ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п"

Препис

1 ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от г.)

2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община Брезово за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012 г. Тя съдържа: 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост; 2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия; 3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица; 4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване. 2

3 II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред Вид дейност ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Отдаване под наем на помещения и оборудване на лекарски и стоматологични кабинети Прогнозен резултат в лв. С включен ДДС Отдаване под наем на терени Отдаване под наем на жилища и гаражи Отдаване под наем на земеделски земи, дворни места в строителните граници на населените места, полски пътища, включени в масивите, които се обработват Отдаване под наем на язовири Отдаване под аренда на земеделска земя Предоставяне за ползване на общински пасища и мери Всичко от управление на имоти-общинска собственост Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Продажба на имоти-общинска собственост -продажба сгради лв -продажба земи лв -продажба общински апартаменти и гаражи лв Учредени вещни права /право на строеж, право на ползване/ Ползване на дървесина от общински горски фонд, в т.ч. и маркиране 4. Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти общинска собственост Предоставяне на общински имоти на концесия Продажба на движими вещи Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост ВСИЧКО ПРИХОДИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ 1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.) За оценки За обявления Трасиране на общински имоти Изработване на подробни устройствени планове за общински 3000 имоти 6. Изработване на лесоустройствен проект за общински гори Трасиране на общински гори от лицензирани специалисти Залесяване Закупуване на автомобил за нуждите на структурното звено Общинска горскостопанска единица-брезово 10. Компютърна комфигурация за нуждите на структурното звено Общинска горскостопанска единица-брезово и отзел Местни приходи ВСИЧКО РАЗХОДИ

4 III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД АРЕНДА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ Описание на имота А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА БРЕЗОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ Яз. Кичест бряст гр.брезово, поземлен имот с площ 64,221 дка за рибопроизводство и риборазвъждане Яз. Кору дере-среден с.дрангово, поземлен имот с площ 99,104 дка за рибопроизводство и риборазвъждане Яз. Летището с.зелениково, поземлен имот с площ 111,893 дка за рибопроизводство и риборазвъждане Яз. Текен дере-3 запад с.тюркмен, поземлен имот с площ 41 дка за рибопроизводство и риборазвъждане Водоем гр.брезово, поземлен имот с площ 1,966 дка за рибопроизводство и риборазвъждане ЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ И ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Застроено дворно място с площ 9090 кв.м, УПИ Х- Училище, кв.38 от плана на с.чоба Помещение в с.зелениково,с.розовец, с.чехларе и с.бабек за устройване на лекарски кабинет Помещение в с.дрангово и с.розовец за устройване на стоматологичен кабинет Помещение, намиращо се на ІІ етаж в сграда-бивш Битов комбинат гр.брезово с площ 46 кв.м за устройване на офис на доставчик на интернет и кабелна телевизия Три преходни помещения на ІІ етаж в сграда-бивш Битов комбинат гр.брезово подходящи за устройване на офиси или търговски обекти с обща площ 44 кв.м Помещение, намиращо се на ІІ етаж в сграда-бивш Битов комбинат гр.брезово с площ 14 кв.м подходящи за устройване на офис Застроено дворно място с площ 2042 кв.м,ведно с двуетажна масивна сграда с площ 120 кв.м на етаж и склад с площ 95 кв.м на един етаж, кв. 24, УПИ ІХ-174 от плана на с.дрангово ІІ етаж от двуетажна масивна сграда бивш магазин с площ на етажа 253 кв.м, построена в УПИ V-206 Читалище,поща,магазин, кв.18 от плана на с.златосел Едноетажна масивна сграда бивша сладкарница с площ 74 кв.м, навес с площ 36 кв.м и навес с площ 100 кв.м, построени в УПИ І-291 Ресторант, сладкарница, кв.32 от плана на с.зелениково Помещения, намиращи се в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ VІІ-ДГС, кв.43 от плана на с.розовец Дворно място с площ 360 кв.м и построените в него два броя навеси кв.39, УПИ Х-589 от плана на с.стрелци Помещения, използвани за ресторант с обща площ 340 кв.м УПИ ХІ-145 Магазин, ресторант, кв.18 от плана на с.борец ТЕРЕНИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ Терен за разполагане на преместваемо съоръжение с площ 72 кв.м, УПИ ІV- Озеленяване, кв.23 от плана на с.отец Кирилово ДВОРНИ МЕСТА В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ Незастроено дворно място с площ 9000 кв.м, УПИ ІV-2082 Стопански дейности, кв.1 от плана на с.чоба 4

5 Незастроено дворно място с площ 0,985 кв.м, част от УПИ ІІ-180-3, кв.33 от плана на с.отец Кирилово Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА БРЕЗОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА Изоставена нива с площ 8,890 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, V Изоставена нива с площ 5,331 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, V Изоставена нива с площ 0,772 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, VІ Изоставена нива с площ 1,468 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, VІ Изоставена нива с площ 0,795 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, ІІІ Овощна градина с площ 7,119 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, V Овощна градина с площ 2,626 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, ІІІ Овощна градина с площ 2,370 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, V Ливада с площ 1,525дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, ІІІ Овощна градина с площ 3,024 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, V Овощна градина с площ 0,829 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, ІІІ Изоставена нива с площ 36,013 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, ІV Овощна градина с площ 1,082 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, V Овощна градина с площ 0,168 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, V Овощна градина с площ 0,112 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, V Изоставена нива с площ 11,854 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, VІ Нива с площ 0,628 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, V Изоставена нива с площ 3,519 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, V Изоставена нива с площ 14,383 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, V Изоставена нива с площ 37,525 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, VІ Изоставена нива с площ 40,612 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, ІІІ Изоставена нива с площ 80,897 дка, поземлен имот от КВС на с.пъдарско, ІV Нива с площ 8,001 дка, поземлен имот от КВС на с.дрангово, V Нива с площ 5,000 дка, поземлен имот от КВС на с.дрангово, V Изоставена нива с площ 7,128 дка, поземлен имот от КВС на с.дрангово, V Нива с площ 0,910 дка, поземлен имот от КВС на с.стрелци, 9 Нива с площ 3,701 дка, поземлен имот от КВС на с.стрелци, 4 Нива с площ 3,424 дка, поземлен имот от КВС на с.стрелци, 4 Нива с площ 1,566 дка, поземлен имот от КВС на с.стрелци, 6 5

6 Нива с площ 3,219 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци,vііі Нива с площ 0,422 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци,ііі Нива с площ 1,465 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци,v Лозе с площ 4,332 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци,v Лозе с площ 2,235 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци,v Лозе с площ 6,176 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци,v Лозе с площ 2,276 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци,v Лозе с площ 1,818 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци,v Лозе с площ 2,535 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци,v Индустриална култура с площ 17,205 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци,vііі Лозе с площ 1,950 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци, VІІІ Нива с площ 0,624 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци, VІІІ Лозе с площ 2,695 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци, VІІІ Нива с площ 2,643 дка,поземлен имот от КВС на с.стрелци, ІІІ Ливада с площ дка,поземлен имот от КВС на с.чоба, местност Гипчасово,V Ливада с площ дка,поземлен имот от КВС на с.чоба, местност Червената шума,іv Нива с площ 3,481 дка,поземлен имот от КВС на с.чоба, местност Баба Гушла,ІV Нива с площ 10,592 дка,поземлен имот от КВС на с.чоба, местност Абушеви ливади,vі Нива с площ 9,268 дка,поземлен имот от КВС на с.чоба, местност Алчаците,ІІІ Нива с площ 7,850 дка,поземлен имот от КВС на с.чоба, местност Горуня юрта корийк,ііі Нива с площ 15,414 дка,поземлен имот от КВС на с.чоба, местност Божура,ІV ливада с площ 0,449 дка,поземлен имот от КВС на с.чоба, местност Абушеви ливади,v ливада с площ 1,625 дка,поземлен имот от КВС на с.чоба, местност Орманя,ІІІ ливада с площ 1,724 дка,поземлен имот от КВС на с.чоба, местност Гюлбунар чит.лозя,іv Ливада с площ дка,поземлен имот от КВС на с.чоба, местност Кандача V Временно неизползвана нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, Х Временно неизползвана нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,х Временно неизползвана нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,х Временно неизползвана нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,х Временно неизползвана нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,х Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,х Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,іх Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,vііі Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,vііі Затревена нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,іх 6

7 Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,іх Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,іх Затревена нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,іх Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,іх Нива с площ 2,668 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІХ Нива с площ 2,031дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІХ Овощна градина с площ 0,782 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Нива с площ 0,573 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Овощна градина с площ 0,885 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Нива с площ 0,265 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Нива с площ 3,043 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Нива с площ 0,116 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Нива с площ 0,125 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Нива с площ 1,640 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Нива с площ 1,880 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, Х Нива с площ 3,670 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІХ Нива с площ 0,881 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІХ Нива с площ 3,346 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІХ Нива с площ 5,660 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Нива с площ 0,517 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Нива с площ 2,600 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІХ Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,хі Нива с площ 0,197 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Нива с площ 0,981 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Нива с площ 2,535 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Овощна градина с площ 0,386 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Нива с площ 2,011 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Нива с площ 0,164 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Др.трайно насаждение с площ 2,631 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Др.трайно насаждение с площ 1,007 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Др.трайно насаждение с площ 10,509 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Др.трайно насаждение с площ 1,177 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Др.трайно насаждение с площ 2,138 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Др.трайно насаждение с площ 1,036 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Овощна градина с площ 1,752 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІV Нива с площ 3,300 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІХ Врем.неизп. нива с площ 0,430 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІХ Ливада с площ 0,665 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Нива с площ 1,241 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Нива с площ 2,027 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІХ Нива с площ 0,638 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ Нива с площ 0,498 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІХ 7

8 Нива с площ 0,298 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, Нива с площ 0,322 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, Нива с площ 1,260 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, Нива с площ 0,395 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, Нива с площ 0,669 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, Нива с площ 0,298 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, Нива с площ 0,410 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, Нива с площ 2,234 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,v Лозе с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,іv Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,v Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,v Нива с площ дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,vі Нива с площ 0,237 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,vііі Нива с площ 3,954 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ, ІХ Нива с площ 2,095 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ, ІХ Нива с площ 3,294 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ, ІХ Нива с площ 1,844 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ,ІХ Нива с площ 2,466 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ,ІХ Нива с площ 3,761 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ,ІХ Нива с площ 3,998 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ, ІХ Овощна градина с площ 3,003 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІХ Нива с площ 2,900 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІІІ, ІХ Нива с площ 2,597 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, ІХ Нива с площ 3,477 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Нива с площ 5,600 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Нива с площ 2,901 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Др.тр.насаждения с площ 2,165 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Др.тр.насаждения с площ 2,294 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Др.тр.насаждения с площ 2,100 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V,VІ Др.тр.насаждения с площ 4,401 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V,VІ Др.тр.насаждения с площ 7,201 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V,VІ Др.тр.насаждения с площ 1,494 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Др.тр.насаждения с площ 2,000 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Др.тр.насаждения с площ 4,356 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Др.тр.насаждения с площ 3,399 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Др.тр.насаждения с площ 4,286 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V,VІ Др.тр.насаждения с площ 2,900 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Др.тр.насаждения с площ 3,029 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Др.тр.насаждения с площ 4,519 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V 8

9 Др.тр.насаждения с площ 4,436 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V,VІ Др.тр.насаждения с площ 2,570 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V,VІ Др.тр.насаждения с площ 2,001 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V,VІ Др.тр.насаждения с площ 9,601 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V,VІ Др.тр.насаждения с площ 3,399 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, VІ Др.тр.насаждения с площ 7,001 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V,VІ Др.тр.насаждения с площ 3,000 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V,ІХ Др.тр.насаждения с площ 2,939 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V,VІ Др.тр.насаждения с площ 10,592 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Др.тр.насаждения с площ 4,041 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Др.тр.насаждения с площ 4,999 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен,. Др.тр.насаждения с площ 7,348 дка,поземлен имот от КВС на с.върбен, V Нива с площ 19,992 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Нива с площ 6,902 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,VІ Нива с площ 3,001 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,VІ Нива с площ 6,502 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Нива с площ 2,179 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,VІ Нива с площ 1,094 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,VІ Изоставена нива с площ 3,799 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,VІ Изоставена нива с площ 3,556 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,VІ Изоставена нива с площ 3,601 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Изоставена нива с площ 3,200 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Изоставена нива с площ 1,200 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Изоставена нива с площ 2,001 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Изоставена нива с площ 1,598 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Изоставена нива с площ 3,798 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Изоставена нива с площ 8,058 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Изоставена нива с площ 2,010 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,VІ Изоставена нива с площ 2,045 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Изоставена нива с площ 4,072 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,VІ 9

10 Изоставена нива с площ 2,000 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Изоставена нива с площ 3,400 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Изоставена нива с площ 3,370 дка,поземлен имот от КВС на с.отец Кирилово,V Нива с площ 1,007 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,vі Нива с площ 0,452 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,іх Нива с площ 0,711 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІV Нива с площ 0,999 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,іv Нива с площ 0,155 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІV Лозе с площ 1,415 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Лозе с площ 0,521 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІV Лозе с площ 0,322 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, VІ Нива с площ 1,708 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 1,763 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,іv Нива с площ 4,455 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, V Нива с площ 4,924 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІV Нива с площ 0,258 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 3,264 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,іх Нива с площ 0,659 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 1,859 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,іх Нива с площ 1,210 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,іх Нива с площ 3,005 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, Х Нива с площ 2,811 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, Х Нива с площ 1,904 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 0,931 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 0,894 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 2,000 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 1,245 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 2,114 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 3,701 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, VІ Нива с площ 2,695 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, VІ Нива с площ 0,970 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 0,965 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, VІ Нива с площ 2,499 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 2,000 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,vі Нива с площ 0,228 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,vіі Нива с площ 0,901 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,іv Нива с площ 0,267 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,іv Нива с площ 7,210 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 1,471 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,vіі Нива с площ 6,514 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,vі Нива с площ 3,886 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, VІ Нива с площ 0,426 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, VІ Нива с площ 7,476 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,vі Нива с площ 0,513 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,vі Нива с площ 1,422 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІV Нива с площ 0,800 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, Х Нива с площ 2,515 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, VІ Нива с площ 0,566 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,vі Нива с площ 1,787 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,vі Нива с площ 2,922 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,х 10

11 Използвана ливада с площ 0,400 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, V Използвана ливада с площ 0,620 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, V Използвана ливада с площ 0,600 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІV Нива с площ 1,000 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 2,197 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, VІ Нива с площ 0,499 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,vі Нива с площ 5,060 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, VІ Овощна градина с площ 2,148 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково, ІХ Нива с площ 6,658 дка,поземлен имот от КВС на с.зелениково,v Изоставена нива с площ 1,828 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІІІ Изоставена нива с площ 1,672 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІІІ Лозе с площ 7,999 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, ІV Нива с площ 2,342 дка, поземлен имот от КВс на гр.брезово, VІ Нива с площ 0,450 дка, поземлен имот от КВс на гр.брезово, ІV Вр.неизп.нива с площ 6,108 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІІІ Нива с площ 2,033 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, ІІІ Нива с площ 1,027 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, ІV Овощна градина с площ 2,999 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, ІІІ Нива с площ 4,009 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІ Лозе с площ 8,998 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІІ Лозе с площ 1,099 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІІ Нива с площ 8,998 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІІІ Нива с площ 0,962 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІ Нива с площ 0,553 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІ Нива с площ 5,300 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІІІ Използвана ливада с площ 1,612 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІІІ Нива с площ 0,436 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІІІ Нива с площ 0,403 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІІІ Нива с площ 1,657 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, ІV Нива с площ 0,994 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, ІV Нива с площ 1,142 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, VІІІ Нива с площ 0,886 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, ІІІ Нива с площ 0,869 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, ІV Нива с площ 3,619 дка, поземлен имот от КВС на гр.брезово, ІV Индустриална култура с площ 0,781 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ Индустриална култура с площ 1,356 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ Индустриална култура с площ 2,072 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ Лозе с площ 3,736 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ Лозе с площ 1,421 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ Лозе с площ 2,730 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ Лозе с площ 6,499 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІІІ Лозе с площ 2,003 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, Х 11

12 нива с площ 1,601 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ нива с площ 1,077 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ Индустр.култура с площ 1,113 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ нива с площ 1,033 дка, поземлен имот КВС на Сърнегор, VІ Индустриална култура с площ 7,972 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІІІ нива с площ 2,211 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІІІ нива с площ 1,155 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ Индустриална култура с площ 0,631 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, ІV нива с площ 1,000 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІІІ нива с площ 0,800 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, ІV нива с площ 0,900 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, ІV нива с площ 0,536 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, Х Индустриална култура с площ 2,100 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІІІ Индустриална култура с площ 0,632 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ лозе с площ 1,791 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ лозе с площ 1,000 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ Индустриална култура с площ 0,126 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ нива с площ 1,998 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ Индустриална култура с площ 0,501 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ лозе с площ 1,257 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ лозе с площ 1,900 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ Затревена нива с площ 7,812 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, Х ливада с площ 3,029 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, Х Затревена нива с площ 1,427 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІ Затревена нива с площ 1,114 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, Х Ливада с площ 0,495 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, ІV Индустр.култура с площ 4,300 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, VІІІ Затревена нива с площ 0,735 дка, поземлен имот от КВС на Сърнегор, Х лозе с площ 1,706 дка, поземлен имот от КВС на Бабек, VІІ лозе с площ 0,294 дка, поземлен имот от КВС на Бабек, VІІ Овощна градина с площ 0,387 дка, поземлен имот от КВС на Бабек, V Ливада с площ 0,833 дка, поземлен имот от КВС на Бабек,V Лозе с площ 0,733 дка, поземлен имот от КВС на Бабек, VІІ Нива с площ 9,200 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,500 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 54,858 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,143 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,444 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Ливада с площ 3,181 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,212 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,899 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ 12

13 Нива с площ 4,700 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 5,100 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,206 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,755 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,609 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,021 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,948 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,754 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,408 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 6,533 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,023 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,610 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,290 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,696 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,800 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,051 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 1,294 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,600 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 1,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 1,210 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,483 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,210 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,142 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,285 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, Нива с площ 2,995 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,609 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,356 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,523 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 2,700 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 4,795 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,477 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,700 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 17,812 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,389 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,500 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,992 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,802 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,065 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,020 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,340 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,855 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 1,403 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 3,505 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,797 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,301 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,519 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,405 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,152 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,527 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,500 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,095 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,012 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,893 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,384 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ 13

14 Нива с площ 2,430 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 0,982 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,378 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец,vіі Нива с площ 0,452 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІІ Нива с площ 1,218 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІІ Индустриална култура с площ 3,049 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІІ Нива с площ 4,898 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,800 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,200 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІІ Нива с площ 2,616 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,994 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,678 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,379 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,203 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 8,126 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,557 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 10,305 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,609 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,716 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,016 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,951 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,181 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,607 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,714дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,875 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,854 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,009 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,797 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,985 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,967дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,515 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,568 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,576 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,264 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,303 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,746 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,457 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,737 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,926 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,002 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,307 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,547 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,500 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,189 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,558 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 1,726 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец,vі Нива с площ 0,807 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец,vі Нива с площ 1,306 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец,vі Нива с площ 1,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ 14

15 Нива с площ 0,412 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 0,900 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 1,799 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 1,500 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,901 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,283 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,258 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,016 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,197 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,005 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,041 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,549 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,068 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,365 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,458 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,211 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,347 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,814 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,422 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,952 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,502 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,356 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,550 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,527 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,218 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,004 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,583 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,704 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,300 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,007 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,001 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,408 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,591 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,527 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,150 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,394 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,798 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,894 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,001 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,896 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,174 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,679 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,700 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,441 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,799 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,520 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,181 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 0,658 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 3,285 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,884 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,961 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ 15

16 Нива с площ 0,986 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,797 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 0,958 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 1,700 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,800 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец,vі Нива с площ 4,155 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 1,212 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 2,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец,vі Нива с площ 2,053 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,739 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,731 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,178 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,123 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,279 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,500 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,422 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,271 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,821 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,991 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,505 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,407 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,005 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 7,600 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,210 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,397 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,714 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,915 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,948 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,901 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,310 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,849 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,800 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,962 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,701 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,732 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,518 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,057 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,200 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,678 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,099 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,231 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,211 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,415 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 4,246 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,847 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,929 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,538 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,451 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,010 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,113 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,800 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,371 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ 16

17 Нива с площ 0,500 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,451 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,440 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,940 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,300 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,706 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,325 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,829 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,925 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,594 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,442 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,077 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,034 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,384 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,601 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,157 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,800 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,006 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Изоставена нива с площ 1,942 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,795 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,200 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Изоставена нива с площ 1,330 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,963 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,013 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,600 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,684 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 1,298 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Ливада с площ 1,644 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, VІ Нива с площ 2,957 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,821 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,080 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 0,685 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,179 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 3,500 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Нива с площ 2,000 дка, поземлен имот от КВС на с.розовец, ІХ Ливада с площ 5,085 дка, поземлен имот от КВС на с.златосел, VІ Ливада с площ 9,732 дка, поземлен имот от КВС на с.златосел, ІV Нива с площ 2,061 дка, поземлен имот от КВС на с.златосел, VІ Нива с площ 1,525 дка, поземлен имот от КВС на с.златосел, VІ Нива с площ 0,653 дка, поземлен имот от КВС на с.златосел, ІV Нива с площ 2,944 дка, поземлен имот от КВС на с.златосел, VІ Нива с площ 1,000 дка, поземлен имот от КВС на с.златосел, V Индустр.култура с площ 0,997 дка, поземлен имот от КВС на с.златосел, VІ Нива с площ 3,534 дка, поземлен имот от КВС на с.златосел, V Нива с площ 2,941 дка, поземлен имот от КВС на с.златосел, V Нива с площ 5,802 дка, поземлен имот от КВС на с.златосел, ІХ Нива с площ 2,999 дка, поземлен имот от КВС на с.златосел, VІ Нива с площ 25,070 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, ІХ Нива с площ 4,593 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, VІ Нива с площ 5,786 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, ІХ Нива с площ 4,956 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, ІХ 17

18 Нива с площ 16,378 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, ІХ Нива с площ 17,496дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, ІХ Нива с площ 2,592 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, ІХ Нива с площ 0,184 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, V Нива с площ 1,601 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, V Нива с площ 1,101 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, VІ Нива с площ 4,500 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, VІ Нива с площ 32,998 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, ІХ Нива с площ 0,487 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, VІ Нива с площ 0,385 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, ІХ Нива с площ 1,800 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, ІХ Нива с площ 12,065 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, ІХ Нива с площ 4,835 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, VІ Нива с площ 9,802 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, VІ Нива с площ 2,000 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, ІХ Нива с площ 14,054 дка, поземлен имот от КВС на с.чехларе, ІХ В. ИМОТИ И ВЕЩИ, КОИТО ОБЩИНА БРЕЗОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ Храсти с площ 2,335 дка, ІХ и Х, поземлен имот от КВС на с.върбен, местност Костова мера Храсти с площ 0,463 дка, Х, поземлен имот от КВС на с.върбен, местност Вехти лозя/пирамид Храсти с площ 2,731 дка, Х, поземлен имот от КВС на с.върбен, местност Вехти лозя/пирамид Храсти с площ 1,432 дка, Х, поземлен имот от КВС на с.върбен, местност Вехти лозя/пирамид Храсти с площ 0,907 дка, Х, поземлен имот от КВС на с.върбен, местност Вехти лозя/пирамид Храсти с площ 5,275 дка, ІV и V, поземлен имот от КВС на с.върбен, местност Костова мера Храсти с площ 0,232 дка, V, поземлен имот от КВС на с.върбен, местност Костова мера Храсти с площ 1,930 дка, VІ, поземлен имот от КВС на с.върбен, местност Костова мера Храсти с площ 1,792 дка, ІV, поземлен имот от КВС на с.върбен, местност Костова мера Храсти с площ 1,686 дка, ІV, поземлен имот от КВС на с.върбен, местност Костова мера Храсти с площ 1,195 дка, V, поземлен имот от КВС на с.върбен, местност Костова мера Храсти с площ 2,177 дка, ІV и V, поземлен имот от КВС на с.върбен, местност До селото/узунтарл Застроено дворно място с площ 5838 кв.м, УПИ ХVІІІ- Детска градина, кв.38 от плана на с.чоба Застроено дворно място с площ 230 кв.м.-упи ХХІІ-666, кв.52 от плана на с.розовец /бивша къщата на Сутови/ Застроено дворно с площ 3810 кв.м. и сграда с площ 265 кв.м.-бивше училище- УПИ ХХ- 53 Училище,детска градина,кв.4 от плана на с.бабек Застроено дворно с площ 2830 кв.м. и сграда с площ 105 кв.м., УПИ ІV-11, кв.1 от плана на с.борец 170/600 ид.части от УПИ ІV-643, кв.53 от плана на с.розовец Поземлен имот от КВС на с.бабек с площ 0,290 дка, НТП:пасище,мера, V Поземлен имот от КВС на с.бабек с площ 2,026 дка, НТП:пасище,мера, V 18

19 УПИ ІХ-587 БКС, кв.62 от плана на гр.брезово с площ 580 кв.м, ВЕДНО с построените в него сгради УПИ І-1243 РСПАБ, кв.7 от плана на гр.брезово с площ 1400 кв.м, ВЕДНО с построения в него навес с три оградни стени и едноетажна сграда УПИ VІ-Стопански дейности, кв.7 от плана на гр.брезово с площ 1710 кв.м УПИ ІV-1254 Общежитие, кв. 47 от плана на гр.брезово с площ 4455 кв.м, ВЕДНО с построената в него сграда /ДДЮ-незавършено панелно строителство/ ІІ етаж от двуетажна масивна сграда с площ на етажа 193 кв.м, построена в УПИ ІІ МВР, кв.60 от плана на гр.брезово Апартамент 9, вход А, етаж 3 от Жилищен блок 1 в гр.брезово с площ 59 кв.м Апартамент 10, вход А, етаж 3 от Жилищен блок 1 в гр.брезово с площ 38 кв.м Апартамент 5, вход Б, етаж 2 от Жилищен блок 1 в гр.брезово с площ 84 кв.м Апартамент 17, вход В, етаж 4 от Жилищен блок 1 в гр.брезово с площ 97 кв.м Гараж 2, вх.б в Жилищен блок 1 с площ 22 кв.м Гараж 3, вх.б в Жилищен блок 1 с площ 22 кв.м Гараж 3, вх.в в Жилищен блок 1 с площ 18 кв.м Част от поземлен имот от КВС на гр.брезово, която част е с площ 2,000 дка, НТП:пасище,мера, VІ, а площта на целия имот е 11,898 дка Поземлен имот от КВС на с.златосел, НТП: пасище,мера с площ 2,128 дка УПИ І-267 Фурна, кв.23 от плана на с.златосел с площ 1120 кв.м, ВЕДНО с построената в него едноетажна сграда /бивша фурна/ УПИ ХІ-190 Училище, кв.19 от плана на с.розовец с площ 2580 кв.м, ВЕДНО с построената в него сграда /бивше училище/ със застроена площ 710 кв.м УПИ ІХ-281 Фурна, кв.17р от плана на с.свежен с площ 665 кв.м, ВЕДНО с построената в него едноетажна сграда със застроена площ 196 кв.м /бивша фуран/ Нива с площ 0,739 дка,поземлен имот от КВС на с.розовец,vі поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел, нива с площ от 800 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното с. Златосел,нива с площ от 809 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 549 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел, нива с площ от 631 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 648 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 814 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 850 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 855 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 973 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 1000 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 958 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 726 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 850 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 593 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 570 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 801 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 963 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 653 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 711 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 900 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 713 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 600 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 821 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 866 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 850 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 813 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел,нива с площ от 724 кв.м. поземлен имот ,м.Изолираното, с. Златосел, нива с площ от 911 кв.м. 19

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година РАЗДЕЛ І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

ДО

ДО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т ър н а земеделието, храните и горите З А П О В Е Д РД 46-78 СОФИЯ, 27.02.2019 г. На основание чл. 37и, ал. 2, във връзка счл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно