Microsoft Word - 01_r110.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 01_r110.doc"

Препис

1 Rev.2 /Add юни 2001 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ * (Преработка 2, включваща поправки, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка Правило 110 Включващо: Оригиналната версия на Правилото Дата на влизане в сила 28 декември 2000 г. Корекция 1 към оригиналната версия, посочена в съобщението на депозитария C.N TREATIES-2 от 14 март 2001 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА: І. СПЕЦИАЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ДВИГАТЕЛИ, РАБОТЕЩИ СЪС СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (СПГ); ІІ. МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОНТИРАНЕТО НА ТИПОВО ОДОБРЕНИ СПЕЦИАЛНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ДВИГАТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ СЪС СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (СПГ) ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ * Предишно наименование на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и частите за моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г.

2 Стр. 2 Правило 110 ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА: І. СПЕЦИАЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ДВИГАТЕЛИ, РАБОТЕЩИ СЪС СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (СПГ); ІІ. МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОНТИРАНЕТО НА ТИПОВО ОДОБРЕНИ СПЕЦИАЛНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ДВИГАТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ СЪС СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (СПГ) СЪДЪРЖАНИЕ ПРАВИЛО Стр. 1. Област на приложение Определения и класификация на компонентите. 6 ЧАСТ ПЪРВА 3. Заявление за одобряване на типа Маркировка Одобряване на типа Изисквания към компонентите за СПГ Изменения на типа на компонент за СПГ и разширение на одобряването на типа (Свободна) Съответствие на продукцията Санкции, налагани за несъответствие на продукцията (Свободна) Окончателно прекратяване на производството Наименования и адреси на техническите служби, отговарящи за изпитванията за одобряване на типа, и на административните органи. 16 ЧАСТ ВТОРА 14. Определения Заявление за одобряване на типа Одобряване на типа... 17

3 Стр. 3 СЪДЪРЖАНИЕ (продължение) 17. Изисквания относно монтирането на специалните компоненти за двигателите, работещи със сгъстен природен газ Съответствие на продукцията Санкции, налагани за несъответствие на продукцията Изменения на типа на превозното средство и разширение на одобряването на типа 21. Окончателно прекратяване на производството Наименования и адреси на техническите служби, отговарящи за изпитванията за одобряване на типа, и на административните органи. 25 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1А Основни характеристики на компонентите за СПГ Приложение 1В Основни характеристики на превозното средство, двигателя и уредбата за СПГ Приложение 2А Пример на маркировката за одобряване на типа на компонент за СПГ Приложение 2B Съобщение относно издаване на одобряване, разширение на одобряване, отказ на одобряване, отнемане на одобряване или окончателно прекратяване на производството на тип компонент за СПГ на основата на Правило 110 Приложение 2B Допълнение Допълнителни сведения относно одобряването на типа на компонент за СПГ на основата на Правило 110 Приложение 2C Примери на маркировката за одобряване на типа Приложение 2D Съобщение относно издаване на одобряване, разширение на одобряване, отказ на одобряване, отнемане на одобряване или окончателно прекратяване на производството на тип превозно средство по отношение на монтирането на уредба за СПГ на основата на Правило 110 Приложение 3 Газови бутилки Бутилки за съхраняване под високо налягане на природния газ, използван като гориво за моторните превозни средства Приложение 3 Допълнение А Методи за изпитване Приложение 3 Допълнение B (Свободно) Приложение 3 Допълнение C (Свободно) Приложение 3 Допълнение D Форми на протоколите

4 Стр. 4 СЪДЪРЖАНИЕ (продължение) Приложение 3 Допълнение E Проверка на отношенията на напреженията чрез тензодатчици Приложение 3 Допълнение F Методи за оценка на якостта при разрушаване Приложение 3 Допълнение G Инструкции на производителя за манипулиране, използване и проверка на бутилките Приложение 3 Допълнение H Изпитване за въздействието на околната среда Приложение 4A Изисквания при одобряването на типа на автоматичния клапан, контролния клапан, предпазния клапан, предпазното устройство и ограничителя на дебита Приложение 4B Изисквания при одобряването на типа на гъвкавите тръбопроводи Приложение 4C Изисквания при одобряването на типа на филтъра за СПГ Приложение 4D Изисквания при одобряването на типа на редуктора Приложение 4E Приложение 4F Изисквания при одобряването на типа на датчиците за налягане и температура Изисквания при одобряването на типа на устройството за пълнене Приложение 4G Изисквания при одобряването на типа на регулатора на дебита на газ и на смесителя газ/въздух или впръсквача Приложение 4H Изисквания при одобряването на типа на модула за електронно управление Приложение 5 Изпитвания Приложение 5A Изпитване на свръхналягане (якостно изпитване) Приложение 5B Изпитване на външни пропуски Приложение 5C Изпитване на вътрешни пропуски Приложение 5D Изпитване на съвместимост със СПГ Приложение 5E Приложение 5F Изпитване на устойчивост срещу корозия Изпитване на топлоустойчивост в суха атмосфера Приложение 5G Изпитване на устойчивост срещу въздействието на озон Приложение 5H Топлинен цикъл Приложение 5I Изпитване на цикъл под налягане, приложим само за бутилките (виж приложение 3)

5 Стр. 5 СЪДЪРЖАНИЕ (продължение) Приложение 5J (Свободно) Приложение 5K (Свободно) Приложение 5L Изпитване на дълготрайност (непрекъсната работа) Приложение 5M Разрушително изпитване, приложимо само за бутилките (виж приложение 3) Приложение 5N Изпитване на якост при вибрации Приложение 5O Работни температури Приложение 6 Изисквания към маркировката на СПГ при превозните средства за обществен транспорт

6 Стр ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Това правило се прилага: 1.1. Част първа: към специалните компоненти на моторните превозни средства с двигатели, работещи със сгъстен природен газ (СПГ); 1.2. Част втора: към моторните превозни средства по отношение на монтирането на типово одобрени специални компоненти за двигателите, работещи със сгъстен природен газ (СПГ). 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМПОНЕНТИТЕ Компонентите от уредбата за СПГ, предназначени за използване в превозните средства, трябва да се класифицират според тяхното максимално работно налягане и тяхната функция в съответствие с диаграмата на фиг Клас 0 Компоненти за високо налягане, включително тръбопроводите и съединенията, които съдържат СПГ с налягане по-високо от 3 МРа и помалко или равно на 26 МРа. Клас 1 Компоненти за средно налягане, включително тръбопроводите и съединенията, които съдържат СПГ с налягане по-високо от 450 kра и пониско или равно на kра (3 МРа). Клас 2 Компоненти за ниско налягане, включително тръбопроводите и съединенията, които съдържат СПГ с налягане по-високо от 20 kра и пониско или равно на 450 kра. Клас 3 Клас 4 Компоненти за средно налягане като предпазни клапани или компоненти, защитени чрез предпазен клапан, включително тръбопроводите и съединенията, които съдържат СПГ с налягане по-високо от 450 kра и пониско или равно на kра (3 МРа). Компоненти, които са в контакт с газ под налягане по-ниско от 20 kра. Един компонент може да се състои от няколко части, всяка от които може да се класифицира индивидуално в зависимост от нейното максимално работно налягане и нейната функция. За целите на това Правило: 2.1. "Налягане" е относителното налягане спрямо атмосферното налягане, освен когато не е указано друго "Работно налягане" е установеното налягане при равномерна температура на газа от 15 С "Изпитвателно налягане" е налягането, на което се подлага компонентът при изпитването за одобряване на типа.

7 Стр "Работно налягане" е максималното налягане, за което компонентът е конструиран и на базата на което е определена неговата якост "Специален компонент" е(са): a) резервоарът (бутилката); b) арматурата на резервоара (бутилката); c) редукторът на налягането; d) автоматичният клапан; e) ръчният клапан; f) газовъздушният смесител (карбураторът или впръсквачът(-ите)); g) регулаторът на дебита на газ; h) гъвкавите тръбопроводи за газ; i) твърдите тръбопроводи за газ; j) устройството или гнездото за пълнене; k) контролният или възвратният клапан; l) предпазният клапан; m) предпазното устройство при свръхналягане (включвано в зависимост от температурата); n) филтърът; o) датчикът/индикаторът за налягането или температурата; p) ограничителят на дебита; q) кранът за обслужване; r) модулът за електронно управление; s) херметичният кожух; t) съединенията; u) вентилационният отвор Много от гореизброените компоненти могат да се комбинират или монтират заедно, за да образуват един "многофункционален компонент".

8 Стр. 8 P f = Работно налягане Начало В контакт с газа Не Да Да Не P f > 3000 kpa P f kpa Не Да 450 < P f 3000 kpa Да Предпазен клапан Не Не Да 20 < P f 450 kpa Да Не Клас 4 Клас 2 Клас 1 Клас 3 Клас 0 Не е обект на това Правило Край Фиг Диаграма за класифицирането на компонентите за СПГ

9 Стр. 9 Функционално изпитване Изпитване на свръхналягане Изпитване на външни пропуски Топлоустойчивост в суха атмосфера Приложение 5А Приложение 5В Приложение 5С Изпитване на вътрешни пропуски Изпитване на дълготрайност при непрекъсната работа Приложение Устойчивост срещу корозия Устойчивост срещу въздействието на озон Съвместимост със СПГ Якост при вибрации 5L Клас 0 Х Х А А Х А А Х А Клас 1 Х Х А А Х А А Х А Клас 2 Х Х А А Х А А Х А Клас 3 Х Х А А Х А А Х А Клас 4 О О О О Х А А О А Фиг. 1.2 ИЗПИТВАНИЯ, НА КОИТО СЕ ПОДЛАГАТ ОТДЕЛНИТЕ КЛАСОВЕ КОМПОНЕНТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БУТИЛКИТЕ) Приложение 5E Приложение 5G Приложение 5D Приложение 5N Приложение 5F Х = Провежда се О = Не се провежда А = Провежда се при необходимост 2.3. "Резервоар" (или бутилка) е всеки съд, използван за съхраняване на сгъстения природен газ Различните резервоари се означават по следния начин: СNG-1: СNG-2: СNG-3: СNG-4: метален резервоар; вътрешна метална обвивка, усилена с непрекъсната нишка, пропита със смола (намотана върху цилиндричната част); метална обвивка, усилена с непрекъсната нишка, пропита със смола (намотана върху цялата обвивка); непрекъсната нишка, пропита със смола, с неметална обвивка (изцяло от полимерни материали) "Тип резервоар" са резервоарите, които не се различават помежду си по отношение на характеристиките, посочени в приложение 3, размерите и материалите "Арматура на резервоара" са следните компоненти (без да се ограничава с тях), монтирани към резервоара (бутилката), които могат да са отделни или комбинирани: ръчен клапан; датчик/индикатор за налягането; предпазен клапан; предпазно устройство при свръхналягане (включвано в зависимост от температурата);

10 Стр автоматичен клапан на бутилката; ограничител на дебита; херметичен кожух "Клапан" е устройство, което позволява да се регулира дебита на даден флуид "Автоматичен клапан" е клапан, който не се командва ръчно "Автоматичен клапан на бутилката" е автоматичният клапан, закрепен неподвижно към бутилката, който регулира дебита на газ в горивната уредба. Автоматичният клапан на бутилката може също да се нарече работен кран с дистанционно управление "Контролен или възвратен клапан" е автоматичното устройство, което позволява протичането на газа само в една посока "Ограничител на дебита" е клапанът, който се затваря автоматично или ограничава дебита на газа, когато този дебит надвиши определената при конструирането стойност "Ръчен клапан" е ръчният клапан, закрепен неподвижно към бутилката "Предпазен клапан" е устройството, което ограничава увеличаването на налягането в бутилката до една предварително определена стойност "Кран за обслужване" е клапанът за изолиране, който се затваря само при извършване на операции по обслужването на превозното средство "Филтър" е защитният екран, задържащ външните тела, съдържащи се в газа "Съединение" е връзката, използвана в една система от тръбопроводи, тръби или маркучи "Тръбопроводи за газ" "Гъвкав тръбопровод" е гъвкавата тръба за протичане на природния газ "Твърд тръбопровод" е тръбата за протичане на природния газ, която не се огъва при нормални условия на експлоатация "Газовъздушен смесител" е устройството за подаване на газовото гориво във всмукателния колектор на двигателя (карбуратор или впръсквач) "Регулатор на дебита на газ" е устройството за ограничаване на дебита на газ, монтирано след редуктора на налягането, което контролира захранването на двигателя "Херметичен кожух" е устройството за отвеждане на пропуските на газ в околната атмосфера, включително и през вентилационния отвор "Индикатор за налягането" е херметичното устройство, показващо налягането на газа.

11 Стр "Редуктор на налягането" е устройството за регулиране на налягането на газовото гориво, постъпващо в двигателя "Предпазно устройство при свръхналягане (включвано в зависимост от температурата)" е устройството за еднократно използване, включвано в зависимост от температурата и/или от свръхналягане, което изпуска газ, за да предотврати разрушаването на бутилката "Устройство или гнездо за пълнене" е устройството, монтирано отвън или отвътре (в отсека за двигателя) на превозното средство и използвано за напълване на бутилката в зарядната станция "Модул за електронно управление (при захранване със СПГ)" е устройството, което управлява постъпването на газ и другите параметри на двигателя и което управлява затварянето на автоматичния обратен клапан от съображения за безопасност "Тип компоненти" са компонентите, посочени в т , които не се различават помежду си по такива съществени характеристики като материали и максимално работно налягане "Тип модул за електронно управление" са посочените в т модули, чиито части не се различават помежду си по такива съществени характеристики като основни принципи на софтуера, с изключение на някои малки изменения. ЧАСТ ПЪРВА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА СПЕЦИАЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ДВИГАТЕЛИ, РАБОТЕЩИ СЪС СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (СПГ) 3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА 3.1. Заявлението за одобряване на тип специален компонент или на специален многофункционален компонент се подава от собственика на фабричната или търговската марка или от негов надлежно упълномощен представител Към заявлението трябва да са приложени отбелязаните по-долу документи в три екземпляра и следните сведения: описание на превозното средство, съдържащо всички сведения, отбелязани в приложение 1А на това Правило; подробно описание на типа специален компонент; схема на специалния компонент, достатъчно подробна и в подходящ мащаб; уверение за спазването на изискванията, посочени в т. 6 на това Правило По искане на техническата служба, отговаряща за изпитванията за одобряване на типа, трябва да се предоставят образци на специалния компонент. При поискване трябва да се предоставят и допълнителни образци (не повече от 3).

12 Стр По време на пробното производство на резервоарите [n] ( * ) резервоара от всеки 50 произведени (партида за потвърждаване) се подлагат на безразрушителните изпитвания, посочени в приложение МАРКИРОВКА 4.1. Върху образците на специалните компоненти, представени за одобряване на типа, трябва да има фабричната или търговската марка на производителя, както и означение на типа и, освен това, месеца и годината на производство за гъвкавите тръбопроводи; тази маркировка трябва да е четлива и неизтриваема На всеки компонент трябва да е предвидено достатъчно голямо място за маркировката за одобряване на типа; това място трябва да се посочи на схемите, споменати в т Всяка бутилка трябва също да има табелка с данни, върху която по четлив и неитриваем начин са нанесени следните сведения: a) производствен номер; b) вместимост, в l; c) означение "СПГ"; d) работно налягане/изпитвателно налягане, в МРа; e) маса, в kg; f) месец и година на одобряване на типа (например 96/01); g) маркировка за одобряване на типа, предписана в т ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА 5.1. Одобряване на тип специален компонент се издава, когато образците на компонента, представени за одобряване на типа, изпълняват изискванията на т. 6.1 до 6.11 на това Правило На всеки одобрен тип специален компонент или многофункционален специален компонент се присвоява номер за одобряване на типа. Първите две цифри на този номер (понастоящем 00, което съответства на оригиналната редакция на Правилото) посочват номера на серията поправки, включваща последните значителни технически изменения, внесени в Правилото в момента на издаването на одобряването на типа. Една и съща договаряща страна не може да присвои този номер на друг тип компонент Страните по Спогодбата, прилагащи това Правило, се уведомяват за издаването на одобряването, за отказ на одобряването и за разширение на одобряването на основата на това Правило на даден тип компонент за СПГ с помощта на съобщение по образеца, даден в приложение 2В към това Правило. * Числото ще бъде определено.

13 Стр На всеки компонент, съответстващ на одобрения на основата на това Правило тип, на мястото, посочено в т. 4.2, освен маркировката, предписана в т. 4.1 и 4.3, се поставя по четлив и неизтриваем начин международната маркировка за одобряване на типа, състояща се от: кръг, в който е поставена буквата Е, последвана от отличителния номер на страната, издала одобряването на типа ( 1 ); номера на това Правило, последван от буквата R, тире и номера на одобряването на типа, поставени вдясно от кръга, предвиден в т Този номер е номерът, присвоен на типа компонент, фигуриращ в съобщението за одобряване на типа (виж т. 5.2 и приложение 2В); неговите първи две цифри посочват номера на последната серия поправки, внесени в това Правило Маркировката за одобряване на типа трябва да е четлива и неизтриваема В приложение 2А на това Правило е даден пример на горепосочената маркировка за одобряване на типа. 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПОНЕНТИТЕ ЗА СПГ 6.1. Общи изисквания Специалните компоненти на превозните средства с двигатели, работещи със СПГ, трябва да работят правилно и безопасно, както е определено в това Правило. Материалите на компонента, които са в контакт със СПГ, трябва да са съвместими с този газ (виж приложение 5D). Частите на компонентите, чието правилно и безопасно действие може да се наруши от контакта със СПГ, от високите налягания или от вибрациите, трябва да се подложат на приложимите изпитвания, описани в приложенията към това Правило. В частност трябва да се изпълняват предписанията на т. 6.2 до Специалните компоненти на превозните средства с двигатели, работещи със СПГ, трябва да изпълняват изискванията относно електромагнитната съвместимост в съответствие със серията поправки 02 към Правило 10 или техен еквивалентен документ. ( 1 ) 1 Германия, 2 Франция, 3 Италия, 4 Холандия, 5 Швеция, 6 Белгия, 7 Унгария, 8 Чешка република, 9 Испания, 10 Югославия, 11 Обединеното кралство, 12 Австрия, 13 Люксембург, 14 Швейцария, 15 (временно свободен), 16 Норвегия, 17 Финландия, 18 Дания, 19 Румъния, 20 Полша, 21 Португалия, 22 Руска федерация, 23 Гърция, 24 Ирландия, 25 Хърватска, 26 Словения, 27 Словакия, 28 Беларус, 29 Естония, 30 - (временно свободен), 31 Босна и Херцеговина, 32 Латвия, 33 - (временно свободен), 34 България, (временно свободни), 37 Турция, (временно свободни), 40 Бивша югославска република Македония, 41 - (временно свободен), 42 Европейска общност (одобряванията на типа се издават от страните-членки с използването на тяхните собствени маркировки ЕСЕ), 43 Япония, 44 - (временно свободен), 45 Австралия, 46 Украйна и 47 Южна Африка. Следващите поредни номера се присвояват на други страни или в хронологичния ред на ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания, или в реда на присъединяването им към тази Спогодба, и присвоените по този начин номера се съобщават от Генералния секретар на Организацията на обединените нации на договарящите страни по Спогодбата.

14 Стр Изисквания към резервоарите Резервоарите за СПГ трябва да имат одобрение на типа, издадено в съответствие с предписанията на приложение 3 на това Правило Изисквания към арматурата на резервоара Резервоарът трябва да е съоръжен със следните компоненти, които могат да са отделни или комбинирани: ръчен клапан; автоматичен клапан на бутилката; предпазно устройство при свръхналягане; ограничител на дебита Ако е необходимо, бутилката може да е съоръжена с херметичен кожух Компонентите, посочени в т до 6.3.2, трябва да имат одобрение на типа, издадено в съответствие с предписанията на приложение 4 на това Правило Изисквания към останалите компоненти Останалите компоненти трябва да имат одобрение на типа, издадено в съответствие с предписанията на приложенията, посочени в следващата таблица. Точка Компонент приложение 6.4 Автоматичен клапан 4А Контролен или възвратен клапан Предпазен клапан Предпазно устройство при свръхналягане Ограничител на дебита 6.5 Гъвкави тръбопроводи 4В 6.6 Филтър за СПГ 4С 6.7 Редуктор на налягането 4D 6.8 Датчици за налягането и температурата 4Е 6.9 Устройство или гнездо за пълнене 4F 6.10 Регулатор на дебита и газовъздушен смесител или впръсквач 4G 6.11 Модул за електронно управление 4Н 7. ИЗМЕНЕНИЯ НА ТИПА НА КОМПОНЕНТ ЗА СПГ И РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА 7.1. Всяко изменение на типа на компонент за СПГ трябва да се съобщи на административния орган, който е издал одобряването на типа. Административният орган може:

15 Стр да счете, че внесените изменения няма да имат реален отрицателен ефект и компонентът ще продължи да изпълнява изискванията; да реши, че компетентният орган трябва да подложи компонента на една нова частична или пълна серия от изпитвания Издаването или отказът на одобряване на типа с посочване на измененията трябва да се съобщи на страните по Спогодбата, прилагащи това Правило, в съответствие с процедурата, посочена в т Компетентният орган, издал разширение на одобряването на типа, присвоява пореден номер на всяко съобщение за разширение. 8. (СВОБОДНА) 9. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА Начините за контрол на съответствието на продукцията трябва да отговарят на предписанията от Допълнение 2 към Спогодбата (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), както и на следните изисквания: 9.1. Всеки резервоар трябва да се изпита с максимално налягане равно на 1,5 пъти максималното работно налягане в съответствие с предписанията на приложение 3 на това Правило Всяка партида от не повече от 200 резервоара, изработена от една партида материал, трябва да се изпита на разрушаване под хидравлично налягане в съответствие с т. 3.2 на приложение Всеки гъвкав тръбопровод, принадлежащ към категориите за високо и средно налягане (класове 0 и 1) според класификацията от т. 2 на това Правило, трябва да се изпита с налягане два пъти по-голямо от максималното работно налягане. 10. САНКЦИИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА Одобряването на тип компонент, издадено на основата на това Правило, може да бъде отнето, ако не се изпълняват предписанията на т Ако страна по Спогодбата, прилагаща това Правило, отнеме издадено по-рано от нея одобряване на типа, тя трябва незабавно да уведоми за това другите страни по Спогодбата, прилагащи това Правило, посредством копие на съобщението за одобряване на типа по образеца, даден в приложение 2В към това Правило. 11. (СВОБОДНА) 12. ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО Ако притежателят на одобряване на типа напълно прекратява производството на компонент, типово одобрен на основата на това Правило, той трябва да информира за това

16 Стр. 16 компетентния орган, издал одобряването на типа, който на свой ред уведомява за това другите страни по Спогодбата, прилагащи това Правило, посредством съобщение, съответстващо на образеца, даден в приложение 2В към това Правило. 13. НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПИТВАНИЯТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА, И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ Страните по Спогодбата, прилагащи това Правило, съобщават на Секретариата на Организацията на обединените нации наименованията и адресите на техническите служби, отговарящи за изпитванията за одобряване на типа, и на административните органи, които издават одобряване на типа и на които трябва да се изпращат издаваните от другите страни съобщения относно издаване, отказ или отнемане на одобряване на типа,. ЧАСТ ВТОРА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОНТИРАНЕТО НА ТИПОВО ОДОБРЕНИ СПЕЦИАЛНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ДВИГАТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ СЪС СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (СПГ) 14. ОПРЕДЕЛЕНИЯ За целите на втората част на това Правило: "Одобряване на тип превозно средство" е одобряването на тип превозно средство от категории M и N по отношение на тяхната уредба за СПГ в качеството на оригинално оборудване за захранване на двигателя "Тип превозно средство" са превозните средства, съоръжени със специални компоненти за захранване на двигателя с СПГ, които не се различават по отношение на: производител; означение на типа, установено от производителя; съществени характеристики на конструкцията и производството: шаси/платформа (очевидни и съществени различия); монтиране на уредбата за СПГ (очевидни и съществени различия) "Уредба за СПГ" е комплектът от компоненти (резервоар(-и) или бутилка(-и), клапани, гъвкави тръбопроводи и т.н.) и елементи на съединенията (твърди тръбопроводи, фитинги и т.н.), монтирани върху превозните средства, чийто двигател работи със СПГ. 15. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА Заявлението за одобряване на тип превозно средство по отношение на монтирането на специалните компоненти за захранване на двигателя със СПГ се подава от производителя на превозното средство или от негов надлежно упълномощен представител.

17 Стр Към заявлението трябва да са приложени в три екземпляра документи, съдържащи описание на превозното средство и всички необходими характеристики, изброени в приложение 1В на това Правило На техническата служба, отговаряща за изпитванията за одобряване на типа, трябва да се представи едно превозно средство, представително за одобрявания тип. 16. ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА Ако превозното средство, представено за одобряване на типа на основата на това Правило, съоръжено със всички специални компоненти, необходими за захранването на двигателя със сгъстен природен газ, изпълнява изискванията на т. 17, на това превозно средство се издава одобряване на типа На всеки одобрен тип превозно средство се присвоява номер за одобряване на типа. Първите две цифри посочват номера на серията поправки, включваща последните значителни технически изменения, внесени в Правилото в момента на издаването на одобряването на типа Страните по Спогодбата, прилагащи това Правило, се уведомяват за издаването на одобряването, за отказ на одобряването или за разширение на одобряването на тип превозно средство, захранвано със СПГ, на основата на това Правило с помощта на съобщение по образеца, даден в приложение 2D към това Правило На всяко превозно средство, съответстващо на одобрения на основата на това Правило тип превозно средство, на лесно достъпно място, посочено в съобщението за одобряването на типа, споменато в т. 16.2, се поставя по четлив начин международната маркировка за одобряване на типа, състояща се от:

18 Стр кръг, в който е поставена буквата Е, последвана от отличителния номер на страната, издала одобряването на типа ( 1 ); номера на това Правило, последван от буквата R, тире и номера на одобряването на типа, поставени вдясно от кръга, предвиден в т Ако превозното средство съответства на тип превозно средство, който е одобрен на основата на едно или няколко Правила, приложени към Спогодбата, от същата страна, която е издала одобряването на типа на основата на това Правило, не е необходимо да се повтаря символът, предписан в т ; в този случай номерата на правилата и евентуалните допълнителни означения за всички Правила, на основата на които е издадено одобряване на типа от тази страна, трябва да се разположат във вертикални колонки вдясно от предписания символ Маркировката за одобряване на типа трябва да е четлива и неизтриваема Маркировката за одобряване на типа трябва да се постави върху табелката с данни за превозното средство или в близост до тази табелка В приложение 2С на това Правило са дадени примери на маркировка за одобряване на типа. 17. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО МОНТИРАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ ЗА ДВИГАТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ СЪС СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ 17.1 Общи изисквания Уредбата за СПГ трябва да работи правилно и надеждно при максималното работно налягане, за което е конструирана и одобрена типово Всеки компонент от уредбата трябва по отделно да е одобрен типово в съответствие с част първа на това Правило Материалите, използвани в уредбата, трябва да са съвместими със СПГ Всички компоненти на уредбата трябва да са закрепени по подходящ начин. ( 1 ) 1 Германия, 2 Франция, 3 Италия, 4 Холандия, 5 Швеция, 6 Белгия, 7 Унгария, 8 Чешка република, 9 Испания, 10 Югославия, 11 Обединеното кралство, 12 Австрия, 13 Люксембург, 14 Швейцария, 15 (временно свободен), 16 Норвегия, 17 Финландия, 18 Дания, 19 Румъния, 20 Полша, 21 Португалия, 22 Руска федерация, 23 Гърция, 24 Ирландия, 25 Хърватска, 26 Словения, 27 Словакия, 28 Беларус, 29 Естония, 30 - (временно свободен), 31 Босна и Херцеговина, 32 Латвия, 33 - (временно свободен), 34 България, (временно свободни), 37 Турция, (временно свободни), 40 Бивша югославска република Македония, 41 - (временно свободен), 42 Европейска общност (одобряванията на типа се издават от страните-членки с използването на тяхните собствени маркировки ЕСЕ), 43 Япония, 44 - (временно свободен), 45 Австралия, 46 Украйна и 47 Южна Африка. Следващите поредни номера се присвояват на други страни или в хронологичния ред на ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания, или в реда на присъединяването им към тази Спогодба, и присвоените по този начин номера се съобщават от Генералния секретар на Организацията на обединените нации на договарящите страни по Спогодбата.

19 Стр Не трябва да има изтичания от уредбата за СПГ, т.е. в продължение на 3 минути не трябва да се появяват мехурчета Уредбата за СПГ трябва да е монтирана така, че да е колкото е възможно по-добре защитена от повреди в резултат на, например, премествания на части на превозното средство, удари, прах от пътя или на операции по товаренето и разтоварването на превозното средство или премествания на превозвания товар Никакво спомагателно устройство не трябва да е свързано към уредбата за СПГ, освен тези, чието наличие е абсолютно задължително за правилната работа на двигателя Независимо от предписанието на т , превозните средства могат да са съоръжени със система за отопление на помещението за пътниците и/или товарите, свързана с уредбата за СПГ Системата за отопление, посочена в т , се допуска, ако техническата служба, отговаряща за изпитванията за одобряване на типа, прецени, че тя е достатъчно добре защитена и не въздейства върху правилната работа на системата за захранване на двигателя със СПГ Обозначаване на превозните средства от категории М 2 и М 3 ( 2 ), захранвани със СПГ Превозните средства от категории М 2 и М 3, съоръжени с уредба за СПГ, трябва да имат табелка, отговаряща на изискванията на приложение Тази табелка трябва да е поставена отпред и отзад на превозното средство за обществен транспорт и от външната страна на вратите от дясната страна на превозното средство Други изисквания Никой компонент на уредбата за СПГ, включително защитните материали, които са част от тези компоненти, не трябва да се издава извън контура на превозното средство, с изключение на отвора за пълнене, който може да стърчи максимум до 10 mm над мястото за закрепването му Никой компонент на уредбата за СПГ не трябва да е разположен на по-малко от 100 mm от изпускателната уредба или друг аналогичен източник на топлина, освен ако не е защитен по подходящ начин от топлината Уредба за СПГ Уредбата за СПГ трябва да съдържа поне следните компоненти: резервоар(-и) или бутилка(-и); индикатор за налягането или за нивото на горивото; предпазно устройство при свръхналягане (включвано в зависимост от температурата); ( 2 ) Така, както са определени в Сводната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, приложение 7).

20 Стр автоматичен клапан; ръчен клапан редуктор на налягането; регулатор на дебита на газ; ограничител на дебита; газовъздушен смесител (карбуратор или впръсквач(-и)); устройство или гнездо за пълнене; гъвкави тръбопроводи за газ; твърди тръбопроводи за газ; модул за електронно управление; съединения; херметичен кожух за компонентите, монтирани в помещението за багажите и в помещението за пътниците. Когато е предвидено херметичният кожух да се разруши в случай на пожар, той може да покрива и предпазния клапан Уредбата за СПГ може също да съдържа следните компоненти: контролен или възвратен клапан; предпазен клапан; филтър за СПГ; датчик за налягането и/или температурата; система за избор на горивото и електрическа система Един допълнителен автоматичен клапан може да се комбинира с редуктора на налягането Монтиране на резервоара Резервоарът трябва да се монтира на определено място в превозното средство. Той не трябва да се монтира в отсека за двигателя Резервоарът трябва да се монтира така, че да няма контакт на метал с метал, освен в точките на закрепването Когато превозното средство е в готовност за движение, резервоарът на гориво трябва да се намира на не по-малко от 200 mm над повърхността на пътя.

21 Стр Предписанията на т могат да не се изпълняват, когато резервоарът е защитен по подходящ начин отпред и отстрани и никоя негова част не стърчи извън това защитно устройство Резервоарът(-ите) или бутилката(-ите) с гориво, трябва да са монтирани и закрепени така, че, когато те са пълни, да могат да се поемат (без повреда) следните ускорения: Превозни средства от категории М 1 и N 1 : а) 20g по посоката на движение; b) 8g хоризонтално, по ос, перпендикулярна на посоката на движение. Превозни средства от категории М 2 и N 2 : а) 10g по посоката на движение; b) 5g хоризонтално, по ос, перпендикулярна на посоката на движение. Превозни средства от категории М 3 и N 3 : а) 6,6g по посоката на движение; b) 5g хоризонтално, по ос, перпендикулярна на посоката на движение. Вместо реално изпитване може да се използва метод за пресмятане, ако неговата еквивалентност може да се докаже от заявителя на одобряването на типа за удовлетворяване на техническата служба Устройства, монтирани върху резервоара(-ите) или бутилката(-ите) Автоматични клапани По един автоматичен клапан трябва да се монтира на всеки резервоар Автоматичният клапан трябва да работи така, че постъпването на гориво да се прекратява, когато двигателят е спрял, независимо какво е положението на контактния ключ, и да остава затворен, докато двигателят не работи. Допуска се закъснение от две секунди за извършване на диагностика Предпазно устройство при свръхналягане Едно предпазно устройство при свръхналягане (включвано в зависимост от температурата) трябва да е закрепено върху резервоара(-ите) така, че газовете да се отвеждат в херметичния кожух, ако той отговаря на изискванията на т Предпазен клапан, монтиран върху резервоара Ограничителят на дебита трябва да е закрепен върху резервоара(-ите) към автоматичния клапан на бутилката Ръчен клапан Ръчният клапан трябва да е закрепен здраво към бутилката и да е интегриран в автоматичния клапан на бутилката.

22 Стр Херметичен кожух, монтиран върху резервоара(-ите) Върху резервоара, освен когато той е поставен отвън на превозното средство, трябва да се монтира един херметичен кожух, покриващ арматурата на резервоара и изпълняващ изискванията на т до Херметичният кожух трябва да е свързан с атмосферата, ако е необходимо, с помощта на гъвкав тръбопровод или отвеждаща тръба, която да е от материал, устойчив на въздействието на СПГ Вентилационният канал на херметичния кожух не трябва да преминава през свободното място за колелото или в близост до източник на топлина като изпускателната уредба Гъвкавите тръбопроводи и отвеждащите тръби за свързване на херметичния кожух с атмосферата, монтирани на дъното на каросерията, трябва да имат проходно сечение не помалко от 450 mm Херметичният кожух и гъвкавите тръбопроводи трябва да не пропускат газ под налягане 10 kpa, като същевременно нямат остатъчна деформация Гъвкавият тръбопровод трябва да е закрепен към херметичния кожух и отвеждащата тръба със скоби или други средства така, че съединенията да са херметични за газа Херметичният кожух трябва да обхваща всички компоненти, монтирани в товарното помешение или в помещението за пътниците Гъвкави и твърди тръбопроводи за газ Твърдите тръбопроводи трябва да са от неръждаема стомана Твърдият тръбопровод може да се замени с гъвкав тръбопровод при класове 0, 1 или Гъвкавият тръбопровод трябва да изпълнява изискванията на приложение 4В към това Правило Твърдите тръбопроводи трябва да са закрепени така, че да не са подложени на вибрации или механични напрежения Гъвкавите тръбопроводи трябва да са закрепени така, че да не са подложени на вибрации или механични напрежения В точката на закрепване твърдите или гъвкавите тръбопроводи трябва да са монтирани така, че да няма контакт на метал с метал Твърдите или гъвкавите тръбопроводи не трябва да са разположени в близост с точките за повдигане с крик В мястото на преминаване през стена тръбите трябва да са снабдени с предпазващ материал Съединения между компонентите

23 Стр Не се допускат съединения чрез заваряване или запояване, както и съединения чрез запресоване върху накатка При тръбите от неръждаема стомана трябва да се използват само съединния от неръждаема стомана Разпределителните кутии трябва да се изработват от корозионноустойчив материал Твърдите тръбопроводи трябва да се свързват с подходящи съединения, например, съединения чрез запресоване от две части за стоманените тръби и съединения с двустранни пръстени Броят на съединенията трябва да се ограничи до минимум Всички съединения трябва да са разположени на достъпни за проверка места Когато тръбопроводите преминават през помещението за пътниците или през едно затворено багажно помещение, те трябва да не надвишават разумно необходимата дължина и да са предпазени с херметичен кожух Изискванията на т не се прилагат към превозните средства от категории М 2 и М 3, при които тръбопроводите и съединенията имат кожух от устойчив на СПГ материал, който е свързан с атмосферата Автоматичен клапан Може да се монтира допълнителен автоматичен клапан върху газовия тръбопровод, колкото е възможно по-близко до редуктора на налягането Устройство или гнездо за пълнене Устройството за пълнене трябва да е осигурено срещу завъртане и предпазено от попадането на прах и вода Когато резервоарът за СПГ е монтиран вътре в помещението за пътниците или в едно затворено багажно помещение, устройството за пълнене трябва да е разположено отвън на превозното средство или в отсека за двигателя Система за избор на горивото и електрическа система Електрическите компоненти на уредбата за СПГ трябва да са предпазени от претоварване Многогоривните превозни средства трябва да са съоръжени със система за избор на горивото, която да не позволява в нито един момент двигателят да се захранва с повече от едно гориво Електрическите съединения и компоненти, разположени под херметичния кожух, трябва да са конструирани така, че да не може да се образуват искри. 18. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

24 Стр Начините за контрол на съответствието на продукцията трябва да отговарят на предписанията от Допълнение 2 към Спогодбата (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2). 19. САНКЦИИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА Одобряването на тип превозно средство, издадено на основата на това Правило, може да бъде отнето, ако не се изпълняват предписанията на т Ако страна по Спогодбата, прилагаща това Правило, отнеме издадено по-рано от нея одобряване на типа, тя трябва незабавно да уведоми за това другите страни по Спогодбата, прилагащи това Правило, посредством съобщение за одобряване на типа по образеца, даден в приложение 2D към това Правило. 20. ИЗМЕНЕНИЯ НА ТИПА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА Всяко изменение в монтирането на специалните компоненти за захранването на двигателя със сгъстен природен газ трябва да се съобщи на административния орган, който е издал одобряването на типа. Административният орган може: да счете, че внесените изменения няма да имат реален отрицателен ефект и превозното средство ще продължи да изпълнява изискванията; да изиска нов протокол за изпитване от техническата служба, отговаряща за изпитванията Издаването или отказът на одобряване на типа с посочване на измененията трябва да се съобщи на страните по Спогодбата, прилагащи това Правило, посредством съобщение за одобряване на типа по образеца, даден в приложение 2D към това Правило Компетентният орган, издал разширение на одобряването на типа, присвоява пореден номер на всяко съобщение за разширение и съобщава за това на страните по Спогодбата, прилагащи това Правило, посредством съобщение за одобряване на типа по образеца, даден в приложение 2D към това Правило. 21. ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО Ако притежателят на одобряване на типа напълно прекратява производството на превозно средство, типово одобрено на основата на това Правило, той трябва да информира за това компетентния орган, издал одобряването на типа, който на свой ред уведомява за това другите страни по Спогодбата, прилагащи това Правило, посредством съобщение, съответстващо на образеца, даден в приложение 2D към това Правило. 22. НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПИТВАНИЯТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА, И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ

25 Стр. 25 Страните по Спогодбата, прилагащи това Правило, съобщават на Секретариата на Организацията на обединените нации наименованията и адресите на техническите служби, отговарящи за изпитванията за одобряване на типа, и на административните органи, които издават одобряване на типа и на които трябва да се изпращат издаваните от другите страни съобщения относно издаване, отказ или отнемане на одобряване на типа,.

26 Стр. 26 Приложение 1А ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПОНЕНТИТЕ ЗА СПГ 1. (свободна) Описание на уредбата: Редуктор на налягането: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Чертежи: Брой на основните точки за регулиране: Описание на начините за регулиране в основните точки за регулиране: Брой на точките за регулиране на празния ход: Описание на начините за регулиране в точки за регулиране на празния ход: Други възможности за регулиране (да се уточнят като се приложат описания и чертежи) Работно(-и) налягане(-ия)( 2 ): kpa Материал: Газовъздушен смесител (карбуратор): да/не ( 1 ) Номер: Марка(-и): Тип(-ове): Чертежи: Възможности за регулиране:... ( 1 ) Излишното се задрасква. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения

27 Стр Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Регулатор на дебита на газ: да/не ( 1 ) Номер: Марка(-и): Тип(-ове): Чертежи: Възможности за регулиране: Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Газовъздушен смесител (впръсквач(-и)): да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Обозначение: Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Монтажни чертежи: Материал: Модул за електронно управление (на захранването със СПГ): да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Възможности за регулиране: Основни принципи на програмата: Резервоар(-и) или бутилка(-и) за СПГ: да/не ( 1 ) Марка(-и):. ( 1 ) Излишното се задрасква. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения.

28 Стр Тип(-ове) (да се приложат чертежи): Вместимост:... l Монтажни чертежи на резервоара: Размери: Материал: Арматура на резервоара за СПГ Индикатор за налягането: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Принцип на работа: поплавък/друго ( 1 ) (да се приложи описание или чертежи): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Предпазен клапан: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Автоматичен клапан на бутилката: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Ограничител на дебита: да/не ( 1 ) ( 1 ) Излишното се задрасква. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения.

29 Стр Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Херметичен кожух: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Ръчен клапан: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Чертежи: Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Предпазно устройство при свръхналягане (включвано в зависимост от температурата): да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Описание и чертеж: Температура на задействане: ( 2 ).. С Материал: Устройство или гнездо за пълнене: да/не ( 1 ) Марка(-и):. ( 1 ) Излишното се задрасква. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения.

30 Стр Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Описание и чертеж: Материал: Гъвкави тръбопроводи: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Описание: Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Датчик(-ци) за налягането и температурата: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Описание: Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Филтър(-ри) за СПГ: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Описание: Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Контролен(-ни) или възвратен(-ни) клапан(-и): да/не ( 1 ) Марка(-и):. ( 1 ) Излишното се задрасква. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения.

31 Стр Тип(-ове): Описание: Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Система за отопление, свързана с уредбата за СПГ: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Описание и монтажен чертеж: Охладителна уредба: (течностна/въздушна) ( 1 ) Описание на уредбата/чертежи свързани с уредбата за СПГ:.... ( 1 ) Излишното се задрасква. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения.

32 Стр. 32 Приложение 1В ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, ДВИГАТЕЛЯ И УРЕДБАТА ЗА СПГ 0. ОПИСАНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО(-ИТЕ) СРЕДСТВО(-А) 0.1. Марка: 0.2. Тип(-ове): Наименование и адрес на производителя: Тип(-ове) на двигателя и номер(-а) на одобряването на типа: 1. ОПИСАНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ(-ИТЕ) 1.1. Производител: Произведствен(-и) код(-ове) на двигателя (нанесен върху двигателя или обозначен по друг начин): Двигател с вътрешно горене (свободна) (свободна) Редуктор на налягането: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Газовъздушен смесител (карбуратор): да/не ( 1 ) Номер: Марка(-и): Тип(-ове):... ( 1 ) Излишното се задрасква. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения.

33 Стр Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Регулатор на дебита на газ: да/не ( 1 ) Номер: Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Газовъздушен смесител (впръсквач(-и)): да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Модул за електронно управление (на захранването със СПГ): да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Основни принципи на програмата: Резервоар(-и) или бутилка(-и) за СПГ: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове) (да се приложат чертежи): Вместимост:... l Номер на одобряването на типа: Размери: Материал:... ( 1 ) Излишното се задрасква. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения.

34 Стр Арматура на резервоара за СПГ Индикатор за налягането: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Предпазен клапан: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Автоматичен(-ни) клапан(-и): да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Ограничител на дебита: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Херметичен кожух: да/не ( 1 ) Марка(-и):. ( 1 ) Излишното се задрасква. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения.

35 Стр Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Ръчен клапан: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Предпазно устройство при свръхналягане (включвано в зависимост от температурата): да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Температура на задействане: ( 2 ).. С Материал: Устройство или гнездо за пълнене: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Гъвкави тръбопроводи: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал:... ( 1 ) Излишното се задрасква. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения.

36 Стр Датчик(-ци) за налягането и температурата: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Филтър за СПГ: да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Контролен(-ни) или възвратен(-ни) клапан(-и): да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Работно(-и) налягане(-ия) ( 2 ): kpa Материал: Свързване на уредбата за СПГ със системата за отопление да/не ( 1 ) Марка(-и): Тип(-ове): Описание и монтажен чертеж: Допълнителна документация Описание на уредбата за СПГ Разположение на уредбата (електрически вериги, участъци с подналягане, компенсационни пространства и т.н.): Чертеж на символа:. ( 1 ) Излишното се задрасква. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения.

37 Стр Регулировъчни характеристики: Номер на одобряването на типа на превозното средство за работа с бензин, ако такова одобряване е издадено: Охладителна уредба: (течностна/въздушна) ( 1 ) ( 1 ) Излишното се задрасква.

38 Стр. 38 Приложение 2А ПРИМЕР НА МАРКИРОВКАТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА КОМПОНЕНТ ЗА СПГ (виж т. 5.2 на това Правило) а 8 mm Дадената по-горе маркировка за одобряване на типа, поставена върху компонент за СПГ, показва, че този компонент е типово одобрен в Италия (Е 3) на основата на Правило 110 под номер на одобряване на типа Първите две цифри на номера на одобряването на типа показват, че одобряването е издадено на основата на изискванията на Правило 110 в неговата оригинална редакция.

39 Стр. 39 Приложение 2В СЪОБЩЕНИЕ (Максимален формат: А4 ( mm)) Е (1) издадено от: Наименование на административния орган относно: ( 2 ) ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ, РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕ, ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕ, ОТНЕМАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ, ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО на тип компонент за СПГ на основата на Правило 110 Одобряване на типа :.. Разширение на одобряване на типа : 1. Компонент за СПГ Резервоар(-и) или бутилка(-и) ( 2 ) Индикатор за налягането ( 2 ) Предпазен клапан ( 2 ) Автоматичен(-ни) клапан(-и) ( 2 ) Ограничител на дебита ( 2 ) Херметичен кожух ( 2 ) Редуктор на налягането ( 2 ) Контролен(-ни) клапан(-и) ( 2 ) Предпазно устройство при свръхналягане ( 2 ) Ръчен клапан ( 2 ) Гъвкави тръбопроводи ( 2 ) Устройство или гнездо за пълнене ( 2 ) Газовъздушен смесител (впръсквач(-и)) ( 2 ) Ограничител на дебита ( 2 ) Газовъздушен смесител (карбуратор) ( 2 ) Модул за електронно управление ( 2 ) Датчик(-ци) за налягане и температура ( 2 ) Филтър(-и) за СПГ ( 2 ) 2. Търговско наименование или марка: 3. Наименование и адрес на производителя: ( 1 ) Отличителен номер на страната, издала/разширила/отказала/отнела одобряването на типа (виж предписанията на Правилото относно одобряването на типа). ( 2 ) Излишното се задрасква.

40 Стр Наименование и адрес на представителя на производителя, когато е приложимо. 5. Представен за одобряване на типа на: Техническа служба, отговаряща за изпитванията за одобряване на типа:. 7. Дата на протокола, издаден от тази служба:.. 8. Номер на протокола, издаден от тази служба:.. 9. Одобряването на типа е издадено/отказано/разширено/отнето ( 2 ) 10. Основания за разширението (когато е приложимо):. 11. Място:. 12. Дата: Подпис: Копия от документите, съдържащи се в досието за одобряването на типа или за разширение на одобряването на типа, могат да се получат при поискване. ( 1 ) Отличителен номер на страната, издала/разширила/отказала/отнела одобряването на типа (виж предписанията на Правилото относно одобряването на типа). ( 2 ) Излишното се задрасква.

41 Стр. 41 Приложение 2B Допълнение 1. Допълнителни сведения относно одобряването на типа на компонент за СПГ на основата на Правило Резервоар(-и) или бутилка(-и) Размери: Материал: Индикатор за налягането Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Предпазен клапан Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Автоматичен(-ни) клапан(-и) Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Ограничител на дебита Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Херметичен кожух Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Редуктор на налягането Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Контролен(-ни) или възвратен(-ни) клапан(-и) Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Предпазно устройство при свръхналягане (включвано в зависимост от температурата) Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Ръчен клапан Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Гъвкави тръбопроводи Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) ( 1 ) Излишното се задрасква. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения.

42 Стр Материал: Устройство или гнездо за пълнене Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Газовъздушен смесител (впръсквач(-и)) Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Ограничител на дебита Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Газовъздушен смесител (карбуратор) Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Модул за електронно управление (на захранването със СПГ) Основни принципи на програмата: Датчик(-ци) за налягането и температурата Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал: Филтър(-и) за СПГ Работно(-и) налягане(-ия): ( 2 ) Материал:.. ( 2 ) Посочват се допустимите отклонения.

43 Стр. 43 Приложение 2C ПРИМЕРИ НА МАРКИРОВКАТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА Образец А (виж т на това Правило) a 8 mm Дадената по-горе маркировка за одобряване на типа, поставена върху превозно средство, показва, че този тип превозно средство е одобрен в Италия (Е 3) по отношение на монтирането на уредба за СПГ за захранването на двигателя със СПГ на основата на Правило 110 под номер на одобряване на типа Първите две цифри на номера на одобряването на типа показват, че одобряването е издадено на основата на изискванията на Правило 110 в неговата оригинална редакция. Образец В (виж т на това Правило) a 8 mm

44 Стр. 44 Дадената по-горе маркировка за одобряване на типа, поставена върху превозно средство, показва, че този тип превозно средство е одобрен в Италия (Е 3) по отношение на монтирането на уредба за СПГ за захранването на двигателя със СПГ на основата на Правило 110 под номер на одобряване на типа Двете първи цифри на номерата на одобряването на типа показват, че одобряването е издадено на основата на изискванията на Правило 110 в неговата оригинална редакция и на Правило 83, изменено със серията поправки 04.

45 Стр. 45 Приложение 2D СЪОБЩЕНИЕ (Максимален формат: А4 ( mm)) Е ( 1 ) издадено от: Наименование на административния орган относно: ( 2 ) ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ, РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕ, ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕ, ОТНЕМАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕ, ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО на тип превозно средство по отношение на монтиранетона уредба за СПГ на основата на Правило 110 Одобряване на типа :.. Разширение на одобряване на типа : 1. Производствена или търговска марка на превозното средство:.. 2. Тип на превозното средство: 3. Категория на превозното средство:. 4. Наименование и адрес на производителя: 5. Наименование и адрес на представителя на производителя, когато е приложимо:. 6. Описание на превозното средство, чертеж и т.н. (да се уточни) 7. Резултати от изпитването 8. Превозното средство е представено за одобряване на типа на: Техническа служба, отговаряща за изпитванията за одобряване на типа:. 10. Дата на протокола, издаден от тази служба: Уредба за СПГ ( 1 ) Отличителен номер на страната, издала/разширила/отказала/отнела одобряването на типа (виж предписанията на Правилото относно одобряването на типа). ( 2 ) Излишното се задрасква.

46 Стр Търговско наименование или марка на компонентите и номера на одобряванията на типа: Резервоар(-и) или бутилка(-и): Други (виж т. 2.2 на това Правило): 12. Номер на протокола, издаден от тази служба: Одобряването на типа е издадено/отказано/разширено/отнето ( 2 ) 14. Основания за разширението (когато е приложимо):. 15. Място:. 16. Дата: Подпис: Копия от документите, съдържащи се в досието за одобряването на типа, могат да се получат при поискване. Чертежи, схеми и планове на компонентите за СПГ и монтирането им, доколкото те имат съществено значение за целите на това Правило. Чертежи на отделни компоненти от оборудването и тяхното разположение върху превозното средство. ( 2 ) Излишното се задрасква.

47 Стр. 47 Приложение 3 ГАЗОВИ БУТИЛКИ БУТИЛКИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ, ИЗПОЛЗВАН КАТО ГОРИВО ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Това приложение определя минималните изисквания към леките презареждащи се бутилки за газ с вместимост на вода по-голяма от 20 l, но не по-голяма от l. Тези бутилки са конструирани само за съхраняване на сгъстен природен газ под високо налягане, използван като гориво в моторните превозни средства. Бутилките могат да се произвеждат от всякакъв вид стомана, алуминий или неметален материал, с произволна конструкция или метод за производство, подходящи за определените условия на използване. Това приложение не се отнася за метални съдове или бутилки от неръждаема стомана, или заварени такива. Обхванатите от това приложение бутилки са от клас 0, както е посочено в т. 2 на това Правило, и се означават по следния начин: CNG-1: CNG -2: CNG -3: CNG -4: метален резервоар; вътрешна метална обвивка, усилена с непрекъсната нишка, пропита със смола (намотана върху цилиндричната част); метална обвивка, усилена с непрекъсната нишка, пропита със смола (намотана върху цялата обвивка); непрекъсната нишка, пропита със смола, с неметална обвивка (изцяло от полимерни материали). Условията на използване, на които бутилките ще бъдат подложени, са описани в т. 4. Това приложение се базира на работно налягане 20 MPa при 15 С на природния газ, използван като гориво, с максмално налягане при пълнене 26 MPa. Могат да се използват и други работни налягания като налягането се умножи с подходящ коефициент. Например, в случая на уредба с работно налягане 25 MPa, наляганията трябва да се умножат с 1,25. Експлоатационният срок на бутилките трябва да се определи от производителя и може да се изменя в зависимост от приложението им. Пресмятането на експлоатационния срок на бутилката се базира на пълнения годишно и не по-малко от пълнения. Максималният експлоатационен срок трябва да е 20 години. При металните бутилки и бутилките с метална обвивка срокът на бутилката се пресмята въз основа на скоростта на нарастване на пукнатините от умора на материала. За проверка за отсъствие на дефекти с размер по-голям от максимално разрешения е необходимо извършването на ултразвуков или друг еквивалентен контрол на всяка бутилка или обвивка. Този подход позволява да се оптимизира конструкцията и производството на леките бутилки за превозните средства, използващи природен газ като гориво. При всички бутилки от полимерни материали с неметална обвивка, която не е подложена на натоварване, срокът на бутилката се определя чрез подходящи методи на конструиране, изпитвания за проверка на качеството на конструкцията и контрол в производството.

48 Стр ПОЗОВАВАНЕ Следните стандарти съдържат предписания, които чрез направеното позоваване на тях стават предписания на това приложение (засега няма еквивалентни предписания на Европейския съюз). Стандарти на ASTM ( 1 ) ASTM B ASTM B ASTM D ASTM D ASTM D ASTM D ASTM D ASTM D ASTM E ASTM E ASTM G53-93 Метод за изпитване чрез солена мъгла. Изпитване с живачен нитрат за мед и медни сплави Изпитване на огъване на органични покрития Ефект на битова химия върху чисти и оцветени органични покрития Изпитвателен метод за очевидна интерламинарна якост на срязване на композитни материали с паралелни нишки по метода на късата греда Изпитвателен метод за устойчивост на органичните покрития към ефекта на бърза деформация (сблъсък) Устойчиност на начупване на покритията Метод за изпитване на термопласти при термичен анализ Стандартен метод за изпитване, за измерване на темпа на нарастване на пукнатините от умора на материала Изпитвателен метод за J IC определяне на якостта на счупване Стандартна процедура за излагане на неметални материали на действието на светлинни и водни апарати (флуоресцентен тип UV кондензация) Стандарти на BSI ( 2 ) BS 5045 Част 1 (1982 г.) Газови бутилки за транспортни средства показатели за безшевни стоманени газови бутилки, с воден капацитет над 0,5 литра BS Изпитване на механична якост. Част 1 Метод за определяне на K IC, критични COD и J стойности за метални материали. BS PD Насоки и методи за оценка на А приемливост на повреди на заварени структури; метални материали ( 1 ) American Society for Testing and Materials (Американска общност за изпитвания и материали) ( 2 ) British Standard Institution (Британски интститут за стандартизация)

49 Стр. 49 Стандарти на ISO ( 3 ) ISO ISO Стомана изпитване на удар (V-прорез) Пластмаси Термопласти Определяне на температурата на омекване ISO Пластмаси Определяне на тензометричните характеристики - Част 1: Общи принципи БДС EN ISO 642 Стомана. Изпитване на прокаляемост чрез челно закаляване (Изпитване по Jominy) ISO ISO БДС EN ISO 4624 ISO ISO ISO БДС ISO 7225 БДС ISO 7866 Бои и лакове Определяне дебелината на слоя Стъклопласти Определяне на тензометричните характеристики Бои и лакове. Изпитване на опън за определяне на адхезията Метали Тензометрично изпитване Метали Изпитване на твърдост Метод на Бринел Метали Изпитване на твърдост Метод на Роквел (скали A-B-C-D- E-F-G-H-K) Предупредителни етикети за газови бутилки Бутилки за газ. Безшевни бутилки за газ от алуминиева сплав за многократно пълнене. Проектиране, изработване и изпитване ISO 9001:1994 Осигуряване на качеството при конструиране/разработване. Производство, монтаж и обслужване. ISO 9002:1994 Осигуряване на качеството при конструиране/разработване. Производство и обслужване. БДС EN ISO Метали Определяне на якостта на разрушаване при равнинна деформация ISO/IEC Guide Общи изисквания за техническа компетентност на изпитвателните лаборатории ISO/IEC Guide Насоки за определяне на трети лица за гъвкави системи за качество БДС ISO 9809 Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за газ за многократно пълнене. Проектиране, производство и изпитване Част 1: охладени и темперирани газови бутилки с якост на опън < 1100 MPa ( 3 ) International Organization for Standardization (Международна организация за стандартизация)

50 Стр. 50 Стандарти на NACE ( 4 ) NACE TM Лабораторно изпитване на метали за устойчивост на сярно напукване в H 2 S среда 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ За целите на това приложение се използват следните определения: 3.1. (свободна) 3.2. самонапрягане е процесът на прилагане на налягане, използван при производството на бутилките от полимерни материали с метални обвивки, който се състои в довеждането на обвивката до нейната граница на еластичност така, че да се получи остатъчна пластична деформация. Това предизвиква напрежения на натиск в обвивката и напрежение на опън в нишките при отсъствието на вътрешно налягане; 3.3. налягане на самонапрягане е налягането във вътрешността на намотаната с нишки бутилка, при което се установява изискваното разпределение на напреженията между обвивката и намотката; 3.4. партида бутилки от композитни материали е партидата, съставена от група бутилки, произведени една след друга от окачествени обвивки с едни и същи размери, конструкция, определени материали и производствени методи; 3.5. партида метални бутилки и обвивки е партидата, съставена от група метални бутилки или обвивки, произведени една след друга, с едни и същи номинален диаметър, дебелина на стените, конструкция, определени материали, производствени методи, оборудване за производство и термична обработка, както и едни и същи условия по отношение на продължителност, температура и състав на атмосферата при термичната обработка; 3.6. партида неметални обвивки е партидата, съставена от група неметални обвивки, произведени една след друга, с едни и същи номинален диаметър, дебелина на стените, конструкция, определени материали и производствени методи; 3.7. граница на партида: една партида трябва да е съставена във всички случаи от не повече от 200 произведени бутилки или обвивки (от този брой са изключени бутилките и обвивките за разрушителни изпитвания) или не повече от броя бутилки, произведени в рамките на една производствена серия, като се приема по-голямото число; 3.8. бутилка от композитни материали е бутилката, съставена от непрекъсната оплетка, пропита със смола, намотана около една метална или неметална обвивка. Бутилките от композитни материали с неметални обвивки се наричат също изцяло композитни бутилки контролиран опън при намотаването е процесът, използван при производството на напрегнати бутилки от композитни материали с метални обвивки, при който напреженията на натиск в обвивката и напреженията на опън в намотката при отсъствието на вътрешно налягане се получават при намотаването на усилващите нишки с повишено опъване; ( 4 ) National Association of Corrosion Engineers (Национална организацияна инженерите изследващи корозията)

51 Стр налягане на пълнене е налягането на газа в бутилката непосредствено след напълването й; произведени бутилки са завършените и произведени за използване бутилки, представителни за нормалното производство, с нанесена маркировка за идентификация и с външното покритие, включващо вградената система за изолация, определена от производителя, но без невградената система за изолация или защита; цяла усилваща намотка е външната намотка, съставена от усилваща нишка, намотана по обиколката и по направление на оста на бутилката; температура на газа е температурата на газа в бутилката; усилваща намотка върху цилиндричната част е външната намотка, съставена от усилваща нишка, намотана предимно по обиколката на цилиндричната част на обвивката така, че намотката не поема никакво значително усилие по направление на надлъжната ос на бутилката; обвивка е съдът, използван като херметична вътрешна обвивка на газа, около която са намотани усилващите нишки така, че да се получи необходимата якост. Тук са описани два типа обвивки: метални обвивки, конструирани да поемат усилията заедно с усилването, и неметални обвивки, които не поемат никакво усилие; производител е лицето или организацията, отговарящи за конструкцията, производството и изпитванията на бутилките; максимално развивано налягане е установеното налягане, което се получава, когато в бутилка, напълнена при работното налягане, газът достигне максималната работна температура; намотка е системата за усилване, съставена от нишки и смола, нанесени около обвивката; предварително напрягане е процесът на използване на самонапрягане или на контролиран опън при намотаването; експлоатационен срок е времето, в години, в продължение на което бутилките могат да се използват безопасно при нормални условия на експлоатация; установено налягане е налягането на газа, когато се достигне определена температура; установена температура е температурата на еднородния газ след изчезването на всяко колебание на температурата, причинено от пълненето; изпитвателно налягане е налягането, на което се подлага бутилката при хидростатичното изпитване; работно налягане: е установеното налягане от 20 МРа при установена температура 15 С.

52 Стр УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ 4.1. Общи положения Стандартизирани условия на използване: стандартизираните условия на използване, установени в този раздел, служат като основа при конструирането, производството, контрола, изпитванията и одобряването на типа на бутилките, предназначени за постоянно закрепване върху превозните средства и за съхраняването при стайна температура на природния газ, използван като гориво в превозните средства Използване на бутилките: условията на използване са съставени също, за да предоставят информация за начина, по който бутилките, произведени според това Правило, могат да се използват безопасно, на: а) производителите на бутилките; b) собствениците на бутилките; с) конструкторите или поддоставчиците, отговарящи за монтирането на бутилките; d) конструкторите или собствениците на оборудването, използвано за зареждане на бутилките върху превозните средства; е) доставчиците на природен газ; f) административните органи, определящи правилата за използване на бутилките Експлоатационен срок: експлоатационният срок, през който бутилките могат да се използват безопасно трябва да се определи от конструктора на бутилката на базата на посочените тук условия на използване. Максималният експлоатационен срок трябва да е 20 години Периодично окачествяване: препоръките за периодичното окачествяване чрез визуален контрол или изпитване по време на експлоатационния срок трябва да се предоставят от производителя на бутилката в зависимост от използването им в условията за използване, определени в това приложение. Всяка бутилка трябва да се подложи на визуален контрол на всеки 36 месеца и при всяко ново монтиране, за да се провери наличието на повреди или разрушаване, включително и на опорите. Визуалният контрол трябва да се извършва в съответствие със спесификациите на производителя от компетентен орган, одобрен или признат от административната власт. Бутилките, които нямат табелка със задължителните данни или чиито задължителни данни са нечетливи поради някаква причина, трябва да се изтеглят от използване. Ако бутилката може да се идентифицира по някакъв начин от производителя или по нейния сериен номер, една нова табелка може да замени старата и бутилката да остане в експлоатация Бутилки, претърпели катастрофа: бутилките, претърпели катастрофа на превозните средства, трябва да се подложат на нов контрол от организацията, упълномощена от производителя, освен ако няма друго разпореждане на административната власт. Бутилка, която не е получила никаква повреда при катастрофата, може да се върне в експлоатация; в

53 Стр. 53 противен случай бутилката трябва да се изпрати на производителя, за да се подложи на изследване Бутилки, претърпели пожар: бутилките, претърпели пожар, трябва да се подложат на нов контрол от организацията, упълномощена от производителя, или да се бракуват и изтеглят от експлоатация Максимални налягания Налягането в бутилката трябва да се ограничава до: а) установено налягане 20 МРа при установена температура 15 С; b) 26 МРа непосредствено след пълненето, независимо от температурата; с) максималното развивано налягане трябва да е не по-високо от 26 МРа. Следователно в местата, в които околната температура надвишава 30 С през 10 % от дните в годината, налягането на пълнене трябва да е такова, че установеното налягане да не надвишава 26 МРа при 65 С (т.е. установеното налягане трябва да се ограничи до 18 МРа при минус 40 С) Максимален брой на циклите на пълнене Бутилките се конструират така, че да се пълнят с установено налягане 20 МРа при установена температура на газа 15 С до пъти годишно през целия им експлоатационен срок Диапазон на температурите Установена температура на газа Установената температура на газа в бутилките може да варира от минус 40 С до 65 С Температури на бутилките Температурата на материалите, от които е изработена бутилката, може да варират от минус 40 С до 82 С. Възможно е да има температура по-висока от 65 С в определени места или за кратко време, като при това температурата на газа в бутилката никога не надвишава 65 С, освен при условията, определени в т Преходни температури Температурите на газа, развивани при пълненето и изпразването, могат да варират извън границите, определени в т Състав на газа

54 Стр. 54 Към газа не трябва да се прибавят умишлено метанол и/или гликол. Бутилките трябва да са конструирани така, че да могат да се пълнят с природен газ, отговарящ на едно от следните три условия: а) SAE J1616 b) сух газ Обикновено водните пари трябва да са не повече от 32 mg/m 3 с температура на оросяване минус 9 С при налягане 20 МРа. Няма ограничения за компонентите на сухите газове, освен за: - сероводород и други разтворими сулфиди. 23 mg/m 3 - кислород. 1 % обемен Водородът трябва да се ограничи до 2 % обемни, ако якостта на опън на стоманата за производството на бутилките е по-голяма от 950 МРа. с) влажен газ Всеки газ, чието съдържание на водни пари е по-голямо от посоченото в b), има ограничения за следните компоненти: - сероводород и други разтворими сулфиди. 23 mg/m 3 - кислород. 1 % обемен - въглероден диоксид.. 4 % обемни - водород 0,1 % обемни Във влажните газове е необходимо да има поне 1 mg компресорно масло на 1 kg газ, за да се осигури защитата на металните бутилки и обвивки Външни повърхности Бутилките не са конструирани за непрекъснато подлагане на механични и химични атаки, например, изтичания от товар, транспортиран от превозното средство, или силно износване в резултат на пътните условия, и трябва да отговарят на признатите норми за монтиране. Все пак външните повърхности на бутилките могат да бъдат изложени поради непредпазливост на въздействието на: а) вода, при редуващо се потапяне или напръскване при движение по пътя; b) сол, ако превозното средство се движи в близост до океан или солта се използва като средство за размразяване; с) ултравиолетови лъчения, съдържащи се в слънчевите лъчи; d) удари от камъчета; е) разтворители, киселини и основи, торове; f) течности за превозни средства, включително бензин, хидравлични течности, гликол и машинно масло.

55 Стр Просмукване или пропуски на газ Бутилките могат да се съхраняват в затворени пространства през дълги периоди от време. Просмукването на газ през стените на бутилката или пропуските през съединенията и обвивката трябва да се вземат пред вид при конструирането. 5. ОДОБРЯВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА 5.1. Общи положения Следната информация трябва да се предостави от конструктора на бутилката и да се приложи към заявлението за одобряване до компетентния орган: а) декларация за използване (т. 5.2); b) данни за конструкцията (т. 5.3); с) данни за производството (т. 5.4); d) система по качеството (т. 5.5); е) якост на разрушаване и размер на дефектите при безразрушителния контрол (т. 5.6); f) досие на спецификацията (т. 5.7); g) допълнителни данни (т. 5.8). За бутилките, конструирани в съответствие с БДС ISO 9809, не е необходимо да се предоставя отчетът за анализ на напреженията, определен в т , или информацията от т Декларация за използване Целта на тази декларация за използване е не само да служи като ръководство на ползователите и на монтажниците на бутилките, но също и да информира компетентния орган или неговия упълномощен представител. Тази декларация съдържа: а) декларация, посочваща, че конструкцията на бутилката е подходяща за използването на тази бутилка в условията на използване, определени в т. 4, през експлоатационния срок на бутилката; b) експлоатационен срок; с) минимални изисквания към изпитванията или проверките в експлоатация) d) необходими устройства за защита срещу свръхналягания и/или устройства за изолиране; е) методи за поддържане, защитни покрития и т.н., които са необходими, но не се предоставят;

56 Стр. 56 f) описание на конструкцията на бутилката; g) всяка друга информация, необходима за осигуряване на безопасното използване и контрол на бутилката Данни за конструкцията Чертежи Чертежите трябва да съдържат като минимум: а) наименование, номер за позоваване, дата на издаване и номера на корекциите с датите на извършването им, когато е приложимо; b) позоваване на това Правило и на типа на бутилката; с) всички размери с допустимите отклонения, включително подробности за обвивките, техните минимални дебелини, както и за отворите; d) маса с допустимите отклонения; е) спецификации на материалите, минимални стойности или допустим интервал за механическите и техническите характеристики, и диапазон на определената твърдост за металните бутилки или обвивки; f) други данни, като диапазон на налягането на самонапрягане, минимално изпитвателно налягане, подробности относно системата за защита срещу пожар и външното защитно покритие Отчет за анализ на напреженията Трябва да се предостави анализ на напреженията по метода на крайните елементи или по някакъв друг метод. В отчета трябва да се включи таблица, обобщаваща пресметнатите напрежения Данни от изпитването на материалите Трябва да се предостави подробно описание на използваните в конструкцията материали и допустимите отклонения в техните характеристики. Трябва да се представят също резултатите от изпитванията за определяне на механическите характеристики и за определяне на пригодността на материалите за използване в условията, посочени в т Данни от изпитванията за окачествяване на конструкцията Материалите, конструкцията, производството и проверката на бутилката трябва да са подходящи за предвиденото използване, като отговарят на изискванията на изпитванията, определени за конструкцията на съответната бутилка, когато тя се подложи на изпитване по методите за изпитване, описани в допълнение А към това приложение.

57 Стр. 57 Данните от изпитването трябва също да съдържат размерите, дебелините на стените и масата на всяка изпитана бутилка Защита срещу пожар Трябва да е определено разположението на предпазните устройства при свръхналягане, които защитават бутилката от внезапно разрушаване, когато тя е подложена на условията, определени в т. А.15. Резултатите от изпитването трябва да доказват ефективността на определената система за защита срещу пожар Закрепване на бутилките В съответствие с т трябва да се предоставят подробни сведения за закрепването на бутилките или изисквания към тяхното закрепване Данни за производството Трябва да се предоставят подробни сведения относно всички производствени процеси, безразрушителни проверки, изпитвания на продукцията и изпитвания на партидите. Трябва да се определят допустимите отклонения във всички производствени процеси като термична обработка и пресоване, състава на смолата, опъването и скоростта на намотаване на нишката, продължителността и температурите на нагряването и процедурите по самонапрягането. Трябва също да се определят също повърхностната обработка, подробности за намотката, критериите за приемане при ултразвуковия контрол (или друг еквивалентен контрол) и максималния размер на партидата за изпитванията по партиди (свободна) 5.6. Якост на разрушаване и размер на дефектите при безразрушителния контрол Якост на разрушаване Производителят трябва да демонстрира загубите преди разрушаването на бутилката, както е описано в т Размер на дефектите при безразрушителния контрол Като използва подхода, описан в т , производителят трябва да установи максималния размер на дефектите, констатирани при безразрушителния контрол, който ще предотврати всяка повреда на бутилката от умора през експлоатационния й срок или разрушаване на бутилката Досие на спецификацията В досие на спецификацията за конструкцията на всяка бутилка трябва да се съберат резюмета на документите, изисквани в т Трябва да се посочат наименованието, номерът за позоваване, броят на корекциите и датите на първото издание и на корекциите на всеки документ. Всички документи трябва да са подписани или визирани от този, който ги издава. На всеки лист от спецификацията трябва да се присвои номер и да се нанесе номера на корекцията, когато е приложимо. Тази информация може да се използва за обозначаване на конструкцията на бутилката. Листовете от спецификацията трябва също да

58 Стр. 58 носят подписа на инженера, отговарящ за конструкцията. На всеки лист от спецификацията трябва да се предвиди място за поставянето на печат, който показва, че конструкцията е регистрирана Допълнителни данни Когато е приложимо, трябва да се предоставят допълнителни данни относно приложението, като история на използването на използвания материал или на използването на отделната бутилка Одобряване и сертификация Контрол и изпитване Оценката на съответствието трябва да се извърши съгласно предписанията на т. 9 на това Правило. За да се осигури, че бутилките съответстват на това международно Правило, те трябва да се подложат на контрол от компетентен орган в съответствие с т и Сертификат за изпитването Ако резултатите от изпитванията, извършени върху прототипа в съответствие с т. 6.13, са задоволителни, компетентният орган трябва да издаде сертификат от изпитването. В допълнение D на това приложение е даден пример на сертификат от изпитването Сертификат за приемане на партида Компетентният орган трябва да подготви сертификат за приемане като дадения в допълнение D на това приложение. 6. ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ВСИЧКИ ТИПОВЕ БУТИЛКИ 6.1. Общи положения Следващите изисквания се прилагат като правило към типовете бутилки, определени в т. 7 до 10. Конструкцията на бутилките трябва да отговаря по отношение на всички присъщи аспекти, за да се осигури, че всяка бутилка, произведена според тази конструкция, може да се използва през определения експлоатационен срок. Стоманените бутилки от тип CNG-1, конструирани в съответствие със стандарта БДС ISO 9809 и отговарящи на всички негови изисквания, трябва да отговарят само на изискванията, определени в т и 6.9 до Конструкция Това Правило не дава нито указания за конструиране, нито посочва допустими напрежения или деформации. Все пак е необходимо да се демонстрира способността на бутилките да преминат ус ешно изпитванията относно материалите, окачествяването на конструкцията, изпитванията на продукцията и изпитванията на партидите, предписани от това Правило. Всяка конструкция трябва да гарантира тип на неизправност "пропуски преди разрушаване" в резултат на възможното влошаване на частите, подложени на налягане по време на нормалното използване. Ако има пропуски от металните бутилки или металните

59 Стр. 59 обвивки, тези пропуски се дължат единствено на развитието на пукнатина от умора на материала Материали Използваните материали трябва да съответстват на условията, определени в т. 4. Конструкцията не трябва да допуска контакт между несъвместими материали. Изпитванията на материалите за окачествяване на конструкцията са обобщени в таблица Стомана Състав Стоманите трябва да са успокоени с помощта на алуминий и/или силиций и произведени в по-голямата част по метод, осигуряващ дребнозърнеста структура. Химическият състав на всички стомани трябва да се обяви и да се определи минимално от: а) съдържанието на въглерод, магнезий, алуминий и силиций във всички случаи; b) съдържанието на никел, хром, молибден, бор и ванадий и на всеки друг елемент в сплавта, добавен преднамерено. При анализа на отливката не трябва да се надвишават следните граници: Якост на опън < 950 МРа 950 МРа Сяра 0,020 % 0,010 % Фосфор 0,020 % 0,020 % Сяра и фосфор 0,030 % 0,025 % При използването на стомана, съдържаща въглерод и бор, трябва да се извърши изпитване на твърдост върху първия и последния блок или лист от всяка плавка стомана в съответствие с БДС EN ISO 642. Измерената твърдост на разстояние 7,9 mm от закаления край трябва да е HRC (твърдост по Роквел) или HV (твърдост по Викерс) и да има сертификат от производителя на материала Показатели при опън Механическите показатели на стоманата на произведената бутилка или обвивка трябва да се определят в съответствие на т. А.1 от допълнение А. Относителното удължение на стоманата трябва да е не по-малко от 14 % Показатели за якост на удар Показателите за якост на удар на стоманата на произведените бутилки или обвивки трябва да се определят в съответствие на т. А.1 от допълнение А. Стойностите за поглъщаната енергия при изпитването на огъване при удар трябва да са не по-малки от посочените в таблица 6.2 на това приложение..

60 Стр Устойчивост на сярно напукване под налягане Ако горната допустима стойност за твърдостта на стоманата надвишава 240 НВ (твърдост по Бринел), стоманата на произведената бутилка трябва да се подложи на изпитване в съответствие с т. А.3 от допълнение А и да отговори на изискванията на тази точка Алуминий Състав Алуминиевите сплави трябва да се определят съгласно практиката на Aluminium Association (Асосиация за алуминий) за дадена система сплави. Максималното съдържание на замърсителите олово и бисмут трябва да не надвишава 0,003 % при всички алуминиеви сплави Изпитвания на корозия Алуминиевите сплави трябва да отговарят на изискванията при изпитванията на корозия, извършени в съответствие с т. А.4 на допълнение А Напукване под товар Алуминиевите сплави трябва да отговарят на изискванията при изпитванията на напукване под товар, извършени в съответствие с т. А.5 на допълнение А Показатели при опън Механическите показатели на алуминиевите сплави на произведените бутилки трябва да се определят в съответствие на т. А.1 от допълнение А. Относителното удължение на алуминия трябва да е не по-малко от 12 % Смоли Общи положения Използваният за пропиване материал може да е термореактивна или термопластична смола. Примери за подходящо свързващо вещество са епоксидната смола, модифицираната епоксидна смола, термореактивните пластмаси полиестер и винилестер, термопластичните пластмаси полиетилен и полиамид Якост на срязване Смолите трябва да се подложат на изпитване съгласно т. А.26 от допълнение А и да отговарят на изискванията в тази точка Температура на полимеризиране Температурата на полимеризиране на смолата трябва да се определи в съответствие с ASTM D Нишки

61 Стр. 61 Нишковидните материали, усилващи конструкцията, трябва да са стъклено влакно, арамидно влакно и въглеродно влакно. При използването като усилващ нишковиден материал на стъклено влакно конструкцията трябва да включва средства за избягване на галваничната корозия на металните части на бутилката. Производителят трябва да съхранява досие с публикуваните спецификации на композитните материали, препоръките на производителя на материала относно съхраняването, условията и продължителността на съхраняване, както и сертификатите на производителя на материала, посочващи, че всяка пратка съответства на въпросните изисквания на спецификацията. Производителят на влакна трябва да удостовери, че свойствата на влакната съответстват на спецификациите на производителя за продукта Пластмасови обвивки Видимата граница на елестичност и удължаването при разрушаване трябва да се определят съгласно т. А.22 от допълнение А. Изпитванията трябва да покажат, че пластичните свойства на пластмасовата обвивка при температури по-ниски или равни на минус 50 С съответстват на определените от производителя стойности. Полимерният материал трябва да е подходящ за условията на използване, определени в т. 4 на това приложение. Съгласно метода, описан в т. А.23 от допълнение А, температурата на омекване трябва да е не пониска от 90 С и температурата на топене да е не по-ниска от 100 С Изпитвателно налягане Използваното при производството минимално изпитвателно налягане трябва да е 30 МРа Налягания на разрушаване и отношения на напреженията във влакната За всички типове бутилки минималното действително налягане на разрушаване трябва да е не по-малко от стойностите, посочени в таблица 6.3 на това приложение. При конструкциите от типове CNG-2, CNG-3 и CNG-4 композитната намотка трябва да е конструирана така, че да се получи голяма надеждност при постоянно и циклично натоварване. Тази надеждност трябва да се осъществи чрез получаването на отношения на напреженията в нишковидния композитен материал, служещ за усилване на конструкцията, равни или по-големи от дадените в таблица 6.3 на това приложение. Отношението на напреженията е определено като напрежението в нишката при определеното минимално налягане на разрушаване на бутилката, разделено на напрежението в нишката при работното налягане. Отношението на разрушаване е определено като действителното налягане на разрушаване на бутилката разделено на работното налягане. За конструкциите от типа CNG-4 отношението на напреженията е равно на отношението на разрушаване. За конструкциите от типове CNG-2 и CNG-3 (с метална обвивка и композитна оплетка) пресмятанията на отношенията на напреженията трябва да включват: а) метод за анализ, приложим към материали с нелинейни характеристики (специална компютърна програма или програма за анализ по метода на крайните елементи); b) диаграмата напрежение удължeние в еластичната и пластичната области трябва да е позната и моделирана правилно; с) механичните характеристики на композитните материали трябва да са моделирани правилно;

62 Стр. 62 d) пресмятанията трябва да се извършват при налягането на самонапрягане, при нулево налягане, при работното налягане и при минималното налягане на разрушаване; е) при анализа трябва да се вземат предвид предварителните напрежения в резултат от опъна при намотаването; f) минималното налягане на разрушаване трябва да се избере така, че отношението на пресметнатото напрежение при минималното налягане на разрушаване към пресметнатото напрежение при работното налягане да съответства на изискванията към отношението на напреженията за използваната нишка; g) при анализа на бутилки с хибриден влакнест усилващ материал (два или повече типа влакно) трябва да се вземе пред вид разпределението на усилията между различните влакна на базата на различните модули на еластичност на влакната. Изискванията към отношението на напреженията за всеки тип влакно трябва да съответстват на стойностите, дадени в таблица 6.3 на това приложение. Проверката на отношението на напреженията може също да се извърши с помощта на тензодатчици. Един метод, който може да се използва за тази цел е описан в информативното допълнение Е Анализ на напреженията Анализ на напреженията трябва да се извършва, за да се определят минималните конструктивни дебелини на стените. При композитните конструкции този анализ трябва да включва определяне на напреженията в обвивките и влакната Анализ на пропуските преди разрушаване Бутилките от типове CNG-1, CNG-2 и CNG-3 трябва да се проверят на пропуски преди разрушаването. Изпитването на пропуски преди разрушаването трябва да се извършва в съответствие с т. А.6 от допълнение А. Не е необходимо да се проверят пропуските преди разрушаването при конструкциите на бутилки, които са издържали изпитването на якост на умора, извършено в съответствие с т. А.13 от допълнение А, в продължение на повече от цикъла на изменение на налягането. В допълнение F са описани за информация два метода за анализ на пропуските преди разрушаването Контрол и изпитване Контролът на продукцията трябва да определи програмите и процедурите относно: а) контрола, изпитванията и критериите за приемане в производството; b) периодичната проверка, изпитванията и критериите за приемане в експлоатация. Интервалът между отделните визуални проверки на външните повърхности на бутилките трябва да съотвества на т , освен ако няма друго решение на компетентния орган. Производителят трябва да определи критериите за отхвърляне при нова визуална проверка на бутилките, показали дефекти при изпитването под налягане с циклично натоварване. Допълнение G на това приложение дава указания за съдържанието на инструкциите на производителя относно поддържането, използването и проверката на бутилките Защита срещу пожар

63 Стр. 63 Всички бутилки трябва да са защитени срещу пожар посредством системи за защита срещу свръхналягания. Бутилката, материалите, които я съставят, системите за защита срещу свръхналягания и всеки добавен изолационен или защитен материал трябва да са конструирани така, че съвместно да осигуряват подходящо равнище на защита при условията на пожар от изпитването, определено в т. А.15 от допълнение А. Системите за защита срещу свръхналягания трябва да се подложат на изпитване в съответствие с т. А.24 от допълнение А Отвори Общи положения Отвори може да има само върху дъната. Осите на отворите трябва да съвпадат с надлъжната ос на бутилката. Резбите трябва да са нарязани чисто, равномерни, без прекъсвания на повърхността и калибрирани Конусни резби Отвори с конусна резба могат да се използват при всички типове бутилки. Конусните резби трябва да отговарят на национален или признат международен стандарт Правоъгълни резби Отворите с правоъгълни резби трябва да отговарят на национален или признат международен стандарт. Напрежението на срязване в резбата при изпитвателното налягане на бутилката, пресметнато с помощта на следващите формули, трябва да е не по-голямо от една четвърт от границата на якост на срязване на нарязания материал. = π 1 d A n L d + D 2n 3 b 2 T = π P 10 T S = A 2 където А е площта на срязване на вътрешната резба, в mm 2 ; n е броят на навивките на един милиметър; d е минималният външен диаметър на външната резба, в mm; D e максималният вътрешен диаметър на вътрешната резба, в mm; L е дължината на резбовото съединение, в mm; Р е хидравличното изпитвателно налягане, в МРа; b е базовият вътрешен диаметър на външната резба, в mm; Т е усилието по оста, в N; S е средната граница на якост на срязване на вътрешната резба, в МРа..

64 Стр Опори на бутилките Производителят трябва да определи начина на закрепване на бутилките при монтирането им в превозното средство. Производителят също трябва да посочи указания за монтирането на опорите, включително силата и момента на затягане, необходими за осъществяване на закрепването без това да предизвиква неприемливи напрежения в бутилките или повреда на повърхността на бутилките Външна защита от въздействието на околната среда Външната повърхност на бутилките трябва да отговаря на изискванията при изпитването в условията на околната среда от т. А.14 от допълнение А. Външната защита на бутилките може да се осигури по един от следните начини: а) заключителна обработка на повърхността, осигуряваща съответната защита (например метализация върху алуминий, анодиране); b) използване на подходящи влакна и пълнител (например въглеродна нишка в смола); с) защитно покритие (например органично покритие, боядисване), което трябва да отговаря на изискванията на т. А.9 от допълнение А. Всяко покритие, нанасяно върху бутилките, трябва да е такова, че процесът на нанасянето му да не влияе върху механичните свойства на бутилката. Покритието трябва да е направено така, че да улеснява последващата проверка в експлоатация и производителят трябва да предостави указания за третирането на покритието по време на тази проверка, за да се гарантира постоянната цялост на бутилката. Производителите трябва да знаят, че в допълнение към това приложение се съдържа изпитване за въздействието на околната среда, оценяващо дали предпазните покрития са подходящи Изпитвания за одобряване на конструкцията За одобряването на типа на всеки тип бутилка е необходимо да се докаже, че материалът, конструкцията, производството и проверката са подходящи за предвиденото използване. Това доказателство е на лице, ако са спазени съответните изисквания относно изпитванията за одобряване на материала, дадени в таблица 6.1 на това приложение, и изпитванията за одобряване на бутилката, дадени в таблица 6.4 на това приложение, като изпитванията са извършени по съответните методи за изпитване, описани в допълнение А към това приложение. Образците на бутилките или обвивките за изпитванията трябва да се изберат и изпитванията трябва да се проведат под контрола на компетентния орган. Когато на изпитване е подложен по-голям брой образци от изисквания в това приложение, всички резултати от изпитванията трябва да се документират Изпитвания на партиди Изпитванията на партидите, определени в това приложение за всеки тип бутилка трябва да се извършват върху бутилки и обвивки, избрани от всяка партида произведени бутилки или обвивки. Могат също да се използват образци свидетели, подложени на термична обработка и разглеждани като представителни за произведените бутилки или обвивки.

65 Стр. 65 Изпитванията на партидите, които се изискват за всеки тип бутилка са определени в таблица 6.5 на това приложение Контрол и изпитвания на продукцията Общи положения Контролът и изпитванията на продукцията трябва да се извършват върху комплекта от бутилки, изработени в една партида. Всяка бутилка трябва да се контролира по време и в края на производството със следните средства: а) ултразвуково сканиране (или доказано еквивалентен метод) на металните бутилки и обвивки в съответствие със стандарта BS 5045, Част 1, приложение В, или доказано еквивалентен метод, за да се потвърди, че максималният размер на дефектите е по-малък от определения размер при конструирането; b) проверка на граничните размери и на граничната маса на произведената бутилка и на всички обвивки и намотки, за да се установи дали те се включват в допустимите отклонения, определени при конструирането; с) проверка на качеството на определената повърхностна обработка с отделяне на специално внимание на дълбоките щамповки, огъванията и прегъвките в областта на гърловината или шийката на кованите или щампованите краища, или в областта на отворите; d) проверка на маркировката; е) изпитванията на твърдостта на металните бутилки и обвивки в съответствие с т. А.8 от допълнение А трябва да се извършват след окончателната термична обработка и така определените стойности трябва да се включват в допустимите отклонения, определени при конструирането; f) изпитване на хидравлично налягане в съответствие с т. А.11 от допълнение А. В таблица 6.6 на това приложение са обобщени изискванията за минималния контрол на продукцията, който трябва да се извърши върху всяка бутилка Максимален размер на дефектите За конструкциите от типов CNG-1, CNG-2 и CNG-3 трябва да се определи максималният размер на дефектите във всяка част на металната бутилка, които няма да достигнат граничен размер по време на определения екплоатационен срок. Граничният размер на дефектите се определя като максималният размер на дефекта през дебелината на стената (на бутилката или обвивката), който позволява на съхранявания газ да изтече без бутилката да се разруши. Размерите на дефектите, съответстващи на критериите за отхвърляне при ултразвуковото сканиране или при друг еквивалентен метод, трябва да са по-малки от максималните допустими размери на дефектите. За конструкциите от типове CNG-2 и CNG-3 се приема, че композитът няма да е подложен на никаква повреда в резултат на зависещи от времето причини. Допустимият размер на дефекта при безразрушителния

66 Стр. 66 контрол трябва да се определи с помощта на подходящ метод. В допълнение F на това приложение са описани два подходящи метода Неспазване на изискванията при изпитванията В случай на неспазване на изискванията при изпитванията трябва да се извършат нови изпитвания или термични обработки както следва: а) ако е доказано, че има грешка при извършването на изпитванията или измерването, трябва да се извърши ново изпитване. Ако резултатът от това изпитване е задоволителен, първото изпитване не се взима пред вид; b) ако изпитването е извършено по задоволителен начин, трябва да се определи причината за отрицателния резултат от изпитването. Ако се счете, че този отрицателен резултат се дължи на използваната термична обработка, производителят може да подложи всички бутилки от партидата на една нова термична обработка. Ако отрицателният резултат не се дължи на използваната термична обработка, всички бутилки, определени като дефектни, трябва да се отхвърлят или поправят с използване на одобрен метод. Бутилките, които не се отхвърлят, се разглеждат като една нова партида. И в двата случая новата партида трябва да се подложи отново на изпитване. Всички изпитвания на прототипа или на партидите, необходими за доказването на приемливостта на новата партида, трябва да се извършат наново. Ако едно или няколко изпитвания, дори частично, се счетат за незадоволителни, всички бутилки от партидата се отхвърлят Изменение на конструкцията Изменение на конструкцията е всяко изменение при избора на конструктивен материал или изменение на размерите, което не се обхваща от нормалните допустими производствени отклонения. Малките изменения на конструкцията трябва да могат да получат одобрение посредством една ограничена програма за изпитване. Измененията на конструкцията, определени в таблица 6.7 изискват изпитванията за одобряване на конструкцията, посочени в таблицата.

67 Стр. 67 Таблица 6.1 Изпитване за окачествяване на конструктивните материали Съответна точка от това приложение Стомана Алуминий Смоли Влакна Пластмасови обвивки Показатели при опън Устойчивост на сярно напукване под налягане Показатели за якост на удар Напукване под товар Напукване от корозия Якост на срязване Температура на преход в стъкловидно състояние Температура на омекване/топене Пропуски преди разрушаване (*) (*) Не се изисква при използването на метода за изпитване на дефектните бутилки, посочени в т. А.7 на допълнение А. Таблица 6.2 Минимални допустими стойности при изпитването за якост на удар Диаметър на бутилката D, в mm > Направление на изпитването Напречно Надлъжно Дължина на епруветката, в mm 3-5 > 5 7,5 > 7,5-10 от 3 до 5 Температура на изпитването, в С Якост при удар, в J/cm 2 - средно за 3 епруветки - на отделна епруветка

68 Стр. 68 CNG 1 Изцяло метални Налягане на разрушаване, МРа Таблица 6.3 Минимални допустими стойности на налягането на разрушаване и на отношенията на напреженията CNG 2 Намотка върху цилиндричната част Отношение на напреженията, MPa Налягане на разрушаване, МРа CNG 3 Намотка върху цялата обвивка Отношение на напреженията, MPa Налягане на разрушаване, МРа CNG 4 Изцяло от полимерни материали Отношение на напреженията, MPa Налягане на разрушаване, МРа Изцяло метални 450 Стъкло 2,75 50 ( 1 ) 3,65 70 ( 1 ) 3,65 73 Арамид 2, , ) 3,10 62 Въглерод 2, , ,35 47 Хибридна ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) Забележка 1 Минимално налягане на разрушаване. Освен това трябва да се извършат пресмятания в съответствие с т. 6.5 на това приложение, за да се докаже, че минималното отношение на напреженията съответства на изискванията. Забележка 2 Отношението на напреженията и налягането на разрушаване трябва да се пресметнат в съответствие с т. 6.5 на това приложение. Таблица 6.4 Изпитвания за одобряване на конструкцията на бутилките Изпитване и позоваване на допълнението Тип на бутилката CNG 1 CNG 2 CNG 3 CNG 4 А.12 Изпитване на разрушаване Х * Х Х Х А.13 Циклично изпитване под налягане при стайна температура Х * Х Х Х А.14 Изпитване на въздействието на киселина Х Х Х А.15 Изпитване на открит огън Х Х Х Х А.16 Изпитване на проникване Х Х Х Х А.17 Якост на бутилка с прорези Х Х Х А.18 Пълзене при високи температури Х Х Х А.19 Ускорено изпитване на разрушаване Х Х Х А.20 Изпитване на удар Х Х А.21 Изпитване на пропускливост Х А.24 Изисквания към предпазните устройства при свръхналягане Х Х Х Х А.25 Изпитване с момент към дъното Х А.27 Циклично изпитване под налягане с природен газ Х А.6 Изпитване на пропуски преди разрушаване Х Х Х А.7 Циклично изпитване под налягане при екстремни температури Х Х Х Х = Изисква се. * = Не се изисква за бутилките, конструирани в съответствие с БДС ISO 9809 (стандартът БДС ISO 9809

69 Стр. 69 предвижда тези изпитвания). Таблица 6.5 Изпитвания на партидите Изпитване и позоваване на допълнението Тип на бутилката CNG 1 CNG 2 CNG 3 CNG 4 А.12 Изпитване на разрушаване Х Х Х Х А.13 Циклично изпитване под налягане при стайна температура Х Х Х Х А.1 Изпитване на опън Х Х Х А.2 Изпитване на удар (стомана) Х Х Х А.9.2 Изпитване на покритието * Х Х Х Х Х = Изисква се. * = Освен когато не се използва предпазно покритие. = Изпитва се обвивката. Таблица 6.6 Изпитвания към контрола на продукцията Изпитвания към контрола Тип на бутилката CNG 1 CNG 2 CNG 3 CNG 4 Гранични размери Х Х Х Х Качество на повърхността Х Х Х Х Дефекти (ултразвуков контрол или еквивалентен) Х Х Х Твърдост на металните бутилки и металните обвивки Х Х Х Изпитване на хидравлично налягане Х Х Х Х Изпитване на пропуски Х Маркировка Х Х Х Х Х = Изисква се.

70 Стр. 70 Таблица 6.7 Изменение на конструкцията Изменение на конструкцията Изпитване на разрушаване А.12 Циклене при стайна температура А.13 Изпитване на киселина А.14 Изпитване на открит огън А.15 Тип на изпитването Якост с Проникване прорези А.17 А.16 Ускорено разрушаване А.19 Пълзене при високи температури А.18 Изпитване на удар А.20 Момент към дъното А.25 Пропускливост А.21 Циклене със СПГ А.27 Производител на влакното Х Х Х * X Метална бутилка или обвивка X X X * X X * X X * Пластмасова обвивка X X X Влакно X X X X X X X X Смола X X X X Изменение на диаметъра 20 % X X Изменение на диаметъра > 20 % X X X X * X Изменение на дължината 50 % X X Изменение на дължината > 50 % X X X Изменение на работното налягане 20 X X Форма на дъното X X X Големина на отвора X X Измение на покритието X Конструкция на дъното X Изменение на производствения процес X X Предпазна система срещу свръхналягане X Х = Изисква се. * = Изпитването не се изисква при металните конструкции (CNG -1). = Изпитването се изисква само при конструкции изцяло от полимерни материали (CNG 4). = Изпитването се изисква само при увеличаване на = Само в случай на изменение на дебелината, пропорционално на изменението на диаметъра и/или на налягането.. Изисквания към предпазните устройства при свръхналягане А.24 X

71 Стр МЕТАЛНИ БУТИЛКИ ОТ ТИП CNG Общи положения При конструирането трябва да се определи максималният размер на допустимия дефект, разположен на която и да е част на бутилката, който няма да се увеличи до граничния размер през времето до следващото изпитване (или през експлоатационния срок, ако не е предвидено ново изпитване) на бутилката, използвана с работното налягане. Определянето на характеристиката "пропуски преди разрушаване" трябва да се извършва в съответствие с подходящите процедури, определени в т. 6 от допълнение А. Допустимият размер на дефекта трябва да се определя в съответствие с т Бутилките, конструирани в съответствие със стандарта БДС ISO 9809 и изпълняващи всички изисквания на този стандарт, трябва да отговарят само на изискванията относно изпитването на материалите, определени в т , и на изискванията относно одобряването на конструкцията от т. 7.5, с изключение на т Анализ на напреженията Напреженията в бутилката трябва да се пресметнат при налягания 2 МРа, 20 МРа, работното налягане и конструктивното налягане на разрушаване. При пресмятанията трябва да се използват подходящи методи за анализ на основата на теорията на тънките черупки, която взима пред вид огъването извън равнината на черупката, за да се определи разпределението на напреженията при гърловината, в преходните зони и в цилиндричната част на бутилката Изисквания към производството и изпитванията на продукцията Общи положения Дъната на бутилките от алуминий не трябва да се оформят чрез щамповане. Основните дъна на стоманените бутилки, които са оформени чрез щамповане, с изключение на бутилките, конструирани в съответствие със стандарта БДС ISO 9809, трябва да се проверяват чрез ултразвуков контрол или друг еквивалентен метод. Не трябва да се добавя метал в процеса на затваряне на дъното. Всяка бутилка трябва да се подложи на контрол на дебелината на стената и на качеството на повърхността. След щамповането на дъната бутилките трябва да се подложат на термична обработка за достигане на определения при конструирането интервал на твърдост. Не се допуска локална термична обработка. Когато захващането е осигурено с помощта на пръстен в областта на гърловината или на дъното на бутилката или на скрепителни детайли, тези елементи трябва да са от материал, съвместим с материала на бутилката, които са закрепени здраво чрез метод, различен от заваряване, запояване с твърд или мек припой Безразрушителен контрол Върху всяка метална бутилка трябва да се извършат следните изпитвания: а) изпитване на твърдост в съответствие с т. А.8 от допълнение А;

72 Стр. 72 b) ултразвуков контрол в съответствие със стандарта BS 5045, част 1, приложение 1, или друг признат еквивалентен метод за безразрушителен контрол, за да се осигури, че максималният размер на дефекта, определен в съответствие с т. 6.15, няма да надвиши заложения при конструирането граничен размер Изпитване на хидраостатично налягане Всяка произведена бутилка трябва да се подложи на изпитване с хидростатично налягате в съответствие с т. А.11 от допълнение А Изпитвания на партиди бутилки Изпитванията на партидите трябва да се извършват върху произведени бутилки, представителни за нормалното производство и обозначени с маркировка. От всяка партида трябва да се изберат по случаен признак две бутилки. Ако на изпитване се подложат поголям брой бутилки, отколкото се изискват от това приложение, всички резултати трябва да се документират. Върху тези бутилки трябва да си извършат най-малко следните изпитвания: а) Изпитвания на материалите за партидата. Една бутилка или един образец свидетел, представителен за термичната обработка на произведената бутилка, трябва да се подложи на следните изпитвания: i) проверка на граничните размери спрямо заложените в конструкцията; ii) iii) iv) изпитване на опън в съответствие с т. А.1 от допълнение А и с изискванията на конструкцията; за стоманените бутилки три изпитвания на удар в съответствие с т. А.2 от допълнение А и с изискванията на т ; когато конструкцията предвижда защитно покритие, това покритие трябва да се подложи на изпитване в съответствие с т. А.9.2 от допълнение А. Всички бутилки, представени за изпитване на партидата, които не отговарят на определените изисквания, трябва да се подложат на процедурите, определени в т Когато покритието не отговаря на изискванията на т. А.9.2 от допълнение А, цялата партида трябва да се провери, за да се отстранят бутилките, показали същите дефекти. Покритието на всички дефектни бутилки може да се свали и да се постави ново. Тогава изпитването на покритието на партидата трябва да се извърши наново. b) Изпитване на разрушаване за партидата. Една бутилка трябва да се подложи на хидравлично налягане до разрушаване в съответствие с т. А.12 от допълнение А. Ако налягането на разрушаване е по-малко от минималното изчислително налягане на разрушаване, трябва да се извършат процедурите, определени в т

73 Стр. 73 с) Периодично изпитване с циклично изменение на налягането. Произведените бутилки трябва да се подложат на циклично изменение на налягането в съответствие с т. А.13 от допълнение А с периодичност на изпитванията както следва: i) една бутилка от всяка партида трябва да се подложи на циклично изменение на налягането в продължение на брой цикли, равен на пъти определения екплоатационен срок, изразен в години, но не по-малко от цикъла; ii) iii) iv) при 10 последователни производствени партиди, принадлежащи на една и съща конструктивна фамилия (т.е. сходни материали и процеси), ако нито една от бутилките, подложени на циклично изменение на налягането съгласно точка i), не даде пропуски или не се разруши в продължение на брой цикли, равен на пъти определения екплоатационен срок, изразен в години (но не по-малко от цикъла), изпитването на циклично изменение на налягането може да се извърши само върху една бутилка, избрана от всеки 5 производствени партиди; при 10 последователни производствени партиди, принадлежащи на една и съща конструктивна фамилия, ако нито една от бутилките, подложени на циклично изменение на налягането съгласно точка i), не даде пропуски или не се разруши в продължение на брой цикли, равен на пъти определения екплоатационен срок, изразен в години (но не по-малко от цикъла), изпитването на циклично изменение на налягането може да се извърши само върху една бутилка, избрана от всеки 10 производствени партиди; ако са изминали повече от 6 месеца от последната производствена партида, една бутилка от следващата производствена партида трябва да се подложи на циклично изменение на налягането, за да се запази намалената периодичност на извършването на изпитванията, определена в точки ii) или iii); v) ако една от бутилките, подложена на циклично изменение на налягането с намалената честота, определена в точки ii) или iii), не издържи изисквания брой цикли (съответно не по-малко от цикъла или цикъла), необходимо е да се възстанови определената в точка i) периодичност на изпитването чрез циклично изменение на налягането в продължение на не помалко от 10 производствени партиди, за да се възстанови намалената периодичност на изпитванията чрез циклично изменение на налягането, определена в точки ii) или iii); vi) ако една от бутилките, посочени в точки i), ii) или iii), не издържи изисквания минимален брой цикли, равен на пъти определения екплоатационен срок, изразен в години (но не по-малко от цикъла), трябва да се определи причината за дефекта и той да се отстрани по процедурите от т на това приложение. Изпитването чрез циклично изменение на налягането трябва да се извърши на три нови бутилки от тази партида. Ако една от трите допълнителни бутилки не издържи изисквания минимален брой цикли, равен на пъти определения екплоатационен срок, партидата се отхвърля.

74 Стр Изпитвания за одобряване на конструкцията на бутилките Общи положения Изпитванията за одобряване трябва да се извършват върху произведени бутилки, представителни за нормалното производство и обозначени с маркировка. Изборът, контролът и документирането на резултатите трябва да се извършва в съответствие с т Изпитване на разрушаване под хидростатично налягане Три представителни бутилки трябва да се подложат на хидростатично налягане до разрушаване в съответствие с т. А.12 от допълнение А. Наляганията на разрушаване на бутилките трябва да са по-големи от минималното налягане на разрушаване, пресметнато при анализа на напреженията в конструкцията, и да са не по-малки от 45 МРа Изпитване чрез циклично изменение на налягането при стайна температура Две произведени бутилки трябва да се подложат на циклично изменение на налягането при стайна температура в съответствие с т. А.13 от допълнение А до разрушаване, но не помалко от цикъла. Бутилките не трябва да се разрушават преди да са достигнали брой цикли, равен на определения екплоатационен срок, изразен в години, умножен по Бутилките, които са издържали брой цикли, равен на пъти определения екплоатационен срок, изразен в години, могат да получат пропуски без да се разрушат. Бутилките, които не са показали никакъв дефект в продължение на цикъла, трябва да се разрушат или чрез продължаване на цикличното изменение на налягането до разрушаване, или чрез прилагане на хидростатично налягане до разрушаване. Броят на циклите до разрушаването и мястото на началото на разрушаването трябва да се отбележат Изпитване на открит огън Изпитванията трябва да се извършат в съответствие с т. А.15 от допълнение А и да отговарят на изискванията в нея Изпитвания на проникване Изпитванията трябва да се извършат в съответствие с т. А.16 от допълнение А и да отговарят на изискванията в нея Изпитване на пропуски преди разрушаване За конструкциите бутилки, които не са преминали цикъла при изпитванията, както е посочено в т , изпитванията на пропуски преди разрушаване трябва да се извършат в съответствие с т. А.6 от допълнение А и да отговарят на изискванията в нея. 8. БУТИЛКИ ОТ ТИП CNG 2 С НАМОТКА ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНАТА ЧАСТ 8.1. Общи положения При подлагане на налягане този тип конструкция на бутилките показва поведение, при което преместванията на композитната намотка и на металната обвивка се наслагат

75 Стр. 75 линейно. Поради различията в прозводствените процеси, това приложение не дава точно определен метод за конструиране. Определянето на пропуските преди разрушаване трябва се извършва в съответствие с подходящите процедури, определени в т. А.6 от допълнение А. Размерът на допустимия дефект трябва да се определи в съответствие с т Изисквания към конструкцията Метална обвивка Металната обвивка трябва да има действително налягане на разрушаване не по-малко от 26 МРа Композитна намотка Напрежението на опън в нишките трябва да отговаря на изискванията на т Анализ на напреженията Трябва да се пресметнат напреженията в композита и обвивката след предварителното напрягане. Използваните при тези пресмятания налягания трябва да са нула, 2 МРа, 20 МРа, изпитвателното налягане и налягането на разрушаване на конструкцията. Пресмятанията трябва да използват подходящи методи за анализ, които се базират на теорията на тънките черупки, която отчита нелинейното поведение на материала на обвивката. Тези пресмятания се използват, за да се установи разпределението на напреженията при гърловината, в преходните зони и в цилиндричната част на обвивката. При конструкциите, в които предварителното напрягане се извършва посредством самонапрягане, трябва да се пресметнат границите, в рамките на които трябва да се намира налягането на самонапрягане. При конструкциите, в които предварителното напрягане се извършва посредством контролиран опън при намотаването, трябва да се пресметнат температурата, при която това се извършва, необходимият опън във всеки слой на композита и предварителното напрежение, получаващо се в обвивката Изисквания към производството Общи положения Бутилката от композит трябва да е съставена от обвивка с намотки от непрекъснати нишки. Операциите по намотаването на нишките трябва да се управлява от компютър или механично. Нишките трябва да се нанасят с контролиран опън при намотаването. След завършването на намотаването термореактивните смоли трябва да се изпекат по предварително определена и контролирана зависимост на температурата от времето Обвивка Производството на металната обвивка трябва да отговаря на изискванията, дадени в т. 7.3, относно подходящия тип производствен процес на обвивката.

76 Стр Намотаване Бутилките трябва да се произвеждат с машина за намотаване на нишки. При намотаването значимите параметри трябва да се наблюдават, за да остават в определените граници, и да се документират в досието за намотаването. Тези параметри могат да съдържат следните елементи, без да са ограничават до тях: а) тип на нишките, включително техния размер; b) метод на импрегниране; с) опън при намотаването; d) скорост на намотаването; е) брой на слоевете; f) широчина на лентата; g) тип и състав на смолата; h) температура на смолата; i) температура на обвивката Изпичане на термореактивните смоли Когато се използва термореактивна смола, тя трябва да се изпече след намотаването на нишките. По време на изпичането трябва да се документира цикълът на изпичането (т.е. зависимостта на температурата от времето) Самонапрягане Когато се използва самонапрягане, то трябва да се извърши преди изпитването на хидростатично налягане. Налягането на самонапрягане трябва да е в границите, определени в т , и производителят трябва да установи метод за контролиране на подходящото налягане Изисквания към изпитванията на продукцията Безразрушителен контрол Безразрушителният контрол трябва да се извършва в съответствие със стандарт на ISO или друг еквивалентен признат стандарт. Върху всяка метална обвивка трябва да се извършат следните изпитвания: а) изпитване на твърдост в съответствие с т. А.8 от допълнение А;

77 Стр. 77 b) ултразвуков контрол в съответствие със стандарта BS 5045, част 1, приложение В, или друг еквивалентен стандарт, за да се осигури, че максималният размер на дефекта няма да надвиши заложения при конструирането размер Изпитване на хидростатично налягане Всяка произведена бутилка трябва да се подложи на изпитване с хидростатично налягане в съответствие с т. А.11 от допълнение А. Производителят трябва да определи подходяща граница за остатъчното обемно разширение при използваното изпитвателно налягане. Това разширение във всички случаи трябва да не е по-голямо от 5 % от общото обемно разширение при изпитвателното налягане. Всички бутилки, които излизат извън определената граница за приемане, трябва да се бракуват и след това или да се разрушат, или да се използват при извършването на изпитванията на партидите Изпитвания на партидите бутилки Общи положения Изпитванията на партидите трябва да се извършват върху произведени бутилки, представителни за нормалното производство и обозначени с маркировка. От всяка партида трябва да се изберат по случаен признак две бутилки, или в зависимост от случая, една бутилка и една обвивка. Ако на изпитване се подложат по-голям брой бутилки, отколкото се изискват от това приложение, всички резултати трябва да се документират. Върху тези бутилки трябва да се извършат най-малко следващите изпитвания. Когато дефекти са открити върху намотката преди самонапрягането или изпитването на хидростатично налягане, намотката може изцяло да се свали и замени. а) Изпитвания на материалите за партидата. Една бутилка, една обвивка или един образец свидетел, представителен за термичната обработка на произведената бутилка, трябва да се подложи на следните изпитвания: i) проверка на граничните размери спрямо заложените в конструкцията; ii) iii) iv) изпитване на опън в съответствие с т. А.1 от допълнение А и с изискванията на конструкцията; за стоманените бутилки три изпитвания на удар в съответствие с т. А.2 от допълнение А и с изискванията на конструкцията; когато конструкцията предвижда защитно покритие, това покритие трябва да се подложи на изпитване в съответствие с т. А.9.2 от допълнение А и да отговаря на изискванията в него. Всички бутилки или обвивки, представени за изпитване на партидата, които не отговарят на определените изисквания, трябва да се подложат на процедурите, определени в т Когато покритието не отговаря на изискванията на т. А.9.2 от допълнение А, цялата партида трябва да се провери, за да се отстранят бутилките, показали същите дефекти. Покритието на всички дефектни бутилки може да се свали с използването на метод, който не нарушава цялостта на композитната намотка, и да се постави ново. Тогава изпитването на покритието на партидата трябва да се извърши наново.

78 Стр. 78 b) Изпитване на разрушаване на партидата. Една бутилка трябва да се подложи на изпитване в съответствие с изискванията на т. 7.4 b). с) Периодично изпитване с циклично изменение на налягането. Изпитването трябва да се извърши в съответствие с изискванията на т. 7.4 с) Изпитвания за одобряване на конструкцията на бутилките Общи положения Изпитванията за одобряване трябва да се извършват върху произведени бутилки, представителни за нормалното производство и обозначени с маркировка. Изборът, контролът и документирането на резултатите трябва да се извършва в съответствие с т Изпитване на разрушаване под хидростатично налягане а) Една обвивка трябва да се подложи на хидростатично налягане до разрушаване в съответствие с т. А.12 от допълнение А. Налягането на разрушаване трябва да е по-голямо от минималното налягане на разрушаване, определено за конструкцията на обвивката. b) Три бутилки трябва да се подложат на хидростатично налягане до разрушаване в съответствие с т. А.12 от допълнение А. Наляганията на разрушаване на бутилките трябва да са по-големи от минималното налягане на разрушаване, определено при анализа на напреженията в конструкцията съгласно таблица 6.3 на това приложение, и в никакъв случай да не са по-малки от стойността, необходима за постигането на изискванията относно отношението на напреженията, определени в т Изпитване чрез циклично изменение на налягането при стайна температура Две произведени бутилки трябва да се подложат на циклично изменение на налягането при стайна температура в съответствие с т. А.13 от допълнение А до разрушаване, но не помалко от цикъла. Бутилките не трябва да получават дефекти преди да са достигнали брой цикли, равен на определения екплоатационен срок, изразен в години, умножен по Бутилките, които са издържали брой цикли, равен на пъти определения екплоатационен срок, изразен в години, могат да получат пропуски без да се разрушат. Бутилките, които не са показали никакъв дефект в продължение на цикъла, трябва да се разрушат или чрез продължаване на цикличното изменение на налягането до разрушаване, или чрез прилагане на хидравлично налягане до разрушаване. Броят на циклите до разрушаването и мястото на началото на разрушаването трябва да се отбележат Изпитване на въздействието на киселина Една бутилка трябва да се подложи на изпитване в съответствие с т А.14 от допълнение А и трябва да отговаря на изискванията, съдържащи се в нея. Информационното допълнение Н на това приложение съдържа едно незадължителено изпитване за въздействието на околната среда.

79 Стр Изпитване на открит огън Произведените бутилки трябва да се подложат на изпитване в съответствие с т А.15 от допълнение А и трябва да отговарят на изискванията, съдържащи се в нея Изпитване на проникване Една произведена бутилка трябва да се подложи на изпитване в съответствие с т А.16 от допълнение А и трябва да отговаря на изискванията, съдържащи се в нея Изпитване на якост при прорези в композита Една произведена бутилка трябва да се подложи на изпитване в съответствие с т А.17 от допълнение А и трябва да отговаря на изискванията, съдържащи се в нея Изпитване на пълзене при висока температура При конструкциите, за които температурата на полимеризиране на смолата не надвишава с повече от 20 С максималната температура на конструктивния материал, една произведена бутилка трябва да се подложи на изпитване в съответствие с т А.18 от допълнение А и трябва да отговаря на изискванията, съдържащи се в нея Изпитване на ускорено пълзене Една произведена бутилка трябва да се подложи на изпитване в съответствие с т А.19 от допълнение А и трябва да отговаря на изискванията, съдържащи се в нея Изпитване на пропуски преди разрушаване При конструкциите, които не издържат цикла при изпитването, посочено в т , трябва да се извършат изпитвания на пропуски преди разрушаване в съответствие с т А.6 от допълнение А и трябва да отговаря на изискванията, съдържащи се в нея Циклично изпитване под налягане при екстремни температури Една произведена бутилка трябва да се подложи на изпитване в съответствие с т А.7 от допълнение А и трябва да отговаря на изискванията, съдържащи се в нея. 9. БУТИЛКИ ОТ ТИП CNG 3 С НАМОТКА ВЪРХУ ЦЯЛАТА ОБВИВКА 9.1. Общи положения При подлагане на налягане този тип бутилка показва едно поведение, при което преместванията на композитната намотка и на металната обвивка се наслагват линейно. Поради различията в прозводствените процеси, това приложение не дава точно определен метод за конструиране. Определянето на пропуските преди разрушаване трябва се извършва в съответствие с подходящите процедури, определени в т. А.6 от допълнение А. Размерът на допустимия дефект трябва да се определя в съответствие с т

80 Стр Изисквания към конструкцията Метална обвивка Напреженията на натиск в обвивката при нулево налягане и температура 15 С не трябва да предизвиква изкълчване или смачкване на обвивката Композитна намотка Напрежението на опън в нишките трябва да отговаря на изискванията на т Анализ на напреженията Трябва да се пресметнат тангенциалните и аксиалните напрежения в композита и обвивката след подлагане на налягане. Използваните при тези пресмятания налягания трябва да са нула, работното налягане, 10 % от работното налягане, изпитвателното налягане и налягането на разрушаване на конструкцията. Трябва да се пресметнат границите, в които трябва да се отчита налягането на самонапрягането. Пресмятанията трябва да използват подходящи методи за анализ, които се базират на теорията на тънките черупки, която държи сметка за нелинейното поведение на материала на обвивката. Тези пресмятания се използват, за да се установи разпределението на напреженията при гърловината, в преходните зони и в цилиндричната част на обвивката Изисквания към производството Изискванията към производството трябва да съответстват на т. 8.3, но намотаването трябва да включва и винтово намотаните нишки Изисквания към изпитванията на продукцията Изискванията към изпитванията на продукцията трябва да съответстват на изискванията на т Изпитвания на партидите бутилки Изпитванията на партидите трябва да съответстват на изискванията на т Изпитвания за одобряване на конструкцията на бутилките Изпитванията за одобряване трябва да се извършват в съответствие с изискванията на т. 8.6 и 9.6.1, освен ако разрушаването на обвивката, посочено в т. 8.6, не се изисква Изпитване на удар Една или няколко бутилки трябва да се подложат на изпитване на удар в съответствие с т. А.20 от допълнение А.

81 Стр БУТИЛКИ ОТ ТИП CNG 4 ИЗЦЯЛО КОМПОЗИТНИ Общи положения Поради различията в конструкцията на съществуващите бутилки, това приложение не дава точно определен метод за конструиране на бутилките с обвивки от полимерни материали Изисквания към конструкцията Пресмятанията на конструкцията са необходими, за да се потвърди, че конструкцията е подходяща. Напреженията на опън в нишките трябва да отговарят на изискванията на т На металните гърловини на дъната трябва да се използват конусни и правоъгълни резби в съответствие с т или Металните гърловини на дъната с резбовани отвори трябва да могат да издържат на момент от 500 Nm без да се нарушава връзката с неметалната обвивка.. Металните гърловини на дъната, свързани с неметалната обвивка, трябва да са от материал, подходящ за работните условия, определени в т. 4 на това приложение Анализ на напреженията Трябва да се пресметнат напреженията в композита и обвивката, действащи тангенциално и аксиално на бутилката. Използваните при тези пресмятания налягания трябва да са нула, работното налягане, изпитвателното налягане и налягането на разрушаване на конструкцията. При пресмятанията трябва да се използват подходящи методи за анализ, за да се определи разпределението на напреженията в цялата бутилка Изисквания към производството Изискванията към производството трябва да съответстват на т. 8.3, с изключение на това, че температурата на изпичане на термореактивните смоли трябва да е по-ниска най-малко с 10 С спрямо температурата на омекването на пластмасовата обвивка Изисквания към изпитването на продукцията Изпитване на хидростатично налягане Всяка произведена бутилка трябва да се подложи на изпитване с хидростатично налягане в съответствие с т. А.11 от допълнение А. Производителят трябва да определи подходяща граница за еластичното обемно разширение при използваното изпитвателно налягане, но еластичното обемно разширение на всяка бутилка трябва да не надвишава с повече от 10 % средната стойност за партидата. Всички бутилки, които излизат извън определената граница за отхвърляне, трябва да се бракуват и след това или да се разрушат, или да се използват при извършването на изпитванията на партидите Изпитване на пропуските на газ Всяка произведена бутилка трябва да се подложи на изпитване за пропуски в съответствие с т А.10 от допълнение А и трябва да отговаря на изискванията, съдържащи се в нея.

82 Стр Изпитвания на партидите бутилки Общи положения Изпитванията на партидите трябва да се извършват върху произведени бутилки, представителни за нормалното производство и обозначени с маркировка. От всяка партида трябва да се избере по случаен признак една бутилка. Ако на изпитване се подложат поголям брой бутилки, отколкото се изискват от това приложение, всички резултати трябва да се документират. Върху тези бутилки трябва да се извършат най-малко следващите изпитвания: а) Изпитвания на материалите за партидата Една бутилка, една обвивка или един образец свидетел, представителен за произведената бутилка, трябва да се подложи на следните изпитвания: i) проверка на граничните размери спрямо заложените в конструкцията; ii) iii) iv) изпитване на опън на пластмасовата обвивка в съответствие с т. А.22 от допълнение А и да отговори на изискванията в нея; температурата на топене на обвивката трябва да се определи в съответствие с т. А.23 от допълнение А и да отговори на изискванията на конструкцията; когато конструкцията предвижда защитно покритие, това покритие трябва да се подложи на изпитване в съответствие с т. А.9.2 от допълнение А и да отговаря на изискванията в нея. Когато покритието не отговаря на изискванията на т. А.9.2 от допълнение А, цялата партида трябва да се провери, за да се отстранят бутилките, показали същите дефекти. Покритието на всички дефектни бутилки може да се свали и да се постави ново. Тогава изпитването на покритието на партидата трябва да се извърши наново. b) Изпитване на разрушаване за партидата. Една бутилка трябва да се подложи на изпитване в съответствие с изискванията на т. 7.4 b). с) Периодично изпитване с циклично изменение на налягането. Гърловината на дъното на една бутилка трябва да се подложи на изпитване с момент от 500 Nm в съответствие с метода за изпитване, описан в т. А.25 от допълнение А. След това бутилката трябва да се подложи на циклично изменение на налягането в съответствие с процедурите, посочени в т. 7.4 с). След изпитването чрез циклично изменение на налягането бутилката трябва да се подложи на изпитване в съответствие с метода за изпитване, описан в т. А.10 от допълнение А, и да отговаря на изискванията в нея.

83 Стр Изпитвания за одобряване на конструкцията на бутилките Общи положения Изпитванията за одобряване на конструкцията на бутилките трябва да отговарят на изискванията на т. 8.6, , и от това приложение, с изключение на това, че изпитването на пропуски преди разрушаването от т не се изисква Изпитване с момент, приложен към дъното Една бутилка трябва да се подложи на изпитване в съответствие с т А.25 от допълнение А Изпитване на пропускливост Една бутилка трябва да се подложи на изпитване на пропускливост в съответствие с т А.21 от допълнение А и трябва да отговаря на изискванията, съдържащи се в нея Изпитване чрез циклично изменение на налягането с природен газ Една произведена бутилка трябва да се подложи на изпитване в съответствие с т А.27 от допълнение А и трябва да отговаря на изискванията, съдържащи се в нея. 11. МАРКИРОВКА Извършване на маркировката Върху всяка бутилка производителят трябва да нанесе постоянна, четлива маркировка с височина не по-малка от 6 mm. Маркировката трябва да се извърши с помощта на етикети, вградени в покритието от смола, етикети, закрепени с лепило, щемпеловане, предизвикващо малки напрежения и използвано върху усилените дъна на конструкциите от типове CNG 1 и CNG 2, или комбинация от тези елементи. Залепените етикети трябва да съответстват на стандарта БДС ISO 7225 или друг еквивалентен стандрат. Разрешено е използването на многократни етикети, които трябва да са разположени така, че да не се закриват от опорите за закрепване. Всяка бутилка, която отговаря на това приложение, трябва да има следната маркировка: а) Задължителна информация: i) Текст "САМО ЗА СПГ" с букви с височина не по-малка от 25 mm. ii) Текст "ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА СЛЕД ХХ/ХХХХ" с букви с височина не помалка от 25 mm, посочващ месеца и годината на изтичане на годността ( 1 ). iii) Обозначение на производителя. iv) Обозначение на бутилката (приложим номер за позоваване и уникален сериен номер на всяка бутилка). v) Работно налягане и използване. ( 1 ) Датата на изтичане на годността не трябва да надвишава определения екплоатационен срок. Датата на изтичане на годността може да се означи върху бутилката при експедирането й, ако бутилките са съхраняване на сухо място без налягане.

84 Стр. 84 vi) vii) viii) Номер на Правилото на ИКЕ, тип на бутилката и номер на одобряването на типа. Предпазни устройства и/или клапани срещу свръхналягане, които са одобрени за използване с бутилката, или средства за получаване на информация относно одобрените системи за защита срещу пожар. Когато се използват етикети, всички бутилки трябва да имат видим уникален сериен номер, щемпелован върху металната повърхност, за да има възможност за идентифициране в случай на унищожаване на етикета. b) Незадължителна информация: Върху отделен(-ни) етикет(-и) може да се означи следната незадължителна информация: 1) Диапазон на температурата на газа, например от минус 40 С до 65 С. 2) Номинална вместимост на вода на бутилката с две значещи цифри, например 120 l. 3) Дата на първото изпитване под налягане (месец и дата). Означенията трябва да се разположат в посочения ред, но тяхното конкретно положение може да се изменя в зависимост от разполагаемото място върху етикета. Следващият пример, показващ задължителната информация, е приемлив: САМО ЗА СПГ ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА СЛЕД.. /....ХХХХ Производител / Номер за позоваване / Сериен номер 20 МРа / 15 С ИКЕ R 110 CNG 2 / Номер на одобряването на типа "Да се използва само със защита срещу свръхналягане, одобрена от производителя" 12. ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЕДИРАНЕ Преди експедирането от склада на производителя вътрешността на всяка бутилка трябва да се почисти и изсуши. Бутилките, които не са затворени веднага чрез свързването им с клапан и системи за защита срещу свръхналягане, трябва да имат капачки върху всички отвори, за да се избегне проникването на влага в бутилката и да се предпазят резбите. Преди експедирането на стоманените бутилки и обвивки в тях трябва да се изпари един забавител на корозията (например съдържащ масло). На купувача трябва да се предоставят инструкция за експлоатация от производителя и всяка информация, необходима за правилното поддържане, използване и проверка в експлоатация на бутилката. Инструкцията за експлоатация от производителя трябва да съответства на допълнение G от това приложение.

85 Стр. 85 Приложение 3 Допълнение А МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ А.1. Изпитване на опън на стомана и алуминий Изпитването на опън трябва да се извърши върху материал, взет от цилиндричната част на произведената бутилка, като се използва правоъгълна епруветка, оформена според метода, описан в БДС ISO 9809 за стомана и в БДС ISO 7866 за алуминий. Двете страни на епруветката, които представляват вътрешната и външната повърхности на бутилката, не трябва да са обработени. Изпитването на опън трябва да се извършва в съответствие с ISO ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да се обърне внимание на метода за измерване на удължаването, описан в ISO 6892, в частност когато епруветката е конусна, при което точката на разрушаване се получава далече от средата на епруветката по дължина. А.2. Изпитване на удар на стоманени бутилки и обвивки Изпитването на удар трябва да се извърши върху материал, взет от цилиндричната част на произведената бутилка, на три епруветки в съответствие с ISO 148. Епруветките за изпитването на удар трябва да се вземат от стената на бутилката по направлението, изисквано от таблица 6.2 на приложение 3. Прорезът трябва да е перпендикулярен на лицето на стената на бутилката. За надлъжните изпитвания епруветката трябва да е изцяло обработена (по шесте стени); ако дебелината на стената не позволява да се получи окончателна широчина на епруветката от 10 mm, широчината трябва да е колкото е възможно по-близка до номиналната дебелина на стената на бутилката. Взетите в надлъжно направление епруветки трябва де се обработят само по четири стени като вътрешното и външното лица на бутилката не се обработват. А.3. Изпитване на сярно напукване под налягане В съответствие със стандартизираното от NACE изпитване на опън, описано в стандарта NACE ТМ , миниатюрните епруветки за опън с диаметър 2,54 mm трябва да се изрежат от стената на една произведена бутилка, подложена на натоварване на опън и потопена в изпитвателен разтвор тип NACE. Трябва да се извършат най-малко три изпитвания, за да се покаже, че граничното напрежение (максималното напрежение, при което или около което всички епруветки издържат изпитването на сярно напукване под налягане в продължение на 720 часа) надвишава с 20 % определената минимална граница на еластичност на стоманата. А.4. Изпитвания на корозионна устойчивост на алуминий Изпитванията на корозионна устойчивост на алуминиевите сплави трябва да се извършват в съответствие с приложение А към стандарта БДС ISO 7866 и да се изпълняват неговите изисквания. А.5. Изпитване на напукване под товар на алуминий Якостта при това изпитване трябва да се контролира в съответствие с приложение D към стандарта БДС ISO 7866 и да се изпълняват неговите изисквания.

86 Стр. 86 А.6. Изпитване на пропуски преди разрушаване Три произведени бутилки трябва да се подложат на циклично изменение на налягането от налягане по-малко или равно на 2 МРа до налягане по-голямо или равно на 30 МРа с честота, която не надвишава 10 цикъла в минута. Всички бутилки трябва да имат пропуски. А.7. Циклично изпитване под налягане при екстремни температури Произведените бутилки, на които от композитната намотка е свалено всяко защитно покритие, трябва да се подложат на следващото изпитване като не покажат никакви признаци за разрушаване, пропуски или разслояване: а) Поставят се в продължение на 48 часа при нулево налягане, температура не по-ниска от 65 С и влажност не по-ниска от 98 %. Това изискване може да се постигне чрез изпарението на слаба водна струя или мъгла в камера, нагрята до 65 С. b) Прилага се хидравлично налягане в продължение на брой цикли, равен на 500 пъти определения експлоатационен срок, от налягане по-малко или равно на 2 МРа до налягане по-голямо или равно на 26 МРа, при температура не по-ниска от 65 С и влажност от 95 %. с) Възстановява се нулевото налягане и стайната температура. d) Прилага се вътрешно налягане в продължение на брой цикли, равен на 500 пъти определения експлоатационен срок, от налягане по-малко или равно на 2 МРа до налягане по-голямо или равно на 20 МРа, при температура не по-висока от минус 40 С. Честотата на изменение на налягането по точка b) не трябва да надвишава 10 цикъла в минута. Честотата на изменение на налягането по точка d) не трябва да надвишава 3 цикъла в минута, освен ако непосредствено във вътрешността на бутилката не е монтиран датчик за налягането. Трябва да има подходящи средства за измерване, за да се осигури поддържането на минималната температура на течността по време на циклите при ниска температура. След цикличното изпитване под налягане при екстремни температури бутилките трябва да се подложат на хидравлично налягане в съответствие с изискванията на изпитването на хидравлично разрушаване и да достигнат едно минимално налягане на разрушаване равно на 85 % от минималното налягане на разрушаване на конструкцията. За конструкциите от тип CNG 4 преди извършването на изпитването на хидростатично разрушаване трябва да се провери херметичността на бутилката в съответствие с т. А.10. А.8. Изпитване на твърдост по Бринел Изпитването на твърдост по Бринел трябва да се извършва върху стена, успоредна на оста, и върху едно от дъната на всяка бутилка или обвивка в съответствие с ISO Изпитването трябва да се извърши след окончателната термична обработка; така определените стойности за твърдостта трябва да се намират в границите, определени при конструирането.

87 Стр. 87 А.9. Изпитвания на покритието (задължителни само ако т с) от приложение 3 се използва) А.9.1. Изпитвания на показателите на покритието Покритията трябва да се оценяват като се използват следващите методи или еквивалентни национални стандарти: i) Изпитвания на адхезия в съответствие с БДС EN ISO 4624, като се използва приложимият от методите А или В. Покритието трябва да покаже степен на адхезия 4А или 4В в зависимост от случая. ii) iii) iv) Изпитвания на огъваемост в съответствие с изпитването на нанесени органични покрития на прегъване около дорник от стандарта ASTM D522 като се използва методът за изпитване В с дорник с диаметър 12,7 mm (0,5 инча) при определена дебелина и температура минус 20 С. Образците трябва да се подготвят в съответствие със стандарта ASTM D522. По тях не трябва да има никакви видими пукнатини. Изпитвания на якост на огъване при удар в съответствие с метода за изпитване на якостта на органични покрития при бърза деформация (удар) от стандарта ASTM D2794. При стайна температура покритието трябва да се подложи на изпитване с предварителен удар от 18 J (160 in.lbs). Изпитвания на химическата устойчивост в съответствие с ASTM D1308 относно въздействието на химическите продукти върху прозрачните и оцветените органични покрития. Тези изпитвания трябва да се извършат като се използва методът за изпитване на незащитен образец, изложен в продължение на 100 часа на въздействието на 30-процентов разтвор на сярна киселина (акумулаторен електролит с плътност 1,219), както и едно подлагане на въздействието на полиалкален гликол (например спирачна течност) в продължение на 24 часа. Не трябва да има никаква следа от повдигане, издуване или омекване на покритието. Степента на адхезия трябва да е 3, ако изпитването се извършва в съответствие с ASTM D3359. v) Изпитване в продължение на не по-малко от часа в съответствие с ръководството за подлагане на облъчване на неметални материали от стандарта ASTM G53. Не трябва да има никаква следа от издуване и степента на адхезия трябва да е 3, ако изпитването се извършва в съответствие с БДС EN ISO Максималната допустима загуба на блясък е 20 %. vi) vii) Изпитване в продължение на не по-малко от 500 часа в съответствие с метода за изпитване на солена мъгла от стандарта ASTM В1117. Намалението на дебелината на нанесената маркировка трябва да е не по-голямо от 3 mm; не трябва да има никаква следа от издуване и степента на адхезия трябва да е 3, ако изпитването се извършва в съответствие с ASTM D3359. Изпитване на устойчивостта срещу напукване при стайна температура в съответствие с метода за изпитване на устойчивостта срещу напукване на покритията от стандарта ASTM D3170. Покритието трябва да има степен 7А или повисока и да няма никакво появяване на основата.

88 Стр. 88 А.9.2. Изпитвания на покритията на партиди i) Дебелина на покритието Дебелината на покритието трябва да отговаря на изискванията на конструкцията, ако изпитването се извършва в съответствие с ISO ii) Адхезия на покритието Адхезията на покритието трябва да се определи в съответствие с БДС EN ISO 4624 и трябва да покаже степен на адхезия не по-малка от 4 като се използва методът А или методът В в зависимост от случая. А.10. Изпитване на херметичност Конструкциите от тип CNG 4 трябва да се подложат на изпитване на херметичност като се използва следната процедура (или всяка друга приемлива процедура): а) бутилките трябва грижливо да се изсушат и да се подложат на работното налягане със сух въздух или азот, съдържащи различим газ като хелий; b) всеки измерен пропуск на газ в която и да е точка, който надвишава 0,004 cm 3 /h, приведен към нормални условия, трябва да доведе до бракуване. А.11. Хидравлично изпитване Трябва да се използва една от следните две възможности: Възможност 1: Изпитване с измерване на обемното разширение а) бутилката трябва да се подложи на хидростатично налягане не по-малко от 1,5 пъти работното налягане. В никакъв случай изпитвателното налягане не трябва да надвишава налягането на самонапрягане; b) налягането трябва да се поддържа достатъчно дълго (не по-малко от 30 секунди), за да се постигне пълно разширение. Всяко вътрешно налягане, приложено след самонапрягането, трябва да не надвишава 90 % от налягането при хидравличното изпитване. Ако изпитвателното налягане не може да се поддържа поради дефект в изпитвателната апаратура, изпитването може да се повтори с налягане, повишено с 700 kpa. Повече от две повторения не се разрешават; с) производителят трябва да определи подходяща граница за остатъчното обемно разширение при използваното изпитвателно налягане, но в никакъв случай остатъчното обемно разширение не трябва да е по-голямо от 5 % от пълното обемно разширение, измерено при прилагането на изпитвателното налягане. За конструкциите от тип CNG 4 еластичното разширение трябва да се определи от производителя. Всяка бутилка, която надвишава границата за бракуване, трябва да се отхвърли, разруши или използва за изпитванията на партидите.

89 Стр. 89 Възможност 2: Проверка под налягане Хидростатичното налягане в бутилката трябва да се повишава постепенно и равномерно до достигането на изпитвателно налягане не по-малко от 1,5 пъти работното налягане. Изпитвателно налягане в бутилката трябва да се поддържа достатъчно дълго (не по-малко от 30 секунди), за да се осигури, че няма тенденция към намаляването му и че херметичността е гарантирана. А.12. Изпитване на разрушаване с хидростатично налягане а) Скоростта на повишаване на налягането за наляганията, надвишаващи 80 % от налягането на разрушаване на конструкцията, трябва да е не по-висока от 1,4 МРа/s (200 psi/s). Ако скоростта на повишаване на налягането за наляганията, надвишаващи 80 % от налягането на разрушаване на конструкцията, е по-висока от 350 kpa/s (50 psi/s), бутилката трябва да се постави на схемата между източника на налягането и устройството за измерване на налягането или да се остави в продължение на 5 секунди под минималното налягане на разрушаване на конструкцията. b) Минималното изисквано изчислително налягане на разрушаване трябва да е не по-малко от 45 МРа и в никакъв случай да е по-ниско от стойността, необходима за спазване на изискванията относно отношенията на напреженията. Действителното налягане на разрушаване трябва да се отбележи. Разрушаването може да се получи или в цилиндричната част, или в областта на дъната на бутилката. А.13. Циклично изменение на налягането при стайна температура Цикличното изменение на налягането трябва да се извършва в съответствие със следната процедура: а) бутилката, която се изпитва, се напълва с непредизвикваща корозия течност, като масло, пасивирана вода или гликол; b) бутилката се подлага на циклично изменение на налягането от налягане по-малко или равно на 2 МРа до налягане по-голямо или равно на 26 МРа с честота не по-голяма от 10 цикъла в минута. В протокола от изпитването трябва да се отбележат броя на циклите до повреждането, разположението и описанието на характера на дефекта. А.14. Изпитване на въздействието на киселина Към една произведена бутилка трябва да се приложи следната процедура: i) Една зона от повърхността на бутилката с диаметър 150 mm се подлага в продължение на 100 часа на въздействието на 30-процентов разтвор на сярна киселина (акумулаторен електролит с плътност 1,219) като в бутилката се поддържа налягане от 26 МРа; ii) След това бутилката се разрушава в съответствие с процедурата, определена в т. А.12, и трябва да покаже налягане на разрушаване, надвишаващо 85 % от минималното налягане на разрушаване на конструкцията.

90 Стр. 90 А.15. Изпитване на открит огън А Общи положения Изпитванията на открит огън са предназначени да покажат, че произведените бутилки, съоръжени със системата за защита срещу пожар (клапан, ограничител на налягането и/или цялостна термична изолация), определена при конструирането, няма да се разрушат по време на изпитванията при условия на пожар. По време на изпитването на открит огън трябва да се вземат всички предпазни мерки в случай на разрушаване на бутилката. А Разполагане на бутилките Бутилките трябва да са разположени хоризонтално: долната част на бутилката трябва да се намира на около 100 mm над огнището. Трябва да се използват метални защитни екрани, за да не се позволи на пламъците да влезнат в пряк контакт с клапаните на бутилките, съединенията и/или системите за защита срещу свръхналягания. Металните защитни екрани не трябва да влизат в пряк контакт с определената система за защита срещу пожар (системите за защита срещу свръхналягания или клапаните на бутилките). А Огнище Едно равномерно огнище с дължина 1,65 m трябва да позволява пряк контакт на пламъците с повърхността на бутилката по целия й диаметър. За поддържането на огъня може да се използва всякакво гориво, което дава равномерна топлина, достатъчна за поддържането на определените температури при изпитването до изпразването на бутилката. При избора на горивото трябва да се вземат пред вид проблемите на замърсяването на околната среда. Разполагането на огнището трябва да се опише достатъчно подробно, за да може да се възпроизведе приложеното равнище на нагряване на бутилката. Всяко нарушение или нееднородност в огнище по време на изпитването анулира резултата от него. А Измервания на температурата и налягането Температурите на повърхността трябва да се следят с не по-малко от три термодвойки, разположени по долната част на бутилката и отдалечени една от друга на не по-малко от 0,75 m. Трябва да се използват метални защитни екрани, за да се избегне всякакъв пряк контакт на пламъците с термодвойките. Друг възможен метод е поставянето на термодвойките в метални късове с площ по-малка от 25 mm 2. По време на изпитването температурите на термодвойките и налягането в бутилките трябва да се регистрират през не повече от 30 секунди. А Общи изисквания към изпитванията Бутилките трябва да се напълнят с природен газ под налягане и да се подложат на изпитване в хоризонтално положение: а) при работното налягане;

91 Стр. 91 b) при налягане 25 % от работното налагане. Веднага след запалването пламъците трябва да влязат в контакт с повърхността на бутилката по целите й дължина и диаметър. Пет минути след запалването поне една от термодвойките трябва да покаже температура не по-малка от 590 С. Тази минимална температура трябва да се поддържа до края на изпитването. А Бутилки с дължина до 1,65 m Центърът на бутилката трябва да се разположи над центъра на огнището. А Бутилки с дължина над 1,65 m Ако бутилката е съоръжена с защитно устройство срещу свръхналягане в единия от краищата й, огнището трябва да започва от другия й край. Ако бутилката е съоръжена с защитни устройства срещу свръхналягане в двата й края или в повече от едно места по дължината й, центърът на огнището трябва да се разположи на средата между двете защитни устройства срещу свръхналягане, които са на най-голямо разстояние по хоризонтала. Ако освен това бутилката е предпазена с термична изолация, трябва да се проведат две изпитвания на открит огън: едното с център на огнището под центъра на бутилката и другото с огнище, започващо от единия край на бутилката. А Приемливи резултати Бутилката трябва да може да се изпразни през защитното устройство срещу свръхналягане. А.16. Изпитвания на проникване Бутилка, напълнена с природен газ под налягане 20 МРа ± 1 МРа, трябва да се пробие с куршум с диаметър не по-малък от 7,62 mm. Куршумът трябва да проникне поне през една от страничните стени на бутилката. За конструкциите от типове CNG 2, CNG 3 и CNG 4 куршумът трябва да достигне страничната стена под ъгъл около 45. Върху бутилката не трябва да има никакви следи от взрив. Загубата на малки части от материала, с маса не по-голяма от 45 g всяка, не трябва да е причина за неуспех на изпитването. Приблизителният размер на отворите на входа и изхода, както и тяхното разположение, трябва да се отбележат. А.17. Изпитвания на якост при прорези в композита Само за конструкциите от типове CNG 2, CNG 3 и CNG 4 на една произведена бутилка с нанесено защитно покритие се изрязват прорези в композита в надлъжно направление. Прорезите трябва да са по-големи от допустимите граници при визуалния контрол, определени от производителя. Бутилката с прорези се подлага на циклично изменение на налягането от налягане по-малко или равно на 2 МРа до налягане по-голямо или равно на 26 МРа в продължение на цикъла, последвани от допълнителни цикъла при стайна температура. Бутилката не трябва да пропуска или да се разрушава през първите цикъла, но може да има

92 Стр. 92 пропуски през последните цикъла. Всички бутилки, които са били подложени на това изпитване, трябва да се разрушат. А.18. Изпитване на пълзене при висока температура Това изпитване се изисква за всички конструкции от тип CNG 4 и всички конструкции от типове CNG 2 и CNG 3, при които температурата на полимеризиране на основата от смола не надвишава с повече от 20 С максималната температура на конструкционния материал, дадена в т от приложение 3. Една произведена бутилка трябва да се подложи на изпитване както следва: а) бутилката, в която е установено налягане 26 МРа, се подлага на температура 100 С в продължение на не по-малко от 200 часа; b) след изпитването бутилката трябва да отговаря на изискванията на т. А.10 (изпитване на херметичност), т. А.11 (изпитване с хидростатично налягане) и т. А.12 (изпитване на разрушаване). А.19. Изпитване на ускорено пълзене Само за конструкциите от типове CNG 2, CNG 3 и CNG 4 една бутилка без никакво защитно покритие, потопена във вода с температура от 65 С трябва да се подложи на хидростатично налягане от 26 МРа. Бутилката трябва да престои при това налягане и тази температура в продължение на часа. След това бутилката трябва да се подложи на налягане до разрушаване в съответствие с процедурата, определена в т. А.12, като при това налягането на разрушаване трябва да надвишава 85 % от минималното налягане на разрушаване на конструкцията. А.20. Изпитване на повреда при удар Една или няколко произведени бутилки трябва да се подложат на изпитване при падане без вътрешно налягане и без прикрепени клапани. Повърхността, върху която се изпускат бутилките, трябва да е хоризонтална и бетонирана. Една бутилка трябва да се пусне от хоризонтално положение. Нейната долна част трябва да е на 1,8 m над повърхността, върху която се изпуска. Една бутилка трябва да се пусне вертикално върху всеки от краищата си от височина, в която потенциалната й енергия спрямо пода е 488 J; обаче в никакъв случай височината на долния край не трябва да надвишава 1,8 m. Една бутилка трябва да се пусне под ъгъл от 45 върху едно от дъната от височина, при която масовият център на бутилката е на 1,8 m; обаче, ако долният край е на по-малко от 0,6 m над пода, ъгълът, под който се пуска бутилката трябва да се измени така, че да се получи минимална височина 0,6 m и височина на масовия център 1,8 m. След удара в резултат на пускането бутилките трябва да се подложат на циклично изменение на налягането от налягане по-малко или равно на 2 МРа до налягане по-голямо или равно на 26 МРа в продължение на брой цикли, равен на пъти определения експлоатационен срок. По време на цикличното изменение на налягането бутилките могат да пропускат, но не и да се разрушават. Всички бутилки, подложени на циклично изменение на налягането трябва да се разрушат.

93 Стр. 93 А.21. Изпитване на пропускливост Това изпитване се изисква само за конструкциите от тип CNG 4. Една произведена бутилка трябва да се напълни със сгъстен природен газ или със смес от 90 % азот и 10 % хелий при работно налягане и да се постави в херметично затворена камера при стайна температура. Евентуалните пропуски трябва да се наблюдават достатъчно дълго време, за да може да се определи стабилно степента на просмукване. Степента на просмукване трябва да е по-ниска от 0,25 ml/h природен газ или хелий на литър вместимост на вода от бутилката. А.22. Харастеристики на опън на пластмасите Условната граница на елестичност и крайното удължение на материала на пластмасовите обвивки трябва да се определят при минус 50 С като се използва ISO 3628 и се спазват изискванията на т от приложение 3. А.23. Температура на топене на пластмасите Полимерните материали от произведените бутилки трябва да се изпитат в съответствие с метода, описан в ISO 306 и да спазват изискванията на т от приложение 3. А.24. Изисквания към устройствата за защита срещу свръхналягане Съвместимостта на определените от производителя устройствата за защита срещу свръхналягане с работните условия, изброени в т. 4 от приложение 3, трябва да се докаже чрез следните изпитвания за потвърждаване: а) една бутилка трябва да престои при контролирана температура по-голяма или равна на 100 С под налягане по-голямо или равно на изпитвателното налягане (30 МРа) в продължение на 24 часа. В края на това изпитване не трябва да има никаква следа от пропуски или видими следи от раздуване на всеки топим метал, използван в конструкцията; b) една бутилка трябва да се изпита на умора чрез циклично изменение на налягането с честота, която не надвишава 4 цикъла в минута, както следва: i) при 82 С, с изменение на налягането между 2 МРа и 26 МРа в продължение на цикъла; ii) при минус 40 С, с изменение на налягането между 2 МРа и 26 МРа в продължение на цикъла. В края на това изпитване не трябва да има никаква следа от пропуски или видими следи от раздуване на всеки топим метал, използван в конструкцията; с) външните месингови компоненти, предназначени да поддържат налягането в устройствата за защита срещу свръхналягания, трябва да издържат изпитването с живачен нитрат, описано в ASTM B154, без появяването на никаква пукнатина от корозия. Устройството за защита срещу свръхналягания трябва да се потопи в продължение на 30 минути във воден разтвор на живачен нитрат, съдържащ 10 g живачен нитрат и 10 ml азотна киселина в литър разтвор. След това потапяне устройството за защита срещу свръхналягания трябва да се изпита на херметичност със сгъстен въздух под налягане

94 Стр МРа в продължение на една минута, по време на която трябва да се провери отсъствието на пропуски през компонента. Никой пропуск не трябва да надвишава 200 cm 3 /h; d) външните компоненти от неръждаема стомана, предназначени да поддържат налягането в устройствата за защита срещу свръхналягания, трябва да се произвеждат от сплав, устойчива срещу появяването на пукнатини от корозия под въздействието на хлориди. А.25. Изпитване с момент, приложен към дъното Тялото на бутилката трябва да се поддържа неподвижно спрямо всяко въртене и момент от 500 Nm трябва да се приложи към всеки край на бутилката отначало по посока на навиването на резбования край, след това в обратната посока и накрая отново по посока на навиването. А.26. Якост на срязване на смолата Смолите трябва да се изпитат като един изрязан образец, представителен за намотката, се изпита в съответствие с ASTM D2344 или еквивалентен национален стандарт. След варене във вода в продължение на 24 часа композитът трябва да има якост на срязване не по-малка от 13,8 МРа. А.27. Изпитване на циклично изменение на налягането с природен газ Една произведена бутилка трябва да се подложи на циклично изменение на налягането с помощта на сгъстен природен газ от налягане не по-малко с 2 МРа до работното налягане в продължение на 300 цикъла. Продължителността на всеки цикъл, състоящ се в напълването и изпразването на бутилката, не трябва да надвишава 1 час. Бутилката се подлага на изпитване за херметичност в съответствие с т. А.10 и трябва да отговаря на изискванията в нея. След цикличното натоварване с природен газ бутилката трябва да се разреже и свързването на обвивката с дъното трябва да се подложи на проверка за откриване на всякакви повреди като пукнатини от умора на материала или от електростатичен разряд. ЗАБЕЛЕЖКА Необходимо е да се обърне особено внимание на безопасността при това изпитване. Преди извършването на това изпитване бутилките с такава конструкция трябва напълно да са отговорили на изискванията на т от приложение 3 (изпитване с циклично изменение на налягането при стайна температура), на т. А.10 (изпитване на херметичност), на т. А.12 (изпитване на разрушаване с хидростатично налягане) и на т. А.21 (изпитване на пропускливост).

95 Стр. 95 Приложение 3 Допълнение B (Свободно) Приложение 3 Допълнение C (Свободно) Приложение 3 Допълнение D ФОРМИ НА ПРОТОКОЛИТЕ ЗАБЕЛЕЖКА Това допълнение не е задължителна част от настоящето приложение. Трябва да се използват следните протоколи: 1. Протокол за производството и сертификат за съответствие; той трябва да е ясен, четлив и във формата на образец Протокол ( 1 ) за химическия анализ на материала за металните бутилки, обвивки и дъна; изисквани съществени елементи, идентификация и т.н. 3. Протокол ( 1 ) за механическите характеристики за металните бутилки и обвивки; той трябва да съдържа всички протоколи от изпитванията, изисквани от това Правило. 4. Протокол ( 1 ) за физическите и механическите характеристики за неметалните обвивки; той трябва да съдържа всички протоколи от изпитванията и данни, изисквани от това Правило. 5. Протокол ( 1 ) за анализ на композита; той трябва да съдържа всички протоколи от изпитванията и данни, изисквани от това Правило. 6. Протокол ( 1 ) за хидростатичните изпитвания, изпитването на цикличното изменение на налягането и изпитванията на разрушаване; той трябва да съдържа всички протоколи от изпитванията и данни, изисквани от това Правило. ( 1 ) Образците на протоколите от 2 до 6 трябва да се определят от производителя и те трябва да идентифицират напълно бутилките и изискванията. Всеки протокол трябва да е подписан от компетентния орган и производителя.

96 Стр. 96 Образец 1 Протокол за производството и сертификат за съответствие Произведено от:. Прозведено в:. Регистрационен номер от регулиращия орган:.. Производствена марка и номер:.. Сериен номер: от до. включително Описание на бутилката: Размери: Външен диаметър:.... mm Дължина:..... mm Надписите, нанесени върху дъното или върху етикетите на бутилката, са: a) "САМО ЗА СПГ" b) "ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА СЛЕД ХХ/ХХХХ" c) Марка на производителя:. d) Сериен номер или номер за позоваване: e) Работно налягане, в МРа: f) Правило на ИКЕ 110 g) Тип на системата за защита срещу пожар: h) Дата на първоначалното изпитване (месец и година):.. i) Маса на празната бутилка, в kg:... j) Печат на упълномощените орган или инспектори:.... k) Вместимост на вода в l: l) Изпитвателно налагане, в МРа: m) Всяка специална инструкция:. Всяка бутилка е произведена в съответствие със всички изисквания на Правило на ИКЕ... и в съответствие с даденото тук описание на бутилката. Изискваните протоколи и резултати от изпитванията са приложени. С настоящето удостоверявам, че съвкупността на резултатите от изпитванията е удовлетворителна във всяко отношение и че тези изпитвания отговарят на изискванията към описания тук тип. Коментарии:... Компетентен орган:.. Подписи на инспекторите:... Подписи на производителите:. Място:.. Дата:...

97 Стр. 97 Приложение 3 Допълнение E ПРОВЕРКА НА ОТНОШЕНИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЯТА ЧРЕЗ ТЕНЗОДАТЧИЦИ 1. Отношението между напрежението и удължението при влакната винаги е линейно. Следователно отношенията на напреженията и отношенията на удълженията са равни. 2. Изискват се тензодатчици за голямо удължение. 3. Тензодатчеците трябва да са ориентирани по направление на нишките, върху които се монтират (например, при нишки, намотани отвън на бутилката, тензодатчиците трябва да се поставят по направлението на намотаването). 4. Метод 1 (приложим към бутилките без намотаване с голям опън) а) тензодатчиците да се поставят и калибрират преди самонапрягането; b) да се измери дали удължението при самонапрягането, при нулево налягане след самонапрягане, при работно налягане и при минимално налягане на разрушаване се спазва; с) да се потвърди, че удължението при налягането на разрушаване, разделено на удължението при работно налягане, спазва изискванията към отношението на напреженията. При хибридните конструкции удължението при работно налягане се сравнява с удължението при разрушаване на бутилки, усилени само с един тип влакна. 5. Метод 2 (приложим към всички бутилки) а) тензодатчиците да се поставят и калибрират при нулево налягане, след намотаването и самонапрягането; b) да се измерят удълженията при нулево налягане, при работно налягане и при минимално налягане на разрушаване; с) при нулево налягане, след измерването на удълженията при работно налягане и при минимално налягане на разрушаване, като се наблюдават тензодатчиците, да се изреже и отдели част от бутилката така, че областта, в която се намира тензодатчика, да е с дължина около пет инча. Да се отдели обвивката без да се повреди композита. Да се измерят удълженията след отделянето на обвивката; d) да се уточнят показанията за удълженията при нулево налягане, при работно налягане и при минимално налягане на разрушаване на базата на отношението на удълженията при нулево налягане със и без обвивка; е) да се потвърди, че удължението при налягането на разрушаване, разделено на удължението при работно налягане, спазва изискванията към отношението на напреженията. При хибридните конструкции удължението при работно налягане се сравнява с удължението при разрушаване на бутилки, усилени само с един тип влакна.

98 Стр. 98 Приложение 3 Допълнение F МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ЯКОСТТА ПРИ РАЗРУШАВАНЕ F.1. Определяне на местата, чувствителни към умора на материала Разположението и ориентацията на една пукнатина от умора на материала в бутилките трябва да се определят с помощта на подходящ анализ на напреженията или чрез изпитвания на умора на материала в действителна големина, както се изисква за всички изпитвания за одобряване на конструкцията за всеки тип конструкция. Ако се използва анализ на напреженията с помощта на метода на крайните елементи, разположението на местата, чувствителни към умора на материала, трябва да се определят на базата на разположението и ориентацията на най-високата стойност на главното напрежение на опън в стената на бутилката или обвивката при работно налягане. F.2. Пропуски преди разрушаване F.2.1. Определяне на граничната големина чрез анализ Този анализ може да се извърши, за да се покаже, че произведената бутилка ще започне да пропуска, ако един дефект на бутилката или обвивката се трансформира в пукнатина, преминаваща през стената. Трябва да се извърши анализ на пропуските преди разрушаването за страничната стена на бутилката. Ако мястото, чувствително към умора на материала, е разположено по външната повърхност на страничната стена, трябва също да се извърши анализ на пропуските преди разрушаването на това място като се използва подхода от ниво ІІ, както е посочено в BS PD6493. Този анализ трябва да включва следните етапи: а) Измерва се максималната дължина (например по главната ос) на видимата върху повърхността пукнатина (обикновено с елиптична форма) на три бутилки, подложени на циклично изменение на налягането при изпитванията за одобряване на конструкцията (в съответствие с т. А.13 и А.14 от допълнение А) за всеки тип конструкция. За анализа се използва най-дългата пукнатина върху трите бутилки. Върху стената се изрязва полуелиптичен канал с голяма ос, равна на два пъти дължината на най-дългата измерена пукнатина, и малка ос, равна на 0,9 от дебелината на стената. Полуелиптичният канал трябва да се изреже в местата, определени в т. F.1 от допълнение F. Каналът трябва да се ориентира така, че най-голямото главно напрежение на опън да предизвиква увеличаване на канала. b) За анализа трябва да се използват стойностите на напрежението в стената/обвивката при налягане 26 МРа, получени при анализа на напреженията, както е отбелязано в т. 6.6 от приложение 3. Подходящите сили, предизвикващи увеличаване на канала, трябва да се пресметнат като се използват т. 9.2 и 9.3 на BS PD6493. с) Якостта на произведената бутилка или на обвивката на произведената бутилка, определена при стайна температура за алуминий и при минус 40 С за стомана, трябва да се установи с използването на стандартизиран метод за изпитване (БДС EN ISO 12737, или ASTM , или BS 7448), в съответствие с т. 8.4 и 8.5 от BS PD6493.

99 Стр. 99 d) Коефициентът на пластична нестабилност трябва да се пресмята в съответствие с т. 9.4 от BS PD6493. е) Изрязаният канал трябва да е приемлив в съответствие с т от BS PD6493. F.2.2. Изпитване на пропуските преди разрушаването на бутилка с канал Изпитването на разрушаване трябва да се извършва върху страничната стена на бутилката. Ако местата, чувствителни към умора на материала, определени в т. F.1 от допълнение F, са разположени извън страничната стена, изпитването на разрушаване трябва да се извърши в тези места. Процедурата на изпитването е следната: а) Определяне на дължината на канала за пропуски преди разрушаването Дължината на канала за пропуски преди разрушаването в мястото, чувствително към умора на материала, трябва да е равна на два пъти максималната измерена дължина на пукнатината, преминаваща през стената, определена на три бутилки, подложени на циклично изменение на налягането при изпитванията до разрушаване в рамките на изпитванията за одобряване на конструкцията за всеки тип конструкция. b) Канали в бутилките За конструкциите от тип CNG 1, които имат място, чувствително към умора на материала в цилиндричната част в аксиално направление, външните канали трябва да се изрежат надлъжно около средата на цилиндричната част на бутилката. Каналите трябва да се разположат при минималната дебелина на стената на средното сечение, определено чрез измерване на дебелината в четири точки на бутилката. За конструкциите от тип CNG 1, които имат място, чувствително към умора на материала, извън цилиндричната част, каналът за пропуски преди разрушаването трябва да се разположи върху вътрешната повърхност на бутилката в направление, чувствително към умора на материала. За конструкциите от типове CNG 2 и CNG 3 каналът за пропуски преди разрушаването трябва да се разположи върху металната обвивка. За конструкциите, които трябва да се подложат на изпитване с монотонно изменящо се налягане, инструментът за прорязването трябва да е с дебелина около 12,5 mm, с ъгъл от 45 и радиус на дъното на пукнатината не по-голям от 0,25 mm. Диаметърът на инструмента за прорязването трябва да е 50 mm при бутилките с външен диаметър до 140 mm и от 65 mm до 80 mm при бутилките с външен диаметър над 140 mm (препоръчва се използването на стандартизиран инструмент от тип CVN). ЗАБЕЛЕЖКА Режещият ръб на инструмента трябва периодично да се заточва, за да се осигури изискването към радиуса в дъното на канала. Дълбочината на канала може да се уточни, за да се получат пропуски при подлагане на монотонно изменящо се налягане. Каналът не трябва да се увеличава с повече от 10 % спрямо измерения обработен канал върху външната повърхност. с) Метод за изпитване Изпитването трябва да се извърши чрез монотонно увеличаване на налягането или чрез циклично изменение на налягането, както следва:

100 Стр. 100 i) Монотонно увеличаване на налягането до разрушаване Бутилката трябва да се подложи на хидравлично налягане докато налягането в бутилката не спадне в мястото на канала. Прилагането на налягането трябва да се извърши, както е описано в т. А.12 от допълнение А. ii) Циклично изменение на налягането Процедурата на изпитването трябва да отговаря на изискванията на т. А.12 от допълнение А. d) Критерии за приемане при изпитване на бутилка с канал Бутилката трябва да се приеме, само ако са изпълнени следните условия: i) При изпитването на разрушаване на бутилката с пукнатини налягането на разрушаване трябва да е равно или по-голямо от 26 МРа. При изпитването на разрушаване с монотонно изменящо се налягане се допуска пукнатина върху външната повърхност с дължина, равна на 1,1 пъти дължината на първоначално обработения канал. ii) За бутилките, подложени на циклично изменение на налягането, се допуска увеличаване на канала в резултат на умора на материала спрямо дължината на първоначално обработения канал. Обаче типът на дефекта трябва да е "пропускане". Увеличаването на канала в резултат на умора на материала трябва да е най-малко върху 90 % от дължината на първоначално обработения канал. ЗАБЕЛЕЖКА Ако тези изисквания не са изпълнени (разрушаването се извършва при налягане по-малко от 26 МРа и разрушаването е от типа на пропускането), трябва да се проведе ново изпитване с по-плитък канал. Освен това, ако разрушаването се извършва при налягане по-голямо от 26 МРа и каналът не е достатъчно дълбок, трябва да се проведе ново изпитване с по-дълбок канал. F.3. Големина на дефекта при безразрушителния контрол F.3.1. Големина на дефекта, определена чрез анализ Пресмятанията трябва да се извършат в съответствие със стандарта BS PD 6493, част 3, с използването на следните етапи: а) пукнатините от умора на материала трябва да се създават в местата с големи напрежения в стената/обвивката под формата на повърхностни дефекти; b) изменението на напрежението в мястото, чувствително към умора на материала, в резултат от изменението на налягането между 2 МРа и 20 МРа, трябва да се установи на базата на анализ на напреженията, както е посочено в т. F.1 от допълнение F; с) напреженията от огъване и в черупката могат да се използват по отделно; d) минималният брой цикли на изменение на налягането е ;

101 Стр. 101 е) данните за скоростта на разпространението на пукнатината от умора на материала по повърхността трябва да се определят в сдъответствие с ASTM E647. Равнината на пукнатината трябва да е ориентирана по направление C L (т.е. равнината на пукнатината трябва да е перпендикулярна на обиколката и по дължината на оста на бутилката), както е посочено в ASTM E399. Скоростта на разпространението трябва да се определи като средна стойност от три изпитвания на епруветки. Ако има данни за скоростта на разпространението на пукнатината от умора на материала за материала и работните условия, те могат да се използват при анализа; f) стойността на увеличението на пукнатината по дълбочина и по дължина за един цикъл трябва да се определи в съответствие с етапите, отбелязани в т. 4.2 от стандрата BS PD 6493 чрез обединяване на отношението на скоростта на разпространението на пукнатината от умора на материала, определена в е), и изменението на параметъра, предизвикващ увеличението на пукнатината и съответстващ на приложеното циклично изменение на налягането; g) с помощта на гореописаните етапи се пресмятат максималните допустими дълбочина и дължина на дефекта, които няма да доведат до отказ от разрушаване или умора на бутилката по време на определения й експлоатационен срок. Размерите на дефекта за безразрушителен контрол трябва да са по-малки или равни на допустимите размери, пресметнати при конструирането. F.3.2. За конструкции от типове CNG 1, CNG 2 и CNG 3 три бутилки с изкуствени дефекти, надвишаващи възможностите за определяне на дължината и дълбочината на изисквания от т на приложение 3 метод за безразрушителен контрол, трябва да се подложат на циклично изменение на налягането в съответствие с метода за изпитване, предвиден в т. А.13 от допълнение А. За конструкции от тип CNG 1, които имат места, чувствителни към умора на материала в цилиндричната част, външните дефекти трябва да се нанесат върху страничната стена. За конструкции от тип CNG 1, които имат места, чувствителни към умора на материала извън страничната стена, и за конструкции от типове CNG 2 и CNG 3 трябва да се нанесат вътрешни дефекти. Вътрешните дефекти може да се нанесат преди термичната обработка и затварянето на дъното на бутилката. Бутилките не трябва да пропускат или да се разрушават преди цикъла. Допустимите размери на дефекта за безразрушителен контрол трябва да са по-малки или равни на размерите на изкуствения дефект в същото място.

102 Стр. 102 Приложение 3 Допълнение G ИНСТРУКЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОВЕРКА НА БУТИЛКИТЕ G.1. Общи положения Основната функция на това допълнение е да предостави съвети на купувача, разпространителя, монтажника и ползователя на бутилката относно безопасната й използване по време на предвидения експлоатационен срок. G.2. Разпространение Производителят трябва да информира купувача, че инструкциите трябва да се предоставят във всички места, свързани с разпространението, манипулирането, инсталирането и използването на бутилките. Документът трябва да се размножи в бройки, достатъчни за нуждите. Той трябва да бъде означен така, че да се прави позоваване на предоставените бутилки. G.3. Позоваване на съществуващите кодекси, стандарти и правилници Специални инструкции могат да се направят с позоваване на националните или признатите кодекси, стандарти и правилници. G.4. Манипулиране с бутилката Трябва да се предоставят процедурите за манипулирането, за да се осигури, че бутилките няма да се подложат на неприемливи повреди или замърсявания при манипулиране с тях. G.5. Монтиране Трябва да се предоставят инструкции за монтаж, за да се осигури, че бутилките няма да се подложат на неприемливи повреди при монтирането им и през нормалната работа в продължение на предвидения експлоатационен срок. Ако монтажът се определя от производителя, инструкциите трябва да съдържат, когато това е полезно, подробности за конструкцията на монтирането, използването на некрехки материали за съединенията, подходящи моменти за затягане и предупреждението за пряко подлагане на бутилката на химически или механически контакти. Ако монтажът не се определя от производителя, той трябва да привлече вниманието на купувача върху възможни многократни удари в системата за закрепване върху превозното средство, например, движенията на каросерията на превозното средство и разширението/свиването на бутилката от налягането и температурата при работни условия. Когато е приложимо, вниманието на купувача трябва да се привлече върху необходимостта от поставянето на съоръжения, с които ще се избегне попадането на твърди или течни тела, причиняващи повреда на материала на бутилката. Трябва да се определи системата за защита срещу свръхналягания, която ще се монтира.

103 Стр. 103 G.6. Използване на бутилките Производителят трябва да привлече вниманието на купувача върху работните условия, предвидени в това Правило, в частност върху броя на допустимите цикли на налягане за бутилката, нейния експлоатационен срок в години, ограниченията относно качеството на газа и максималните допустими налягания. G.7. Проверка в експлоатация Производителят трябва ясно да определи задълженията на ползователя за съблюдаване на изискваните предписания за проверка на бутилката (например, интервала до следващата проверка от упълномощен персонал). Тази информация трябва да съответства на изискванията при одобряването на конструкцията.

104 Стр. 104 Приложение 3 Допълнение H ИЗПИТВАНЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА Н.1. Област на приложение Изпитването за въздействието на околната среда има за цел да покаже, че бутилките за сгъстен природен газ под корпуса на превозните срадства са устойчиви на въздействието на околната среда и при случайно подлагане на въздействието на други течности. Това изпитване е разработено от американската автомобилна промишленост в отговор на повредите на бутилките в резултат на пукнатини от корозия в композитната намотка. Н.2. Резюме на метода за изпитване Една бутилка се подготвя предварително чрез комбинация от удари с махало и чакъл, за да се имитират потенциалните условия под корпуса на превозното средство. След това бутилката се подлага последователно на потапяне, имитиращо дъжд по пътя от солена вода и киселина, на подлагане на други течности, на циклично изменение на налягането и на подлагане на ниски и високи температури. В края на тази последователност от изпитвания бутилката се подлага на хидравлично налягане до разрушаване. Остатъчното налягане на разрушаване на бутилката трябва да е не по-малко от 85 % от минималното налягане на разрушаване на конструкцията. Н.3. Инсталиране и подготовка на бутилката Бутилката трябва да се изпитва при представителни условия за геометрията на инсталирането, включително покритието (когато има такова), опорите и техните детайли, както и съединенията с използване на същата конфигурация на уплътненията (например О-пръстени), за използваните в експлоатация. Опорите може да са боядисани или с покритие преди изпитването на потапяне, ако те са в това състояние преди монтирането им върху превозното средство. Бутилките се изпитват в хоризонтално положение, като се разделят по тяхната надлъжна ос на "горна" и "долна" части. Долната част на бутилката се подлага последователно на потапяне в среда, имитиращо дъжд от солена вода и киселина, и на топъл и студен въздух. Горната част се разделя на пет отделни зони и се маркира за подготовка и подлагане на въздействието на течности. Теоретично зоните трябва да са с диаметър 100 mm. Тези зони не трябва да се застъпват върху повърхността на бутилката. Ако това е по-подходящо за изпитването, не е необходимо тези зони да са подредени; все пак те не трябва да преминават в частта от бутилката, която се потапя. Въпреки, че подготовката и подлагането на въздействието на течностите се извършва върху цилиндричната част на бутилката, трябва цялата бутилка, включително дъната, да е устойчива на въздействието на околната среда, както изложените зони.

105 Стр. 105 Зони на подлагане на други течности Зона на потапяне (долната една трета) Фиг. Н.1 - Ориентация на бутилката и разположение на зоните на подлагане Н.4. Апаратура за подготовка Следната апаратура е необходима за подготовката на изпитваната бутилка чрез удари с махало и чакъл. а) Удар с махало Удрящото тяло трябва да е от стомана и да има формата на пирамида със стени във формата на равнобедрени триъгълници и с квадратна основа, като върхът и ръбовете й са закръглени с радиус 3 mm. Центърът на удара трябва да съвпада с масовия център на пирамидата и да е на разстояние 1 m от оста на въртене на махалото. Общата маса на махалото, приведена към центъра на удара, трябва да е 15 kg. Енергията на махалото в момента на удара трябва да е не по-малка от 30 Nm и да е колкото е възможно по-близка до тази стойност. При удара с махалото бутилката трябва да се задържа в положението си с помощта на дъната или на предвидени за тази цел монтажни опори. b) Удари с чакъл Машината трябва да е изработена в съответствие с конструктивните изисквания, илюстрирани на фиг. Н.2. Процедурата на работа на апаратурата трябва да следва описанието от ASTM D3170 на стандартизирания метод за изпитване на устойчивостта на покритията на разрушаване, с изключение на това, че бутилката може да е при стайна температура по време на ударите с чакъл. с) Чакъл Речният чакъл трябва да преминава през сито с размер 16 mm, но да се задържа от сито с размер 9,5 mm. За всяко изпитване е необходим 550 ml калибриран чакъл (около 250 до 300 камъчета).

106 Стр. 106 Фиг. Н.2 - Изпитване на удар с чакъл Н.5. Използвани околни среди а) Околна среда при потапяне На определен етап от последователността на изпитването (таблица Н.1) бутилката се поставя хоризонтално и долната една трета от диаметъра на бутилката се потапя в разтвор, имитиращ дъжд от киселина и солена вода по пътя. Разтворът се състои от следните елементи: Дестилирана вода; Натриев хлорид: Калциев хлорид: Сярна киселина: 2,5 % ± 0,1 % тегловни; 2,5 % ± 0,1 % тегловни; В количество, достатъчно за постигане в разтвора на показател рн = 4,0 ± 0,2. Равнището на показателя рн на разтвора трябва да се уточнява преди всеки етап, в който се използва разтворът. Температурата на партидата трябва да е 21 С ± 5 С. По време на потапянето непотопената част на бутилката трябва да е изложена на околния въздух. b) Подлагане на други течности На подходящ етап от последователността на изпитването (таблица Н.1) всяка отбелязана зона трябва да се подложи на въздействието на един от петте разтвора в продължение на

107 Стр минути. За всяка зона трябва да се използва един и същ разтвор по време на цялото изпитване. Разтворите са следните: Сярна киселина: 19 % обемни, разтворени във вода; Сода каустик: 25 % обемни, разтворени във вода; Метанол/бензин: концентрация 30 % / 70 %; Амониев нитрат: 28 % тегловни, разтворени във вода; Течност за измиване на стъклата. При подлагането образецът трябва да е поставен с подлаганата зона нагоре. Само един слой от стъклена вата (около 0,5 mm) с подходящи размери се поставя върху подлаганата зона. С помощта на пипета се нанасят 5 ml от изпитвателната течност върху подлаганата зона. Слоят вата се сваля след поставянето на бутилката под налягане в продължение на 30 минути. Н.6. Условия на изпитването а) Цикъл на изменение на налягането Както е определено в последователността на изпитването, бутилката трябва да се подложи на циклично изменение на хидравличното налягане от налягане по-малко или равно на 2 МРа до налягане по-голямо или равно на 26 МРа. Общата продължителност на цикъла трябва да е не по-малка от 66 секунди и да включва задържане на налягането 26 МРа в продължение на не по-малко от 60 секунди. Номиналният цикъл е следният: повишаване на налягането от 2 МРа до 26 МРа; поддържане на налягане26 МРа в продължение на не по-малко от 60 секунди; понижаване на налягането от 26 МРа до 2 МРа; общата продължителност на цикъла трябва да е не по-малка от 66 секунди. b) Налягане при подлагане на други течности След нанасянето на другите течности бутилката трябва да се подложи на налягане поголямо или равно на 26 МРа в продължение на не по-малко от 30 минути. с) Подлагане на ниски и високи температури Както е определено в последователността на изпитването, външната повърхност на цялата бутилка трябва да се подложи на въздействието на много топъл или много студен въздух. Студеният въздух трябва да е с температура не по-висока от минус 40 С и топлия въздух трябва да е с температура 82 С ± 5 С. При подлагането на ниски температури температурата на течността в бутилките от тип CNG 4 трябва да се следи с помощта на термодвойка, поставена вътре в бутилката, за да се осигури, че тя остава не по-висока от минус 40 С. Н.7. Процедура на изпитването а) Предварителна подготовка на бутилката Всяка от зоните в горната част на бутилката, определени за подлагане на другите течности, трябва да се подложи на предварителна подготовка посредством един удар с върха на

108 Стр. 108 тялото на махалото в нейния геометричен център. След удара петте зони трябва отново да се подготвят предварително посредством удар с чакъл. Централната част на бутилката, която ще се потапя, трябва да се подложи на предварителна подготовка посредством удари с върха на тялото на махалото в три места, разположени на около 150 mm едно от друго. След ударите същата централна част, върху която са нанесени ударите, трябва отново да се подготви предварително посредством удар с чакъл. По време на предварителната подготовка бутилката не трябва да е под налягане. b) Последователност и изпитвателни цикли Последователността на подлагане на въздействието на околната среда, броят на циклите на изменение на налягането и температурата, които трябва да се използват, са определени в таблица Н.1. Повърхността на бутилката не трябва да се мие или почиства между отделните етапи. Н.8. Критерии за приемане След горепосочената последователност от изпитвания бутилката трябва да се подложи на хидравлично налягане до разрушаване в съответствие с процедурата, описана в т. А.12 от допълнение А. Налягането на разрушаване на бутилката трябва да е не по-малко от 85 % от първоначалното налягане на разрушаване на конструкцията. Таблица Н.1 Условия и последователност на изпитването Етап на Околна среда при Брой на циклите на изпитването подлагането изменение на налягането Температура 1 Други течности - Стайна 2 Потапяне Стайна 3 Въздух Висока 4 Други течности - Стайна 5 Потапяне Стайна 6 Въздух Ниска 7 Други течности - Стайна 8 Потапяне Стайна 9 Въздух Висока 10 Други течности - Стайна 11 Потапяне Стайна

109 Стр. 109 Приложение 4A ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА АВТОМАТИЧНИЯ КЛАПАН, КОНТРОЛНИЯ КЛАПАН, ПРЕДПАЗНИЯ КЛАПАН, ПРЕДПАЗНОТО УСТРОЙСТВО И ОГРАНИЧИТЕЛЯ НА ДЕБИТА 1. Това приложение определя предписанията относно одобряването на следните компоненти: автоматичен клапан, контролен клапан, предпазен клапан, предпазно устройство и ограничител на дебита. 2. Автоматичен клапан 2.1. Материалите на автоматичния клапан, които при функционирането му са в контакт с СПГ, трябва да са съвместими с изпитвателния газ. За проверката на тази съвместимост се прилага процедурата, описана в приложение 5D Функционални изисквания Автоматичният клапан трябва да е конструиран така, че да издържа на налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа), без пропуски и деформация Автоматичният клапан трябва да е конструиран така, че да е херметичен при налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа) (виж приложение 5В) В нормалното положение за използване, определено от производителя, автоматичният клапан се подлага на операции, след което се изключва. Той трябва да остава херметичен при налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа) (виж приложение 5В) Автоматичният клапан трябва да е конструиран така, че да може да работи при температурите, посочени в приложение 5О Електрическата система, ако има такава, трябва да е изолирана от корпуса на автоматичния клапан. Съпротивлението на изолацията трябва да е по-голямо от 10 MΩ Автоматичният клапан с електрическо управление трябва да е в положение "затворено", когато електрическото захранване е прекъснато Автоматичният клапан трябва да издържа изпитванията, предвидени за класа на компонента, определен според схемата от фиг. 1-1 от т. 2 на това Правило. 3. Контролен клапан 3.1. Материалите на контролния клапан, които при функционирането му са в контакт с СПГ, трябва да са съвместими с изпитвателния газ. За проверката на тази съвместимост се прилага процедурата, описана в приложение 5D.

110 Стр Функционални изисквания Контролният клапан трябва да е конструиран така, че да издържа на налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа), без пропуски и деформация Контролният клапан трябва да е конструиран така, че да е херметичен (без външни пропуски) при налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа) (виж приложение 5В) В нормалното положение за използване, определено от производителя, контролният клапан се подлага на операции, след което се изключва. Той трябва да остава херметичен (без външни пропуски) при налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа) (виж приложение 5В) Контролният клапан трябва да е конструиран така, че да може да работи при температурите, посочени в приложение 5О Контролният клапан трябва да издържа изпитванията, предвидени за класа на компонента, определен според схемата от фиг. 1-1 от т. 2 на това Правило. 4. Предпазен клапан и предпазно устройство 4.1. Материалите на предпазния клапан и предпазното устройство, които при функционирането им са в контакт със СПГ, трябва да са съвместими с изпитвателния газ. За проверката на тази съвместимост се прилага процедурата, описана в приложение 5D Функционални изисквания Предпазният клапан и предпазното устройство от клас 0 трябва да са конструирани така, че да издържат на налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в kра) Предпазният клапан и предпазното устройство от клас 1 трябва да са конструирани така, че да са херметични при налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа) и затворен изходящ отвор (виж приложение 5В) Предпазните устройства от класове 1 и 2 трябва да са конструирани така, че да са херметични при налягане, равно на 2 пъти работното налягане и затворени изходящи отвори Предпазното устройство трябва да е конструирано така, че предпазителят му да се отваря при температура 110 С ± 10 С Предпазният клапан от клас 1 трябва да е конструиран така, че да може да работи при температури между минус 40 С и 85 С Предпазният клапан и предпазното устройство трябва да издържат изпитванията, предвидени за класа на компонента, определен според схемата от фиг. 1-1 от т. 2 на това Правило.

111 Стр Ограничител на дебита 5.1. Материалите на ограничителя на дебита, които при функционирането му са в контакт с СПГ, трябва да са съвместими с изпитвателния газ. За проверката на тази съвместимост се прилага процедурата, описана в приложение 5D Функционални изисквания Ограничителят на дебита, когато не е вграден в бутилката, трябва да е конструиран така, че да издържа на налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа) Ограничителят на дебита трябва да е конструиран така, че да е херметичен при налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа) Ограничителят на дебита трябва да е конструиран така, че да може да работи при температурите, посочени в приложение 5О Ограничителят на дебита трябва да се монтира вътре в бутилката Ограничителят на дебита трябва да има отвеждаща тръба за изравняване на наляганията Ограничителят на дебита трябва да се изключва, когато разликата между наляганията на входа и изхода достигне 90 kpa. При тази разлика в наляганията дебитът трябва да не надвишава cm 3 /min Когато ограничителят на дебита е в затворено положение, дебитът през отвеждащата тръба трябва да не надвишава 500 cm 3 /min при разлика в наляганията от 700 kpa Устройството трябва да издържа изпитванията, предвидени за класа на компонента, определен според схемата от фиг. 1-1 от т. 2 на това Правило, освен по отношение на свръхналягането, външните пропуски и изпитването на устойчивост на суха топлина и на въздействието на озон.

112 Стр. 112 Приложение 4B ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА ГЪВКАВИТЕ ТРЪБОПРОВОДИ Обект Това приложение определя предписанията относно одобряването на типа на гъвкавите тръбопроводи, използвани за СПГ. Това приложение обхваща три типа гъвкави тръбопроводи: i) Гъвкави тръбопроводи за високо налягане (клас 0). ii) Гъвкави тръбопроводи за средно налягане (клас 1). iii) Гъвкави тръбопроводи за ниско налягане (клас 2). 1. ГЪВКАВИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ, КЛАС Общи предписания Тръбопроводът трябва да е конструиран така, че да издържа на максимално работно налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа) Тръбопроводът трябва да е конструиран така, че да издържа на температурите, посочени в приложение 5О Вътрешният диаметър на тръбопровода трябва да съответства на стойностите от таблица 1 на стандарта ISO Конструкция на тръбопровода Тръбопроводът трябва да се състои от тръба с гладка вътрешност и външно покритие от подходяща синтетична материя, както и от един или няколко междинни усилващи слоя Междинните усилващи слоеве трябва да са защитени срещу корозия с помощта на покритие. Покритие не е необходимо, ако за междинните усливащи слоеве се използва материал, устойчив срещу корозия (например, неръждаема стомана) Вътрешното и външното покрития трябва да са гладки и без пори, дупки или външни тела. Преднамерената перфорация, използвана при външното покритие, не трябва да се разглежда като дефект Външното покритие трябва да се перфорира така, че да се избегне образуването на мехури Когато външното покритие е перфорирано и междинният слой е от материал, който не е устойчив срещу корозия, този слой трябва да се защити срещу корозия.

113 Стр Изисквания и изпитвания на вътрешния слой Якост на опън и удължение Якостта на опън и удължението при разрушаване трябва да се определят в съответствие със стандарта ISO 37. Якостта на опън трябва да е не по-малка от 20 МРа, а удължението при разрушаване не по-малко от 250 % Устойчивостта срещу въздействието на n-пентан трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 1817 при следните условия: i) Среда: n-пентан. ii) Температура: 23 С (допустими отклонения според ISO 1817). iii) Продължителност на потапянето: 72 часа. Критерии за приемане: i) Максимално изменение на обема: 20 %. ii) Максимално изменение на якостта на опън: 25 %. iii) Максимално изменение на удължението при разрушаване: 30 %. След престой в продължение на 48 часа във въздушна среда с температура 40 С масата трябва да не намалява с повече от 5 % спрямо първоначалната маса Якостта при стареене трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 188 при следните условия: i) Температура: 70 С (температурата на изпитването е равна на максималната работна температура, намалена с 10 С). ii) Продължителност на подлагане: 168 часа. Критерии за приемане: i) Максимално изменение на якостта на опън: 25 %, ii) Максимално изменение на удължението при разрушаване: - 30 % и + 10 % Изисквания и изпитвания на външния слой Якост на опън и удължение Якостта на опън и удължението при разрушаване трябва да се определят в съответствие със стандарта ISO 37. Якостта на опън трябва да е не по-малка от 10 МРа, а удължението при разрушаване не по-малко от 250 % Устойчивостта срещу въздействието на n-хексан трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 1817 при следните условия:

114 Стр. 114 i) Среда: n-хексан. ii) Температура: 23 С (допустими отклонения според ISO 1817). iii) Продължителност на потапянето: 72 часа. Критерии за приемане: i) Максимално изменение на обема: 30 %. ii) Максимално изменение на якостта на опън: 35 %. iii) Максимално изменение на удължението при разрушаване: 35 % Якостта при стареене трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 188 при следните условия: i) Температура: 70 С (температурата на изпитването е равна на максималната работна температура, намалена с 10 С). ii) Продължителност на подлагане: 336 часа. Критерии за приемане: i) Максимално изменение на якостта на опън: 25 %. ii) Максимално изменение на удължението при разрушаване: - 30 % и + 10 % Устойчивост срещу въздействието на озон Изпитването трябва да се извършва в съответствие със стандарта БДС ISO Епруветките, които са опънати до удължение от 20 %, трябва да се оставят във въздушна среда с температура 40 С и концентрация на озон в продължение на 120 часа Не се допуска никакво напукване на епруветките Изисквания към тръбопроводи без съединения Газова херметичност (пропускливост) Тръбопровод с дължина 1 m трябва да се присъедини към резервоар с течен пропан с температура 23 С ± 2 С Изпитването трябва да се извършва в съответствие с метода, описан в стандарта БДС EN ISO Пропуските през стените на тръбопровода трябва да са не по-големи от 95 cm 3 на един метър тръбопровод за 24 часа Якост при ниска температура Изпитването трябва да се извършва в съответствие с метод В, описан в стандарта БДС EN ISO Температура на изпитването: - 25 С ± 3 С.

115 Стр Не се допуска никакво напукване или разрушаване Изпитване на прегъване Един празен тръбопровод с дължина около 3,5 m трябва да издържи без разрушаване пъти изпитването на прегъване в противоположни посоки, предписано по-долу. След това той трябва да издържи на изпитването под налягане, посочено в т Вътрешен диаметър на тръбопровода [mm] Фиг. 1 (примерно изпълнение) Разстояние между осите [mm] Радиус на прегъване (фиг. 1) [mm] Вертикално (фиг. 1) b до от 13 до от 16 до Хоризонтално а Машината за изпитване (фиг. 1) трябва да се състои от стоманен корпус и две дървени колела с широчина около 130 mm. По периферията на колелата трябва да има канал за направляване на тръбопровода. Радиусът на колелата, измерен по дъното на канала, трябва да има стойността, посочена в т Средните надлъжни равнини на двете колела трябва да са в една и съща вертикална равнина и разстоянията между осите трябва да съответстват на стойностите, посочени в т Всяко колело трябва да може да се върти свободно около своята ос. Един задвижващ механизъм изтегля тръбопровода върху колелата с честота четири пълни движения в минута.

116 Стр Тръбопроводът трябва да се постави във формата на буквата S върху колелата (виж фиг. 1). На края на тръбопровода от страната на горното колело трябва да има един баласт с маса, достатъчна да притиска напълно тръбопровода към колелата. Краят на тръбопровода от страната на долното колело се свързва със задвижващия механизъм. Този механизъм трябва да се регулира така, че тръбопроводът да изминава цялото разстояние от 1,2 m в двете посоки Изпитване на хидравлично налягане и определяне на минималното налягане на разрушаване Изпитването трябва да се извършва в съответствие с метода, описан в стандарта БДС EN ISO В продължение на 10 минути трябва да се приложи изпитвателно налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа), без да се появят пропуски Налягането на разрушаване трябва да е не по-малко от 45 МРа Съединения Съединенията трябва да са от стомана или месинг и тяхната повърхност трябва да е устойчива срещу корозия Съединенията трябва да са от типа с притискане Притискащата гайка трябва да е с резба със стъпка UNF Уплътняващият ъгъл трябва да е вертикален полуъгъл от Гъвкави тръбопроводи (комплект от тръбопровод и съединения) Съединението трябва да е конструирано така, че да не е необходимо оголването на тръбопровода от неговото външно покритие, освен ако усилването на тръбопровода е от материал, устойчив срещу корозия Гъвкавият тръбопровод трябва да се подложи на изпитване с импулсно изменение на налягането в съответствие със стандарта БДС ISO Изпитването трябва да се извършва с циркулиращо масло с температура 93 С и минимално налягане 26 МРа Тръбопроводът трябва да се подложи на импулса След изпитването с импулсно изменение на налягането тръбопроводът трябва да се подложи на изпитвателното налягане, посочено в т

117 Стр Газова херметичност Гъвкавият тръбопровод трябва да издържи без пропуски едно налягане, равно на 1,5 пъти работното налягана (вмра) в продължение на пет минути Маркировка Всеки тръбопровод трябва да има на интервали не по-голями от 0,5 m следните четливи и неизтриваеми означения, образувани от букви, цифри и символи: Производствена или търговска марка на производителя Година и месец на производство Размер и тип Маркировка за идентификация "СПГ, клас 0" Всяко съединение трябва да има производствената или търговската марка на производителя, извършил сглобяването. 2. ГЪВКАВИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА СРЕДНО НАЛЯГАНЕ, КЛАС Общи предписания Тръбопроводът трябва да е конструиран така, че да издържа на максимално работно налягане от 3 МРа Тръбопроводът трябва да е конструиран така, че да издържа на температурите, посочени в приложение 5О Вътрешният диаметър на тръбопровода трябва да съответства на стойностите от таблица 1 на стандарта ISO Конструкция на тръбопровода Тръбопроводът трябва да се състои от тръба с гладка вътрешност и външно покритие от подходящ синтетичен материал, както и от един или няколко междинни усилващи слоя Междинните усилващи слоеве трябва да са защитени срещу корозия с помощта на покритие. Покритие не е необходимо, ако за междинните усливащи слоеве се използва материал, устойчив срещу корозия (например, неръждаема стомана) Вътрешното и външното покрития трябва да са гладки и без пори, дупки или външни тела. Преднамерената перфорация, използвана при външното покритие, не трябва да се разглежда като дефект.

118 Стр Изисквания и изпитвания на вътрешния слой Якост на опън и удължение Якостта на опън и удължението при разрушаване трябва да се определят в съответствие със стандарта ISO 37. Якостта на опън трябва да е не по-малка от 10 МРа, а удължението при разрушаване не по-малко от 250 % Устойчивостта срещу въздействието на n-пентан трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 1817 при следните условия: i) Среда: n-пентан. ii) Температура: 23 С (допустими отклонения според ISO 1817). iii) Продължителност на потапянето: 72 часа. Критерии за приемане: i) Максимално изменение на обема: 20 %. ii) Максимално изменение на якостта на опън: 25 %. iii) Максимално изменение на удължението при разрушаване: 30 %. След престой в продължение на 48 часа във въздушна среда с температура 40 С масата трябва да намалява с не повече от 5 % спрямо първоначалната маса Якостта при стареене трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 188 при следните условия: i) Температура: 115 С (температурата на изпитването е равна на максималната работна температура, намалена с 10 С). ii) Продължителност на подлагане: 168 часа. Критерии за приемане: i) Максимално изменение на якостта на опън: 25 %. ii) Максимално изменение на удължението при разрушаване: - 30 % и + 10 % Изисквания и изпитвания на външния слой Якост на опън и удължение Якостта на опън и удължението при разрушаване трябва да се определят в съответствие със стандарта ISO 37. Якостта на опън трябва да е не по-малка от 10 МРа, а удължението при разрушаване не по-малко от 250 % Устойчивостта срещу въздействието на n-хексан трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 1817 при следните условия:

119 Стр. 119 i) Среда: n-хексан. ii) Температура: 23 С (допустими отклонения според ISO 1817). iii) Продължителност на потапянето: 72 часа. Критерии за приемане: i) Максимално изменение на обема: 30 %. ii) Максимално изменение на якостта на опън: 35 %. iii) Максимално изменение на удължението при разрушаване: 35 % Якостта при стареене трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 188 при следните условия: i) Температура: 115 С (температурата на изпитването е равна на максималната работна температура, намалена с 10 С). ii) Продължителност на подлагане: 336 часа. Критерии за приемане: i) Максимално изменение на якостта на опън: 25 %. ii) Максимално изменение на удължението при разрушаване: - 30 % и + 10 % Устойчивост срещу въздействието на озон Изпитването трябва да се извършва в съответствие със стандарта БДС ISO Епруветките, които са опънати до удължение от 20 %, трябва да се оставят във въздушна среда с температура 40 С и концентрация на озон в продължение на 120 часа Не се допуска никакво напукване на епруветките Изисквания към тръбопроводи без съединения Газова херметичност (пропускливост) Тръбопровод с дължина 1 m трябва да се присъедини към резервоар с течен пропан с температура 23 С ± 2 С Изпитването трябва да се извършва в съответствие с метода, описан в стандарта БДС EN ISO Пропуските през стените на тръбопровода трябва да са не по-големи от 95 cm 3 на един метър тръбопровод за 24 часа Якост при ниска температура Изпитването трябва да се извършва в съответствие с метод В, описан в стандарта БДС EN ISO 4672.

120 Стр Температура на изпитването: - 25 С ± 3 С Не се допуска никакво напукване или разрушаване Изпитване на прегъване Един празен тръбопровод с дължина около 3,5 m трябва да издържи без разрушаване пъти изпитването на прегъване в противоположни посоки, предписано по-долу. След това той трябва да издържи на изпитването под налягане, посочено в т Вътрешен диаметър на тръбопровода [mm] Фиг. 2 (примерно изпълнение) Разстояние между осите [mm] Радиус на прегъване (фиг. 2) [mm] Вертикално (фиг. 2) b до от 13 до от 16 до Хоризонтално а Машината за изпитване (фиг. 2) трябва да се състои от стоманен корпус и две дървени колела с широчина около 130 mm. По периферията на колелата трябва да има канал за направляване на тръбопровода. Радиусът на колелата, измерен по дъното на канала, трябва да има стойността, посочена в т Средните надлъжни равнини на двете колела трябва да са в една и съща вертикална равнина и разстоянията между осите трябва да съответстват на стойностите, посочени в т Всяко колело трябва да може да се върти свободно около своята ос.

121 Стр. 121 Един задвижващ механизъм изтегля тръбопровода върху колелата с честота четири пълни движения в минута Тръбопроводът трябва да се постави във формата на буквата S върху колелата (виж фиг. 2). На края на тръбопровода от страната на горното колело трябва да има един товар с маса, достатъчна да притиска напълно тръбопровода към колелата. Краят на тръбопровода от страната на долното колело се свързва със задвижващия механизъм. Този механизъм трябва да се регулира така, че тръбопроводът да изминава цялото разстояние от 1,2 m в двете посоки Изпитване на хидравлично налягане Изпитването трябва да се извършва в съответствие с метода, описан в стандарта БДС EN ISO В продължение на 10 минути трябва да се приложи изпитвателно налягане от 3 МРа без да се появят пропуски Съединения Ако едно съединение е монтирано към тръбопровода, то трябва да отговаря на следните условия: Съединенията трябва да са от стомана или месинг и тяхната повърхност трябва да е устойчива срещу корозия Съединенията трябва да са от типа с притискане Гъвкави тръбопроводи (комплект от тръбопровод и съединения) Съединението трябва да е конструирано така, че да не е необходимо оголването на тръбопровода от неговото външно покритие, освен ако усилването на тръбопровода е от материал, устойчив срещу корозия Гъвкавият тръбопровод трябва да се подложи на изпитване с импулсно изменение на налягането в съответствие със стандарта БДС ISO Изпитването трябва да се извършва с циркулиращо масло с температура 93 С и минимално налягане равно на 1,5 пъти максималното работно налягане Тръбопроводът трябва да се подложи на импулса След изпитването с импулсно изменение на налягането тръбопроводът трябва да се подложи на изпитвателното налягане, посочено в т Газова херметичност

122 Стр Гъвкавият тръбопровод трябва да издържи без пропуски едно газово налягане от 3 МРа в продължение на пет минути Маркировка Всеки тръбопровод трябва да има на интервали не по-голями от 0,5 m следните четливи и неизтриваеми означения, образувани от букви, цифри и символи: Производствена или търговска марка на производителя Година и месец на производство Размер и тип Маркировка за идентификация "СПГ, клас 1" Всяко съединение трябва да има производствената или търговската марка на производителя, извършил сглобяването. 3. ГЪВКАВИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ, КЛАС Общи предписания Тръбопроводът трябва да е конструиран така, че да издържа на максимално работно налягане от 450 kра Тръбопроводът трябва да е конструиран така, че да издържа на температурите, посочени в приложение 5О Вътрешният диаметър на тръбопровода трябва да съответства на стойностите от таблица 1 на стандарта ISO (Свободна) 3.3. Изисквания и изпитвания на вътрешния слой Якост на опън и удължение Якостта на опън и удължението при разрушаване трябва да се определят в съответствие със стандарта ISO 37. Якостта на опън трябва да е не по-малка от 10 МРа, а удължението при разрушаване не по-малко от 250 % Устойчивостта срещу въздействието на n-пентан трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 1817 при следните условия: i) Среда: n-пентан. ii) Температура: 23 С (допустими отклонения според ISO 1817). iii) Продължителност на потапянето: 72 часа.

123 Стр. 123 Критерии за приемане: i) Максимално изменение на обема: 20 %. ii) Максимално изменение на якостта на опън: 25 %. iii) Максимално изменение на удължението при разрушаване: 30 %. След престой в продължение на 48 часа във въздушна среда с температура 40 С, масата трябва да не намалява с повече от 5 % спрямо първоначалната маса Якостта при стареене трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 188 при следните условия: i) Температура: 120 С (допустими отклонения според ISO 188). ii) Продължителност на подлагане: 168 часа. Критерии за приемане: i) Максимално изменение на якостта на опън: 35 %. ii) Максимално изменение на удължението при разрушаване: - 30 % и + 10 % Изисквания и изпитвания на външния слой Якост на опън и удължение Якостта на опън и удължението при разрушаване трябва да се определят в съответствие със стандарта ISO 37. Якостта на опън трябва да е не по-малка от 10 МРа, а удължението при разрушаване не по-малко от 250 % Устойчивостта срещу въздействието на n-хексан трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 1817 при следните условия: i) Среда: n-хексан. ii) Температура: 23 С (допустими отклонения според ISO 1817). iii) Продължителност на потапянето: 72 часа. Критерии за приемане: i) Максимално изменение на обема: 30 %. ii) Максимално изменение на якостта на опън: 35 %. iii) Максимално изменение на удължението при разрушаване: 35 % Якостта при стареене трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 188 при следните условия: i) Температура: 120 С (допустими отклонения според ISO 188). ii) Продължителност на подлагане: 336 часа. Критерии за приемане:

124 Стр. 124 i) Максимално изменение на якостта на опън: 25 %. ii) Максимално изменение на удължението при разрушаване: - 30 % и + 10 % Устойчивост срещу въздействието на озон Изпитването трябва да се извършва в съответствие със стандарта БДС ISO Епруветките, които са опънати до удължение от 20 %, трябва да се оставят във въздушна среда с температура 40 С, влажност 50 % ± 10 % и концентрация на озон в продължение на 120 часа Не се допуска никакво напукване на епруветките Изисквания към тръбопроводи без съединения Газова херметичност (пропускливост) Тръбопровод с дължина 1 m трябва да се присъедини към резервоар с течен пропан с температура 23 С ± 2 С Изпитването трябва да се извършва в съответствие с метода, описан в стандарта БДС EN ISO Пропуските през стените на тръбопровода трябва да са не по-голями от 95 cm 3 на един метър тръбопровод за 24 часа Якост при ниска температура Изпитването трябва да се извършва в съответствие с метод В, описан в стандарта БДС EN ISO Температура на изпитването: - 25 С ± 3 С Не се допуска никакво напукване или разрушаване Якост при висока температура Един отрязък от тръбопровод с дължина не по-малка от 0,5 m се подлага на вътрешно налягане от 450 kра и се поставя в пещ при температура 120 С ± 2 С в продължение на 120 часа Не се допускат никакви пропуски След изпитването тръбопроводът се подлага на изпитвателно налагане от 50 kpa в продължение на 10 минути. Не се допускат никакви пропуски Изпитване на прегъване Един празен тръбопровод с дължина около 3,5 m трябва да издържи без разрушаване пъти изпитването на прегъване в противоположни посоки, предписано по-долу.

125 Стр Фиг. 3 (примерно изпълнение) (а = 102 mm; b = 241 mm) Машината за изпитване (фиг. 3) трябва да се състои от стоманен корпус и две дървени колела с широчина около 130 mm. По периферията на колелата трябва да има канал за направляване на тръбопровода. Радиусът на колелата, измерен по дъното на канала, трябва да е 102 mm. Средните надлъжни равнини на двете колела трябва да са в една и съща вертикална равнина и разстоянията между осите на колелата трябва да са 241 mm по вертикалната ос и 102 mm по хоризонталната ос. Всяко колело трябва да може да се върти свободно около своята ос. Един задвижващ механизъм изтегля тръбопровода върху колелата с честота четири пълни движения в минута Тръбопроводът трябва да се постави във формата на буквата S върху колелата (виж фиг. 3). На края на тръбопровода от страната на горното колело трябва да има един баласт с маса, достатъчна да притиска напълно тръбопровода към колелата. Краят на тръбопровода от страната на долното колело се свързва със задвижващия механизъм. Този механизъм трябва да се регулира така, че тръбопроводът да изминава цялото разстояние от 1,2 m в двете посоки.

126 Стр Маркировка Всеки тръбопровод трябва да има на интервали не по-голeми от 0,5 m следните четливи и неизтриваеми означения, образувани от букви, цифри и символи: Производствена или търговска марка на производителя Година и месец на производство Размер и тип Маркировка за идентификация "СПГ, клас 2" Всяко съединение трябва да има производствената или търговската марка на производителя, извършил сглобяването.

127 Стр. 127 Приложение 4C ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА ФИЛТЪРА ЗА СПГ 1. Това приложение определя предписанията относно одобряването на типа на филтъра за СПГ. 2. Условия на работа 2.1. Филтърът за СПГ трябва да е конструиран така, че да може да работи при температурите, посочени в приложение 5О Филтърът за СПГ трябва да е класифициран в зависимост от максималното работно налягане (виж т. 2 от това Правило): Клас 0: филтърът за СПГ трябва да е конструиран така, че да издържа на налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа) Класове 1 и 2: филтърът за СПГ трябва да е конструиран така, че да издържа на налягане, равно на 2 пъти работното налягане Клас 3: филтърът за СПГ трябва да е конструиран така, че да издържа на налягане, равно на 2 пъти разтоварващото налягане на предпазния клапан, на което е подложен Материалите на филтъра за СПГ, които по време на работа са в контакт със СПГ, трябва да са съвместими с този газ (виж приложение 5D) Компонентът трябва да издържа изпитванията, предвидени за неговия клас, определен според схемата от фиг. 1-1 от т. 2 на това Правило.

128 Стр. 128 Приложение 4D ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА РЕДУКТОРА 1. Това приложение определя предписанията относно одобряването на типа на редуктора. 2. Редуктор 2.1. Материалите на редуктора, които по време на работа са в контакт със сгъстения природен газ, трябва да са съвместими с изпитвателния газ. За проверката на тази съвместимост се прилага процедурата, описана в приложение 5D Материалите на редуктора, които по време на работа са в контакт с топлопреносителя на редуктора, трябва да са съвместими с тази течност По отношение на частите, подложени на високо налягане, редукторът трябва да издържа изпитванията, предвидени за клас 0, а по отношение на частите, подложени на ниско и средно налягане, - на изпитванията, предвидени за класове 1, 2, 3 и Класификация и изпитвателни налягания 3.1. Частта на редуктора е от клас 0, когато е в контакт с налягането в резервоара Частта на редуктора от клас 0 трябва да е херметична (виж приложение 5В) при налягане, което може да достигне 1,5 пъти работното налягане (в МРа) при затворени изходи на тази част Частта на редуктора от клас 0 трябва да издържа на налягане, което може да достигне 1,5 пъти работното налягане (в МРа) Частите на редуктора от класове 1 и 2 трябва да са херметични (виж приложение 5В) при налягане, което може да достигне 2 пъти работното налягане Частите на редуктора от класове 1 и 2 трябва да издържат на налягане, което може да достигне 2 пъти работното налягане Частта на редуктора от клас 3 трябва да издържа на налягане, което може да достигне 2 пъти разтоварващото налягане на предпазния клапан, на което е подложена 3.2. Редукторът трябва да е конструиран така, че да може да работи при температурите, посочени в приложение 5О.

129 Стр. 129 Приложение 4E ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА ДАТЧИЦИТЕ ЗА НАЛЯГАНЕ И ТЕМПЕРАТУРА 1. Това приложение определя предписанията относно одобряването на типа на датчиците за налягане и температура. 2. Датчици за налягане и температура 2.1. Материалите на датчиците за налягане и температура, които по време на работа са в контакт със сгъстения природен газ, трябва да са съвместими с изпитвателния газ. За проверката на тази съвместимост се прилага процедурата, описана в приложение 5D Датчиците за налягане и температура се класифицират в определен клас според схемата от фиг. 1-1 от т. 2 на това Правило. 3. Класификация и изпитвателни налягания 3.1. Част на датчиците за налягане и температура е от клас 0, когато е в контакт с налягането в резервоара Частта на датчиците за налягане и температура от клас 0 трябва да е херметична при налягане, което може да достигне 1,5 пъти работното налягане (в МРа) (виж приложение 5В) Частта на датчиците за налягане и температура от клас 0 трябва да издържа на налягане, което може да достигне 1,5 пъти работното налягане (в МРа) Частите на датчиците за налягане и температура от класове 1 и 2 трябва да са херметични при налягане, което може да достигне 2 пъти работното налягане (виж приложение 5В) Частите на датчиците за налягане и температура от класове 1 и 2 трябва да издържат на налягане, което може да достигне 2 пъти работното налягане Частта на датчиците за налягане и температура от клас 3 трябва да издържа на налягане, което може да достигне 2 пъти разтоварващото налягане на предпазния клапан, на което е подложена Датчиците за налягане и температура трябва да са конструирани така, че да могат да работят при температурите, посочени в приложение 5О Електрическата система, ако има такава, трябва да е изолирана от корпуса на датчиците за налягане и температура. Съпротивлението на изолацията трябва да е по-голямо от 10 MΩ.

130 Стр. 130 Приложение 4F ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ПЪЛНЕНЕ 1. Обект Това приложение определя предписанията относно одобряването на типа на устройството за пълнене. 2. Утройство за пълнене 2.1. Материалите на устройството за пълнене, които по време на работа са в контакт със сгъстения природен газ, трябва да са съвместими с изпитвателния газ. За проверката на тази съвместимост се прилага процедурата, описана в приложение 5D Устройството за пълнене трябва да отговаря на изискванията, приложими към компонентите от клас Изпитвателни налягания 3.1. Устройството за пълнене се разглежда като компонент от клас Устройството за пълнене не трябва да пропуска при налягане, равно на 1,5 пъти работното налягане (в МРа) (виж приложение 5В) Устройството за пълнене трябва да издържа на налягане 33 МРа Устройството за пълнене трябва да е конструирано така, че да може да работи при температурите, посочени в приложение 5О.

131 Стр. 131 Приложение 4G ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА РЕГУЛАТОРА НА ДЕБИТА НА ГАЗ И НА СМЕСИТЕЛЯ ГАЗ/ВЪЗДУХ ИЛИ ВПРЪСКВАЧА 1. Това приложение определя предписанията относно одобряването на типа на регулатора на дебита на газ и на смесителя газ/въздух или впръсквача. 2. Смесител газ/въздух или впръсквач 2.1. Материалите на смесителя газ/въздух или впръсквача, които по време на работа са в контакт съсспг, трябва да са съвместими с този газ. За проверката на тази съвместимост се прилага процедурата, описана в приложение 5D Смесителят газ/въздух или впръсквачът трябва да отговарят на изискванията, приложими към компонентите от класове 1 или 2, според тяхната класификация Изпитвателни налягания Смесителят газ/въздух или впръсквачът от клас 2 трябва да издържа на налягане, равно на 2 пъти работното налягане Смесителят газ/въздух или впръсквачът от клас 2 не трябва да пропуска при налягане, равно на 2 пъти работното налягане Смесителите газ/въздух или впръсквачите от класове 1 и 2 трябва да са конструирани така, че да могат да работят при температурите, посочени в приложение 5О Компонентите с електрическо управление, съдържащи СПГ, трябва да изпълняват следните изисквания: i) Да са заземени поотделно. ii) Електрическата верига на компонента да е изолирана от корпуса му. iii) Когато електрическата верига е прекъсната, впръсквачът да е в затворено положение. 3. Регулатор на дебита 3.1. Материалите на регулатора на дебита, които по време на работа са в контакт със СПГ, трябва да са съвместими с този газ. За проверката на тази съвместимост се прилага процедурата, описана в приложение 5D Регулаторът на дебита трябва да отговаря на изискванията, приложими към компонентите от класове 1 или 2, според неговата класификация Изпитвателни налягания Регулаторът на дебита от клас 2 трябва да издържа на налягане, равно на 2 пъти работното налягане.

132 Стр Регулаторът на дебита от клас 2 не трябва да пропуска при налягане, равно на 2 пъти работното налягане Регулаторите на дебита от класове 1 и 2 трябва да са конструирани така, че да могат да работят при температурите, посочени в приложение 5О Компонентите с електрическо управление, съдържащи СПГ, трябва да изпълняват следните изисквания: i) Да са заземени поотделно. ii) Електрическата верига на компонента да е изолирана от корпуса му.

133 Стр. 133 Приложение 4H ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА МОДУЛА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ 1. Това приложение определя предписанията относно одобряването на типа на модула за електронно управление. 2. Модул за електронно управление 2.1. Модулът за електронно управление може да е устройство, което контролира постъпването на СПГ в двигателя и управлява затварянето на автоматичния клапан в случай на разрушаване на захранващия тръбопровод, или в случай на спиране на двигателя, или при авария Времето до затварянето на автоматичния клапан след момента на спирането на двигателя трябва да не надвишава 5 секунди Устройството може да е съоръжено със система за автоматично управление на ъгъла на изпреварване на запалването, вградена или не в модула за електронно управление Устройството може да е обединено с пасивните впръсквачи, за да позволи добрата работа на модула за електронно управление за бензин при работа със СПГ Модулът за електронно управление трябва да е конструиран така, че да може да работи при температурите, посочени в приложение 5О.

134 Стр. 134 Приложение 5 ИЗПИТВАНИЯ 1. Класифициране 1.1. Компонентите на превозните средства за СПГ трябва да се класифицират като се отчита тяхното максимално работно налягане и за тяхната функция в съответствие с предписанията на т. 2 от това Правило Класифицирането на компонентите определя избора на изпитванията, извършвани за одобряването на типа на тези компоненти или техните части. 2. Приложими методи за изпитване В таблица 5.1 са представени методите за изпитване, които се прилагат в зависимост от класифицирането. Таблица 5.1 Изпитване на Клас 0 Клас 1 Клас 2 Клас 3 Клас 4 Приложение Свръхналягане или якост X X X X O 5A Външни пропуски X X X X O 5B Вътрешни пропуски A A A A O 5C Дълготрайност A A A A O 5L Съвместимост със СПГ A A A A A 5D Устойчивост срещу корозия X X X X X 5E Топлоустойчивост A A A A A 5F Устойчивост на озон A A A A A 5G Разрушаване X O O O O 5M Температурен цикъл A A A A O 5H Цикъл на налягането X O O 0 O 5I Якост при вибрации A A A A O 5N Работни температури X X X X X 5O Х = Прилага се О = Не се прилага А = При необходимост Материалите, използвани в конструкцията на компонентите, писмено удостоверени характеристики, които са най-малкото равни на изискванията, съдържащи се в това приложение, по отношение на: i) температурата; ii) налягането; iii) съвместимостта със СПГ; iv) дълготрайността.

135 Стр Общи изисквания 3.1. Изпитванията на херметичност трябва да се извършват със сгъстен газ, като въздух или азот При изпитването на якост при хидростатично налягане за получаването на налягането може да се използва вода или друга течност Продължителността на изпитванията за външните пропуски и за якост при хидростатично налягане трябва да е не по-малка от три минути.

136 Стр. 136 Приложение 5A ИЗПИТВАНЕ НА СВРЪХНАЛЯГАНЕ (ЯКОСТНО ИЗПИТВАНЕ) 1. Компонентът, съдържащ СПГ, трябва да издържа без следи за разрушаване или остатъчна деформация на изпитвателно хидравлично налягане, намиращо се в границите от 1,5 пъти до 2 пъти работното налягане, в продължение на не по-малко от 1 минута при стайна температура и със затворена изходяща тръба от страната на високото налягане. При изпитването може да се използва вода или всяка друга подходяща течност. 2. След преминаването на изпитването на дълготрайност в съответствие с приложение 5L образците се свързват с един източник на хидравлично налягане. В тръбопровода, по който се предава хидравличното налягане, трябва да се монтират спирателен кран и манометър с обхват на налягането не по-малък от 1,5 пъти изпитвателното налягане. 3. Следващата таблица 5.2 показва работните налягания и свръхналягания на разрушаване в зависимост от класификацията според т. 2 от това Правило. Таблица 5.2 Класификация на компонента Работно налягане, Свръхналягане, kpa kpa Клас < P f ,5 пъти работното налягане Клас < P f ,5 пъти работното налягане Клас 2 20 < P f пъти работното налягане Клас < P f пъти работното налягане

137 Стр. 137 Приложение 5B ИЗПИТВАНЕ НА ВЪНШНИ ПРОПУСКИ 1. Компонентът не трябва да пропуска през уплътнението на пръта, през уплътнението на корпуса или през другите уплътнения и да не показва признаци за порьозност на летите части, когато е подложен на изпитването, описано в т. 2 и 3 на това приложение, с въздушно налягане между 0 и налягането, посочено в таблица Изпитването трябва да се извършва при следните условия: i) при стайна температура; ii) при минимална работна температура; iii) при максимална работна температура. Минималните и максималните работни температури са посочени в приложение 5О. 3. По време на това изпитване изпитваният компонент трябва да е свързан с източник на въздушно налягане. В тръбопровода за сгъстения газ трябва да се монтират автоматичен клапан и манометър с обхват на измерване между 1,5 пъти и 2 пъти изпитвателното налягане. Манометърът трябва да се монтира между автоматичния клапан и изпитвания образец. За определяне на пропуските по време на изпитването образецът трябва да се потопи във вода или да се използва всеки друг еквивалентен метод (измерване на дебита или на падането на налягането). 4. Външните пропуски трябва да са по-малки от предписаните в тези приложения; ако няма такива изисквания те трябва да са по-малки от 15 cm 3 /h. 5. Изпитване при висока температура Компонентът, съдържащ СПГ, не трябва да има пропуски по-големи от 15 cm 3 /h, когато, при затворени тръбопроводи, е подложен на газово налягане, равно на максималното работно налягане, при максималната работна температура, посочена в приложение 5О. Преди изпитването компонентът трябва да е бил при тази температура в продължение на не по-малко от 8 часа. 6. Изпитванепри ниска температура Компонентът, съдържащ СПГ, не трябва да има пропуски по-големи от 15 cm 3 /h, когато е подложен на газово налягане, равно на максималното работно налягане, посочено от производителя, при минималната работна температура. Преди изпитването компонентът трябва да е бил при тази температура в продължение на не по-малко от 8 часа.

138 Стр. 138 Приложение 5C ИЗПИТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРОПУСКИ 1. Следващите изпитвания трябва да се проведат с образци на клапан или устройство за пълнене, които предварително са били подложени на изпитване на външните пропуски съгласно приложение 5В. 2. Опорната повърхност на клапана в затворено положение не трябва да пропуска, когато е подложена на въздушно налягане между 0 и 1,5 пъти работното налягане (в kpa). 3. Обратният клапан (в затворено положение) с опорна повърхност от лят материал (еластичен) не трябва да пропуска, когато е подложен на въздушно налягане между 0 и 1,5 пъти работното налягане (в kpa). 4. Обратният клапан (в затворено положение) с опорна повърхност метал върху метал (еластичен) не трябва да пропуска дебит по-голям от 0,47 dm 3 /s, когато е подложен на разлика във въздушното налягане 138 kpa. 5. Опорната повърхност на горния обратен клапан, използван в устройството за пълнене, не трябва да пропуска, когато е подложен на въздушно налягане между 0 и 1,5 пъти работното налягане (в kpa). 6. По време на изпитването на вътрешните пропуски отворът на образеца на клапана се свързва с източник на въздушно налягане, клапанът е в затворено положение и изходящият отвор е отворен. В тръбопровода, по който се предава налягането, трябва да се монтират автоматичен клапан и манометър с обхват на измерване между 1,5 пъти и 2 пъти изпитвателното налягане. Манометърът трябва да се монтира между автоматичния клапан и изпитвания образец. Докато клапанът е подложен на изпитвателното налягане трябва да се следи за отсъствието на пропуски чрез потапяне на отворения изходящ отвор във вода, ако няма друго указание. 7. За определяне на съответствието с предписанията в т. 2 до 5 към изхода на клапана се свързва тръба с определена дължина. Отвореният край на тази изходяща тръба излиза в една обърната колона, градуирана в cm 3, затворена отдолу с хидравлично уплътнение. Апаратурата се настройва по следния начин: 1) Краят на изходящата тръба се разполага на около 13 mm над нивото на водата в обърнатата колона. 2) Изравнява се нивото на водата вътре и извън градуираната колона. След извършването на тези настройки се регистрира нивото на водата в градуираната колона. При затвореното положение на клапана, което той заема при нормална работа, въздух или азот с предписаното изпитвателно налягане се прилагат на входа на клапана в продължение на времето за изпитване, което трябва да е не по-малко от две минути. През този период вертикалното положение на градуираната колона трябва да се регулира, ако е необходимо така, че да се поддържа едно и също ниво на водата вътре и извън нея.

139 Стр. 139 В края на изпитвателния период, при еднакви нива вътре и извън градуираната колона, се регистрира новото ниво на водата в градуираната колона. Дебитът на пропуските се определя на базата на изменението на обема в градуираната колона с помощта на следната формула: където P V1 = Vt, t T 101,6 V 1 е дебитът на пропуските на въздух или азот, в cm 3 ; Vt е увеличението на обема в градуираната колона по време на изпитването; t e продължителността на изпитването, в min; Р е барометричното налягане по време на изпитването, в kpa; Т е околната температура по време на изпитването, в К. 8. Вместо описания по-горе метод дебитът на пропуските може да се измери с дебитомер, монтиран на входа на изпитвания клапан. Дебитомерът трябва да може да измерва допустимия максимален дебит на пропуските с достатъчна точност за използвания при изпитването поток.

140 Стр. 140 Приложение 5D ИЗПИТВАНЕ НА СЪВМЕСТИМОСТ СЪС СПГ 1. При контакт със СПГ една част от синтетичен материал не трябва да губи от масата си или да изменя значително обема си. За определяне на устойчивостта срещу въздействието на n-пентан се използва стандарта ISO 1817 при следните условия: i) среда: n-пентан; ii) температура: 23 С (допустими отклонения според ISO 1817); iii) продължителност на потапяне: 72 часа. 2. Критерии за приемане: максимално изменение на обема: 20 %. След престой във въздушна среда с температура 40 С в продължение на 48 часа масата не трябва да намалява с повече от 5 % спрямо първоначалната маса.

141 Стр. 141 Приложение 5E ИЗПИТВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ КОРОЗИЯ 1. Един метален компонент, съдържащ СПГ, трябва да издържа изпитванията на херметичност, дадени в приложения 5В и 5С, след като е бил подложен в продължение на 144 часа на изпитване със солена мъгла в съответствие със стандарта БДС ISO със запушени всички съединения. Процедура на изпитване: Преди изпитването компонентът трябва да се почисти в съответствие с указанията на производителя. Всички съединения трябва да се запушат. По време на изпитването компонентът не трябва да работи. След това компонентът се подлага в продължение на два часа на напръскване със солен разтвор, съдържащ 5 % (масови) NaCl с чистота не по-малка от 99,7 % и 95 % дестилирана вода с температура 20 С. След напръскването компонентът трябва да престои в продължение на 168 часа при температура 40 С и относителна влажност 90 % - 95 %. Тези операции трябва да се повторят четири пъти. След изпитването компонентът трябва да се почисти и изсуши при температура 55 С в продължение на един час. Преди да бъде подложен на други изпитвания компонентът трябва да престои при базовите условия в продължение на четири часа. 2. Един меден или месингов компонент, съдържащ СПГ, трябва да издържа изпитванията на херметичност, дадени в приложения 5В и 5С, след като е бил подложен в продължение на 24 часа на потапяне в амоняк в съответствие със стандарта БДС ISO със запушени всички съединения.

142 Стр. 142 Приложение 5F ИЗПИТВАНЕ НА ТОПЛОУСТОЙЧИВОСТ В СУХА АТМОСФЕРА 1. Изпитването трябва да се извършва в съответствие със стандарта ISO 188. Епруветката трябва да се изложи в продължение на 168 часа на въздух с температура равна на максималната работна температура. 2. Изменението на якостта на опън трябва да е не по-голямо от + 25 %. Изменението на удължението при разрушаване трябва да не надвишава следните стойности: Максимално увеличение: 10 %. Максимално намаление: 30 %.

143 Стр. 143 Приложение 5G ИЗПИТВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОЗОН 1. Изпитването трябва да се извършва в съответствие със стандарта БДС ISO Епруветката след като е опъната до едно удължение от 20 % трябва да се изложи в продължение на 120 часа на въздух с концентрация на озон при температура 40 С. 2. Не се допуска никакво напукване на епруветката.

144 Стр. 144 Приложение 5H ТОПЛИНЕН ЦИКЪЛ Неметалните компоненти, съдържащи СПГ, трябва да издържат изпитванията на херметичност, дадени в приложения 5В и 5С, след като са били подложени в продължение на 96 часа при максимално работно налягане на топлинен цикъл, представляващ преминаване от минималната работна температура към максималната работна температура, с продължителност на цикъла 120 минути. Приложение 5I ИЗПИТВАНЕ НА ЦИКЪЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, ПРИЛОЖИМ САМО ЗА БУТИЛКИТЕ (виж приложение 3) Приложение 5J и 5К (Свободно)

145 Стр. 145 Метод за изпитване Приложение 5L ИЗПИТВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНОСТ (НЕПРЕКЪСНАТА РАБОТА) Компонентът трябва да се присъедини към един източник на сгъстен сух въздух или азот с помощта на съединение с достатъчна якост и да се подложи на броя на циклите, определен за този компонент. Един цикъл се състои от едно отваряне и едно затваряне на компонента за период от 10 ± 2 секунди. а) Цикли при стайна температура Компонентът трябва да работи в продължение на 96 % от общия брой на циклите при стайна температура и номинално работно налягане. При затварянето налягането след изпитвания компонент трябва да може да се установи на 50 % от изпитвателното налягане. След това компонентът трябва да издържи изпитването на херметичност, дадено в приложение 5В, при стайна температура. Допуска се това изпитване да се раздели на части от по 20 %, за да се провери херметичността. b) Цикли при висока температура Компонентът трябва да работи в продължение на 2 % от общия брой на циклите при подходяща максимална температура, определена за номиналното работно налягане. След завършването на циклите при висока температура компонентът трябва да издържи изпитването на херметичност, дадено в приложение 5В, при подходящата максимална температура. с) Цикли при ниска температура Компонентът трябва да работи в продължение на 2 % от общия брой на циклите при подходяща минимална температура, определена за номиналното работно налягане. След завършването на циклите при висока температура компонентът трябва да издържи изпитването на херметичност, дадено в приложение 5В, при подходящата минимална температура. След завършването на циклите и едно ново изпитване на херметичност компонентът трябва да може да се отваря и затваря напълно при прилагането на въртящ момент, чиято максимална стойност е не по-голяма от посочената в таблица 5.3, към ръчката на компонента в посока, позволяваща неговото пълно отваряне и в обратна посока. Таблица 5.3 Размер на входящия отвор (mm) Максимален въртящ момент (Nm) 6 1,7 8 или 10 2,3 12 2,8 Това изпитване се извършва при определената подходящата максимална температура и се повтаря при минус 40 С.

146 Стр. 146 Приложение 5M РАЗРУШИТЕЛНО ИЗПИТВАНЕ, ПРИЛОЖИМО САМО ЗА БУТИЛКИТЕ (виж приложение 3) Приложение 5N ИЗПИТВАНЕ НА ЯКОСТ ПРИ ВИБРАЦИИ Всички компоненти с подвижни части трябва да остават изправни, да продължават да работят и да издържат изпитванията на херметичност, които са приложими към тях, след шест часа вибрации в съответствие със следващия метод за изпитване. Метод за изпитване Компонетът се закрепва върху стенд и се подлага в продължение на два часа на вибрации с честота 17 Нz и амплитуда 1,5 mm (0,06 инча) по трите координатни оси. След шест часа вибрации компонентът трябва да отговаря на изискванията на приложение 5С. Приложение 5O РАБОТНИ ТЕМПЕРАТУРИ В двигателния отсек На превозното средство Умерен климат - 20 С С - 20 С + 85 С Студен климат - 40 С С - 40 С + 85 С

147 Стр. 147 Приложение 6 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАРКИРОВКАТА НА СПГ ПРИ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ Тази маркировка трябва да е стикер от материал, устойчив на лоши атмосферни условия. По отношение на цветовете и размерите стикерът трябва да отговаря на следните изисквания: Цветове: Фон: Кант: Букви: зелен бял или светлоотразяващ бял бял или светлоотразяващ бял Размери: Широчина на канта: 4 6 mm Височина на буквите: 25 mm Дебелина на линията на буквите: 4 mm Дължина на стикера: mm Височина на стикера: mm Буквите "CNG" трябва да се намират в средата на стикера.

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) –

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Правило 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило - мотоциклетен тип по отношение

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.6% 2016 г. и е в размер на 10 418.6

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9.5% 2017 г.

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.2% 2014 г. и е в размер на

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2018 г. износът на България за ЕС нараства с 9.1% 2017 г. и е в размер на 37 697.5 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юни 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.7% 2017 г. и е в размер

Подробно

Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През януари 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 2.2 месец на 2018 г. и е в размер на 3 164.6 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението).

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - юни 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - юни 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юни 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 5.1% 2018 г. и е в размер на 19 029.6 млн. лева

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - май 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - май 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 6.9% 2018 г. и е в размер на 15 925.9 млн. лева

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.3% 2018 г. и е в размер на 12 749.1

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - август 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - август 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АВГУСТ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - август 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.1% 2017 г. и

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - септември 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - септември 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.1% 2017

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - март 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - март 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.0 2018 г. и е в размер на 9 607.1 млн.

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.6% година и е в размер на 23.8 млрд. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски

Подробно

Търговия на България с ЕС за периода януари - май 2015 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС за периода януари - май 2015 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 12.2% 2014 г. и е в размер на 11.6 млрд.

Подробно

2 ноември 2000 г. Rev.1/Add.48/Rev.3 Правило 49 стр.1 CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ

2 ноември 2000 г. Rev.1/Add.48/Rev.3 Правило 49 стр.1 CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ 2 ноември 2000 г. стр.1 CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2018 г. са 478.4 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 9.2% над

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 26.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2015 г. са 450.9 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2018 г. са 426.3 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 33.6% 2010 г. и възлиза на 24.7 млрд. лева (табл. 1.1 и 1.2). Основните търговски партньори

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 1.4% година и е в размер на над 7.4 млрд.

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 10.2.2016 г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 3.5%

Подробно

L 330/158

L 330/158 ПРАВИЛО 105 НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ ЗА ЕВРОПА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (ИКЕ/ООН) - ЕДИННИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И ТЕХНИТЕ

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над

Подробно

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е 717 718. Техният

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 4.6% предходната година и е в размер на над

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно