С Т Р А Т Е Г И Я

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т Р А Т Е Г И Я"

Препис

1 ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г.

2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община Ботевград за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г. Тя съдържа: 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост; 2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия; 3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица; 4. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица. 5. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване. 6. Описание на имотите, които общината има намерение да предостави под аренда. II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016Г. по ред Вид дейност Прогнозен резултат в лв. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Отдаване под наем на помещения Отдаване под наем на общинска земя Отдаване под наем на жилища Всичко от управление на имоти-общинска собственост Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Продажба на имоти-общинска собственост Учредени вещни права Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти общинска собственост Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост ВСИЧКО ПРИХОДИ от управление и разпореждане НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ 1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.) За оценки За обявления ВСИЧКО РАЗХОДИ

3 III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА, ПОД АРЕНДА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА БОТЕВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ През 2016г. община-ботевград има намерение да предостави под наем следните общински имоти: Таблица 1 по Описание на имота ред 1. Помещения лекарски кабинети в Четириетажна масивна сграда/бивша поликлиника/кв.202,гр.ботевград 2. Помещения в Здравните домове в селата на община Ботевград 3 Помещения в Младежки домове в селата на община Ботевград 4. Помещения в Читалищата в селата на община Ботевград 5. Помещения в Кметствата в селата на община Ботевград 6. Помещения за училищни лавки и столове в общинските училища в община Ботевград 7. Терен с площ от 1кв.м. за поставяне на кафе-автомат в сградата на Община Ботевград,гр.Ботевград, пл. Освобождение Част от покривно пространство с площ от 20 кв.м. от седеметажна сграда с идентификатор /бивш стационар/, в УПИ XLI,кв.202,гр.Ботевград за разполагане на базова станция на мобилен оператор. 9. Обособени части : Помещение 1 и Помещение 2 за масаж, всяко с полезна площ от 10кв.м., на II-ри етаж от сграда Спортно-възстановителен комплекс, в УПИ I-за училище,кв.31 по плана на гр.ботевград. 10 Обособена част Кафе-аперитив, на II-ри етаж от сграда Спортно-възстановителен комплекс, в УПИ I-за училище,кв.31 по плана на гр.ботевград. 11. Кафе-сладкарница в обект Ледена пързалка-гр. Ботевград. 12. Плувен комплекс в УПИ I в кв.146 по плана на гр.ботевград. 13. Помещения в централен корпус на сграда Ритуален дом, е в УПИ I кв.65 по плана на гр.ботевград 14. Помещения в Битов комбинат в с.новачене, община Ботевград 15. Павилион от 9.00кв.м. в УПИ I в кв.40,с.скравена 16. Терен с площ 6.00 кв.м. разполагане на преместваем търговски обект от в УПИ I в кв.40,с.скравена 17. Терен с площ от 150 кв.м. в кв.53, м. Скока,с.Боженица 18. Терени с площ от 12.24кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в кв.62, гр. Ботевград 19. Терени с площ от 12.96кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в кв.62, гр. Ботевград 20. Терени с площ от 13.20кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в кв.62, гр. Ботевград 3

4 21. Терени с площ от 14.44кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в кв.62, гр. Ботевград 22. Терени с площ от 12.00кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в кв.63, гр. Ботевград 23 Терен с площ от 25.92кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект в кв.63, гр. Ботевград 24 Терен с площ от 14.60кв.м.представляващ част от ПИ с идентификатор по КК и КР на гр.ботевград-площад.за изграждане на временно съоръжение тип рампа,за осигуряване на достъп до сградата на пл. Саранск 7/банка Пиреос / 25 Терени с площ от 12.24кв.м., за разполагане на преместваеми търговски обекти в кв.65 и кв67,гр.ботевград 26 Терени с площ от 4.0кв.м. на територията на гр. Ботевград за разполагане на павилиони за разпространение на вестници и печатни произведения, по схема одобрена с Решение на ОбС-Ботевград. 27 Терени за разполагане на гаражни клетки на територията на гр.ботевград. 28 Кафе-клуб с площ от 271 кв.м., състоящ се от търговска зала, бар, склад, офис, коридор, санитарни възли, разливно, находящ се на ІV-то ниво в Многофункционална спортна сграда Арена Ботевград с идентификатор по КККР на гр.ботевград 29 Магазин-север дясно с площ от 26.50кв.м., находящ се на кота 0.00м. в Многофункционална спортна сграда Арена Ботевград с идентификатор по КККР на гр.ботевград 30 Магазин-север ляво с площ от 26.50кв.м., находящ се на кота 0.00м. в Многофункционална спортна сграда Арена Ботевград с идентификатор по КККР на гр.ботевград 31 Земеделски земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с НТП: пасища, мери и ливади по списък, утвърден по решение на Общински съвет Ботевград 32 Земеделски земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с НТП: ниви, изост.тр. нас. и други по опис в Протоколно решение 1, утвърдено със Заповед 346/ г. от ОД Земеделие София област. 33 Терени с площ от 4.00кв.м. на територията на гр.ботевград за разполагане на павилиони за разпространение на сладолед, по схема одобрена с Решение на ОбС- Ботевград. 34 Втори етаж от двуетажна масивна сграда със ЗП-150кв.м., в кв.15 по плана на с.врачеш Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА БОТЕВГРАД ИМА ГОТОВНОСТ ДА ПРОДАДЕ ИЛИ ДА УЧРЕДИ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ТЯХ В настоящата програма Община-Ботевград включва всички недвижими имоти описани в таблица 2, подготвени за продажба или учредяване право на строеж. Описание на имота Таблица2 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1362кв.м. по КККР на 1 гр.ботевград, представляващ УПИ І за жилищно строителство в кв.174/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград. 2 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1363кв.м. по КККР на 4

5 гр.ботевград, представляващ УПИ ІІ за жилищно строителство в кв.174/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 3 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1210кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.ботевград, представляващ УПИ ІІІ за жилищно строителство в кв.174/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 4 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1112кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ІV за жилищно строителство в кв.174/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 5 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1010кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.ботевград, представляващ УПИ V за жилищно строителство в кв.174/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 6 Поземлен имот с идентификатор с площ от 991кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ VІ за жилищно строителство в кв.174/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 7 Поземлен имот с идентификатор с площ от 980кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ VІ за жилищно строителство в кв.175/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 8 Поземлен имот с идентификатор с площ от 934кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.ботевград, представляващ УПИ VІІІ за жилищно строителство в кв.175/в ж.к. Васил Левски / по РП на гр.ботевград 9 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1280кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІІ за жилищно строителство в кв.168/в 10 Поземлен имот с идентификатор с площ от 999кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІV за жилищно строителство в кв.168/в 11 Поземлен имот с идентификатор с площ от 907кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХV за жилищно строителство в кв.168/в 12 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1103кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХVІ за жилищно строителство в кв.168/в 13 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1102кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХVІІ за жилищно строителство в кв.168/в 14 Поземлен имот с идентификатор с площ от 890кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІХ за жилищно строителство в кв.168/в 15 Поземлен имот с идентификатор с площ от 987кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХVІІІ за жилищно строителство в кв.168/в 16 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1697кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХ за жилищно строителство в кв.168/в 17 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1853кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХІ за жилищно строителство с урегулирана площ от 1855 кв.м., с уредени регулационни сметки в кв.168/в ж.к. Васил Левски / по плана на гр.ботевград 18 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1858кв.м. по КККР на 5

6 гр.ботевград, представляващ УПИ І за жилищно строителство в кв.178/в 19 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1306кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ІІ за жилищно строителство в кв.178/в 20 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1193кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ІІІ за жилищно строителство в кв.178/в 21 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1071кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ІV за жилищно строителство в кв.178/в 22 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1191кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ V за жилищно в кв.178/в ж.к. Васил Левски / по плана на гр.ботевград 23 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1110кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ VІ за жилищно строителство в кв.178/в 24 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1344кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ VІІ за жилищно строителство в кв.178/в 25 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1671кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.ботевград, представляващ УПИ VІІІ за жилищно строителство в кв.178/в ж.к. Васил Левски / по плана на гр.ботевград 26 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1755кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ІХ за жилищно строителство в кв.178/в 27 Поземлен имот с идентификатор с площ от 2474кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ Х за жилищно строителство в кв.178/в 28 Поземлен имот с идентификатор с площ от 3795кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІІ за жилищно в кв.170/в ж.к. Васил Левски / по плана на гр.ботевград 29 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1890кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІІІ за жилищно строителство в кв.170/в 30 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1962кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІV за жилищно строителство в кв.170/в 31 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1520кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХVІ за жилищно строителство в кв.170/в 32 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1501кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХVІІ за жилищно строителство в кв.170/в 33 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1819кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХХ за жилищно строителство в кв.170/в 34 Поземлен имот с идентификатор с площ от 2031кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХХІ за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. Васил Левски / по плана на г.ботевград 6

7 35 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1887кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХХІІ за жилищно строителство в кв.170/в 36 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1653кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХХІІІ за жилищно строителство в кв.170/в 37 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1779кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХХХІV за жилищно строителство в кв.170/в 38 Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, НТП:незастроен имот за жилищни нужди, площ 4841кв.м., по предходен план кв.206, парцел І, с адрес: гр.ботевград, ул.захари Стоянов 39 Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, НТП:незастроен имот за жилищни нужди, площ 8053кв.м., по предходен план кв.207, парцел І, с адрес: гр.ботевград, ул.захари Стоянов 40 Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, площ 7478кв.м., по предходен план кв.207, парцел ІІ, с адрес: гр.ботевград, ул.захари Стоянов 41 Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, вид територия урбанизирана, НТП за производството на строителни материали, конструкции и изделия с площ от кв.м., кв.195, УПИ ХV 42 Поземлен имот с идентификатор с площ кв.м. по КККР на гр.ботевград, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с НТП:незастроен имот за производствен, складов обект, с адрес гр.ботевград, бул. Цар Освободител, с номер по предходен план 3050 в кв Поземлен имот с идентификатор с площ кв.м. по КККР на гр.ботевград, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с НТП:незастроен имот за производствен, складов обект, с адрес гр.ботевград, с номер по предходен план 3050 в кв Поземлен имот с идентификатор с площ кв.м. по КККР на гр.ботевград, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с НТП:незастроен имот за производствен, складов обект, с адрес гр.ботевград, с номер по предходен план 3050 в кв Поземлен имот с идентификатор с площ 154кв.м. по КККР на гр.ботевград, с номер по предходен план 1094,кв.77, част от парцел VІІ, заедно със застроената в него сграда с идентификатор с площ 123кв.м., бр.етажи 1; с адрес гр.ботевград, ул. Гурко Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, с площ от 1646кв.м., вид територия урбанизирана, НТП незастроен имот за друг, производствен, складов обект, по предходен план кв.235/бивше редовно поделение/, УПИ VІ, актуван с АОС 1470/ г 47 Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, Промишлена зона Юг, вид територия урбанизирана, НТП незастроен имот за друг вид производствен и складов обект с площ от 1010 кв.м., заедно със застроената в него сграда с идентификатор със ЗП-401кв.м. с предназначение:промишлена сграда, сглобяема, стоманобетонна, с номер по предходен план кв.235/бивше редовно поделение/, УПИ VІІ, актуван с АОС 1464/ г 48 Поземлен имот с идентификатор с площ от 997кв.м. по КККР на 7

8 гр.ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор със ЗП-402кв.м., представляващ УПИ VІІІ-3516-за производствена и складова дейност в квартал 235/бивше редовно поделение/по РП на гр.ботевград 49 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1164кв.м. по КККР на гр.ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор със ЗП-401кв.м., представляващ УПИ ІХ-3516 за производствена и складова дейност в квартал 235 /бивше редовно поделение/по РП на гр.ботевград 50 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1142кв.м. по КККР на гр.ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор със ЗП-398кв.м.,представляващ УПИ Х-3516-за производствена и складова дейност в квартал 235/бивше редовно поделение/ по плана на гр.ботевград 51 Поземлен имот с идентификатор с площ от 954кв.м. по КККР на гр.ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор със ЗП-407кв.м.представляващ УПИ ХІ-3516-за производствена и складова дейност в квартал 235/бивше редовно поделение/ по плана на гр.ботевград 52 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1451кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІХ-3516 за производствена, складова и обслужваща дейност в кв.236/ бивше редовно поделение/ по РП на гр.ботевград, празен, незастроен. 53 Поземлен имот с идентификатор с площ от 3150кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ І-3516-за производствена, складова и обслужваща дейност в кв.238 по РП на гр.ботевград, заедно със застроената в него четириетажна масивна сграда с идентификатор със ЗП-828кв.м., със сутерен с площ от 274кв.м. /учебен корпус в бивше редовно поделение/. 54 Поземлен имот с идентификатор с площ от 4120кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ІІ-3516-за производствена, складова и обслужваща дейност в кв.238 по РП на гр.ботевград 55 Поземлен имот с идентификатор с площ от 2119кв.м., заедно със застроените в него сгради с идентификатор и с идентификатор по КК на гр.ботевград, представляващ УПИ І-за общински детски комплекс в кв.140 по РП на гр.ботевград/бивш пионерски дом/ 56 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1489кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХІV- за производствена, складова и обществено обслужващи дейности, празен, незастроен, се в кв.177/ж.к. Васил Левски -до ел.подстанцията/ по РП на гр.ботевград 57 Поземлен имот с идентификатор с площ от 1593кв.м. по КККР на гр.ботевград, представляващ УПИ ХV- за производствена, складова и обществено обслужващи дейности, празен, незастроен, в кв.177 /ж.к. Васил Левски -до ел.подстанцията/ по плана на гр.ботевград 58 УПИ ІІІ-862 за обществено - обслужваща дейност и жилищно строителство с урегулирана площ от 2210кв.м., празен, незастроен с уредени регулационни сметки, в кв.27 по плана на с.новачене 59 УПИ ХVІ- за общ.обслужваща и производствена дейност с урегулирана площ от 3550кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен, в кв.41 по плана на с.новачене 60 УПИ ХV- общ. с урегулирана площ от 1065кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен, в кв.41 по плана на с.новачене 61 УПИ ІV-802 с урегулирана площ от 608 кв.м., с уредени рег.сметки, празен, незастроен в кв.80 по плана на с.новачене 8

9 62 УПИ VІІІ-802 с урегулирана площ от 665 кв.м., празен с уредени рег.сметки, празен, незастроен в кв.80 по плана на с.новачене 63 Поземлен имот No280.79с площ от 752кв.м. празен, незастроен в кадастрален район 280,м. Конопище, с.новачене, АОС-частна No2062 / г. 64 Втори етаж на двуетажна масивна сграда/бивш клуб/ със ЗП-200кв.м., заедно със съответните ид.ч. от об.ч. на сградата и прилежащо мазе, както и дворното място в което е застроена сградата, представляващо УПИ VІ-за квартален магазин с ур.площ от 1351кв.м., кв.16 по плана на с.трудовец., актуван с АОС 596/2004г. 65 УПИ ІІ с урегулирана площ от 1000 кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен терен в кв.53 по плана на с.скравена, Община-Ботевград 66 УПИ ІІІ с ур.площ от 1000 кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен терен в кв.53 по плана на с.скравена, Община-Ботевград 67 УПИ ІV с ур.площ от 1000 кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен терен находящ се в кв.53 по плана на с.скравена, Община-Ботевград 68 Продажба на УПИ ІХ-173 в кв.32 по плана на с.гурково,община-ботевград, с урегулирана площ от 915 кв.м., заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда със ЗП-65кв.м., построена 1956г 69 Триетажна масивна административна сграда/ Бивша сграда на Родина-75И / с част от партер и сутерен, построена през 1965г., със ЗП-504кв.м. и РЗП кв.м. и със съответните % ид.ч. от об.ч. на сградата и толкова от правото на строеж в УПИ І/първи/ на кв.49 по плана на гр.ботевград, заедно с 3бр. метални гаражи с обща площ от 45 кв.м., оценени като материал. 70 Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, вид територия:урбанизирана, НТП:за друг производствен, складов обект, площ 15580кв.м., квартал 200, парцел І. 71 Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, вид територия:урбанизирана, НТП:за друг производствен, складов обект, площ 5633кв.м., квартал 200, парцел ІV. 72 Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, вид територия:урбанизирана, НТП:за друг производствен, складов обект, площ 2147 кв.м., квартал 200, парцел V. 73 Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, вид територия:урбанизирана, НТП:за друг производствен, складов обект, площ 2010кв.м., квартал 200, парцел І. 74. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, вид територия:урбанизирана, НТП:за друг производствен, складов обект, площ 5858кв.м., квартал 200, парцел ІІІ. 75. Учредяване право на строеж за изграждане на Филиал за спешна медицинска помощ гр. Ботевград в ПИ с идентификатор , представляващ УПИ ХLІ в кв. 202 по плана на Ботевград актуализирана с Решение 214/ г Учредяване право на строеж за пристрояване за изграждане на входни стъпала към търговски обект в ПИ с идентификатор по КК и КР на гр. Ботевград, представляващ УПИ ІІ в кв. 57 по плана на Ботевград актуализирана с Решение 214/ г. 77. Урегулиран поземлен имот ХХ/двадесети/ в кв. 1 по регулационния план на с. Врачеш с урегулирана площ от 1720/хиляда седемстотин и двадесет/ кв.м., заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда "ЧИТАЛИЩЕ" актуализирана с Решение 222/ г.; 78. Урегулиран поземлен имот ХХХІІ/тридесет и втори/ в кв. 58/петдесет и осем/ по 9

10 регулационния план на с. Трудовец с площ от 5393 /пет хиляди триста деветдесет и три/ кв.м., заедно със застроената в него триетажна масивна сграда "ЧИТАЛИЩЕ" актуализирана с Решение 222/ г.; 79. Урегулиран поземлен имот І/първи/ в кв. 61/шестдесет и едно/ по регулационния план на с. Литаково с урегулирана площ от 1020/хиляда и двадесет/ кв.м., заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда "ЧИТАЛИЩЕ актуализирана с Решение 222/ г. 80. Урегулиран поземлен имот ХІ/единадесет/ в кв. 42/четиридесет и две/ по регулационния план на с. Скравена с от 4737/четири хиляди седемстотин тридесет седем/ кв.м., заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда "ЧИТАЛИЩЕ" актуализирана с Решение 222/ г.; 81. Поземлен имот по плана на новообразуваните имоти съгласно 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност Чешковица, землище с. Врачеш с площ кв. м., начин на трайно ползване: трайни насаждения актуализирана и допълнена с Решение 240/ г. 82. Поземлен имот по плана на новообразуваните имоти съгласно 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност Чешковица, землище с. Врачеш с площ кв. м., начин на трайно ползване: трайни насаждения актуализирана и допълнена с Решение 240/ г. 83. Поземлен имот по плана на новообразуваните имоти съгласно 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност Чешковица, землище с. Врачеш с площ кв. м., начин на трайно ползване: трайни насаждения актуализирана и допълнена с Решение 240/ г. 84. Поземлен имот по плана на новообразуваните имоти съгласно 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност Чешковица, землище с. Врачеш с площ кв. м., начин на трайно ползване: трайни насаждения актуализирана и допълнена с Решение 240/ г. 85. Учредяване право на строеж за пристрояване на МАРИУС ГРУП ЕООД в ПИ по КККР на гр.ботевград актуализирана и допълнена с Решение 240/ г. В. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА БОТЕВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ През 2016г. Община Ботевград има намерение да учреди право на ползване или право на управление върху обекти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община-Ботевград. самостоятелен обект в сграда с идентификатор с площ 334,00 кв.м. с трайно предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1, представляващ втори над партерен етаж на двуетажна масивна сграда, построена 1975 г., находящ се в УПИ ХІІ, кв. 75 по плана на гр. Ботевград актуализирана и допълнена с Решение 231/ г. ПИ с идентификатор с площ от кв.м., начин на трайно ползване: за водостопанско хидромелюративно съоръжение, заедно със застроените в него сгради, находящ се местност Калница, землище Ботевград актуализирана и допълнена с Решение 231/ г. 10

11 Г. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА КОНЦЕСИЯ ИЛИ ЗА ВНАСЯНЕ НА НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА След конкретизиране на имотите, които общината има намерение да предостави за публично-частно партньорство или концесия или внасяне на непарична вноска в капитала на търговски дружества, Община-Ботевград ще актуализира и допълни настоящата програма с подробни решения на Общински съвет-ботевград - Микроязовир в землището на с. Гурково поземлен имот , с площ от дка начин на трайно ползване язовир актуализирана и допълнена с решение 240/ г.. Д. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД АРЕНДА Поземлен имот с идентификатор /нула, пет, осем, едно, пет, точка, шест, точка, осем/ с площ от /шест хиляди триста и десет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване:нива; с номер по предходен план , категория: шеста. актуализирана и допълнена с Решение 232/ г. Поземлен имот с идентификатор /нула, пет, осем, едно, пет, точка, шест, точка, сто петдесет и осем/ с площ от /петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и осем/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване:изоставени трайни насаждения; с номер по предходен план , категория:десета. актуализирана и допълнена с Решение 232/ г. След определяне на имотите, които общината има намерение на предостави под аренда, Община-Ботевград ще актуализира и допълни настоящата програма с конкретни решения на Общински съвет-ботевград IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА През 2016 г. Община Ботевград няма намерение да предлага имоти общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще се процедират при спазване процедурата на чл.40 от Закона за общинската собственост. 11

12 V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, В КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕКРАТИ СЪСОБСТВЕНОСТ С ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ТАБЛИЦА 3 по ред Описание на имота и съсобственика 1. В УПИ І-146, кв. 21 по плана на с.липница, с Любен Иванов Марков 2. В УПИ ХVІІІ, ХХІ, ХХІІІ и ХХV в кв.48 по плана на с.трудовец с Васил и Марин Павлови, н-ци на Георги Василев Христов, Тодор Даскалов и други. 3. В поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, Зелин, кв.10, Николай Василев Вацов 4. В поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, Зелин, кв.10, Николай Василев Вацов 5. В УПИ VІ-460 в кв.28 по плана на с.радотина с Цоло Радков Буров 6. В УПИ VІІ-327 в кв.28 по плана на с.радотина с Радка Димитрова Бурова 7. В УПИ ХХІІІ-за общ.обсл.дейност в кв.13 по плана на с.липница 8. В УПИ Х-89 в кв. 17 по плана на с. Врачеш с Пепа Николова Василева и Румен Асенов Василев актуализирана и допълнена с Решение 240/ г. 9. В УПИ ІV-399,3007 в кв. 30 по плана на с. Трудовец със Снежинка Василева Балевска актуализирана и допълнена с Решение 240/ г. VІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ И през 2016 г. Община Ботевград ще продължи да води преговори за придобиване на следните имоти : 1.Придобиване на недвижими имоти, представляващи държавна собственост: Недвижим имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, ТПТ:урбанизирана, НТП: стадион, номер по предходен план:2055, квартал :80 в гр.ботевград Идеални части от терена на поземлен имот с идентификатор по КК и КР на гр.ботевград /бивш Чавдар ЕАД в кв.197 по плана на гр.ботевград/. Терен с площ от 8790кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор с площ от 35582кв.м., а по действащия РП УПИ І- ЗА УЧИЛИЩЕ, находящ се в кв.195, гр.ботевград./тме Христо Ботев / Терен от УПИ І-за училище в кв.149 по РП на гр.ботевград/ СПТУМ В.Радински /. УПИ І-за училище, заедно със сграден фонд в кв.79 по действащия РП на гр.ботевград/бивш икономически техникум/. Поземлен имот с идентификатор с площ от 6529кв.м., заедно със застроената в него сграда с идентификатор по КР и КК на гр.ботевград/ УПИ ІV в кв.210 по РП на гр.ботевград-за гражданска отбрана/. 12

13 Недвижим имот-публична държавна собственост със специално предназначение в ОУ Васил Левски, находящ се на територията на община-ботевград Помощно училище-интернат-с.радотина, УПИ І с площ 4230кв.м., заедно с построените сгради н кв.31 по плана на с.радотина. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, представляващ ½ ид.част от 423/580ид.ч. от УПИ ХІІ-2249, заедно със западната половина от двуфамилна масивна къща, находяща се на ул. Ал.Стамболийски 38 Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, вид територия: територия заета от води и водни обекти, НТП: Язовир с площ от кв. м./микроязовир в местността Мали лаг допълнено с Решение 158/ г. Поземлен имот с идентификатор по КККР на гр.ботевград, вид територия: урбанизирана, НТП: за друг обществен обект, комплекс, площ 3630 кв.м., УПИ V за административна и търговска дейност, квартал 67 по плана на гр. Ботевград допълнено с Решение 158/ г. Способ за придобиване: На основание чл.54 от Закона за държавна собственост по Решения на Общински-съвет-Ботевград безвъзмездно прехвърляне правото на сбственост. 2.Придобиване на недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически и юридически лица: Апартамент 19, вх.а, етаж VІІ в жилищен блок 15, ж.к.саранск, гр.ботевград, собственост на Милчо Цветков Клюнчев. Апартамент 11, вх.а, етаж ІV в жилищен блок 15, ж.к.саранск, гр.ботевград, собственост на Любомир Александров Маринов. Поземлен имот , в м. Пияк, землището на с.трудовец-за спортен терен, ІV-та категория, с площ от 5914кв.м., собственост на Христо Илиев Драганов/за спортно игрище/. Поземлен имот , в м. Пияк, землището на с.трудовец-за спортен терен, ІV-та категория, с площ от 1634кв.м., собственост на н-ци на Мария Иванова Иванова/за спортно игрище/. 3. Придобиване на недвижими имоти, включени в ДА на общински търговски дружества: Сграда с идентификатор по КККР на гр.ботевград, ул. Цар Иван Шишман 27, със застроена площ 247 кв. м., брой етажи 3, функционално предназначение: друг вид обществена сграда /административна сграда на В и К Бебреш ЕООД/ - актуализирана и допълнена с Решение 195/ г. Сграда с идентификатор по КККР на гр.ботевград, ул. Цар Иван Шишман 27, със застроена площ 18 кв. м., брой етажи 1, функционално предназначение: хангар, депо, гараж/административна сграда на В и К Бебреш ЕООД - актуализирана и допълнена с Решение 195/ г. VІI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13

14 Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Ботевград през 2016 г. е приета с Решение 35/ г. на Общински съвет-ботевград, актуализирана и допълнена с Решение 158/ г., Решение 195/ г., Решение 214/ г., Решение 222/ г.,Решение 231/ г., Решение 232/ г., Решение 240/ г. на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода г. По своята същност тя е отворен документ и може да се допълва и актуализира през годината. 14

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно