Microsoft Word - B MSWORD

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - B MSWORD"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Документ за разглеждане в заседание B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно убиването на студенти в Кения от терористичната групировка Ал Шабаб (2015/2661(RSP)) Енрике Калвет Чамбон, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мариел дьо Сарнез, Мартина Длабайова, Жузе Инасиу Фария, Александър Граф Ламбсдорф, Натали Гризбек, Антанас Гуога, Иван Яковчич, Петър Йежек, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Марите Схаке, Павел Теличка, Яна Том, Рамон Тремоза и Балселс, Йоханес Корнелис ван Бален, Иво Вайгъл, Хилде Вотманс от името на групата ALDE RE\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0387/2015 Резолюция на Европейския парламент относно убиването на студенти в Кения от терористичната групировка Ал Шабаб (2015/2661(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид предходните си резолюции относно Кения, като взе предвид второто преразгледано Споразумение за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону), и поспециално членове 8, 11 и 26 от него, като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини от 23 ноември 2014 г. относно убиването на 28 цивилни пътници, и от 3 април 2015 г. относно жестокостите, извършени в университета в Гариса, като взе предвид изявлението за печата на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз (АС), на 497-ото му заседание, проведено на 9 април 2015 г., относно терористичното нападение, извършено в Гариса, Кения, като взе предвид нападението от кенийските въздушни сили върху тренировъчни лагери на Ал Шабаб в Сомалия в отговор на кръвопролитието в университета в Гариса, като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения, като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите, като взе предвид насоките на ЕС относно международното хуманитарно право, като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, А. като има предвид, че терористичните действия от страна на джихадисти се увеличиха, като в последно време са насочени срещу невинни цивилни граждани и включват вземане на заложници, бомбардиране и опожаряване на цели села и градове и провеждане на самоубийствени атентати по пазари и други оживени места, като се противопоставят на международната общност по целия свят; Б. като има предвид, че неотдавнашното терористично нападение в Гариса, Кения, PE v /5 RE\ doc

3 беше насочено срещу младите хора, образованието и, следователно, бъдещето на страната; като има предвид, че младите хора представляват обещание за по-добро и мир и са бъдещите носители на развитието на страната; като има предвид, че образованието е жизненоважно за борбата с насилието и екстремизма и фундаментализма; В. като има предвид, че защитата на правата на децата и младите хора и засилването на уменията, образованието и иновациите са от първостепенно значение, за да се повишат техните икономически, социални и културни възможности и да се засили развитието на страната; Г. като има предвид, че Ал Шабаб редовно са атакували студенти, училища и други образователни институции, като през декември 2009 г. атентатор-самоубиец уби 19 души по време на церемонията за дипломиране на студенти по медицина в Могадишу, а през октомври 2011 г. терористичната групировка пое отговорност за бомбардирането, при което бяха убити 70 души, включително студенти в очакване на изпитни резултати в Министерството на образованието, също в Могадишу; Д. като има предвид, че Кения е изправена пред нараснал брой нападения срещу цивилното население от октомври 2011 г. насам, когато войските ѝ навлязоха в Южна Сомалия, за да вземат участие в координирани операции с военните сили на Сомалия срещу зона, контролирана от Ал Шабаб, след като терористичната групировка взе четирима заложници, трима от които са от Европа и един от Южна Америка (Мари Дьодио от Франция, Джудит Тебът от Обединеното кралство, Мерцедес Гарсия от Испания и Пилар Бауса от Аржентина); Е. като има предвид, че от ноември 2011 г. насам кенийски войници са част от AMISOM (мисията на Африканския съюз в Сомалия), създадена на 19 януари 2007 г. от Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз и разрешена на 20 февруари 2007 г. от Съвета за сигурност на ООН (Резолюция 1744 (2007)13), който наскоро даде зелена светлина на АС да продължи мисията си до 30 ноември 2015 г. (Резолюция 2182 (2014)); Ж. като има предвид, че един от основните фактори, допринасящи за борбата срещу терористичната групировка Ал Шабаб, е етиопската армия и в по-малка степен армията на Уганда; З. като има предвид, че следвайки Ал Кайда, терористичната групировка Ал Шабаб редовно бомбардира и убива главно цивилни граждани в Сомалия, както и в съседните страни, като например в Кампала, Уганда, през юли 2010 г., и много почесто в Кения, където само широкомащабните действия привлякоха международно внимание, но по-малки нападения се случват непрекъснато; И. като има предвид, че Ал Шабаб пое отговорност за нападенията, извършени през юли 2014 г. в селата Хинди, Гамба, Ламу и Тана Ривър по кенийското крайбрежие, в които над 100 души бяха екзекутирани, и за две нападения в провинция Мандела в края на 2014 г., при които бяха убити 64 души; RE\ doc 3/5 PE v01-00

4 Й. като има предвид, че африканските резервни сили (ASF) все още не са влезли в действие, и като има предвид, че ЕС заяви готовността си да подкрепя африканските мироопазващи сили като част от своята стратегия за сигурност за Африка; К. като има предвид, че съобразно член 11 от Споразумението за партньорство между ЕС и АКТБ дейностите в областта на изграждането на мира, предотвратяването и разрешаването на конфликти включват по-специално подкрепа за балансиране на политическите, икономическите, социалните и културните възможности между всички сегменти на обществото, за укрепване на демократичната легитимност и ефективността на управлението, за създаването на ефективни механизми за мирно съжителство на групови интереси, [...], за намаляване на разделението между различните сегменти на обществото, както и за подкрепата на активно и организирано гражданско общество; 1. осъжда най-категорично преднамереното терористично нападение, извършено от Ал Шабаб на 2 април 2015 г. в Гариса, при което 147 млади и невинни студенти бяха убити, а други 79 ранени; осъжда категорично всички нарушения на правата на човека, особено когато биват убивани хора въз основа на тяхната религия, убеждения и етнически произход; 2. осъжда още веднъж нападенията, извършени от Ал Шабаб през лятото на 2014 г. срещу няколко крайбрежни кенийски села, включително Мпекетони, където бяха екзекутирани 50 души; осъжда категорично нападението върху търговския център Уестгейт в Найроби на 24 септември 2013 г., където бяха открити 67 трупа; 3. изразява съболезнованията си на семействата на жертвите и на народа и правителството на Република Кения; подкрепя народа на Кения с оглед на тези осъдителни актове на агресия; 4. признава, че истинският отговор трябва да бъде организиран около координирани действия с други африкански страни, и призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Съвета да разгледат заплахите за сигурността и терористичните заплахи в този регион в сътрудничество с Африканския съюз, в подкрепа на решаващите му усилия за борба с Ал Шабаб чрез AMISOM; 5. призовава ЕС да приложи програма за военна мисия за обучение в Кения и да осигури модерно оборудване, като си сътрудничи с кенийските военни и полицейски сили и като ги обучава с цел борба с тероризма и предотвратяване на разрастването на Ал Шабаб; 6. настоятелно призовава кенийското правителство да полага всички усилия, за да зачита принципите на правовата държава, правата на човека, демократичните принципи и основните свободи, и призовава ЕС да направлява международния си партньор в тази насока, да осигури финансов принос за укрепване на съществуващите програми за управление и да установи военно сътрудничество, за да се гарантира националната сигурност и да се постигне мир и стабилност в PE v /5 RE\ doc

5 страната и региона; 7. призовава кенийските сили за сигурност да гарантират законосъобразна реакция за противодействие на терористичната заплаха; призовава кенийското правителство да гарантира сигурността и защитата на бежанските лагери на територията на страната; 8. призовава ЕС да разработи своята стратегия за Кения, с ясен акцент върху мира и сигурността като аспекти, които са от съществено значение за развитието и просперитета на Кения; 9. настоятелно призовава Европейския съюз да окаже силна подкрепа за прилагането на континентални и регионални механизми за управление на конфликти, главно африканските резервни сили (ASF); 10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството на Кения, на институциите на Африканския съюз, на Междуправителствения орган за развитие (IGAD), на генералния секретар на ООН, на Общото събрание на ООН и на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ ЕС. RE\ doc 5/5 PE v01-00

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0339/2017 15.5.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0396/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0370/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.7.2014 B8-0016/2014 } B8-0019/2014 } B8-0020/2014 } B8-0021/2014 } B8-0023/2014 } B8-0024/2014 }RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0385/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1258/2015 } B8-1261/2015 } B8-1264/2015 } B8-1265/2015 } B8-1270/2015 } B8-1272/2015 } RC1 25.11.2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0483/1 1 Съображение К К. като има предвид, че на 16 юни 2016 г. Джо Кокс, член на парламента на Обединеното кралство, беше брутално убита в Бърстал, Обединеното кралство; К. като има предвид,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0137/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0107/2019 } B8-0108/2019 } B8-0109/2019 } B8-0114/2019 } B8-0117/2019 } RC1 13.2.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.9.2014 B8-0126/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията внесено съгласно член

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0543/2017 } B8-0544/2017 } B8-0547/2017 } B8-0551/2017 } B8-0553/2017 } B8-0554/2017 } RC1 4.10.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0680/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно