Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc"

Препис

1 Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ * (Преработка 2, включваща поправки, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 109: Правило 110 Поправка 2 Допълнение 2 към оригиналната версия на Правилото - Дата на влизане в сила: 27 февруари 2004 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА: І. СПЕЦИАЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ДВИГАТЕЛИ, РАБОТЕЩИ СЪС СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (СПГ); ІІ. МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОНТИРАНЕТО НА ТИПОВО ОДОБРЕНИ СПЕЦИАЛНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ДВИГАТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ СЪС СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (СПГ) ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ * Предишно наименование на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и частите за моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г.

2 Стр.2 В целия текст на Правилото и неговите приложения думите контролен клапан се заместват с думите обратен клапан. В целия текст на Правилото и неговите приложения (само на френски език) думите CNG се заместват с думите GNC (включително фигурата в приложение 6). Вмъква се нова точка със следното съдържание: Работни температури означава максималните стойности на температурните диапазони, посочени в Приложение 5П, при които е обезпечено безопасно и правилно функциониране на специфичния компонент и с оглед на които този компонент е бил конструиран и официално одобрен. Точка 2.2. се изменя и допълва както следва:... (е)... устройство за подаване на газ Точка 2.5. (Изменението и допълнението касае само текста на френски език). Точка 2.9. се изменя и допълва по следния начин: 2.9. Обратен клапан означава... Точка се изменя и допълва както следва: Устройство за подаване на газ Вмъкват се нови точки и със следното съдържание: Смесител на газ/въздух означава устройство за смесване на газообразното гориво с постъпващия въздух за двигателя Газов инжектор означава устройство за въвеждане на газовото гориво в двигателя или в свързаната с него система за вкарване на горивото. Точка се изменя и допълва както следва:

3 Стр Тип на компонентите, както е посочен в точки от 2.6. до 2.23., означава компоненти, които не се различават по такива съществени аспекти като материалите, работното налягане и работните температури. Точка 4.1. се изменя и допълва по следния начин: 4.1. На образеца на специфичния компонент, представен за официално одобряване, трябва да бъдат нанесени търговското наименование или марка на производителя и обозначение на типа, включително обозначение на работните температури (съответно М или С за умерени (moderate) или низки (cold) температури); на гъвкавите шлангове... В точка 4.3. (д) думата тегло се заменя с думата маса. Точка се изменя и допълва по следния начин: ПГН системата на превозното средство трябва да работи правилно и безопасно при работното налягане и работните температури, за които тя е проектирана и официално одобрена. В точка позоваването на точка се изменя и става позоваване на точка В точка позоваването на точка се изменя и става позоваване на точка Точка се изменя и допълва по следния начин: Устройство за подаване на газ; Точка се изменя и допълва по следния начин:... постоянни деформации. При тези условия може да бъде допуснато изтичане, което не надвишава 100 cm 3 на час. Точка се изменя и допълва по следния начин:

4 Стр Превозни средства, работещи с повече от един вид гориво, трябва да имат система за превключване на вида гориво, която да обезпечи по едно и също време подаването на повече от един вид гориво да не продължи повече от 5 секунди. Превозни средства, работещи с повече от един вид гориво, които използват дизелово гориво като първично гориво за възпламеняване на газовъздушната смес, се допускат в случай, че тези двигатели и превозни средства отговарят на задължителните изисквания по отношение на емисиите на замърсители. В Приложение 1А, Точка се изменя и допълва както следва: Смесител на газ/въздух: да/не 1/ Точка се изменя и допълва както следва: Газов инжектор (газови инжектори): да/не 1/ Вмъкват се нови точки , , , , , , , , , , , , , , , и както следва:... Работни температури: 2/... ºС (напр Работни температури: 2/... ºС ) Точка се изменя и допълва както следва: Температура на активация: 2/... ºС В Приложение 1Б, Точка се изменя и допълва както следва: Смесител на газ/въздух: да/не 1/

5 Стр.5 Точка се изменя и допълва както следва: Газов инжектор (газови инжектори): да/не 1/ Вмъкват се нови точки , , , , , , , , , , , , , , , и както следва:... Работни температури: 2/... ºС (напр Работни температури: 2/... ºС ) Точка се изменя и допълва както следва: Температура на активация: 2/... ºС В Приложение 2Б, Точка 1. се изменя и допълва както следва: или контейнер 2/ Газов инжектор (газови инжектори) 2/ Регулатор на подаването на газ 2/ Смесител на газ/въздух 2/ Електронен... В Добавката към Приложение 2Б, Точка се изменя и допълва както следва: Газов инжектор (газови инжектори) Работни Точка се изменя и допълва както следва: Газов инжектор (газови инжектори) Работни......

6 Стр.6 В Приложение 2В, Образец А (само в текста на френски език) позоваването към Правило 67 се изменя и става позоваване към Правило 110. В Приложение 2Г (само в текста на френски език) изразът GPL се изменя и става GNC. В Приложение 3, В Таблица 6.3., колонка GNC-1 (само в текста на английски и руски езици) стойността 450 се изменя и става 45. Точка 11.1 (само в текста на френски език) В Приложение 3 - Допълнение А, В Точка А.10. (само в текста на английски език) позоваването на cc/hr се изменя и става позоваване на cm 3 /h. Точка А.24. се изменя и допълва като следва: А.24. Изисквания към предпазните устройства Трябва да бъде показано, че предпазното устройство, предвидено от производителя, е съвместимо с условията на експлоатация, изброени в точка 4. от Приложение 3, и чрез следните квалификационни изпитвания: (а) Един образец се държи на температура, поддържана не по-ниска от 95 ºС, и на налягане, стойността на което трябва да бъде не по-малка от стойността на изпитвателното налягане (30 MPa) в течение на 24 часа. В края на това изпитване... Добавя се нова точка А.28. със следното съдържание: А.28. Изисквания към ръчния вентил Един образец се подлага на изпитване на умора при циклично изменение на налягането, което не надминава 4 цикъла за минута, по следния начин: (i) държи се на температура 20 ºС при изменение на налягането в течение на 2000 цикъла в диапазона 2 MPa - 26 MPa.

7 Стр.7 Приложение 3 - Допълнение Г се изменя и допълва както следва:... В Приложение 4А, Надписи, нанесени на рамото или на етикета на цилиндъра: а) CNG only ( само ПГН ):... б) DO NOT USE AFTER ( ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА СЛЕД ):... в) Марка на производителя :... г) Сериен номер и номер на компонента:... д) Работно налягане в MPa: Добавя се нова точка 6. както следва: 6. Ръчен вентил 6.1. Ръчното вентилно устройство от клас 0 трябва да бъде проектирано по такъв начин, че да издържа на налягане, което е 1.5 пъти по-голямо от работното налягане Ръчното вентилно устройство от клас 0 трябва да бъде проектирано по такъв начин, че да функционира при температура от -40 ºС до 85 ºС. В Приложение 4Б, Точка се изменя и допълва както следва: Изпитвателна температура: -40 ºС ± 3 ºС или -20 ºС ± 3 ºС, ако е приложимо. Точка се изменя и допълва по следния начин: Уплътнителният конус от въртеливо-гаечен тип трябва да съответства на типа, имащ половин вертикален ъгъл 45 ºС. Вмъкват се нови точки и както следва:

8 Стр Съединителните муфи трябва да бъдат от въртеливо-гаечен тип или от бързо съчленяем тип Трябва да бъде изключена възможността от разчленяване на муфите от бързо съчленяем тип без предприемането на специфични мерки или използването на специално предназначени за това инструменти. Точка се изменя и допълва както следва: Изпитвателна температура: -40 ºС ± 3 ºС или -20 ºС ± 3 ºС, ако е приложимо. Вмъкват се нови точки и както следва: Съединителните муфи трябва да бъдат от въртеливо-гаечен тип или бързо съчленяем тип Трябва да бъде изключена възможността от разчленяване на муфите от бързо съчленяем тип без предприемането на специфични мерки или използването на специално предназначени за това инструменти. Точка се изменя и допълва както следва: Изпитвателна температура: -40 ºС ± 3 ºС или -20 ºС ± 3 ºС, ако е приложимо. Точка се изменя и допълва както следва: Изтичането през стената на шланга не трябва да надхвърля 95 cm 3 на метър шланг за 24 часа. Точка се изменя и допълва по следния начин:... в продължение на 10 минути. Изтичането през стената на шланга не трябва да надхвърля 95 cm 3 на метър шланг за 24 часа. В Приложение 4 Ж думата инжектор се заменя с думите газов инжектор (девет пъти).

9 Стр.9

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Microsoft Word - 01_r110.doc

Microsoft Word - 01_r110.doc Rev.2 /Add.109 19 юни 2001 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) –

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Правило 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило - мотоциклетен тип по отношение

Подробно

2 ноември 2000 г. Rev.1/Add.48/Rev.3 Правило 49 стр.1 CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ

2 ноември 2000 г. Rev.1/Add.48/Rev.3 Правило 49 стр.1 CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ 2 ноември 2000 г. стр.1 CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Microsoft Word - 02_r080a1.doc 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.04.2013 Идентификационен 01 13 01 01 100 0 000455 Версия 1 EN 934-2:2009+A1:2012 03 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните Изх г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ Д О К

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните Изх г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ Д О К РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните Изх.......2013 г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ Д О К Л А Д от г-н Явор Гечев заместник-министър на земеделието

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.07.2013 Идентификационен 01 14 02 01 100 0 000002 Версия 1 EN 934-2:2009+ A1:2013-04 13 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.07.2013 Идентификационен 01 13 03 01 100 0 000033 Версия 1 EN 934-2:2009+ A1:2013-04 13 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.07.2013 Идентификационен 01 13 02 01 100 0 000001 Версия 2 EN 934-2:2009+ A1:2013-04 13 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Rev.1/Add.48/Rev.3/Amend.1 Правило 49 стр април 2002 г. CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБО

Rev.1/Add.48/Rev.3/Amend.1 Правило 49 стр април 2002 г. CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБО стр. 1 24 април 2002 г. CПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата СЕРИЯ Серията представлява истинска революция в продуктовата гама на индустриалните горелки Riello. са горелки с разделна конструкция, предназначени за инсталации с големи топлинни мощности. Могат да бъдат

Подробно

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд Уважаеми потребители на сайта ни, може да заявите и участие в обучение на удобна за Вас дата. Ние ще се свържем с Вас за съгласуване на датата и мястото на обучението. «Запитване/ Заявка за обучение».

Подробно

Microsoft Word - Nar_61mp_2003Maria.doc

Microsoft Word - Nar_61mp_2003Maria.doc НАРЕДБА 61 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба Издадена от министъра на транспорта

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе СЕРИЯ Индустриалните горелки от серия са специално разработени за инсталации с много големи топлинни мощности. Тези горелки позволяват да се реализира гъвкава модулна горивна система, която може да включва

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София 411 / 13.10.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата вземане на пробата: 13.10.2016

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Kioti RX7330PC Цена: лв. Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kioti Модел: Трактори Kioti RX7330PC мощност (к.с.): 73 Година: 2

Kioti RX7330PC Цена: лв. Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kioti Модел: Трактори Kioti RX7330PC мощност (к.с.): 73 Година: 2 Kioti RX7330PC Цена: 49500 лв. Номер на обявата: 46915 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kioti Модел: Трактори Kioti RX7330PC мощност (к.с.): 73 Година: 2018 моточасове: 0.00 Възползвайтесе от възмжността

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Габрово запад Адрес: гр. Габрово кв. Шейнини на входа на Габрово от Севлиево

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Габрово запад Адрес: гр. Габрово кв. Шейнини на входа на Габрово от Севлиево Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Габрово запад Адрес: гр. Габрово кв. Шейнини на входа на Габрово от Севлиево 329 / 12.09.2016г. 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата вземане на

Подробно

BF части за двигатели за тежката категория MAN TGA 2866/2876

BF части за двигатели за тежката категория MAN TGA 2866/2876 BF части за двигатели за тежката категория MAN TGA 2866/2876 Широка гама резервни части за дизелови двигатели Групата Motorservice Качество и сервиз от един единствен доставчик Групата Motorservice представлява

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шумен 7 км Адрес: гр. Шумен, на Е 772, магистрален път София-Варна

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шумен 7 км Адрес: гр. Шумен, на Е 772, магистрален път София-Варна Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шумен 7 км Адрес: гр. Шумен, на Е 772, магистрален път София-Варна 36 / 16.0.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата:

Подробно