Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc"

Препис

1 До Научното жури по процедурата за професор по Конституционно право ЮФ на СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Веселин Христов Цанков Относно: Научните трудове за участие в конкурс за професор по Конституционно право, обявен в ДВ, бр. 13/ г. Кандидат: доц. д-р Пламен Веселинов Киров Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално направление: 3.6. Право Специалност: Конституционно право Юридически факултет СУ Св. Климент Охридски гр. София

2 1. Общо представяне на процедурата и кандидата Със заповед на ректора на СУ СВ. Климент Охридски съм определен за член на научно жури, който да представи становище. След запознаване с представените документи установих, че са спазени изискванията и сроковете относно хода на процедурата. Кандидатът има респектираща професионална и творческа биография. Има специализации в чужбина. Чел е лекции в няколко университета в България. Има двама успешно защитили докторанти. 2. Актуалност на темата на хабилитационния труд Монографията Конституиране на представителното управление в България, С., 2015г. (554 стр.) е цялостно изследване на конституционния фундамент на съвременното представително управление. Резултатите са оригинални. Демонстрирана е широка култура и задълбочен професионален подход. 3. Основни характеристики на представения труд 3.1. Общи бележки Основно място в изследването е посветено на различните модели на избирателни системи, партийни системи и представителни събрания. Подробно и задълбочено са представени и анализирани историческото развитие, правните уредби в различните периоди от време, дебатите върху избирателните системи, политическите партии и представителното управление. Еволюцията на политическото представителство се разглежда във връзка със съвременната концепция за народния суверенитет и роля на политическите партии. Поставен е акцент върху въпросите: Как по демократично да бъдат избирани управляващите на база исторически опит, традиции и настоящe? По какъв начин да се изработват, финансират, организират и изпълняват политически програми и решения? По какъв начин трябва да се реализира политическата отговорност? Хабилитационният труд има за предмет на изследване същността и ролята на изборите, избирателните системи и практики, правото на политическо сдружаване в Република България и упражняване на представителната власт. Упражняването на правото на политическо сдружаване е основна предпоставка за функциониране и развитие на политическия процес. Споделям изводите на автора: Въвеждането на демократични принципи в избирателните и партийни системи е важна гаранция за функционирането на съвременното представително управление.и по нататък. критериите за избор на основите на избирателната 2

3 система са политически, а не технически, тъй като избирателната система поначало представлява средство за постигане на целите на конституционното управление Конкретни бележки. Обем и структура на монографията Монографията е в обем от 554 страници (включващи съдържанието и библиографията). Хабилитационният труд в структурно отношение се състои от въведение, три глави, с подраздели и заключение. Въведението е особено сполучливо. То съдържа не само обичайните съставки и елементи, но и особен емоционален заряд, редица сериозни интелектуални предизвикателства и заявки. Първата глава е посветена на избирателните системи възникване, демократични принципи, приложението им в България. Във втората глава се разглежда същността на политическите партии, тяхната динамика; взаимодействието между избирателни и партийни системи. Особено значим е актуалния анализ на състоянието, тенденции и перспективи за развитие на политическите партии във връзка с представителното управление. Науката и практиката се нуждаят от комплексни изследвания на актуалните философски, политически и правни аспекти на функциониране и развитие на правото на политическо сдружаване. В третата глава се разглеждат въпросите на модела на представително управление в Република България. Правната уредба на финансовото и имущественото осигуряване на политическите партии, на изборите е от съществено значение за демократичното функциониране на представителната ни система на управление. За написването на хабилитационния труд е използвана литература от български и чуждестранни автори. Сполучливи са аналитичния преглед на практиката на Конституционния съд отнасяща се до политическите партии и избирателните права и изводите, до които достига автора. Направена е съпоставка между българското и чуждестранното законодателство, посветено на политическите партии, политическото представителство и изборните процеси. В изследването се съдържат предложения за усъвършенстване на правната уредба. Заключението би трябвало да бъде доразвито, за да могат още по-сполучливо да се откроят констатациите, изводите и препоръките, до които достига авторът. 4. Конкретни приносни моменти в изследването: Отговарят на ЗРАС и ПП на ЗРАС, чл. 117, т. 8 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в СУ Св. Климент Охридски. В труда се прави задълбочен аналитичен преглед на избирателните системи, техните отражения и непосредствено въздействие върху политическата и представителната система на 3

4 Република България. Извежда се значимостта на избирателните права, системи и практики. Поставен е акцент на правото на политическо сдружаване за демократичните общества. В изследването се обосновават разликите между политическите партии и останалите политически субекти, които биха могли да насочат, фокусират и засилят общественото мнение към важен обществен въпрос. Упражняването на правото на политическо сдружаване е една от предпоставките за демократични избори, за добре функциониращо представителното управление. Създаването на гаранции за упражняване на правото на политическо сдружаване може да се разгледа и като гарант за защитата на основните конституционни права на гражданите. Политическите партии са основен субект, на който конституцията отрежда правото да участва и сформира състава на публичните висши държавни органи. Изследват се концептуалните и актуални въпроси на вътрешнопартийната демокрация, конституционните ограничения и т.н. Представят се, както недостатъците в сегашните системи (избирателни, политически, представителни), така също и пътища, методи и средства за преодоляване на аномалиите (олигархични тенденции, бум на партиен плурализъм, партийно инженерство, големите донори, кризата в традиционните партии, политическата мимикрия, политическата аристокрация, купуването на гласове, контролиран вот, разсейване на гласове, ролята на така наречените местни партии и други проблемни политики, правни уредби и области на проявления). 5. Обща оценка на съдържанието на хабилитационния труд и използваните методи на научно изследване Изследването доказва по убедителен начин много доброто познаване на теоретическия и практическо-правен аспект на въпросите свързани с изборните процеси, с правото на политическо сдружаване и най-вече представителното управление. Това се потвърждава от правния анализ, от критичния преглед на практиката на Конституционния съд. Проучени и използвани са изследователски тези, становища и решения на съдилища, основни теоретични достижения по темата в европейски контекст. Във връзка с всичко посочено до тук, хабилитационният труд трябва да се оцени като атуално, задълбочено научно изследване на съществени и значими конституционноправни въпроси. 4

5 Същевременно могат да бъдат направени и предложения за усъвършенстване на представения труд. Ето и някои по-конкретни бележки: 1. Въведението е интригуващо и многообещаващо, съдържанието също, но заключението се нуждае, според мен, от доразвитие в насока много по-отчетливо открояване на основните заключения, изводи и предложения на автора. 2. Да се обосноват още по-конкретно и по-задълбочено да се доразвият предложенията De lege ferenda на база на прегледа, анализа, констатациите, изводите до които достига автора (стр. 130 германския модел на избирателна система; стр. 170 по въпросите на така наречената уседналост ; стр. 271 изводите за избирателната система; стр. 275 изводите за политическата система; стр. 447 за политическото номадство. 3. Да се доразвие и конкретизира позицията на автора по проблема за политическата лоялност и за последиците при нейното неспазване, за свободния мандат и за партиен императивен (условно свободен) мандат стр Да се доразработи въпроса по какъв начин могат да бъдат ограничени необосновано големия брой политически партии и местните политически партии с неприкрити бизнес цели. 6. Заключение: Настоящият труд е своеобразен синтез, обобщение и еманация в достиженията на автора до този момент. Кандидатът е представил 16 публикации по темата на хабилитационния труд. Те заедно с представения хабилитационен труд показват задълбочен и траен научен интерес на кандидата в областта на изборното право и избирателните системи, правата на човека, правото на политическо сдружаване, представителното управление. Като имам предвид направената положителна характеристика на хабилитационния труд и възможностите на кандидата за самостоятелно разработване на не лек в правно-техническо и практическо отношение проблем с особена актуалност, убедено ПРЕДЛАГАМ на Научното жури да присъди на кандидата доц. д-р Пламен Веселинов Киров академичната длъжност професор по Конституционно право в ЮФ на СУ Св. Климент Охридски - Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално направление: 3.6. Право. 5

6 гр. София, г. проф. д-р Веселин Христов Цанков 6

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Конституци

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Конституци С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Конституционно право от област на висшето образование 3. Социални,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите о

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите о РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите от Николета Кирилова Кузманова за присъждане на образователната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 3.6. Право (Конституционно право) в СУ

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

До Научното жури по процедурата за професор по конституционно право в Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Але

До Научното жури по процедурата за професор по конституционно право в Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Але До Научното жури по процедурата за професор по конституционно право в Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Александър Воденичаров Относно: конкурс за професор, обявен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

С Т А Н О В И ЩЕ от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева на дисертационен труд на Александра Евгениева Айтова на тема: ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТ

С Т А Н О В И ЩЕ от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева на дисертационен труд на Александра Евгениева Айтова на тема: ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТ С Т А Н О В И ЩЕ от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева на дисертационен труд на Александра Евгениева Айтова на тема: ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ СПОРЕД ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ за получаване на образователна

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - recenzia_doc.Plamen Kirov

Microsoft Word - recenzia_doc.Plamen Kirov До Научното жури по процедура за защита на дисертационен труд Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научната степен ДОКТОР Област на висше образование: Социални, стопански

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно