д о м ъ р а б о т ы н а o6opjhy. А т а к ъ и а в ъ в ъ с в я з и с ъ в о й н о й р а б о ч е е н а ^е л е н 1е ь ъ о б л а с т и з е м л с д й л 1я н с в и о - р о д ч е е к н х ъ о б л а с т е й к р а й н е р а р й ж е н о в с л ^^д с т в 1е п р и з ы в о в ъ, т о е с т е с т в е н н о й я в л я е т с я м ы с л ь и б ъ.о б е а п е ч е к ш с е д ь о в а г о х о з я й с т в а г т ^в в х ъ с б т а с т е й pi-6'ч з ы и с а д а м и в з ь ч и с л а п р н з з н я н ы х ъ д л я р а? б о т ъ н а о б о р о н у и ч о р о д ц е в ъ. И з ъ п р е д в а р и т е л ь н а г о с н о ш в н 1я п о э т о м у в о п р о с у м в н п с т е р с т ь а з е м л е Д Й Л 1Я с ъ в о е н н ы м ъ м а н и с т е р о г в о м ъ в ы я с н и л о с ь, ч т о в о е н н ы й и в н в с т р ъ с о г л а ш а е т с я п р е д -т а з а т ь д т а н у ж д ъ с е л ь с к а г о х о з я н с г в а н е о б х д и м о е ч и с л о п р и з в а н н ы х ъ в и о р о д - д е в ь, н о п р и у с л ' в ш, ч т о б ы э т и и и о р и д ц ы в ъ л ю б о е в р е м я п о т р е й о - в а н 1ю в о е и в а г о м и н н с т р а б ы л и в о з р а щ а е м ы д т а д р у г и х ъ н а д о б н о с т е й. П о д о б н а я п с с г а в о в в а в о п р о с а о д н а к о п р е д п «^в л я е т о я б е з у с л о а п е н е * п р и е м л е м о й с ъ т о ч к и splihifl п и г е р е с о в ъ с е л ь с в а г о х о з я й с т в а. С е л ь * с в о е х о з я й с т в о м о ж н о в е с т и н е и н а ч е, в а к ъ в ъ п о л н о й у в 'й р е н и о с т и х о з я е в ъ, ч т о и м ъ у д а с т с я в ы п о л -н т ь в е с ь к р у г ъ с з я з а н н ы х ъ м е ж д у с о б о ю р а б о т ъ : т о л ь к о т о г д а х о з я н н ъ п р и с т у п а т ь к ъ з а и а ш к й и о б * с й м е н е н 1ю, к о г д а б у д е т ъ о б е з т е ч е н а у б о р к а у р о ж а я. П о э т е м у у о р а в * л я ю щ Ш з е м л е д ^д 1е м ъ о ч а т а е т ъ б о д ^й е ц й д е с о о б р а э ц ы м ъ а о и г а н т ь.

10 ш С К 10 ч к е л е н н о е т ь п р «д о е т а 8 л я <>>1н г ь л л а с е л ь с в о х о з я й с т в е и в ы г ь р а б о т а ш в о р о д ц о г ъ с ъ 300 т н с я ч ъ д о 150 т ы к а т ь, н о о р е д о е т я в а т ь в т в г ъ и в о р о д ц е в ъ н а в е с ь с е л в с в о х о з а й с т к е н я к й т т ^р 1о д ъ 1917 г о д а. В с - п р е е ь о т о т ъ б у д е т ъ п о д в е р г я у г ъ о с о б о м у о б 'у ж д я н!. р у п н о е з е и с в о е п р о и з в о д с т в о. З а п о с л е д н е е в р е м а в ъ а е м с т в а х ъ н а б л ю д а е т с я н п т е р е с я о е н о в о е т е Ч н 1е : о р г а н и а а ц 1я е а < в с о а т е л ь в а г о з е м с в а г о п р о и з в о д с т в а В 7> к р у а н о и ъ м а с ш т а б ^ в ъ р а а г а ч в н х ъ о б л а с т а х ъ. Н а п р в м Ь р ъ, С и м б и р с к о е г у б е р н с к о е а е м с к в о а б е р у д о в а д о о г р о м н ы й ц е м е н т н ы й в а в о д ъ ; п р о е к т в р у ю т с я 7а к 1е ж е а ш о д н П о л т а в с в н м ъ з е м с т в о м г и н й к о т о р ^м н д р у г и м и ю ж н ы м и з е м - «ж а м н. В а т о к о е г у б. з е м с т в о п р а я я л о в ъ с в о е в й д 1^н 1е ж е л ^8 0д Ь л а > т е я ь н ы е Х о л у в в ц к 1е з а в о д ы. П е р м с к о е г у б е р н с к о е з е м с т в о о т к р ы л о «а «д ъ и с к у о (п в е я в ы 1 'ь у д о б р е в 1й (с у п е р ф о с ф ^т в ы ^) и п р о е к т в р у е т ь у ж ^р а й е т в о з а в о д а с о р т в р о в о к ъ. Н я ж е г о р о д с к с е г у б е р н с к о е з е м с т в е е т к р м д о м а с т е р о в у ю д л а в н д ^л в и в о с ъ ; т а к у ю ж е м а с т е р с к у ю п р е д - [а г а е т ъ у с т р о и т ь О х а н о к о е з е м с т в о. П е р м с к о й г у б е р з 1в. П е я г е в - г у б. з е м с т в о у ж е у с т р о в л о н е б о л ь ш у ю ф а б р и к у ш п а г а т а и п р е д * в а а г а е т ь е е з в а ч в т е л ь з о р а с ш и р и т ь. У ф?м о е ю е г у б е р н о в о е з е м с т в о я й Ж й ч а е т ъ у е т р ' й с т в о з а в о д а с е л ь с к '^х о з а й с т в в н н ы х ъ м а ш и н ъ, с т а н - в к в т, д в и г а т е л е й, а р м а т у р ы и т. д. Х е р с о н с к о е г у б е р н с к о е з е м с т в е ^ р е ж д а е т ъ з а в о д ь д л а в ы д 1Ь д к н ч я с т е в с в л ь с с о х о з я й с т в е н в ы х ъ м а ^ о т т ; т о в а р и щ е с т в о ю г о з а о а д н н х ъ э е м о т в ъ о т к р ы л о в ъ м а й п р о ш л а г о г е м а ц е в т р а л ь в у ю м а с т е р с к у ю п о р е м о а т у с е л ь с в о х о з а й о т в е н н ы х ъ э с а в ш в ъ и о р у д 1й. Д а л 'Ь е, Ч е р н и г о в с к о е г у б е р н с к о е з е м с т в о н е д а в н о «п ф ы л о к л и в к е р н ы н з а в о д ь, Б к а т е р и н о с л а в с к о е г у б е р н с к о е з е м с т в о ijpbestepyetb у с т р о й с т в о м ы л о в а р е н н а г о з а в о д а, Я р о с л а в с к о е г у б е р з ь ж м е у с т р о й с т в о ф а б р в а и д е ш е в ы х ъ д е д е н ц е в ъ (а л а п е р е р а б о т к н в ъ у К о б н ы й д л я д е р е в н и в и д ъ с а х а р н а г о п е с к у ), С а м а р с к о е г у б е р н с к о е а е ж в г н о в а д о 100 т ы с. р у б л е й н а у с г р о н с т <'0 к о ж е в е н н а г о з а в о д а. в о т о р ы а з е м с т в а (Ч е р н и г о в с к о е, В я т с к о е ) х о т а т ъ п о с т а в и т ь ш и р о к о д б л о р а з р а б о т а н т о с ф а. Г л а с н ы й М а л м ы ж е к я г о з е м с т в а П. И. А л е» я е а в д р о в ъ е с с т а в я я ъ п р о е в г ь с б ь о б р а з о в а н 1я з е м с к а г о т о в а р в щ в е т * в а д л я р а з р а б о т а в т о р ф я н ы х ъ б о г а г с т в ъ и в ъ с в я з и с ъ э т и ы ъ п с - о т р о й к и п и с ч е б у м а ж н о й ф а б р и к и (ф &б р и а н, ц е л ю д о з ы, д р е в е с н о й м а в е ы ). е л ь е в 1я г а м н а з 1и. Н е т а а ъ д а в н о д и р е к т о р ъ н а р о д н ы х ъ у ч н л м щ ь о б р а т и л с я в ъ Б у з у л у в с к у ю у Ъ з д н у ю з е м с к у ю у п р а в у о ъ ]9е х л о ж е н 1е 11Ъ с п о с о б с т в о в а т ь о т к р н т 1ю ж е н с к в х ъ 7>в л а с с н ы х ъ г а н - н а з Ш в ъ с. с. Б о р с к о м ъ, А л е к е й е в к ^ и С о р о ч н н с к о н ъ, у к а з а в ъ, ч т е г у б е р н с к о е з е м с т в о а с е н г н у е т ъ в а к а ж д у ю и з ъ з т в х ъ г в м я а з 1й п о р. е ж е г о д н а г о п о с о б и я. Б у з у л у к с в о е з е м с т в о о х о т н о п о ш л о н а э т с

11 11 {г р «д л о ж е ы 1е s, о ъ с в о е й с т о р о н ы, р Ъ т в л о а с о н г в о в а т ь я а в а «д у в п «- т а к ж е п о 2600 р.д Ъ в о о о т а л о о ь з а н а с е л е в 1е н ъ т ^ж ъ с е л ь, г д Л ь apf е к т а р у е т с я о т в р ы т!е г р ы н в 31й. И п е р в ы м ъ о т к л в к я у д в е ь с о р о а в н - ц ы. С о р о ч в я о в 1й с е л ь с а 1й с х о а ъ п о с т а а о в в л ъ о т ч а с а а т ь н а ж е в о в ]Г 1) а о л я п в р а в в у ю г а н а а з х ю с ъ б у д у щ &г о у ч е б н а г о г о л а е ж е г о д н о п о р. Н о в ы а д е р е в е н с к и г в и н а 81н о т г р ы в а ю т е я с о о л ^д у 9 щ а '(2 у а е б в а г о 1ч >л а. 0 б е з а е ч е н 1 е х л е б о м ъ. Д в ^ к р у п н ы х с а ы а р о к 1х к у к о - в о л ь н ы х ф н р и ы с т *в о Б а ш к и р о в а» и «т в о С о ж о л о в ы х ъ» б е р у т ъ ш щ с е б я о б я з а т е л ь с т в о о б о з п е ч в т ь н у ж д у н а с е л е н и г о р. С а м а р ы в ъ к р * jb^eotbt 250 т ы о. п у д о в 1> м у к а н 126 т ы с. п у д о в ъ о т р у б е й в ъ с я т. И о н о в о т о г о, с б й ф я р н ы с е р е д а ю т ъ в ъ р а с п о р я ж е в 1е в б е «- в д а т в о е п о л ь з о в а н и е г о р о д с к о г о с а ы о у а р а в л е з и Bcib с в о и л а я к в с ъ я е л н к в ъ Е в в е н т а р е м ъ н ш т а т о м ъ с л у ж а щ в х ъ. К р о н Ъ т о г о с б Ъ ф в р > в ы о р и н в н а ю т ъ н а с е б я б е з о л а т н у ю д о с т а в к у м у к и и о т р у б е й к а е т» в ъ у с т у п а е м н я л а в в я, т а к ъ н niesaia г о р о д с к а я. Т а г а к ъ з е м с т в у. Д 1а к э н ъ о. Б у г у л ь ч и а а У ф в м с к о й г у б. р у б ц е в ъ, ж ^л а я с л о ж и т ь с ъ с е б я с а н ъ д р а к о н а в в ы й т в в ъ о т с т а в к у, п р в с в т ъ У ф а н с а у ю у й з з н. з е м. у п р а в у п р а а я т ь е г о н а д о я ж я о в в ь у ч а т е а я з е м о в о й ш к о л ы, к а к о в у ю с ч н т а е т ъ»б о л й е п р и д а ч в о й *'. П О р о д н о м у к р а ю. Д е р к о в н О 'Ш в о л ь я ы я п о п е ч и т е л ь с т в а. В ъ ^ 5 в «Ц е р к о в в о ш к с л ь н о м ъ л и с т к ^ О р е ы б у р г с в о й enapxu» п р в в о д в т - е а в й к о т о р ы а о в 'Ь д й ч ]'я с ц е р к о з а о ш к о л ь ы ы х ъ п о а е ч в т е л ь с т в а х ъ а ъ д р е н б у р г с к о в ъ у 'Ь з д Ъ з а 1916 г о д ъ. Д е я т е л ь н о с т ь и х ъ в ы р ь ж а л а о а г л а в в ы м ъ о б р а з э ы ъ, в ъ в з ы с к а ш я с р е д с т в ъ н а х о з я й с т в е н н о е о о д з р - ж а в!е ш в о л ъ, н е л к Ш р е м о н т ь ц е р к о в н о *ш к о л ь н ы х ъ э д а н Ш, н р 1о б р 4- т е в 1е н а г л я д н ы х ъ у ч е б я ы х ъ п о с о б 1й н т. п. С р е д с т в а э т в и з ы с в а р а - л н с ь н а т у р о й, п у т е в ъ о б э р о в ъ х л е б о н ъ, т о а л и в о в ъ (в в з я в ъ ) в д е в е - ж в ы м в П )ж е р т 8 ')в а н 1а ы 11 н а п о к р ы т и е р а с х о д о в ъ п о у д о в л е т в о р е в и и р а э н м т ъ ш к о л в н ы х ъ н у ж д г. В с й м и а о а > ч а т е л ь с т в а н в, п р о я в в в ш в в в с в о ю а к т и з н у ю д е я т е л ь н о с т ь, и з ы с к а ч о д е н ь г а м и 3008 р. 21 к. н с а * т у р о ю д о р у б л е й. В ъ о б ш е м ъ д е я т е л ь н о с т ь ц е р к о в н о -ш к о д Ь ' Н 1ч г ь п о и е ч и т е л ь с т в ъ р а з в е р т ы р а е т с я с л а б о. О б ъ я с н я е т с я э т о р а в я н ч - в н в в п р в ч я н а н в ; н е д о с т а т о ч н ы м н о р г а н в з а т о р с в в м н с п с с о б ы о с т я к к о т ц о в ъ з а в е л у ю щ в х ъ, о т с у т с т в Х е в ъ в ъ д е р е в н е в н т е д л и г е н т н ы х 'б л в ц т, В О В м о г л и б ы т а к ъ и л и и н а ч е о п о о с б с т в о в а т ь о с у щ ^^о т в л е а д а з т е х ъ ш в р о к и х ъ я а ч а л ъ д Ъ а т е л ь н о о т в, в о т о р ы а о т в е д е в ы П о л о ж е н!

12 12 е м ъ 31е 08о в н о *ш в о л ь н ы х ъ п о п е ^в т е л ь с т в т ; к р у п ы и м ъ н е д с с т в т к о н ъ н я Е щ С а т я в м в ю б щ е в ъ э г о и ъ н е п о н в м а н 1е ы ъ ц ^л и и з а д а ч и я о в а г ^, ч р е з в ы ч а й н о н е о б х о д я м а г о и п о л е з н а г о и н с т и т у т а в ъ ц е.р > м в я о ш к о л ь н о й ж и я н и». С с у д а г у б е р н с к о м у з е м с т в у. Г у б е р н с к о м у э ^-ж о т р у в н д а а а с с у д а 500,000 р у б. н а з а к у п к у х л б б а, а е р н а, м у к и, к р у я ъ и к о р м о в ъ. Г у б е р н с к 1е з е м с к 1в г л а с н ы е. О г ъ Ч е л я б и н с к а г о у й в д н а г о з е м с т в а в ъ г у б е р н с к 1е з е м с к г е г л а с н ы е и ^б о а а ы В В. П е > ч е н к н н ъ. н К. К. К pa6iiycb в м е с т о в ы б ы э ш с х ь В. И. К о л о в э л ь ^н * к о в а й Ф П. К а н д а к о в а. П р о д о в о л ь с т в е н н ы й п а е к ъ. Г у б е р н с к о е ц р н о у т * о т й 1е п р о д о в о л ь с т в е н н ы й п а е к ъ с е м е й с т в а м ъ п р н а в а н н ы х ъ н а в о й н у п о г.г. О р е в б у р г у и О п е к у, н а я н в а р ь м 1»>с я ц ъ о п р е д е л и л о п о 5 р у б. З О к., п о г. Т р о и ц к у 4 р у б. 88 к о п., п о И л ^ц к о й З а щ и т h и С е и о в - с в о м у п о с а л у п о 4 р у б. 80 к., п о г. Ч е л я б и н с к у -4 р у б. 70 к. и п о г о р. В е р х н е у р а л ь с к у 4 р у б. 50 к. Д т я в с е й г у б е р н и я н а я н в а р ь м Ь - о а в ъ е р м й с т в а м ъ з а п а '^н ы ^^ъ п р и х о д я т с я в ы д а т ь о у б. 55 к. Г у б е р а а т о р ъ п р е д л о ж а л ъ п о а е ч и т е л ь о т в а м ъ п о п р и з р Ъ н ш с е - м е й е т в г н и х н л х ъ в о я в с а и х ъ ч н н о в ъ н е в ы д а в а т ь п р о д о в о л ь с т в е я н а г о п а й к а т 1>м ъ с е м ь а м ь, г л а в ы и л и ч л е н ы к э л о р ы х ъ, б у л у ч и н а в о й н й, д о б р о в о л ь н о с д а л и с ь в ъ п л й н ъ б е з ъ у п о т р 1:б л е н 1я о р у ш я и л и б й - х а л и с о с л у ж б ы. П а р о д н ы я ч т е н 1я. С ъ н а ч а л а д е к а б р я п р и М р а в о в с к о й б и б л 1о т е к й е ж в н е д й я ь н о у с т р а и в а ю т с я н а р о д н ы е ч т е н 1я, в о г о р ы я п с г й щ а ю т с я в е с ь м а о х о т н о. В ь т е ч е н 1е д е к а б р я т а к и х ъ ч т ^Ы 1Й б ы л о 6. Д о б ы ч а н е ф т и. В ь У р а л ь с к о й с б л е с т я д о б ы в а л о с ь н е ф т и в ъ 1913 г. в ъ с р е д н е м ъ а ъ м й с я ц ъ 500 т ы с. п у д о ь ъ, в ъ 1915 Г " т ч с. п у д. и в ъ 1916 г т ы с. п у д. Н о в а я ж е л е з н а я д о р о г а. Н а д н а х ъ с о с т о я л о с ь о т - к р и п е в р е м е я в о -п а с с а ж и р с к а г о д в р ж е н 1я п о С 'Ь в е р о В о с т о ч н о й У р а л ь с к о й (Т в д я н с к э й ) ж е л. д о р о г -Ь. Н о»^а я д о р о г а с о е д а н я е т ъ г. й к а т е - р в н б у р г ъ с о с т. Т а в д о й и п р о х о д и т ь ч е р е з ъ г.г. И р б н т ь и Т у р в н о к ъ. Ч е л я б и н с к 1й п р о д о в о л ь с т в е н н ы й к о м и т е т ъ. Ч б ч Ф я б н я с к и м ъ п р о д о в о л ь с т в е н н ы м ь к о м и г е т о м ъ с д й л а ч н з а п а с ы н р»- д о в о л ь с т в 1я в ъ н о н б р ^ ы й с >'ц %: 8а к у п.;е я о 200 в а г о н >в ь м у к и и п ш е н и ц ы п о ц 1«я а ы ъ у р о ж а я п р о ш л ы х ъ л й т ъ. Д р о в ъ з а к у п л е н о н а О п е к о й ж. д в а г о н а, н а П е р м с к. ж. д. 885 в а г о н о в ъ. н а З а п. У р. ж. д. 630 в а г. в с е г о, 5217 в а г о н. Е х е м Ь с я ч н о е п о т р е б ч е и х е д л я г о р о д а в ы р а ж а е т с я в ъ 1000 в а г о н а х ъ. В ы д а ч а д р о в ъ п р о и з в о д и л а с ь н о п о г о н н о й с а ж е н и н а о д н у п е ч ь. К а м е н н ы й у г о л ь, у п о г р е б д е в 1е

13 13 к о т о р о г о о п е н ь р а с п р о с т р а н а о в ъ Ч *л я б и н г к Ь, в о к и т е т ъ uoay^ai'tr е ж #^м Ь г я ш о п о 20 в а г о н о в ъ с ъ С е р г и н с к о -У ф а л к й с в в х ъ к о п е й, *1е - л а б и н с к а г о а к ц. у г л е п р о м ^ш я. т о в а р и щ е с т в а и д р. к о п е й и о т ш у - в к а с т о я н а с е л е н 1ю в ъ н е о г р а н и ч е н Б О М Ъ к о л н ч С 1В * п о 27 2в */* к о в. з а п у п ъ. П р о и а в о д и т о я з а г о т о в к а м а с а, п р и ч е м ъ Г С з г у з а г о т о в к у п о т р а * ч в я о у ж е р у б. М я с о х р а н в т с я в ъ э ч е ь а т о р а х ъ, а к о ж а с д а в»* с я в ъ в о е н н ы й п р о м ы ш л. в о у и г е т ъ д н я и з г о т о в л е н 1я о б у в и д л я а р - м ш. Н е р а в н о к о м а т е г ь п о л у ч а ^ъ paaptmeue н а 01к р ы т 1в к ы л о к а - р в н н а г о а а ^о д в, в ъ о '^о р у з о в а н!» в о т о э а г о у ж е п р н с т у п л е и о. П р а ш - л ы м ъ д 1>т о м ъ в о к и т е т о и ъ б ы л а с д Ь л а н а п о с а д к а к а р т о ф е л я. С н я п у р о ж а й 4000 п у д о а ъ. В с е э г о в о л ь ч е с т в о о с т а в л е н о н а п о с а д к у в ъ б у д у щ е м ъ г о д у. В ы п и с а н о 3 в а г о н а п о д с о л н е ч н а г о м а с л а, а т а к ж е з а т р е б о в а н о у у п о л н о м о ч е и н а г о п о п р о д о в о л ь с т в 1ю г. К о ч е р г н н а в ъ О м с к 'й с к о р о м н о е м а с л о, 1500 п у д о в ъ в ь м й с я ц ъ. В ы п и с а н ы я п о н - с к 1е т о в а р ы, в ъ т о м ъ 10 в а г о н о в ъ я п о н с к о г о т р о с н и к о в а г о с а х а р а, р и с у, с п в ч е к ъ п о (д о м у в а г о н у. К о м и т е т ъ в м ^е г ь в ъ г о р о д * 4 с о б с т й е в н ы х ъ л а в к и. К р о н * т о г о о т п у с к а ^-т ъ т о в а р ы в ъ & д а в о в ъ о б щ е с т в а п о т р е б и т е л е й р а б о ч р х ъ и с л у ж а ш в х ъ, в о т о р ы м ъ в о м ж т е - т о м ъ о т к р ы т ь к р е д в т ъ в ъ с у м м * 5000 р у б л е й В ъ в с я б р * м й с я л * к о м и т е т ъ п о л у ч и л ъ п р а в и т е л ь с т в е н н о й с с ^д ы 2000 О р у б. н а npio6- р *т е н 1е п р о д ^к т о в ъ п р и д о э о л ь с '.в 1я. О с о б ы м ъ с < в Ъ щ а н 1е м ъ п о т о к я в» в у у т в е р ш д е н ъ з а е м ъ к о м и т е т у н а 30,000 р у б л е й. О б п й й р а с х о д ъ т о в а р с в ъ н а 1 е н о я б р я в ы р а з и л с я в ъ с л е д у ю * щ и х ъ с у м м а х ъ : п р 1о б р *т е н о р : з ь ы х ъ Ж RС а р о ь ъ н а 1,213 т ы с. р у б. д р о в ъ 245 т ы о. р у б., у г л я 59 Т Ы С. р у б ; п р о д а н о р а з н ы х ъ т о в а р о в ъ, н а 1,106 т ы с. р у б., д р о в ъ 246 т ы с. р у б., у г л я 59,112 р. 89 в. О б * 1щ 1й о б о р о т ъ н а 1-е н о я б р я?*/* м и л. р у б. П и с ь м а и -ь с т н ы х ъ л ю д е й. М р а к о в о. 25 г о д е к а б р я п р и М р а а о в с к о й б и б л 1о т е в * с о с т о я л о с ь ч а с т н о е с о в 4щ а н е п о в в 1>ш в о л 1 н о м у о б р а з о в а н!!) в»о р с д ц е г ъ. Ы а о о - в *щ а ш в п р в с у т с т в с в а л в в м а м ы о к р у ж а к щ р х ъ cej'ehih, м й с т н ы е ж и т е л и, п р е п о д а в а т е л и м у с у л ь м а н с к и х ъ м ^к г ^б о в ъ и б и б л т е к а р з, в с е г о о к о л о 35 ч е л о ь *в ъ. О б с у ж д а л и с ь в о п р о с ы п о в и *ш в о л ь н о м у с б р а > з о в а ь 1ю. З а в *д у ю щ 1й б и б л и о т е к о ю ч и т а л ь н е й с д 4л а л ъ д о к л а д ъ о В Б *ш к о л ь н о м ъ с б р 880в а в 1и, в ъ в о т с р м ъ с з н а в о м р л ъ о ъ п о с т а н о в х е - н!я м и с о в ^щ а н!я С и б л Ь т е в а р е й и в < о п е р а т и в о в ъ, с о с т о я щ а г о о я ь ъ п р о ш л о м ъ н о я б р * п р и У *8Д Н С Й у п р а в *.

14 14 в о в Ъ щ а М е в ы р а в я я о п о л н о е с о г л а с 1е п р н о о е д в ч и т ь с л к ъ н е о в а - О м е в 1л 1Г Ь у ф в д е а г о о о в ^ш а н Ы и п р в в н а д о я с е л а т е л ь н н м ъ, к а в ъ unsho с в о р к е, о с у щ е с т в и т ь с л ^д у ю щ 1я м Ь р о п р 1я т 1я : л Ъ т о и ъ В 'Ь я в е р о д ч е с в в х ъ д е р е в н я х ъ е т в р ы т ь я с л и, п р 1ю т (1 и AtTCcie с а д ы д л я д о ш к о л ь в а г о в о а р а о т а ; в ъ в р у п н ы х ъ с е т ь с к и х ъ п у в в т а х ъ д л я в в р о о л ы х ъ о т к р ы т ь Btqepeifl 8а н &т 1я ; с ъ н а ч а л а в а с т у п а ю щ а г о г о д а у с т р а и в а т ь н а р о д н н я ч т е ш я, п р а ч ^ы ъ в ы с к а з а н о п г е л а н 1е, ч т о б ы ч т е в 1я у с т р а в в а л в с ь н е т о л ь к о в ъ о д н о и ъ п у а в т Ъ, н о в п о в с е м у р а й а в у р а д 1у с о в ъ в ъ З О в е р с т ъ. Ё 'з л а з е м с т в о н а й д е т ъ в о я м о ж н ы к ъ» т а д л я ж е л а ю щ в х ъ, в о т о р ы х ъ н а й д е т с я м н о г о, в ъ с. М р а к о а й и л и в ъ д р у г о м ъ у д о б н о м ъ п у н Б Т й у с т р о и т ь к у р с ы п о п ч е л о в о д с т в у. В а в р е м я н а ц 1о в а л ь н ы х ъ п р а з д в в в о в ъ п о з а б о т и т ь с я о б ъ у с т р о й с т в Ъ д в - т а р а т у р н ы х ъ в е ч е р о в ъ, н а р о д н ы х ъ г у я я в т й, э к с к у р с 1й и в т и м ъ д а т ь н а с е л е н!» р а з у м н ы й р а з в л е ч е н 1я. Д т я з а в %д ч в а н 1я в с й н и э т в м н MipoBpIfliiflMB в н й ш в о д ь в а г о о б р а з о в а ш я п р в М р а к о в с к о й б в б д!о т е * х й, п р и с о д й в с т в!и з е м с т в а, р й ш е н о о р г а н и з о в а т ь о б щ е с т в о о о о е ч е - д Ы о н а р о д н о м ъ с б р а з о в а ш н. П р и с у т с т в у ю щ е й. С. Т у р г о я н ъ, Т р о и д к а г о у. В т о р о й г о д ъ ф у н в ц 1о а и р у {О Т ь о т к р ы * т ы л О р е н б у р г с в в м ъ г у б е р н с к и м ъ з е н с т в о м ъ б и б д 1о т е Е а >ч я т а д ь н и, а ]1в а ч а т д й н 1е т а к о в о, ч т о о в й с у щ е с т в у ю т ъ д а в н о н д е р е в е н а в а я а в в з в ь б е з ъ н в г ь б и л а б ы б е з с о д е р ж а т е л ь н а и м р а ч н а :"т а к ъ с к о р о с р о д н и л о с ь с ъ н а м и н а с е л е н 1е. Н е л ь з я л и ш ь н е л о ж а л й т ь о н е с э в * «й м ъ у д а ч н о м ъ р а е п р е д й л е ш н б в б д 1о т е в ъ в ъ Т р о н ц в о ы ъ у й з д й. Т а в ъ, н а щ р н м й р ъ, в ъ о. Т у р г о я ч й. ц е н т р а д ь н о м ъ п у н к т й с р е з в о к р у ж а ю - щ в х ъ д е р е в е н ь, о т к р ы т а п о д р а й о н в а я б и б л 1о Т 'В а, а р а й о н н а я в ъ с т о - р а в й о. С ы р о с т а н й. П о к а в п о д р а й о н н а я б и б л и о т е к а у д о в л е т в о р н - е т ь д у х о в н у ю н у ж а у н а с е л е н 1я Т у р г о а к в, н о, к о г д а в а з р й е г ь в о - т р е б н о с т ь в ъ б и б л ю т е в й р а й о н н о й, т о н а д о п о л а г а т ь, з е м с т в о, м н о г о в ы к а з ы в а ю щ е е з а б о т ь в ъ д й л й п р о с в й щ е н 1я н а р о д а, о х о т н о п о й д е т ь н а х е т р й ч у п о т р е б н о о т я н ъ в а с е л е н 1а н о т в р о е т ъ р а й о н н у ю б а б л!о т е в у. В т о р о й в н а и б о л е е с у щ е с т в е н н ы й н е д о с т а т о к ъ э т о о т с у т с т в!е 5и б л 1о т е к н в ъ с. Н о в о -А н д р е е в с в о м ъ, Т у р г о я в с в о й в о л о с т и. Б в б л 1о - т е к и н м й ю т с я в ъ с е л й Т у р г о а к й и д. Н о в о -Т а г и л ь с к о й, в ъ 12 в е р - о т а х ъ о т ъ Т у р г о я к а, а в ъ в о я е ч н о м ъ п у н к т й --с. Н о в о -А н д р е е в с к о м ъ, н й т ъ ; м е ж д у т й М ъ э т о с е н е н 1е з н а ч в т е л ь н о б о л ь ш е д. Н о в о *Т а г д а ь - с в о й, о к о л о н е г о р а с п о л о ж е н о н й с к о л ь к о б а ш к и р с к а х ъ д е р е в е н ь, ^е д в к о т о р ы х ъ ж н в у т ъ р у с с к 1е ; с е л е ш е н а х о д и т с я в ъ с т о р о н й o n к у л ь т у р н ы х ъ о у н в т о в ъ в 6в б л 10т е к а в ъ н е м ъ н а с т о я т е л ь н о н е о б х о д и м а. Н е в с е г д а п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь п о й х а з ь з а к н в ж к о й в ъ с о с е д н е е о е л е ш е, а д л я д й т е й, н а к э т о р ы х ь и н е о б -

15 15 4 х о я ж и о с о с р е д о т о ч и т ь в в и и а н 1е, п о л у ч е ш е к н и г ь и в ъ 6и б д 1о т е и а о о с ^Ь д и я г о с е д е в 1и с о н е р ш е н н о в е в о з м о ж н о. Н а ю я е ц ъ, п р н с у т е п й е 'б в б д 1о т е и и в о з д е р ж а л о б и в з р о с л о е н а с е л е а Х е о т ъ б р а г и» н а к о т о р у ж» в ь в е л в и о и у п р в о к о р б 11>» у п о т р е б л я ю т с я п о с л д н 1я в р о х н с а х а р а.. О б и в а т а л ь. и т ъ п м ш у т ъ. с. В а е м к М м А, Ч е я я я у. Н а ш я к р е с т ь а в е с о ч у в с т в е н н о о т з ы в в ю в в а «и е - л В Н А х д Ь б ъ н о г о в о р я т ъ, ч т о д л я о п р в я е д х н в о е т н М '6д ''в а я ') б ы у е т &ч о в я п *в в - Ml я н а Apyrio п р е я м е ш, к о т р ы в п о щ у п а м г о я в ъ б э л ь ш о м ъ м т я ч о в т в Ь ш % ф - р г в я Ь, в а о р я и.» в а м в к у ф в к т у р у» а т о ц -Ь н ы н а н и г ь у м е т к н х ъ т о р г о я ц в в ъ а ю - Kowa б о я а ш!я. Н а а р я м -, о д я в ъ а о к у а а в т ъ о в т в п > п о 40 к о д. я а а р п ж -г ь, д п у р в к у т о т» ж е о в т е ц -е п р о д а ю т ъ п о 50 к о п.; о с ь м у ш к у т а б в к у» к г о п о ш у и в т ъ, о т а у е т я г ь з а 12 в о п, а с ъ с и в р в а г о, к т о с л о в а в е е к а ж е т ъ, в о з ь м у т» в 85 в 40 к о п. R. К у з в е а о а». С. Я а м в», О р е в а г е у. О е д е в 1е в а ш е н у ж д а е т с я в» п о с г р о к к Ь ш к о л ы. Х е р 4- в и > б ы з а е е е т н е л у ч м о к п у а ч г ь. а б о л ь ш е в с е г о»г 6г ь с а х а р а. С. iaarobtiaeheice Ч е я я б. у. В о р о в с т в о в ъ н а ш е м» е е х Ъ з а м 1>т л о р а в в а в а е т з а. Д о м е ю т» в а и к я в к р а д у г ь л р е и у щ е е т в е в н о х л Ъ б». В о т» н 1(с к о л ь к о в я у ч а а в а : у к р е с т а я н. Ш» п е р в и к р а з» у а е о л н о к о л о 10 а. н у ч н» в о в т о р о к р а з» а о х в т в я ж д о 25 в у д о в ъ о в с а, в ъ 3 р а з» д о 50 п у д с г ь п ш е н н ц ы ; у В. п ш з я н д ы д о 50 в г д. у Ш. о в с а д о 50 п у д. К» о о ж е х ^ы!ю, п о х я т я т е я в ч у ж о г о д о б р а о с т а ю т в я т р»~ ы е к а в ы. Р е д а г е т о р ъ П р е д с Ь д а т е л ь О р е н б у р г с к о й Г у б е р н З е м с к о й У п р а в ы Н. А. Х о л о д к о в с к 1Й - И з д а т е л ь О р е н б у р г с в о э Г у б е р н с к о е З е м с т в о. 0Б Ъ Я В Л Н 1Я. О т к р ы т а п о д а н ^к а н а 1917 г о д ъ н а Н А Р О Д Н У Ю Г А З Е Т У О р г а ч ъ с о ю з а с и б и р с к и х ъ н а с л о д Ь л ь н ы х ъ а р т е л е й. и з д а ю щ Ш о я ш ъ г. К у р г а н й, Т о б о л ь с к о й г у б. е Ж 'г я е д ^л ь н ы м в в ы п и с к а м и о г ь 32 д о 56 с т р а н в ц ъ к а ж д ы й» (в с е г о 50 н о м е р.) Г О Д Ъ И З Д А Н 1Я XII. П о д п и с н а я ц Ь ч а н а 1 г о д ъ 2 р у б. 50 к о п. О Б Ъ Я В Л Е Н Ш : Ц ^л а я с т р а н и ц а з а о д я н ъ р а з ь 30 р у б. с т р а н и ц ы 16 р у б. «/* -8 р у б.

16 le О т к р ы т а п о г п и с к а н а 1917-й г о д ъ ^ н а е ж е н е д ^в ь н в б о б ш е с т в е в в о 8в о р о 1г в ч е с к 1й и л в т е р а т у р я. ж у р н а д ' У р а л ь с к 1 й К о о п е р а т о р ъ, в з д ^'в а е и ь 'й У р а л ь с в в н ъ С и о з о и ь Б о 7р е (^в т е л 1в ы х ъ о б щ е с т в ъ Ж у р я а л ъ п о г т р е ж н е м у с т а в и т ь с в о е й з а д а ч е й б ы т ь о р г а н о и ъ о б ъ е д и * aeeia у р з д ь г к о й к о о п е р а т и в н о й O Н К 'Г. В ъ с т р е м л е н ш к ъ р а з р й х п е - В 4»»г о й з а д а ч и, ж у р н а л ъ б у д е т ъ п р и н и м а т ь н 'й р и к ъ ocbsinehic' в е й х ъ д в л е н 1й ж и з н и с ъ д е м о к р а т в ч е о в и к о о п е р а т и в н о й т о ч к и з р й н 1я». с л у ж а и ш е р е с а ы ъ ш а р о к и х ъ т р у д а щ в х с я и а о с ъ. Л % 1917 г о д у в ъ ж у р н я л 'Ь б у д у т ъ е л 'Ь д у ю щ ^е о т д Ъ д ы : В е р е д а в ы я с т а т ь и н а м 'й с т н ы я и о б щ 1я т е и н. О б щ е -э в о н о м н ч е с в 1й о т д Ъ я ъ. О к о л о в о й н ы. О ^щ ^-р у с г к а я к о о п е п а т к з н а я ж и з н ь. М Ь о т н а а в о о п е р а т Е в н а я ж и з н ь. MtcTHaa х р о н и к а. К о о п е р а щ я в ъ Р о с о 1я и н а з а п а д ^Ь. В ъ н а ш е и ъ Coioiti. П о к о о п е р а и в а м ъ У р а л а в П р и у р а л ь я.. О в б а р с к а я к о о п е р а ц 1я. Ю р и д н ч е с к Ш о т д й л ъ. Ф е п ь е т о н ъ. К о р р е с п а и - д е в щ в. Б в б л г г р а ф 1я. П о л е з н ы я С м Ъ о ь. В ъ 1916 г о д у в ъ «у р н а л Ф п о в ']й г т в л в с т а т ь и : Б. Ф р о м м е т ь, Н. С м у р о ъ. В. П., Н. Р. У д я в с к 1й, А. М а с н и в а в Ъ ;. С. В а л е т н ы й, В. Ш а б р о в с к 1й, Н Р о в и ч ъ, Л. С о с н о в с к 1й, С. У ж р и н ъ Н. «.у б н к о Б Ъ, Н и к т о -н е, В. 11. Ч. В. О е и е н о в ь, М. Л. Х е й с в н ъ и П С Д Г И С Н А Я Ц Ъ Н А : Н а г е д ъ 4 р у б, н а у г г о д а 2 р у б. б О к о п., н а у * г о д а 1 р у б. 50 к е д.. О т д *й л ь н ы й н о н е р ъ 20 в о о Ъ е в ъ. О ъ т р е б о в а ь 1я и д н а а к у р н а л ъ с л 'Ё д у е т ъ о б р а щ а т ь с ж о о а д р е с у к о н т о р ы и :^д в 1я : Е К.А Т Е Р И П Б У Р 1 Ъ У к т у с с к ^'я д. Н 52. д о Б в о д е н о в о е н н о й ц е н з у р о й * О р е н б * Х у б е р в с Е а н Т ш и о г р а <Й **

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

doc

doc : ; ; '. ' / ^ ФРЬ Г ХЧК РГРЮ РГ Ь б т в е р ж д е н т а с р е д с т в з м е р е н й U S.C.2 7.0 10.A 45647 рк действя д 01 марта 2017 г. Р З Р Й аратра гедезческая стнквая Trimble R3 З Г Ь Фрма "Trimble

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М (У т в е ж д ю ) Щ ет Н О Ч У Ц О У Т РО > К удяв / А е s1_20 Н tlj! с в ll _Ц i ш л х tе Е IIР Л В И Л А П Р И Е М Л О Б У Ч А IО IЦ И Х С Я В Н О Ч У (Ц Е Н Т Р О Б Р А З О В А Н И Я (У Т Р О > Б щ Е

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и в и и и и 1. щи ия: 1. 1.. 8 II 04.10.2012 1006 «1. 2. и а а 46 2. Ц ы а а ы и и и и: Е 1006 04.10.2012

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т

П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т < < 0l> > с е н т я б р я 2017 г. п о л и т и к А к

Подробно

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров УДК 621.43.044:629.7 Группа Д 1 4 ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т СИСТЕМЫ ЗАИГАНИЯ ГТД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Номенклатура основных параметров ОСТ 102526-84 Н а 7 с т р а н и ц а х В в е д е н в п е р в ы е Ии». Jft

Подробно

Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего распорядка < У т в е р rк д а ю >!и р е к т о р./ Н О Ч У Ц О ку Т РО > К улрякова А н н а I I и к о л а е в i* а 20 } Lf в н у т,р е н ýrе г 0 р fiс ш о р я д к fr д л я о б у ч а ю щ и х с я Н О Ч У (Щ Е Н Т Р

Подробно

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП бланк сертификата М О С К В А -1974 2 1 7 У Д К G 9 4.5 К Т - 7. 0-8. 4-7 1 К а р т а т р у д о в

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ «УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТАУЛАР СЫРЫ» Базовое направление: «Өлкетану» Подпрограмма:

Подробно

Акционерный Коммерческий Банк

Акционерный Коммерческий Банк ( ), .....3, : 4..5 6 7 : 1.... 8 2.,... 8 3.... 9 4.,... 9 5.... 17 6.... 17 7.... 19 8.... 19 9.... 20 10.... 20 11.... 21 12.... 21 13.... 21 14.... 24 15.... 24 16.... 25 3а к л rо ч е н и е п о р

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 2 9. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 В е р с и я 1 9 О т п е ч а т а н о н а 2 6. 08. 2013 Р е в и з и я : 2 6. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 29. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л _ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ /... ----------------------------------------------- я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л ^ я и - Ю ^ Ы.^ 0 - Ц & Н * г ^ с? / < г и С - ^ Ы

Подробно

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д ь еб лщ е гс б р я В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е с кй с д 44» к л л е р б к. /^Ж ^^й У Т В Е Р Ж Д А Ю IЩ Si; ш / Ш {< Ё Е Щ?*В ** ~ А.П.Е м е л н М А У М.В.С н я н

Подробно

Скачать Типовой проект Альбом VIII. Проектная документация по переводу помещения склада запчастей и агрегатов на режим ПРУ

Скачать Типовой проект Альбом VIII. Проектная документация по переводу помещения склада запчастей и агрегатов на режим ПРУ т л Т И П О В О Й П Р О Е К Т П - - 5 Ю 4 4 6-7 - 2 3 4.8 6 Р Е М О Н Т Н А Я М А С Т Е Г С К А Я д о р о ж н о - р е м о н т н о г о п у н к т а А Л Е В О М У Ш П Р О Е К Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП разработка ту М О С К В А -974 65 У Д К 69.02. К Т - 7. 0 -.4-6 8 К а р т а т р у д о в о г о п р

Подробно

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в 2004 1 К 74.202 68 Ф -. Ч I... / М Ф. М. 2004. 221. В Ф -, - Ф (. 7) К 2010, Ф 1756-29 2001.; М - 23 2003. 21/12; - М «-, ( )» 5 2004. 1089. И в

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно