1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС"

Препис

1 1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България ОТСЪСТВАТ: Елка Атанасова, Незабравка Стоева /На заседанието присъства Димитър Тончев главен секретар на ВСС/ Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. /Откриване на заседанието ч/ СОТИР ЦАЦАРОВ: Уважаеми колеги, проведеното в сряда /вчера,22 март/ заседание на Прокурорската колегия, определянето на членове на конкурсни комисии две по отношение на конкурса за младши прокурори и по отношение на конкурса за младши следователи, определянето на основни и

2 2 резервни членове, доведе в крайна сметка и до необходимостта за свикване на днешното скоростно извънредно заседание. Причината е изпълнението на решението от вчера, по силата на което Администрацията на Висшия съдебен съвет е осъществила връзка с определените членове на комисии, уведомила ги е за това и всеки от тях е взел своето решение за участие или неучастие в комисията. Неучастието, разбира се, е под формата на отвод, което ако бъде забавено във времето, т.е. произнасянето по направените отводи, ще наруши и целия времеви график и законова процедура по провеждане на конкурсите. Това е необходимостта от бързото свикване на днешното заседание и аз ви благодаря за разбирането и отзивчивостта. Две са точките, които предлагаме. Едната е тази, за която говорих, втората касае първата стъпка към щатното обезпечаване на Специализираната прокуратура. Втората ще бъде осъществена и внесена в заседание на Прокурорската колегия до края на тази седмица. Това е дневния ред. Имате ли предложения към него или възражения? Не. В такъв случай предлагам да го гласуваме. Дневният ред е приет. /След проведеното явно гласуване/ По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И:

3 3 І. Включва в дневния ред следните допълнителни точки: 2. Предложение от главния прокурор относно кадрови промени по щата на Върховна касационна прокуратура, Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура. 3. Отвод от Калин Кирилов Петков следовател в Национална следствена служба от участие като редовен член на втора конкурсна комисия за младши следователи. СОТИР ЦАЦАРОВ: По първа точка от дневния ред проект на решение във връзка със заявление за отвод на членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на двата конкурса. Г-н Тодоров. ЯСЕН ТОДОРОВ: Уважаеми колеги, администрацията се е свързала с членовете на избраните вчера членове на конкурсните комисии. Постъпили са съответно четири отвода: на Моника Цветкова окръжен прокурор от Перник, която е член на първата конкурсна комисия за младши прокурори; Иван Аврамов СГП, член на втората комисия, редовен член и на втората следователска комисия. Оосновният член Калин Белчев и резервният член Веселин Иванов са подали отводи, което налага в първата комисия за младши прокурори резервния член Станислава Полетинска да стане редовен и на нейно място да изберем резервен. На втората, Милчо Генджов от резервен да стане редовен и да изберем на негово място резервен. И във втората следователска комисия

4 4 трябва да изберем двама души на мястото на редовния член Калин Белчев и на резервния Веселин Иванов. СОТИР ЦАЦАРОВ: Първата точка е определянето на Станислава Полетинска за редовен член, на мястото на Моника Цветкова, което налага чрез жребий да бъде определен един резервен член на мястото на Станислава Полетинска. Пристъпваме към жребий за определяне на резервен член прокурор от Окръжна прокуратура, на мястото на Станислава Полетинска. /Главният секретар извършва жребия под наблюдението на Ясен Тодоров, който обявява резултата: Николай Пейчев Казаков ОП-Търговище/ СОТИР ЦАЦАРОВ: Николай Казаков ОП-Търговище, става резервен член на първата комисия. Поради това, че Милчо Генджов става редовен член на втората комисия, на мястото на Иван Аврамов, сега е необходимо определянето на резервен член във втората комисия, на мястото на Милчо Генджов прокурор от Окръжна прокуратура. /Главният секретар извършва жребия под наблюдението на Ясен Тодоров, който обявява резултата: Живко Петров Илиев ОП-Ямбол/ СОТИР ЦАЦАРОВ: Живко Илиев ОП-Ямбол. И поради това, че трябва да се определи редовен член на мястото на колегата Калин Белчев и резервен член, на мястото на колегата Веселин Иванов, теглим жребий за двама следователи от Националното следствие. Първо за редовен член.

5 5 /Главният секретар извършва жребия под наблюдението на Ясен Тодоров, който обявява резултата: Калин Петков НСлС/ СОТИР ЦАЦАРОВ: Редовен член Калин Петков. ЯСЕН ТОДОРОВ: И резервен член. /Главният секретар извършва жребия под наблюдението на Ясен Тодоров, който обявява резултата: Мариан Маринов НСлС/ СОТИР ЦАЦАРОВ: Мариан Маринов. Само че колегата Калин Петков е член на комисия, която вече е формирана. МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА: Да, но няма как да сменяме. СОТИР ЦАЦАРОВ: Това няма как да стане обаче. МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА: До момента никога не е правено. Трябва да се отведе. СОТИР ЦАЦАРОВ: Той трябва да се отведе, за да го направим или най-малкото не трябва да участва в състава на комисията, за да влезе директно редовния член. Т.е. няма как да го направим сега. /обсъждат/ Ако администрацията може да установи връзка с колегата Петков. /Главният секретар ще осъществи телефонен разговор с Калин Петков/ /След проведеното явно гласуване/ 1. Заявления за отвод от членове на конкурсни комисии във връзка с провеждането на конкурси за младши прокурори и младши следователи, обявени с решения на Прокурорската колегия на ВСС по Протокол 5/ г.

6 6 ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И: 1.1. Определя Станислава Иванова Полетинска прокурор в Окръжна прокуратура София, за редовен член на първа конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на Моника Любомирова Цветкова. 1.2.Определя чрез жребий Николай Пейчев Казаков прокурор в Окръжна прокуратура гр. Търговище, за резервен член на първа конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на Станислава Иванова Полетинска. 1.3.Определя Милчо Иванов Генжов прокурор в Окръжна прокуратура Габрово, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на Иван Симеонов Аврамов. 1.4.Определя чрез жребий Живко Петров Илиев прокурор в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на Милчо Иванов Генжов. 1.5.Определя чрез жребий Калин Кирилов Петков следовател в Национална следствена служба, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши следователи, на мястото на Калин Иванов Белчев.

7 7 1.6.Определя чрез жребий Мариан Митов Маринов следовател в Национална следствена служба, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши следователи, на мястото на Веселин Иванов Иванов. СОТИР ЦАЦАРОВ: Да преминем ли към втора точка докато чакаме? Добре, преминаваме към втора точка, после ще се върнем към първа. Втора точка, е предложение в изпълнение на решението, което касае Специализираната прокуратура. Както казах, до края на седмицата ще бъдат внесени пред Прокурорската колегия и останалите предложения в съответствие с работното решение на формираната работна група. На практика в конкретния случай ние използваме първите два налични свободни щата. Единият от тях е прокурор във Върховна касационна прокуратура, това е щата, който е освободен след пенсионирането на колежката Гергинова. Вторият, е заместник на административния ръководител в Апелативната специализирана прокуратура, която длъжност понастоящем стои свободна и предложение за нея няма. Както ви е известно тази длъжност е незаета от 14 март 2016 г. Направено бе предложение за колега от Градска прокуратура, впоследствие то беше върнато, за да бъде допълнено от административния ръководител, с оглед изискванията на чл. 169, ал. 2 от ЗСВ, след което административният ръководител на 17 октомври 2016 г. оттегли направеното предложение и от там насетне предложение няма. При това положение приемаме, че тази длъжност не е необходима, поради което предлагам съкращаване щатна длъжност на Апелативна специализирана прокуратура 1/една/ длъжност заместник-административен ръководител, съответно разкриване

8 8 на една длъжност прокурор в Специализираната прокуратура. Съответно съкращаване щатната численост на ВКП с 1/една/ длъжност прокурор и разкриване на една длъжност прокурор в Специализираната прокуратура. Това е доклада на предложението. Изказвания или възражения? РУМЕН БОЕВ: Тези да минат сега, а другите ще СОТИР ЦАЦАРОВ: Другите са подготвени. Още пет, както бяха дадени в работния документ. Вчера, в края на работното време сме обсъждали черновата и редакцията, което означава, че максимум до петък предложението е внесено, както и това за администрацията. Режим на гласуване да дадете. А поотделно ли всяка прокуратура или общо? МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА: Общо, то не е персонално. СОТИР ЦАЦАРОВ: Да, то не е персонално, така че сте права. 8 за, решението е прието. /След проведеното явно гласуване/ 2. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България относно кадрови промени по щата на Върховна касационна прокуратура, Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И: 2.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Апелативна специализирана прокуратура с 1 (една) свободна

9 9 длъжност заместник на административния ръководител, считано от датата на вземане на решението ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) длъжност прокурор в Специализирана прокуратура, считано от датата на вземане на решението ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Върховна касационна прокуратура с 1 (една) свободна длъжност прокурор, считано от датата на вземане на решението ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) длъжност прокурор в Специализирана прокуратура, считано от датата на вземане на решението Внася предложението в следващо заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, за разглеждане и произнасяне. МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА: Да са му честите на г-н Гешев двата щата! СОТИР ЦАЦАРОВ: Обявявам кратка почивка до осъществяването на връзката от г-н Тончев. /След почивката/

10 10 СОТИР ЦАЦАРОВ: След свързване от Администрацията на Висшия съдебен съвет, е постъпил отвод и от колегата Калин Петков. Причината е, че той вече е включен в състава на друга конкурсна комисия. Т.е. на практика ако решението остане такова каквото е, той ще трябва да е едновременно член на две конкурсни комисии. При това положение решението става такова, каквото е с останалите досега резервният отива на мястото на 1.5 и ще трябва да се тегли за 1.6, резервен член. /Главният секретар извършва жребия под наблюдението на Ясен Тодоров, който обявява резултата: Димитър Каменов Димитров НСлС/ СОТИР ЦАЦАРОВ: Димитър Димитров Национална следствена служба. Предлагам, така както е състава, да бъде подложен на гласуване. 8 гласували, 8 за. /След проведеното явно гласуване/ 3. ОТНОСНО: Отвод от Калин Кирилов Петков следовател в Национална следствена служба от участие като редовен член на втора конкурсна комисия за младши следователи ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И: 3.1. Определя Мариан Митов Маринов следовател в Национална следствена служба, за редовен член на втора

11 11 конкурсна комисия за младши следователи, на мястото на Калин Кирилов Петков Определя чрез жребий Димитър Каменов Димитров следовател в Национална следствена служба, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши следователи, на мястото на Мариан Митов Маринов. СОТИР ЦАЦАРОВ: Благодаря на всички за оперативността, защото на практика това ни заседание реално спасява времевия график и провеждането на конкурса. Надяваме се да няма други отводи. Ако няма друго, закривам заседанието и благодаря още веднъж! /Закриване на заседанието 12, 45 ч/ Стенограф: Таня Младенова /Изготвен на г./

12 12 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: СОТИР ЦАЦАРОВ

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 АПРИЛ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 АПРИЛ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 АПРИЛ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров - Главен прокурор на Република България и Румен

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България (На заседанието

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 16

КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 16 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 5 ЮНИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров главен прокурор на Република България ОТСЪСТВА:

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров главен прокурор на Република България ОТСЪСТВА

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 10 МАЙ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 10 МАЙ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 10 МАЙ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България ОТСЪСТВА:

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 29 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 07 НОЕМВРИ 2018 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евге

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 29 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 07 НОЕМВРИ 2018 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евге ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 29 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 07 НОЕМВРИ 2018 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евгени Диков член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 21 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31 МАЙ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Румен Бо

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 21 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31 МАЙ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Румен Бо ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 21 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31 МАЙ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Румен Боев член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 2

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 2 1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЯНУАРИ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров - Главен прокурор на Република България /На

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно