Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Размер: px
Започни от страница:

Download "Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf"

Препис

1 Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда. Годишното тематично разпределение на учителя се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година. 2. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас. 3. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време. Може да се посочи и съответният месец. 4. В колона 3 се посочва темата на урочната единица. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма. 5. В колона 4 се описват накратко очакваните резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица. 6. В колона 5 се посочват методите за работа. 7. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 6 или в допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината. 8. Предметът се изучава 34 учебни седмици по 3 учебни часа седмично 102 учебни часа годишно: Нови знания 50% Упражнения практически дейности 45 % Контрол и оценка 5 %.... (пълно наименование на училището; населено място) УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... (Име и фамилия, подпис и печат) Дата:... (Дата на утвърждаването преди ) 1

2 ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) ЗА УЧЕБНАТА......ГОДИНА 34 учебни седмици по 3 учебни часа седмично 102 учебни часа годишно по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Oчаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки/ коментари ПРА ЗДНИК В ШКО ЛЕ 1 Преговор и обобщаване на знанията, ПРА ЗДНИК В ШКО ЛЕ 2 Осмисляне на новите синтактични ПРА ЗДНИК В ШКО ЛЕ 3 Разбира обща информация от текстове, описващи как децата прекарват лятната си ваканция ПРА ЗДНИК В ШКО ЛЕ 4 Разбира общото съдържание на кратък текст (със зрителни опори) ПРА ЗДНИК В ШКО ЛЕ Работа за развиване на фонематичния слух. 3. Използване на различни стратегии за развиване на уменията за четене и слушане с разбиране. 2

3 ПРА ЗДНИК В ШКО ЛЕ 6 Умее да пише кратък текст по МОИ ОДНОКЛА ССНИКИ 1 Преговор и обобщаване на знанията, МОИ ОДНОКЛА ССНИКИ 2 Осмисляне на новите синтактични МОИ ОДНОКЛА ССНИКИ 3 Разбира общото съдържание и МОИ ОДНОКЛА ССНИКИ 4 Разбира общото съдържание и МОИ ОДНОКЛА ССНИКИ МОИ ОДНОКЛА ССНИКИ 6 Умее да пише кратък текст по НАШ ДОМ 1 Преговор и обобщаване на знанията, 3

4 НАШ ДОМ 2 Осмисляне на новите синтактични НАШ ДОМ 3 Разбира общото съдържание и НАШ ДОМ 4 Разбира общото съдържание и НАШ ДОМ НАШ ДОМ 6 Умее да пише кратък текст по ПОХО Д В МАГАЗИ Н 1 Преговор и обобщаване на знанията, ПОХО Д В МАГАЗИ Н 2 Осмисляне на новите синтактични ПОХО Д В МАГАЗИ Н 3 Разбира общото съдържание и ПОХО Д В МАГАЗИ Н 4 Разбира общото съдържание и Говорене развиване на монологичната и Писане подготовка и провеждане на дейности за 2.Слушане с разбиране предтекстова, текстова и 4

5 ПОХО Д В МАГАЗИ Н 5 Общува в обичайни ситуации, които информация. Говорене развиване на монологичната и ПОХО Д В МАГАЗИ Н 6 Умее да пише кратък текст по 25 9 ПУТЕШЕ СТВИЕ ПО РОССИ И 1 1 Опознава културата на Русия в контекста 26 9 ПУТЕШЕ СТВИЕ ПО РОССИ И 1 2 Опознава културата на Русия в контекста 27 9 ПУТЕШЕ СТВИЕ ПО РОССИ И 1 3 Опознава културата на Русия в контекста ПУТЕШЕ СТВИЕ ПО РОССИ И 1 4 Опознава културата на Русия в контекста ПРОЕ КТ 1 1 Дейности за опознаване на собствената ПРОЕ КТ 1 2 Дейности за опознаване на собствената ПРОЕ КТ 1 3 Дейности за опознаване на собствената 5 2. Усвояване на нова лексика. 3. Активиране на вече усвоен материал по темата. 4. Групова работа. Говорене, слушане, четене, писане. Използване на различни стратегии за водене на диалог и продуциране на писмен текст. Четене на текст с културологично съдържание. Съпоставка с родната Четене и извличане на основна информация от текст с културологично съдържание. 3. Практическа дейност

6 32 11 ПРОЕ КТ 1 4 Дейности за опознаване на собствената ПОВТОРИ ТЕЛЬНЫЙ УРО К 1 1 Преговор и обобщаване на знанията, ПОВТОРИ ТЕЛЬНЫЙ УРО К 1 2 Преговор и обобщаване на знанията, НО ВЫЙ ГОД К НАМ МЧИ ТСЯ! НО ВЫЙ ГОД К НАМ МЧИ ТСЯ! НО ВЫЙ ГОД К НАМ МЧИ ТСЯ! 3 Преговор и обобщаване на знанията, Осмисляне на новите синтактични Разбира общото съдържание и информация в кратък текст за празнуване на Нова година. 2. Усвояване на нова лексика. 3. Активиране на вече усвоен материал по темата. 4. Работа в екип. 2. Усвояване на нова лексика. 3. Активиране на вече усвоен материал по темата. 4. Работа в екип НО ВЫЙ ГОД К НАМ МЧИ ТСЯ! НО ВЫЙ ГОД К НАМ МЧИ ТСЯ! 5 Разбира общото съдържание и информация в кратък текст за празнуване на Нова година. Общува в обичайни ситуации, които 6

7 информация НО ВЫЙ ГОД К НАМ МЧИ ТСЯ! 6 Умее да пише кратък текст по ЖИВО Й МИР Преговор и обобщаване на знанията, ЖИВО Й МИР 1 2 Осмисляне на новите синтактични ЖИВО Й МИР 1 3 Разбира обща информация от текстове за живата природа ЖИВО Й МИР 1 4 Разбира обща информация от текстове, описващи живота на дивите животни ЖИВО Й МИР 1 5 Общува в обичайни ситуации, които информация ЖИВО Й МИР 1 6 Умее да пише кратък текст по ЖИВО Й МИР 2 1 Преговор и обобщаване на знанията, 7

8 ЖИВО Й МИР 2 2 Осмисляне на новите синтактични ЖИВО Й МИР Разбира общото съдържание и ЖИВО Й МИР Разбира общото съдържание и ЖИВО Й МИР Общува в обичайни ситуации, които информация ЖИВО Й МИР 2 6 Умее да пише кратък текст по НА НА ШЕЙ У ЛИЦЕ. В НА ШЕМ РАЙО НЕ НА НА ШЕЙ У ЛИЦЕ. В НА ШЕМ РАЙО НЕ 2 Преговор и обобщаване на знанията, Осмисляне на новите синтактични 8

9 НА НА ШЕЙ У ЛИЦЕ. В НА ШЕМ Разбира общото съдържание и РАЙО НЕ НА НА ШЕЙ У ЛИЦЕ. В НА ШЕМ РАЙО НЕ НА НА ШЕЙ У ЛИЦЕ. В НА ШЕМ РАЙО НЕ НА НА ШЕЙ У ЛИЦЕ. В НА ШЕМ РАЙО НЕ ПУТЕШЕ СТВИЕ ПО РОССИ И ПУТЕШЕ СТВИЕ ПО РОССИ И ПУТЕШЕ СТВИЕ ПО РОССИ И ПУТЕШЕ СТВИЕ ПО РОССИ И 2 4 Разбира общото съдържание и Общува в обичайни ситуации, които информация. Умее да пише кратък текст по Опознава културата на Русия в контекста Опознава културата на Русия в контекста Опознава културата на Русия в контекста Опознава културата на Русия Общува в обичайни ситуации, които изискват пряк обмен на несложна информация. Опознава културата на Русия Усвояване на нова лексика. 3. Активиране на вече усвоен материал по темата. 4. Групова работа. 3. Използване на различни стратегии за водене на диалог и продуциране на писмен текст. 4. Игра. 1. Четене и извличане на основна информация от текст с културологично съдържание. 2. Съпоставка с родната Четене на текст с културологично съдържание. Съпоставка с родната Четене и извличане на основна информация от текст с културологично съдържание

10 63 21 ПРОЕ КТ 2 1 Дейности за опознаване на собствената ПРОЕ КТ 2 2 Дейности за опознаване на собствената ПРОЕ КТ 2 3 Дейности за опознаване на собствената ПРОЕ КТ 2 4 Дейности за опознаване на собствената ПОВТОРИ ТЕЛЬНЫЙ УРО К 2 1 Преговор и обобщаване на знанията, ПОВТОРИ ТЕЛЬНЫЙ УРО К 2 2 Преговор и обобщаване на знанията, МЫ И ГО РОД 1 Преговор и обобщаване на знанията, МЫ И ГО РОД 2 Осмисляне на новите синтактични МЫ И ГО РОД 3 Разбира обща информация от текстове, описващи празнуване на рожден ден МЫ И ГО РОД 4 Разбира обща информация от текстове, описващи празнуване на рожден ден. 10 Оценяване на нивото на постигнатите компетенции. Оценяване на нивото на постигнатите компетенции.

11 МЫ И ГО РОД МЫ И ГО РОД 6 Умее да пише кратък текст по ПА СХА 1 Преговор и обобщаване на знанията, ПА СХА 2 Осмисляне на новите синтактични ПА СХА 3 Разбира общото съдържание и ПА СХА 4 Разбира общото съдържание и ПА СХА 5 Общува в обичайни ситуации, които информация ПА СХА 6 Умее да пише кратък текст по 11 Писане подготовка и провеждане на дейности за

12 МОЯ РО ДИНА 1 Преговор и обобщаване на знанията, МОЯ РО ДИНА 2 Осмисляне на новите синтактични МОЯ РО ДИНА 3 Разбира общото съдържание и МОЯ РО ДИНА 4 Разбира общото съдържание и МОЯ РО ДИНА 5 Общува в обичайни ситуации, които информация МОЯ РО ДИНА 6 Умее да пише кратък текст по КАНИ КУЛЫ, КАНИ КУЛЫ, ВЕСЁЛАЯ ПОРА 1 Преговор и обобщаване на знанията, 3.Усвояване на новата лексика. 12

13 КАНИ КУЛЫ, КАНИ КУЛЫ, ВЕСЁЛАЯ ПОРА КАНИ КУЛЫ, КАНИ КУЛЫ, ВЕСЁЛАЯ ПОРА КАНИ КУЛЫ, КАНИ КУЛЫ, ВЕСЁЛАЯ ПОРА КАНИ КУЛЫ, КАНИ КУЛЫ, ВЕСЁЛАЯ ПОРА КАНИ КУЛЫ, КАНИ КУЛЫ, ВЕСЁЛАЯ ПОРА ПУТЕШЕ СТВИЕ ПО РОССИ И ПУТЕШЕ СТВИЕ ПО РОССИ И ПУТЕШЕ СТВИЕ ПО РОССИ И ПУТЕШЕ СТВИЕ ПО РОССИ И 3 4 Осмисляне на новите синтактични Разбира общото съдържание и Разбира общото съдържание и Общува в обичайни ситуации, които информация. Умее да пише кратък текст по Опознава културата на Русия в контекста Опознава културата на Русия в контекста Опознава културата на Русия в контекста Опознава културата на Русия в контекста Усвояване на нова лексика. 3. Активиране на вече усвоен материал по темата. 4. Групова работа. Четене на текст с културологично съдържание. Съпоставка с родната Четене и извличане на основна информация от текст с културологично съдържание Четене, слушане, писане, говорене. Четене на текст с културологично съдържание. Съпоставка с родната Четене и извличане на основна информация от текст с културологично съдържание

14 97 33 ПРОЕ КТ 3 1 Дейности за опознаване на собствената ПРОЕ КТ 3 2 Дейности за опознаване на собствената ПРОЕ КТ 3 3 Дейности за опознаване на собствената европейското културно наследство ПРОЕ КТ 3 4 Дейности за опознаване на собствената европейското културно наследство ПОВТОРИ ТЕЛЬНЫЙ УРО К 3 1 Преговор и обобщаване на знанията, ПОВТОРИ ТЕЛЬНЫЙ УРО К 3 2 Преговор и обобщаване на знанията, 3. Практическа дейност Разработил:..... ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 1. ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ СЪС ЗАПОВЕД РД 2016 ГОДИНА 2. ОБОСНОВКА НА ИЗБОРА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И МАТЕРИАЛИ... 14

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД З А Я В К А за закупуване на учебници и учебни помагала за ученици в начален етап от I, II и III клас, ж

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   З А Я В К А за закупуване на учебници и учебни помагала за ученици в начален етап от I, II и III клас, ж ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg З А Я В К А за закупуване на учебници и учебни помагала за ученици в начален етап от, и клас, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година, съгласно ПМС

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Дирек

2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Дирек 2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор 88. СУ Димитър Попниколов УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

IV клас през учебната 2018/2019 г.

IV клас през учебната 2018/2019 г. IV клас през учебната г. Основно училище "Свети Патриарх Евтимий" - Варна гр.варна (90) ж.к."вл.варненчик" ул."димитър Дончев" Ж> Н) ^ Директор - телефон/факс (05) 50-690 Г--та! - та]тш'ьа'#з^.ъа.е^" --

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно