ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други"

Препис

1 ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията на детето:... (име, статус) Степени на постигане на а: 0 отговаря с помощ от учителя; 0,5 отговаря с насочващи въпроси от учителя; 1 отговаря самостоятелно. Български език и литература Свързана реч Речник Звукова култура Свързана реч Граматически правилна реч Речник Въпроси за интервю: 1. Как се казваш? 2. На колко години си? 3. Как се казват: мама, татко, братчето и/ или сестричето ти? Разбира и употребява стандартни изрази в комуникация, поздрави, извинения, благодарности. Разбира общоприети изрази. Изговаря отчетливо думите. Инструкция: Занеси столчето до масата. Вземи моливите. Донеси играчката. Назовава имената на играчки (според играчки в групата) и предмети от близкото обкръжение. Използва кратки прости изречения. 1. Назовава пълното си собствено име. 2. Назовава вярно възрастта си. 3. Назовава имената на майка си и баща си. 4. Изговаря отчетливо думите. 5. В ежедневието детето използва думи: за поздрав: здравей, довиждане, добро утро, добър ден; за извинение извинявай; за благодарност благодаря. 6. Разбира и изпълнява инструкции. 7. Детето посочва и назовава мебели и играчки в занималнята. 8. Това е маса. 9. Това е столче. 10. Това е шкаф.

2 Български език и литература Математика Свързана реч Граматически правилна реч Речник Граматически правилна реч Звукова култура Възприемане на литературно произведение Количествени отношения Измерване Назовава отделни характеристики на играчката, с която играе: кукла, животно. Инструкция: Вземи твоята любима играчка. Разкажи как играеш с нея. Образува правилно множествено число на думи и обратно. Инструкция: Кой е един? Кои са много? (обекти от занималнята) Възприема кратка приказка: Дядо и ряпа. Брои до 3. Инструкция: Колко са... (до три)? (Учителят държи 3 молива.) Сравнява две групи и назовава колкото толкова. Инструкция: Колко са моливите? Колко са флумастерите? (Учителят държи в двете ръце еднакъв брой моливи и флумастери.) Определя равни по височина предмети. Инструкция: Кое е по-високо? (Учителят дава на детето два предмета с различна височина бутилка от минерална вода, чаша.) 11. Това е легло. 12. Това е кукла. 13. Това е мече. 14. Разказва като използва прости изречения. 15. Разказва с думи. 16. Отговаря, като използва единствено число. 17. Отговаря, като използва множествено число. 18. Възприема кратки приказки. 19. Назовава основни герои от литературното произведение. 20. Разбира и съпреживя текста на приказката Дядо и ряпа по илюстрация (табло). 21. Брои до Брои до Брои до Сравнява две групи с еднакъв брой. 25. Назовава толкова колкото. 26. Определя и назовава правилно равни по височина предмети.

3 Математика Околен свят Измерване Пространствени отношения Времеви отношения Равнинни фигури Самоутвърждаване и общуване с околните Определя равни по височина предмети. Инструкция: Кое е по-високо? (Учителят посочва два равни по височина предмета от заобикалящата среда столчета, шкафчета.) Въпроси за интервю: Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение в занималнята горе, долу, отпред, отзад. Инструкция: Детето стои право. Пред него има маса, а зад него столче. Разпознава и назовава ден и нощ. Инструкция: Кога навън е светло? Кога навън е тъмно? Разпознава сезона (есен и пролет). Инструкция: Кой сезон е? Има представа за геометрични фигури. Инструкция: Учителят посочва предмети с различна форма кръг, квадрат, триъгълник. Назовава пола си. Разказва за своя приятел в групата. Разказва и показва за любимата играчка и как играе с нея. Разказва за привързаността си към членовете на семейството. Участва в игри с други деца. Инструкции: Ти момче си ли или момиче? Кой е твой приятел в групата? Разкажи на какво си играете. 27. Определя и назовава правилно предмети по височина. 28. Къде е лампата? (горе) 29. Къде е килимът? (долу) 30. Къде е масата? (отпред) 31. Къде е столчето? (отзад) 32. Разпознава ден. 33. Разпознава нощ. 34. Има представа за годишните сезони. 35. Има представа за: кръг; 36. квадрат; 37. триъгълник. 38. Назовава пола си. 39. Разказва за своя приятел в групата. 40. Показва и разказва за любима играчка. 41. Създава приятелства с дете от групата.

4 Самоутвърждаване и общуване с околните Покажи и разкажи как играеш с твоята любима играчка? С кого говориш и играеш в твоето семейство? Споделя играчки с другите деца. 42. Участва с радост в игрите на групата. 43. Разказва за своето семейство. 44. Споделя играчка с радост. Околен свят Социална и здравословна среда Културни и национални ценности Светът на природата и неговото опазване Знае къде е мястото на детето в колата. Инструкция: Къде седиш в колата? Различава и назовава средства за хигиена и начина на използването им. Инструкция: С какво си миеш косата? С какво си миеш зъбите? Какво използваш, за да си срешиш косата? С какво си миеш ръцете? Познава професии, свързани с грижи за децата в ДГ. Разказва за празнуване на рожден ден в семейството. Знае името на страната, в която живее. Назовава фолклорни празници. Проявява желание и готовност да се включи в тях. Наблюдава в близката среда домашни и диви животни. (според специфичните условия на населеното място зоопарк, гора, резерват или албум с картини) 45. Отговаря правилно. 46. Показва и назовава шампоан. 47. Показва и назовава четка и паста за зъби. 48. Показва и назовава гребен. 49. Показва и назовава сапун. 50. Познава и назовава: учител 51. помощник-възпитател 52. медицинска среда 53. Разказва как празнува рожден ден. 54. Назовава в коя страна живее. 55. Включва се в честване на празници. 56. Разпознава и назовава имената на домашните животни. 57. Разпознава и назовава техните малки. 58. Разпознава и назовава имената на диви животни. 59. Разпознава и назовава техните малки.

5 Околен свят Изобразително изкуство Изобразително изкуство Светът на природата и неговото опазване Художествено възприемане Изобразителни материали и техники Изобразително творчество Назовава плодове и зеленчуци. Назовава в природни картини метеорологичното време като слънчево, дъждовно, снежно. Познава и назовава обекти при разглеждане на картини, илюстрации и произведения на народното творчество. Аз рисувам Рисува ритмично хоризонтални, вертикални и наклонени линии. Разпознава и назовава основни цветове. Аз апликирам Апликира образ, като използва готови форми: кръг, триъгълник, квадрат. Аз моделирам Манипулира с пластичен материал. Познава и назовава характерните особености на изобразените обекти и явления. Умее да избере подходящи средства и цветове за изобразяване на композиция. Създава образи от готови форми с различна големина. 60. Назовава плодове. 61. Назовава зеленчуци. 62. Разпознава и назовава метеорологичното време: слънчево 63. дъждовно 64. снежно 65. Познава и назовава изображения на къща 66. дърво 67. животни 68. Рисува ритмично: хоризонтални линии релси 69. вертикални трева 70. наклонени дъжд 71. Разпознава и назовава цветовете: син; 72. червен 73. жълт 74. Апликира образ на: топка от кръгла форма 75. къща от триъгълна и квадратна форма 76. Свободно манипулира с пластичен материал (глина, пластилин, солено тесто). 77. Познава и назовава изображения на къща 78. дърво 79. Познава и назовава явления: грее слънце 80. вали дъжд 81. Използва подходящи средства и цветове: молив 82. флумастер 83. Създава образи от готови кръгли, квадратни и триъгълни форми.

6 Музика Конструиране и технологии Възприемане Разпознава и назовава музикалните инструменти акордеон и тъпан. Инструкция: Учителят показва музикалните инструменти или техни изображения. Пее до три научени песни. Възпроизвеждане Музика и игра Конструиране и моделиране Обработване на материали, съединяване и свързване Грижи за себе си и за дома си 84. Разпознава и назовава: акордеон 85. тъпан 86. Знае и пее една научена песен. 87. Знае и пее три научени песни. Изпълнява ритмични движения в музикална игра. кална игра: в кръг хванато за ръце, едно 88. Изпълнява ритмични движения в музи- до друго 89. в редица хванати за ръце, едно зад друго Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел. последователност. 90. Сгъва салфетка по показана от учителя Има представа за хартия и природни материали. 92. есенни/пролетни листа, кестени и жъ- 91. Разпознава и назовава: хартия Къса хартия на ленти. лъди Лепи хартиени ленти върху лист. 93. Къса хартиени ленти панделки. Промушва конци през отвор. 94. Лепи хартиени ленти море. 95. Промушва конци през отвор гердан. Има представа за видовете дрехи, тяхното предназначение и подреждане. 97. Назовава предназначението на дрехите. 96. Назовава дрехите, с които е облечено. Облича се и се съблича. 98. Умее да се облича. 99. Умее да се съблича. Подрежда прибор и салфетка за хранене Подрежда прибори за хранене и салфетка с помощта на възрастен.

7 Конструиране и технологии Физическа култура Грижи за себе си и за дома си Техника Естественоприложна двигателна дейност Има представа за изисквания за безопасност и чистота. Приема сътрудничество. Има представа за играчки на отделни превозни средства и товарни средства. Различава инструменти, които използва в своята дейност четка, молив и др. Различава прибори за хранене. Инструкция: С кои инструменти рисуваш? С кои прибори се храниш? 1. Придвижва се самостоятелно и организирано в група със и без водач от и към предварително определени ориентири и посоки. 2. Придвижва се чрез ходене с малки крачки, с големи крачки, на пръсти, пети и назад с различни положения и движения на ръцете. 3. Придвижва се чрез бягане в различна посока; редувано с ходене. 4. Подскача с два крака на място и с придвижване. Скача на дължина от място, в дълбочина от високо на ниско и за достигане на предмет, окачен на височина. 5. Търкаля/хвърля отдолу топка (1 кг) с две ръце, гумена топка с една и две ръце свободно и към цел, между две деца. 6. Катери се по наклонена и вертикална стълба (катерушка) със стъпване с двата крака на всеки напречник Познава и спазва правила за измиване на ръцете Спазва изискванията за безопасност: в занималнята на площадката Сътрудничи с децата от групата Сътрудничи на възрастните Познава и назовава: кола 107. колело 108. автобус 109. камион 110. Назовава четка, молив Назовава лъжица, вилица Движи се самостоятелно Движи се организирано в група Умее да се придвижва с: малки крачки 115. големи крачки 116. на пръсти 117. на пети 118. назад 119. Умее да бяга в различна посока Умее да редува бягане с ходене Умее да подскача с два крака на място Умее да подскача с придвижване Умее да скача: на дължина от място в дълбочина 125. от високо на ниско Умее да търкаля отдолу малка плътна топка с две ръце Умее да хвърля: гумена топка с една ръка.

8 Физическа култура Спортноподготвителна двигателна дейност Физическа дееспособност Игрова двигателна дейност 1. Изпълнява дейности от различни спортове, имащи естествено-приложен и оздравителен характер (спускане с шейни, тротинетка, колело, туристическо ходене, катерене). 2. Проявява интерес към елементи от различни спортове. Изпълнява физически упражнения без уред, които въздействат върху развитието на всички мускулни групи. Включва се в организирана двигателна дейност. Изпълнява естествено-приложни движения в подвижни игри. Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Движи се и играе безопасно в групата, в салона, на площадката гумена топка с две ръце топка на друго дете от кръга Умее да се катери по катерушка Умее да кара тротинетка 132. да кара колело 133. да се катери на катерушка 134. туристическо ходене Разказва с подробности за даден (харесван) спорт Изпълнява физически упражнения без уред С интерес се включва в организирани игри Изпълнява естествено приложни действия в подвижни игри Преживява радост от участие в игрова двигателна дейност Играе безопасно.

9 Програма за насърчаване на индивидуалното детско развитие направление Задачи за индивидуална работа Български език и литература Математика Околен свят Общо ниво на развитие Позиция на водещата ръка Изобразително изкуство Музика Физическа култура Конструиране и технологии

10 Приложение 3 за родителя ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ... (Име и фамилия на детето).. Учители в групата Родител/член на семейството Проследяването на постиженията на детето за периода: от 20 г. до г. Образователни направления Български език и литература Постижения на детето Начало на учебната година Край на учебната година Математика Околен свят Изобразително изкуство Музика Конструиране и технологии Физическа култура Следващи стъпки, необходими да се направят в помощ на детското развитие в детската градина и у дома Коментар на родителя:... Запознат с ите: Подпис на учителя: Подпис на родителя:

Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи и форми Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното о

Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи и форми Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното о Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи и форми Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното образование на децата в първа възрастова група се определя

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

Разпределение_1 група_по седмици.indd

Разпределение_1 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...8 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...9

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1 2 3 4 5 6 7 Аз съм в детската градина Моят дом Работно момиче от Веса Паспалеева Дядо и ряпа българска народна приказка

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици.indd

Разпределение_2 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици

Разпределение_2 група_по седмици СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност по различни показатели. Извършва се два пъти годишно

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи и форми Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното о

Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи и форми Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното о Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи и форми Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното образование на децата в първа възрастова група се определя

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza   УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: 0885 345151 e-mail: roza sopot@abv.bg http://dgroza-sopot.eu/ УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: КАТЯ Е ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА ГРАД

Подробно

Разпределение_1 група_по направления.indd

Разпределение_1 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература... 3 2. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Физическа култура за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група седмиц

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Физическа култура за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група седмиц ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление култура за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) Група 1 1 1 1 1 Общност и партньорство Гимнастически упражнения по текстов съпровод Ходене

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Microsoft Word - ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА

Microsoft Word - ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА yr.,,calreou Berrxa.' Nnli;riffi e-mail-cdg prolet_d@mail,bg \a 'lo 9, I IPABVIIIA HA tretiata B fpyti4te HA trf,,ilpojiet", fp.fibpb OMAIZ. KB.AEFbP V.re6na 2017/20l8roa. ftpanutaraha.{erlara ca yrblpiehr,r

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 Да се запознаем 1 Изненада 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 2 2 Рисувам в детската

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

седмица ¹1 21 аз съм в детската градина

седмица ¹1 21 аз съм в детската градина ¹1 21 аз съм в детската градина Томи и ни са на 3 години и ходят на детска градина. Какво правят децата в детската градина? С кого обичаш да играеш? Кажи и посочи: занималня, деца, учител, маса, шкаф,

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

Разпределение МАТ 1 клас 2019

Разпределение МАТ 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет МАТЕМАТИКА за 1. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ за 2018/2019

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 2 2 2 3 4 Аз съм в детската градина Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1,,Хайде да се запознаем - диалог Разбира и употребява стандартни, използвани в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности).

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно