Microsoft Word - B MSWORD

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - B MSWORD"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Документ за разглеждане в заседание B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на Ислямската държава (2015/2559(RSP)) Чарлз Танък, Дейвид Камбъл Банърман, Ришард Чарнецки, Джефри Ван Орден, Валдемар Томашевски, Яна Житнянска от името на групата ECR RE\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0136/2015 Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на Ислямската държава (2015/2559(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно хуманитарното положение в Ирак и в Сирия, включително резолюцията от 18 септември 2014 г. относно положението в Ирак и в Сирия и офанзивата на ИД, включително преследването на малцинства 1, като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид коментарите на върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн от 8 септември 2014 г. относно насилието в Сирия и в Ирак, като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права, като взе предвид Резолюция S-22/1 на Съвета на ООН по правата на човека от 1 септември 2014 г. относно състоянието на правата на човека в Ирак с оглед на злоупотреби, извършени от т.нар. Ислямска държава в Ирак и Леванта и от свързани с нея групи, като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие, която беше открита за подписване на 11 май 2011 г. в Истанбул, Турция, като взе предвид коментарите на пратеника на ООН за Ирак, на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и на заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси пред Съвета за сигурност на ООН на 18 ноември 2014 г., като взе предвид Декларацията и Платформата за действие относно равенството между половете, Пекин, 1995 г., като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 15 декември 2014 г., като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения, 1 Приети текстове, P8_TA(2014)0027. PE v /6 RE\ doc

3 като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях, като взе предвид насоките на ЕС относно утвърждаването и защитата на свободата на религията и убежденията, приети на 24 юни 2013 г., като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, А. като има предвид, че продължаващото насилие в Сирия и Ирак е причина за безпрецедентна хуманитарна криза, при която милиони хора са разселени, ежедневно са обект на насилие и се нуждаят от храна, вода, здравни грижи и подслон; като има предвид, че етническите и религиозните малцинства се оказват в особено уязвимо положение в тази криза; като има предвид, че хората, бягащи от насилието, са принудени да търсят убежище в съседните държави, което поставя допълнителен натиск върху общностите, които ги приемат; Б. като има предвид, че вече и без това катастрофалното положение в Сирия, причинено от продължаващата гражданска война, беше утежнено още повече от екстремисткото насилие, упражнявано от бойците на т.нар. Ислямска държава както в Сирия, така и в съседен Ирак; В. като има предвид, че броят на вътрешно разселените лица в Сирия възлиза според оценките на 7,6 милиона, а в Ирак на 1,8 милиона; Г. като има предвид, че голям брой жени и деца са били убити или отвлечени от Ислямска държава в Сирия и Ирак; като има предвид, че според някои информации отвлечените жени и момичета стават жертви на изнасилване или сексуално насилие, принуждавани са да сключват брак с бойци или са продавани в сексуално робство; като има предвид, че някои жени са били продадени като роби за едва 25 USD; Д. като има предвид, че т.нар. Ислямска държава е извършила многобройни жестокости, които представляват престъпления срещу човечеството, включително записани на видео обезглавявания и изгаряния на живи хора; Е. като има предвид, че отвратителното убийство на йорданския пилот Муас ал Касасбех е последният пример за ужасната идеология на Ислямска държава, която противоречи на най-основните ценности и права на човека; Ж. като има предвид, че политическите и религиозните водачи имат задължението да се борят на всяко равнище срещу екстремизма и тероризма и да насърчават взаимно уважение сред отделните лица и религиозните и етническите групи; З. като има предвид, че международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека забраняват преследването на лица или групи въз основа на религиозна или етническа идентичност, както и нападенията срещу цивилни граждани, които не участват във военните действия; като има предвид, че такива действия могат да представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството; RE\ doc 3/6 PE v01-00

4 И. като има предвид, че разрастването на халифата на Ислямска държава и нейните екстремистки дейности представляват пряка заплаха не само за хората в Сирия и Ирак, но също и по отношение на сигурността в целия регион; Й. като има предвид, че се съобщава за стотици чужди бойци, сред тях много от държави членки на ЕС, които са се присъединили към сраженията на страната на Ислямска държава ; като има предвид, че тези граждани на ЕС са идентифицирани като заплаха за сигурността; К. като има предвид, че ООН и други международни организации съобщават за множество нарушения на правата на човека в Ирак и в Сирия, извършвани от Ислямска държава, включително целенасочени убийства на християни и на представители на други малцинствени етнически и религиозни групи; като има предвид, че нараства загрижеността за благосъстоянието на онези, които все още са блокирани в районите, контролирани от силите на Ислямска държава ; Л. като има предвид, че в доклад на Комитета на ООН за правата на детето от февруари 2015 г. се твърди, че бойци на Ислямска държава продават отвлечени деца като сексуални роби и убиват други, включително като ги разпъват на кръст и ги погребват живи; 1. осъжда безрезервно убийствата, отвличанията, изнасилванията, сексуалното насилие и изтезанията, извършвани от бойци на Ислямска държава в Сирия и Ирак, и счита, че такива действия могат да представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството; също така осъжда актовете на насилие, извършвани от режима на Асад в Сирия срещу собствения му народ; 2. изразява нарастваща загриженост по повод на влошаването на хуманитарното положение и положението с правата на човека в Сирия и Ирак и нарушенията на международното хуманитарно право, не на последно място в контекста на бунтовническите действия на Ислямска държава ; 3. счита, че нестабилността в Сирия, причинена от продължаващата гражданска война, има принос за разрастването на Ислямска държава ; 4. изразява дълбоката си загриженост във връзка с терористичните актове, извършвани срещу жени и момичета от т.нар. Ислямска държава и от свързани с нея групи, включително срещу представители на християнското и други етнически и религиозни малцинства; 5. освен това подчертава значението на предприемането на подходящи мерки за гарантиране на сигурността на жените и момичетата в Сирия и Ирак, както и на представителите на религиозни и етнически малцинствени групи; 6. дава политическа подкрепа на правото на самозащита на религиозните и етническите малцинства, когато това е необходимо, за да се осигури безопасността им; освен това призовава международната общност да предостави закрила на всички, които бягат от терористични актове или от актове на насилие; PE v /6 RE\ doc

5 7. осъжда безрезервно принудителната смяна на религията, налагана на християнските и други религиозни и етнически малцинства в Сирия и Ирак от страна на сили на т. нар. Ислямска държава ; 8. счита, че трябва да бъдат положени всички усилия за противодействие на тероризма и да се търси сметка от отговорните; освен това изразява убеждението си, че международната реакция по отношение на тероризма трябва да бъде в съответствие с международното право; 9. още веднъж осъжда насилието срещу ЛГБТ лица в региона и убийствата на такива лица, които се извършват при пълна безнаказаност; посочва, че положението на ЛГБТ лицата в региона е особено уязвимо, предвид ограничената подкрепа от семейството и общността, както и ограничената защита от страна на правителството, и че тяхната безопасност остава изложена на риск в бежанските общности или в някои приемащи общества; призовава иракското правителство, делегацията на ЕС в Ирак и посолствата на държавите членки на ЕС в региона да предоставят защита на ЛГБТ лицата и да ускорят прякото презаселване на тези ЛГБТ лица, които бягат от съображения за безопасност; 10. изразява отвращение във връзка със съобщенията, че бойци на Ислямска държава използват деца включително такива с психически проблеми като атентатори самоубийци и човешки щитове, а също така продават отвлечени деца като сексуални роби и убиват други, включително като ги разпъват на кръст и ги погребват живи; 11. призовава да бъдат предприети всички мерки за спасяване на децата, намиращи се под контрола на Ислямска държава, и за наказателно преследване на извършителите на престъпления; признава обаче освен това, че понастоящем международната общност изглежда безсилна да потърси отговорност от бойците за груби нарушения на правата на човека; 12. призовава държавите членки да работят с международни партньори с оглед използване на всички възможни средства, включително подходяща военна помощ, за да се помогне на народите на Сирия и Ирак в борбата срещу свързаната с Ислямска държава заплаха; 13. призовава за по-ефективно прилагане на оръжейното ембарго и замразяването на активи от страна на ООН и за налагане на санкции срещу търговци на петрол, добит в контролирани от Ислямска държава области, за да се прекъснат финансовите потоци, които дават възможност на Ислямска държава да осъществява стопанска дейност и да финансира терористичните си дейности; 14. подкрепя всички, които са ангажирани в борбата срещу тероризма на Ислямска държава и срещу други въоръжени/терористични групи; освен това призовава всички регионални участници и правителства да оказват пълно съдействие в борбата срещу свързаната с Ислямска държава заплаха; подчертава, че такова сътрудничество е изключително важно за сигурността в региона; 15. счита, че когато става въпрос за борба със заплахата, която представлява RE\ doc 5/6 PE v01-00

6 Ислямска държава, всички възможности трябва да останат отворени и никоя да не изключва; освен това призовава Европейския съюз, неговите държави членки и други международни участници да работят в тясно сътрудничество за разработването на спешни и всеобхватни ответни действия на свързаната с Ислямска държава заплаха; 16. изразява загриженост във връзка със съобщенията за присъединяването на стотици чуждестранни бойци, включително граждани на държави членки на ЕС, към бунтовническите действия на Ислямска държава ; освен това призовава за международно сътрудничество с цел предприемане на необходимите правни действия срещу всички лица, заподозрени в участие в терористични актове; 17. приветства неотдавнашното освобождаване на сирийския град Кобане от обсадата на силите на Ислямска държава и приветства смелостта на бойците от сирийските отряди за народна отбрана, подпомогнати от силите на кюрдските пешмерги и подкрепени от въздушни удари на международната коалиция; 18. приветства поетия неотдавна от Йордания ангажимент за засилване на нейната офанзива срещу Ислямска държава ; призовава освен това международната коалиция, бореща се срещу Ислямска държава, да подобри своите издирвателни и спасителни мисии за изгубени пилоти, за да се предотвратят още залавяния от страна на Ислямска държава ; 19. изразява твърдо становище, че борбата срещу Ислямска държава само в Ирак няма да е достатъчна, за да бъдат победени екстремистите; 20. призовава въздушната кампания срещу Ислямска държава да бъде разширена, така че да обхване и Сирия, и по-специално района в и около Рака; 21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ЕСВД, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на Арабската лига и на правителството на Ирак. PE v /6 RE\ doc

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0140/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0137/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0396/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0159/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations СЕМИНАР Домашното насилие и насилието, основано на полов признак в контекста на правата на човека Обмяна на добри практики от Норвегия за работа с жертви на домашно и основано на пола насилие 02-04 декември

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/18 18 Барбара Спинели, Корнелия Ернст, Мари-Кристин Вержиа, Щефан Ек, Мариза Матиаш, Рина Роня Кари, Курцио Малтезе, София Сакорафа Съображение Д a (ново) Да. като има предвид, че ЕС и

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 23.5.2018 A8-0159/7 7 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_QO

RE_QO ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 17.9.2014 B8-0000/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0000/2014 внесено съгласно член

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно