ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект"

Препис

1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хората с увреждания. Назначени са 53 лични асистенти, 8 домашни помощници, една медицинска сестра, един психолог. Подобрен е достъпът до социални, здравни и психологически услуги в Община Стражица. Стойността на одобрената безвъзмездна помощ по проекта е в размер на ,40 лв. 2. Проект: Активиране, обучение и интеграция в заетост на неактивни младежи, финансиран по ОПРЧР Основните цели на проекта са: устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение и увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29г., които са получили предложение за обучение, работа. Проектното предложение е насочено към икономически неактивни младежи от община Стражица, на възраст до 29 год., които са били извън заетост или образователната система за минимум 4 месеца, както и не са били регистрирани в Дирекция Бюро по труда през предходните 12 месеца. Основни дейности, които се изпълняват са: идентифициране на икономически неактивните младежи, професионално ориентиране и активиране, мотивационно обучение, провеждане на професионални обучения, назначаване на работа на успешно завършилите обучения курсисти. Бюджетът на проекта е ,92 лв., а продължителността е 13 месеца. 3. Проект: Услуги за ранно детско развитие в община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът на община Стражица цели превенция на социалното изключване и намаляване бедността сред децата чрез инвестиции в ранно детско развитие. Чрез проекта се продължава дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи 1

2 родители. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на ,02 лв. 4. Проект: Осигуряване на топъл обяд в Община Стражица по процедура BG05FMOP финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Проектът на община Стражица има за цел подобряване качеството на живот на възрастните хора на територията на Община Стражица, чрез доставяне на обяд супа, основно ястие и хляб в следните населени места гр. Стражица и селата Кесарево, Камен, Сушица, Ц. Извор, Г. Сеновец. По проекта се обслужват 113 самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии. Бюджетът на проекта е ,04 лв. Продължителността на проекта е до г. 5. Проект по програма Интеррег V-А РУМЪНИЯ БЪЛГАРИЯ Г. Проектът Трансгранично партньорство между община Болинтин Вале и община Стражица, с цел подобряване на системата за вземане на решения - редици от мостове и врати е на стойност ,66 евро. По проектът се предвижда закупуване на компютърна техника, изработка на софтуер и обучение на служителите от общината. 6. Проект Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение и охрана на територията на община Стражица, финансиран от бюджета на община Стражица. Проектът предвижда поетапно изграждане на видеонаблюдение, чрез изграждане на център за събиране и обработка на информация, център за наблюдение и управление, изграждане на видеонаблюдение обхващащо пътни входно-изходни артерии, кръстовища, обществени сгради и терени. Стойност на проекта ,64 лв. с ДДС. 7. Проект към Национален доверителен екофонд - Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност в: Административна сграда на общинска администрация - град Стражица", Административна сграда на БКС (Общинска сграда в кв. 102, гр. Стражица) - град Стражица", Сградата на ОДЗ "Ангел Каралийчев" - град Стражица". 2

3 Целта на проекта е да се подобри административна и образователна инфраструктура и постигане високо ниво на енергийна ефективност. Стойността на проекта е ,81 лв. с ДДС. 8. Стратегия за водено от общностите местно развитие г. на Местна инициативна група Лясковец Стражица за 4,5 млн.лв. без вкл. ДДС, финансирана от ПРСР г. ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА UПроект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж г. 9. Проект: Подкрепа за предучилищна подготовка на децата в неравностойно положение от община Стражица Целта на проекта е повишаване нивото на предучилищна подготовка, създаване и развитие на устойчиви практики за интеркултурно образование в община Стражица. Стойност на проекта ,84 лв. и предвидена продължителност 26 месеца. UПроекти по Програмата за развитие на селските райони U г. Мярка Проект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с.кесарево, с.камен, с.сушица, с.асеново и с.царски Извор, община Стражица, област Велико Търново Проектът предвижда подмяна на част от остарялата водопроводна мрежа в общината, като е предвидена подмяната основно на главни клонове. Водопроводите, които ще се подменят са азбесто циментови и са изграждани през 1969, 1972, 1976 г. Стойност на проекта ,89 лв. без ДДС. 11. Проект: Реконструкция и рехабилитация улици в гр.стражица и община Стражица По проекта ще се рехабилитират улици в гр. Стражица и селата Камен и Кесарево. Проектът предвижда ремонтни дейности не само на уличната настилка но и на тротоарите. Стойност на проекта ,22 лв. без ДДС. 3

4 12. Проект: Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Стражица Проектът предвижда ремонтни дейности на два общински пътя. Стойност на проекта ,06 лв. без ДДС. UПроект по ОП "НОИР и ОП РЧР г. 13. Концепция за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура финансирана от ОПРЧР и ОПНОИР Концепцията включва дейности от четири направления за комплексна подкрепа на уязвими лица от етническите малцинства: подобряване достъпа до заетост, подобряване на достъпа до образование, подобряване достъпа до социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи, в партньорство с местни образователни институции, държавни институции и НПО сектора. Прогнозна стойност лв. 14. Проект Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Стражица, област Велико Търново подаден пред ПУДООС. Целта на проекта е да се рекултивира терена на депото на община Стражица, находящо се до с. Асеново, в предвид старта на работа на новото регионално депо, находящо се до с. Шереметя, общ. В.Търново ,06 лв. с включено ДДС UПроекти, подадени пред Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 15. Проект Ремонт на язовир Ръбе с. Сушица, на стойност ,44 лв. 16. Проект Ремонт на язовир Сусурлука с. Сушица, на стойност ,72 лв. 17. Проект Ремонт на яз. Ташлъдере, с. Камен, на стойност ,15 лв. 18. По Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в процес на изпълнение са строително ремонтни дейности на две жилищни сгради в гр. Стражица: - жилищен блок на ул. Стадиона 1,3,5,7 4

5 - жилищен блок на ул. Михаил Друмев 23,25,27,29,31 Изпълняват се дейности по топлоизолация на стени, подмяна на дограма, хидроизолация на покрив, топлоизолация на цокъл, освежаване на стълбищните клетки, монтаж на енергоспестяващи лампи в общите части на сградата, и др. 5

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/2313 кмет; 2720 зам.кмет; централа 2315; факс 05131/3450 9280 гр., пл. Хр.Ботев 1; email: oba_valchidol@mail.bg Област Варна РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.борино,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG ' 03042/20 40; /21 40; e_mail:bor

изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.борино,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG ' 03042/20 40; /21 40;   e_mail:bor изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG 000614856 ' 03042/20 40; 7 03042/21 40; www.borino.bg; e_mail:borino@borino.eu 1 2 Име на проекта Оптимизирана система по

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

И Н Д И К А Т И В Е Н С П И С Ъ К

И Н Д И К А Т И В Е Н    С П И С Ъ К СПРАВКА КЪМ 01.01.2014 Г. СТАТУС НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. Име на проекта/статус 1 Проект Интегриран градски транспорт на (въвеждане на интелигентна система за управление на

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г. Утвърждавам, Председател на УС: ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн BG16RFOP001-2.002-0044-C01 територията на град Ботевград етап 1 В рамките на проекта за 1 обществена сграда (РУ на МВР, ул. Свобода 11) и 4 сгради от жилищната инфраструктура ("Славейков 20", кв. 39, ул.

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРДИЛ:.. /инж. Милчо Доцов Председател на УС/ Обява за

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО Измененията, които се планират са във връзка с допуснати очевидни технически грешки. 1. Искане

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно