1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т"

Препис

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т Н Т И Н П Р Е С Л В С К И Ф К У Л Т Е Т П О М Т Е М Т И К И И Н Ф О Р М Т И К З П О В Е Д ФД 0 0/ г. гр. Шумен На основание Правилника за структурата и организацията на учебния процес в ШУ "Епископ Константин Преславски" и във връзка с организацията на първи семестър за учебната 07/0 г. О П Р Е Д Е Л Я М., численост и вид административни (семинарни), лабораторни и педагогически по курсове и специалности за: Р Е Д О В Н О О Б У Ч Е Н И Е ОКС Бакалавър ОБЩО Специалност: БИЗНЕС ИНФОРМТИК Семинарни брой I I гр. - Лабораторни брой а - б - II I гр. - а - Педагогически занятия брой ІII I гр. - а - 0% лекции 0% сем. упр. 70% лаб. упр. Специалност: БИЗНЕС МТЕМТИК ОБЩО Семинарни брой Лабораторни брой I I гр. - а - ІI 7 I гр. - 7 а - 7 Педагогически занятия брой 70% лекции 70% сем. упр. 90% лаб. упр.

2 Специалност: ИКОНОМИК ОБЩО Семинарни брой I 0 I гр. - 0 II 9 I гр. - 9 ІII I гр. - 7 II гр. - І гр. - 7 ІІ гр. - Лабораторни брой а - 0 б - 0 а - б - а - б - а - Педагогически занятия брой Специалност: ИКОНОМИЧЕСК ИНФОРМТИК Семинарни Лабораторни Педагогически занятия ОБЩО брой брой брой I гр. - а - Специалност: КОМПЮТЪРН ИНФОРМТИК Семинарни Лабораторни Педагогически занятия ОБЩО брой брой брой I I гр. - а - II 9 I гр. - 9 а - 9 ІII 0 I гр. - 0 а - 0 I гр. - а - 90% лекции 90% сем. упр. 00% лаб. упр. Специалност: КОМПЮТЪРНИ ИНФОРМЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Семинарни Лабораторни Педагогически занятия ОБЩО брой брой брой а - I I гр. - б - II I гр. - а - ІII I гр. - а - 0 I гр. - 0 а - 0

3 Специалност: МТЕМТИК И ИНФОРМТИК Семинарни Лабораторни Педагогически занятия ОБЩО брой брой брой I I гр. - а - Специалност: ПЕДГОГИК Н ОБУЧЕНИЕТОПО МТЕМТИК И ИНФОРМТИК Семинарни Лабораторни Педагогически занятия ОБЩО брой брой брой II I гр. - а - 0% лекции 0% сем. упр. 00% лаб. упр. ІII I гр. - а - I гр. - а - Специалност: СТОПНСК МТЕМТИК Семинарни Лабораторни Педагогически занятия ОБЩО брой брой брой IV Индивидуален план З Д О Ч Н О О Б У Ч Е Н И Е ОКС Бакалавър Специалност: КОМПЮТЪРН ИНФОРМТИК Семинарни Лабораторни Педагогически занятия ОБЩО брой брой брой I I гр. - а - II I гр. - а - 7 б - 7 ІII I гр. - а - IV I гр. - а -

4 7 9 0 ПОТОЦИ за учебната 07/0 на ФМИ- първи семестър лекции- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ дисциплина Л З ИРС поток курс Основи на програмирането Л 0 0 БИ ОП- л Основи на програмирането Л 0 0 КИТ Математически анализ І част Л 0 БИ М I- л Математически анализ І част Л М 0 Web технологии Л 0 БИ Web- л Web технологии Л 0 0 КИТ Web технологии Л ИКИНФ Web- л Web технологии Л КИ Базови структури от данни Л 0 БИ Структури от данни и алгоритми Л 0 СД- л КИ 9 Структури от данни Л 0 КИТ ИД V- Софтуерни технологии Л 0 КИ СТех- л Софтуерни технологии Л КИТ 0 Бази от данни Л 0 КИ 0 Бази данни и приложението БДП- л Л 0 КИТ им Визуално програмиране Л БИ Визуално програмиране Л ВП- л КИ 0 Визуално програмиране Л КИТ Диференциално и интегрално Л 0 БМ смятане І част ДИС I- л Математически анализ I част Л 0 МИ Линейна алгебра и Л 0 БМ приложения Л I - л Линейна алгебра Л 0 МИ Диференциални уравнения Л БИ Диференциални уравнения Л ДУ- л КИТ Диференциални уравнения Л ПОМИ Компютърни архитектури Л БИ К- л Компютърни архитектури Л КИ 9 Компютърна графика Л ИКИНФ Компютърна графика Л КГ- л КИ Компютърна графика Л КИТ 0 Математическо оптимиране Л КИ МО- л Математическо оптимиране Л КИТ 0 ИД VI- Математическо оптимиране ИД IV (Математика)- Математическо оптимиране Л МО - л ИКИНФ Л 0 ПОМИ

5 7 9 0 дисциплина Л З ИРС поток курс Микроикономика Л 0 0 БИ Микро- л 0 Микроикономика Л 0 БM 7 Основи на управлението Л 0 БИ ОУ- л Основи на управлението Л 0 БM 7 Теория на вероятностите Л КИ ТВ- л Теория на вероятностите Л КИТ 0 Методика на обучението по информатика и информационни технологии Методика на обучението по информатика и информационни технологии Л 0 Функционално програмиране Л 0 МОИИТ- л ИКИНФ- Л КИТ- Функционално програмиране Л 0 ФП- л КИ 9 БИ Функционално програмиране Л 0 КИТ Числени методи Л 0 КИ 0 Числени методи Л 0 ЧМ- л КИТ Числени методи Л ПОМИ ПОТОЦИ за учебната 07/0 на ФМИ- първи семестър семинарни упражнения- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 7 дисциплина СУ З ИРС поток курс Базови структури от данни СУ 0 БИ СД- су Структури от данни СУ 0 КИТ Диференциални уравнения СУ БИ ДУ- су Диференциални уравнения СУ КИТ Компютърни архитектури СУ БИ К- су Компютърни архитектури СУ КИ 9 Методика на обучението по информатика и информационни технологии Методика на обучението по информатика и информационни технологии СУ 0 МОИИТ- су ИКИНФ- СУ КИТ- Микроикономика СУ 0 0 БИ Микро- су Микроикономика СУ 0 БM 7 Основи на управлението СУ БИ ОУ- су Основи на управлението СУ 0 БM 7 Функционално програмиране СУ БИ ФП- су Функционално програмиране СУ КИ 9 ФД ІI- Бизнес английски език СУ 0 ФД_БЕ- БИ ФД V- Бизнес английски език СУ 0 су ИК- II гр

6 ПОТОЦИ за учебната 07/0 на ФМИ- първи семестър лабораторни упражнения- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ дисциплина ЛУ З ИРС поток курс Компютърни архитектури ЛУ 0 БИ К- лу Компютърни архитектури ЛУ 0 КИ 9 Функционално програмиране ЛУ 0 БИ ФП- лу Функционално програмиране ЛУ 0 КИ ПОТОЦИ за учебната 07/0 на ФМИ- първи семестър ТПП, хоспитиране- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ дисциплина СУ/ЛУ З ИРС поток курс Текуща педагогическа практика по информатика Текуща педагогическа практика по информатика ЛУ 0 ЛУ ТППИ- лу Хоспитиране СУ Х- су Хоспитиране СУ Х- су Хоспитиране ЛУ Х- лу Хоспитиране ЛУ Х- лу ИКИНФ- КИТ- ИКИНФ- КИТ- ИКИНФ- КИТ- 9 ПОТОЦИ за учебната 07/0 на ФМИ- втори семестър лекции- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ дисциплина Л З ИРС поток курс студенти Увод в геометрията Л 0 БМ Г- л налитична геометрия Л 0 МИ Дискретна математика Л КИ ДМ- л Дискретна математика Л КИТ Диференциални уравнения Л 0 0 БM 7 ДУ- л Диференциални уравнения Л КИ 9 Редукция

7 7 дисциплина СУ З ИРС поток курс студенти Редукция Експертни системи Л БИ Експертни системи Л ЕС- л КИ Експертни системи Л КИТ 0 Маркетинг Л 0 0 Маркетинг Л 0 ИД VIII- Web-базирани информационни системи ИД VІІІ- Web базирани информационни системи ИД VІІI- Web базирани информационни системи ИД V- Кодиране и защита на данни ИД IV- Кодиране и защита на данни Л Марк- л ИК 9 ИКИНФ ИКИНФ Л WБИС- л КИ Л КИТ 0 Л 0 КИ 0 КЗД- л Л 0 КИТ ИД ІX- Програмиране на Java Л ИКИНФ ИД VІІ- Програмиране на Java Л ПрJava- л КИ ИД VІІ- Програмиране на Java Л 0 КИТ 0 Компютърни мрежи и комуникации Компютърни мрежи и комуникации Л КИ 0 КМК- л Л КИТ Компютърни системи и Л 0 БМ технологии КС- л Компютърни системи Л 0 ПОМИ Математически анализ ІІ част Л 0 БИ М II-- л Математически анализ ІІ част Л М 0 Основи на обектно ориентираното програмиране Обектно ориентирано програмиране Операционни системи Л 0 Л 0 БИ ОООП- л Л КИ Операционни системи Л 0 ОС- л КИ 9 0 БИ Операционни системи Л 0 КИТ ИД ІІІ- Компютърна стеганография ИД VІ- Компютърна стеганография ИД VІ- Компютърна стеганография Л 0 КИ 9 Л КСт- л КИ Л КИТ 0 Макроикономика Л 0 0 БИ Макро- л Макроикономика Л 0 БM 7 Линейно оптимиране Л 0 0 БИ ЛО- л Линейно оптимиране Л 0 БM

8 7 дисциплина СУ З ИРС поток курс студенти Числени методи Л 0 0 БИ ЧМ - л Числени методи Л 0 0 БM 7 Диференциално и интегрално Л 0 БМ смятане ІІ част ДИС II-- л Математически анализ II част Л 0 МИ Редукция 0 ПОТОЦИ за учебната 07/0 на ФМИ- втори семестър семинарни упражнения- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ дисциплина СУ З ИРС поток курс Макроикономика СУ 0 0 БИ Макро- су Макроикономика СУ БM 7 Линейно оптимиране СУ БИ ЛО- су Линейно оптимиране СУ 0 БM 7 Операционни системи СУ БИ ОС- су Операционни системи СУ КИ 9 Диференциално и интегрално СУ 0 0 БМ смятане ІІ част ДИС II- су Математически анализ II част СУ 0 МИ Преддипломна педагогическа практика по информатика Преддипломна педагогическа практика по информатика ЛУ 0 ЛУ 0 ПППИ- су ИКИНФ- КИТ- 0 0 ПОТОЦИ за учебната 07/0 на ФМИ- втори семестър лабораторни упражнения- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ дисциплина ЛУ З ИРС поток курс Операционни системи ЛУ БИ ОС- лу Операционни системи ЛУ КИ 9 Линейно оптимиране ЛУ 0 БИ ЛО- лу Линейно оптимиране ЛУ 0 БM 7

9 9 ПОТОЦИ за учебната 07/0 на ФМИ- втори семестър лекции- ЗДОЧНО ОБУЧЕНИЕ дисциплина Л З ИРС поток курс ИД V- Кодиране и защита на данни ИД VІ- Кодиране и защита на данни студенти Л 0 КЗД- КИ- з Л лз КИ- з Редукция г. ВХ/ ЛН

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т П О М А Т Е М А Т И К А И И Н Ф О Р М А Т И К А

Подробно

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т 1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т П О М А Т Е М А Т И К А И И Н Ф О Р М А Т И К

Подробно

Дисциплина ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година РЕДОВ

Дисциплина ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година РЕДОВ Стопанска -неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година 208.2019-08.09.2019 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия 2. Диференциално и интегрално смятане 18.1.2019 30.1.2019

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година Дисциплина РЕДОВ

ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година Дисциплина РЕДОВ Стопанска -неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година 208.2019-08.09.2019 ЗАЛА ЗАЛА ЗАЛА 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия 2. Диференциално и интегрално смятане 18.1.2019

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

Microsoft Word - UP-FFOE_ECTS_Bg.doc

Microsoft Word - UP-FFOE_ECTS_Bg.doc Учебен план съгласно MEEN No М магистри ЕЕN Eлектроинженерство No реден номер на дисциплината Лекции (Л), семинарни упражнения (СУ), лабораторни упражнения (ЛУ) седмично; изпит (И), текуща оценка (ТО);

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Стр. 1 ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ уч. 2018/2019 за ОКС "бакалавър" І-ІІІ курс - редовно обучение г. Специалност Курс Поток Група Дисцип

Стр. 1 ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ уч. 2018/2019 за ОКС бакалавър І-ІІІ курс - редовно обучение г. Специалност Курс Поток Група Дисцип Стр. 1 ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ уч. 2018/2019 за ОКС "бакалавър" І-ІІІ курс - редовно обучение 13.05.2019-01.06.2019 г. КСТ 3 5 4 Програмни технологии в Интернет доц. Хр. Ненов СИТ 15.05.2019 417 Е 9,00 КСТ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

№ ТЕХНИЧEСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: (проф. д-р М. Христов) Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т    “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.д-р инж. К. Веселинов) Дата:... 2008 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

Зимен семестър 1ва част

Зимен семестър 1ва част Специалност Геодезия задочно обучение І -ви курс, I - ви семестър Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 402 Л ЛААГ Л ЛААГ Л ПИИС Л ПИИС У ПИИС У ПИИС Л ГЕОДЕЗИЯ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ FACULTY OF INFORMATICS

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 45 0 0 45 90 3 продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура

Подробно

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) 150 0 0 150 150 300 10 т.о. Странознание на Франция 45 30 15 0 45 90 3 изпит Увод в литературната теория 75 45 30 0

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА Име на документа Учебен план на специалност ИИ Страница: 1 от 22 УЧЕБЕН ПЛАН - Обща структура специалност ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО ОКС БАКАЛАВЪР 1. Задължителни дисциплини Б00З401 Висша математика - І

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

Български език и английски език

Български език и английски език Учебен план на специалност Български език и английски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Microsoft Word - MF_UP_ MU_ mag-ActualiziranOK.doc

Microsoft Word - MF_UP_ MU_ mag-ActualiziranOK.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата:... 2006 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Магистър Магистър - инженер Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА Име на документа Учебен план на специалност ТГС Страница: 1 от 22 УЧЕБЕН ПЛАН - Обща структура специалност ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ОКС БАКАЛАВЪР 1. Задължителни дисциплини Б00З401 Висша математика - І

Подробно

Летен семестър 2ра част 06

Летен семестър 2ра част 06 Специалност Геодезия, 1 курс 1 Геодезия I 410 Л ПРОГРАМИРАНЕ И 1 Математически анализ 404 ИЗПОЛЗВАНЕ НА 2 ЛААГ 404 2 Геодезия I 410 3 Математически анализ 402 ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ 3 ПИИС 512 4 Основи на картогр.

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА УТВЪРЖДАВАМ Ректор: проф. д-р инж. M. Христов Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение:

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА ЕХНЧЕС УНВЕРСЕ СФЯ Утвърждавам, РЕР: /проф. д-р.веселинов/ Дата:... 2009 год. бразовално-квалификационна спен: рофесионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

Български език и испански език

Български език и испански език Учебен план на специалност Български език и испански език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно