Pages 1 to 8 of PDFOnline

Размер: px
Започни от страница:

Download "Pages 1 to 8 of PDFOnline"

Препис

1 СТОЛИЧНА ОБЩИНА Приложение 1 СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА От до В т.ч.: ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ Изпълнение Изпълне-ние Изпълне-ние I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: Данък върху доходите на физически лица ,530,673 3,482, x x 4,530,673 3,482, в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък ,530,673 3,482, x x 4,530,673 3,482, Имуществени данъци, в т.ч.: ,428, ,443, x x 219,428, ,443, д-к в/у недвижимите имоти ,831,186 69,794, x x 76,831,186 69,794, д-к в/у наследствата ,000 7,498 7 x x 100,000 7,498 7 д-к в/у превозните средства ,497,351 60,847, x x 74,497,351 60,847, д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин ,000,000 62,795, x x 68,000,000 62,795, Други данъци , , x x 18, ,060 ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: 223,977, ,102, x x 223,977, ,102, НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Приходи и доходи от собственост, от тях: ,564,013 35,400, , , ,443,349 35,279, нетни приходи от продажба на услуги ,639,539 4,083, , , ,518,875 3,962, приходи от наеми на имущество ,094,474 14,528, ,094,474 14,528, приходи от наеми на земя ,100,000 6,421, ,100,000 6,421, приходи от дивиденти ,530,000 9,082, ,530,000 9,082, Приходи от лихви по тек. банк. с-ки ,000 96, ,000 96, Приходи от лихви по срочни депозити ,000 1,188,780 1, ,000 1,188,780 1,189 Общински такси, от тях: ,871, ,835, ,882 22, ,841, ,812, за ползване на детски градини ,000,000 12,884, ,000,000 12,884, за ползване на детски ясли и др. по здравеоп ,556,500 2,191, ,556,500 2,191, за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл ,220,000 1,108, ,220,000 1,108, за ползване на пазари, тържища и др ,000,000 2,314, ,000,000 2,314, За ползв. на полудн. детски градини ,500 1, ,500 1, за битови отпадъци ,490, ,637, ,490, ,637, За ползв. на общежит. и др. по образованието ,000 2, ,000 2, за технически услуги ,248,015 16,369, ,248,015 16,369, за административни услуги ,899,203 5,155, ,899,203 5,155, откупуване на гробни места ,500,000 1,075, ,500,000 1,075, за турически услуги ,800,000 1,274, ,800,000 1,274, такса за притежаване на куче , , , , Други общински такси,определени със закон ,133, , ,882 22, ,103, , Глоби, санкции и наказателни лихви ,500,281 2,406, ,500,000 2,406,714 37

2 В т.ч.: ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ Изпълнение Изпълне-ние Изпълне-ние Други неданъчни приходи ,496,435 3,067, ,902 75, ,420,533 2,992, Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) ,400,000-7,545, ,400,000-7,544, Постъпления от продажба на нефинанс. активи ,450,000 7,616, ,450,000 7,616, Постъпления от продажба на ДМА (от до 40-29) ,000,000 3,295, ,000,000 3,295, Постъпления от продажба на нематер. ДА ,000, , ,000, , Постъпления от продажба на земя ,450,000 4,130, ,450,000 4,130, Приходи от концесии ,300, , ,300, , Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от страната ,079,167 2,079, , , ,728,260 1,728, Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от чужбина , , , , , , ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: 316,537, ,382, , , ,693, ,546, ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2): 540,515, ,484, , , ,671, ,648, II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ ,494, ,492, ,444, ,444, ,049,427 31,048, получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.: ,494, ,492, ,444, ,444, ,049,427 31,048, а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д- от ЦБ за общини (+) ,294, ,294, ,294, ,294, x x б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейно ,609,600 10,609, ,609,600 10,609, в/ целеви трансф. за капиталови разходи ,433,500 19,432, ,800 29, ,403,700 19,402, г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА x ,036,127 1,036, ,036,127 1,036, д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА хх ,120,874 27,120, ,120,874 27,120, възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-) вноски за ЦБ за минали години (-) ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: 303,494, ,492, ,444, ,444, ,049,427 31,048, III. ТРАНСФЕРИ Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-) ,050,017 17,050, , , ,165,311 16,165, Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-) ,817,402 7,747, ,817,402 7,747, Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето) Трансфери от/за ПУДООС (нето) ,498,397 2,498, ,500 1, ,496,897 2,496, ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: 27,365,816 27,295, , , ,479,610 26,409, IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ Получ.(пред.)врем.безл.заеми от/за ЦБ(+/-) получени заеми (+) погасени заеми (-) Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето)

3 В т.ч.: ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ Изпълнение Изпълне-ние Изпълне-ние Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки ,072,460 15,818, ,504 12,072,460 15,853, Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове Врем.безл.заеми от/за ПУДООС (нето) ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: 12,072,460 15,818, ,504 12,072,460 15,853, ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV): 883,447, ,092, ,175, ,132, ,272, ,960, V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА) Придоб.на дялове,акции,съучая(+/-) ,767,000-6,767, ,767,000-6,767, Предоставена временна фин.помощ (+/-) ,000,000-16,992, ,000,000-16,992, Заеми от чужбина ,437, ,164, ,437, ,164, Получени заеми (+) (80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97) ,807, ,529, ,807, ,529, Погашения по заеми (-) (80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98) ,370,421-6,364, ,370,421-6,364, клирингови разчети (+/-) Държ.(общин.)ЦК емит. на межд. кап. пазар Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) ,285,714-4,285, ,285,714-4,285, Получени заеми от банки в страната (+) (83-11и 83-12) Погашения по заеми от банки в страната (-) (83-21 и 83-22) ,285,714-4,285, ,285,714-4,285, Получени заеми от други лица в страната (+) (83-71 и 83-72) ) Емисии на държавни (общински) ЦК (+) Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-) , , Приватизация (+) Пок.прод.на държ.(о)цк и от бюдж.предп Операции с др.цк и фин.активи за упр Друго финансиране (+/-) ,842,264 26, ,341-13,842,264 4,658 0 Касови опер., деп. и пок.прод.на валута ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V): 1,047,990, ,241, ,175, ,156, ,815, ,084, Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) ,127,175 37,326,507 12,805, ,191 78,321,631 38,269,698 остатък от предх. период (9501 до 9506) (+) ,127,175 91,127, ,805,544 12,805, ,321,631 78,321, наличн. в края на периода ( )(-),в т.ч. 0-53,800, ,748, ,051,933 -нал.по с-ки в лв. (9507 ) ,294, ,360, ,933,707 -нал.по с-ки в валута 9508)(-) ,588, ,913-23,200,817 -нал.по срочни депозити (9509 и 9510)(-) ,917, ,917,409 ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95: 1,139,117, ,568, ,980, ,213, ,136, ,354,641 77

4 СТОЛИЧНА ОБЩИНА Приложение 2 СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА От до В Т.Ч. ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ ДОФИНАНСИРАНЕ Изпълне-ние РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ 1. Общи държавни служби 54,528,281 51,365, ,216,607 20,165, ,407,873 17,036, ,903,801 14,163, Отбрана и сигурност 10,183,847 7,740, ,247,744 2,999, ,809,668 4,646, ,435 94, Образование 252,215, ,429, ,319, ,773, ,278,228 47,165, ,617,479 4,489, Здравеопазване 40,307,858 34,923, ,012,602 21,598, ,277,176 12,451, ,018, , Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 48,342,343 43,985, ,042,123 32,378, ,906,048 10,413, ,394,172 1,194, Жил. стр., благоустр., комун. стопанство 379,081, ,159, ,081, ,159, Почивно дело, култура, религ. дейно 26,864,166 24,180, ,887,810 5,826, ,683,400 18,085, , , Икономически дейно и услуги 313,155, ,488, ,504,712 8,471, ,650, ,017, Разходи некл. в др. 14,439,636 10,295, ,749, ,689,961 10,295, ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: 1,139,117, ,568, ,980, ,213, ,783, ,271, ,352,923 21,083, Изпълнение Изпълнение Изпълнение

5 В Т.Ч. ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ ДОФИНАНСИРАНЕ Изпълне-ние I. Р А З Х О Д И Запл.и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав ,470, ,464, ,284, ,817, ,326,773 14,372, ,859,370 11,275, Други възнагр. и плащания за персонал ,289,346 22,322, ,322,265 12,311, ,360,534 7,474, ,606,547 2,536, Задължителни осиг. вноски от работодатели ,561,962 35,743, ,043,947 30,168, ,573,096 2,981, ,944,919 2,593, Осигур. вноски от работодатели за ДОО ,402,617 20,077, ,270,260 16,641, ,223,354 1,805, ,909,003 1,630, Осигур. вноски от работодатели за УПФ ,873,517 3,814, ,868,374 3,809, ,746 1, ,397 3, Здравно-осиг. вноски от работодат ,688,776 9,300, ,819,771 7,643, ,049, , , , Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат ,597,052 2,551, ,085,542 2,074, , , , , Издръжка: ,284, ,150, ,666,214 43,388, ,221, ,470, ,397,227 1,292, Храна ,865,793 16,672, ,563,207 5,020, ,091,106 11,442, , , Медикаменти ,510,998 2,466, ,460,254 2,448, ,912 12, ,832 5, Постелен инвентар ,290,861 3,719, ,943,223 1,863, ,328,870 1,837, ,768 18, Уч. и научноиз. р/ди и книги за библ ,110,016 3,433, ,728,856 3,283, , , ,782 5, Материали ,439,967 9,912, ,307,971 4,152, ,000,335 5,627, , , Вода, горива и енергия ,036,383 30,402, ,663,613 11,935, ,985,175 18,122, , , Разходи за външни услуги ,178, ,449, ,967,946 8,343, ,887, ,796, , , Текущ ремонт ,319,588 25,715, ,449,823 4,101, ,729,181 21,473, , , Платени данъци, мита и такси ,294,649 1,019, ,237 10, ,277,887 1,004, ,525 5, Командировки в страната , , , , , , ,276 1, Краткоср. командир. в чужбина , , , , , , ,041 1, Дългср. команд. в чужбина Разходи за застраховки , , , , , , Други финансови услуги др р-ди засбко /без тези по п , , ,540 64, ,656 42, Глоби, неуст., нак. лихви и съд. об , , ,995 54, , , Останали разходи за издръжка ,825,746 92,175, ,334,887 1,289, ,326,309 90,766, , , Стипендии ,461,696 1,194, ,450,396 1,184, ,000 10, Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак ,413,980 19,388, ,117,439 19,117, , , обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет , , , , други текущи трансфери за домакинствата ,117,439 19,117, ,117,439 19,117, ВСИЧКО РАЗХОДИ: 659,482, ,263, ,884, ,987, ,778, ,568, ,819,063 17,707, II. СУБСИДИИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Приложение 3 СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА От до Изпълнениние Изпълне- Изпълнение

6 В Т.Ч. ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ ДОФИНАНСИРАНЕ Изпълнениние ние Изпълне- Изпълне-ние Изпълне- Субсидии за нефинансови предпр ,495,440 23,719, ,345,440 15,339, ,150,000 8,380, за осъществяване на болнична помощ ,345,440 15,569, ,345,440 7,339, ,000,000 8,230, Субсидии на организации с нестоп. цел ,054,060 4,053, ,053,899 4,052, ВСИЧКО СУБСИДИИ: 28,549,500 27,773, ,399,339 19,392, ,150,000 8,380, III. ДРУГИ Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК) Други разходи за лихви ( 22,26,27,28,29) ,451,431 10,283, ,451,431 10,283, Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн , , , , ВСИЧКО ДРУГИ: 10,822,606 10,654, ,822,606 10,654, IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Капиталови разходи (от п.51 до п.55) ,286, ,877, ,947,175 2,833, ,805, ,667, ,533,699 3,375, ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1,135,141, ,568, ,231, ,213, ,557, ,271, ,352,923 21,083, НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ ,976,396 2,749,675 x 1,226,721 x ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00): 1,139,117, ,568, ,980, ,213, ,783, ,271, ,352,923 21,083,331 94

7 Приложение 4 СПРАВКА за финансиране на райони за периода г г. ВСИЧКО Държавна отговорност Общинска отговорност РАЙОНИ План Отчет План Отчет изпплан Отчет 1.БАНКЯ 4,991,746 3,635, ,699,991 1,675, ,291,755 1,960, ВИТОША 9,340,540 8,940, ,082,918 7,009, ,257,622 1,930, ВЪЗРАЖДАНЕ 13,468,397 12,884, ,690,676 11,320, ,777,721 1,564, ВРЪБНИЦА 8,399,654 7,910, ,565,376 6,347, ,834,278 1,563, ИЛИНДЕН 7,305,570 6,899, ,534,621 5,404, ,770,949 1,494, ИСКЪР 11,281,353 10,748, ,409,730 8,290, ,871,623 2,457, ИЗГРЕВ 9,060,004 8,472, ,031,747 5,673, ,028,257 2,798, КР.ПОЛЯНА 11,841,905 11,389, ,640,124 9,505, ,201,781 1,884, КР.СЕЛО 13,337,064 12,856, ,593,738 10,481, ,743,326 2,374, КРЕМИКОВЦИ 8,306,637 7,739, ,871,581 4,805, ,435,056 2,934, ЛОЗЕНЕЦ 9,475,130 9,090, ,689,230 7,568, ,785,900 1,521, ЛЮЛИН 23,864,978 22,851, ,461,640 19,109, ,403,338 3,742, МЛАДОСТ 21,943,261 19,687, ,962,685 15,437, ,980,576 4,249, НАДЕЖДА 14,114,855 13,621, ,254,325 11,175, ,860,530 2,445, НОВИ ИСКЪР 7,422,635 6,996, ,907,224 4,902, ,515,411 2,093, ОБОРИЩЕ 11,788,996 11,213, ,853,553 9,564, ,935,443 1,648, ОВЧА КУПЕЛ 8,706,456 8,281, ,114,463 6,025, ,591,993 2,255, ПАНЧАРЕВО 8,916,517 8,237, ,098,411 4,972, ,818,106 3,264, ПОДУЕНЕ 15,843,670 15,193, ,834,484 12,758, ,009,186 2,434, СЕРДИКА 9,278,770 8,923, ,265,341 7,196, ,013,429 1,726, СЛАТИНА 15,570,106 14,689, ,894,505 12,538, ,675,601 2,150, СРЕДЕЦ 11,286,172 10,463, ,741,340 9,149, ,544,832 1,313, СТУДЕНТСКА 6,789,527 6,467, ,625,614 4,616, ,163,913 1,850, ТРИАДИЦА 14,991,002 14,353, ,378,322 12,126, ,612,680 2,226, Всичко: 277,324, ,547, ,201, ,658, ,123,306 53,889,

8 Отчет за извъбюджетните сметки и фондове към 31/12/2010 I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: Извънб. см/ки и фондове В т.ч.: за с-ва от "Нац. фонд" Прил.7 всички останали ИБСФ 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Приходи и доходи от собственост, от тях: ,969, ,968,641 Глоби, санкции и наказателни лихви , ,803 Други неданъчни приходи ,291 4,947 6,344 Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: 3,273,382 5,597 3,267,785 II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: 0 x x III. ТРАНСФЕРИ Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-) Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-) ,692,540 17,525-7,710,065 Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето) ,737,379 3,737,379 0 Трансфери от/за ПУДООС (нето) ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: -3,955,161 3,754,904-7,710,065 IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки ,818, ,862-16,345,820 ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: -15,818, ,862-16,345,820 ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV): -16,500,737 4,287,363-20,788,100 V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА) Придоб.на дялове,акции,съучая(+/-) Предоставена временна фин.помощ (+/-) , ,124 Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-) ,591 67,591 0 Приватизация (+) ,050, ,050,293 Друго финансиране (+/-) ,596-34, Касови опер., деп. и пок.прод.на валута ВС.ФИНАНС.ДЕФ.(ИЗЛИШЪКА): 10,446,412 33,279 10,413,133 ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V): -6,054,325 4,320,642-10,374,967 Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) ,182, ,273 31,322,361 остатък от предх. период (9501 до 9506) (+) ,245, ,203 57,887,925 наличн. в края на периода ( )(-),в т.ч ,063, ,476-26,565,564 -нал.по с-ки в лв. и валута (9507 и 9508)(-) ,723, ,476-2,226,372 -нал.по срочни депозити (9509 и 9510)(-) ,339, ,339,192 ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95: 25,127,763 4,180,369 20,947,394 I. Р А З Х О Д И Запл.и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав , ,177 Други възнагр. и плащания за персонал , , ,115 Задължителни осиг. вноски от работодатели ,948 49, ,684 Осигур. вноски от работодатели за ДОО ,207 25, ,080 Осигур. вноски от работодатели за УПФ Здравно-осиг. вноски от работодат ,821 17,217 40,604 Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат ,920 6,920 0 Издръжка: ,676,673 1,296, ,486 - Храна Медикаменти Вода, горива и енергия ,471 4,580 28,891 - Разходи за външни услуги , , ,445 - Текущ ремонт ,353 47,248 2,105 - Останали разходи за издръжка , , ,045 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 3,602,887 1,873,425 1,729,462 IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 Капиталови разходи (от п.51 до п.55) ,524,876 2,306,944 19,217,932 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 25,127,763 4,180,369 20,947,394

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

Прил.2 табл.докл.-отчет-2012.xls

Прил.2  табл.докл.-отчет-2012.xls & НАИМЕНОВАНИЕ НА Приложение 2 Уточнен годишен план Отчет 31.12.2012 г. ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 103 Окончателен патентен данък 30000 24764 13-00 Имуществени и др. данъци 719660 802608 20-00 Други данъци

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2014 ГОДИНА П Р И Х О Д И (в лева) П Р И Х О Д И ПРОЕКТ ПРИХОДИ 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2014 ГОДИНА П Р И Х О Д И (в лева) П Р И Х О Д И ПРОЕКТ ПРИХОДИ 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА П Р И Х О Д И (в лева) ЗА I.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 40 030 000 0 40 030 000 01-00 ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 800 000 0 800 000 01-03

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. Приложение 11 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Отчет Бю джет Прогноза Прогноза Прогноза 8S под- Н А И М ЕН О ВА

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.12.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.3.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 2019 г. N А ~ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

B1_2017_09_4600_DES.xls

B1_2017_09_4600_DES.xls ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.9.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 31.10.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 131 198 150 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 460 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ "ПРОЛЕТ" за 2017 год

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ ПРОЛЕТ за 2017 год Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ И С ДГ "ПРОЛЕТ" за 217 година СЪСТАВИЛ: Веселин Рачев СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: 46 663489 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Веселин Рачев

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

Столична община 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ" Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио

Столична община 112 ОУ СТОЯН ЗАИМОВ Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 9 Код по ЕБК от Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За периода: от 1.1.2019 31.12.2019,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Подробно

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИПроф.Венко Колев Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2018 г. 31.12.2018г. 000284789 Министерство на културата

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих ОТЧЕТ към 31.03.20108г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Приходи за Общинска параграф ДД отговорност Общо ДД отговорност

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно