Стратегическа рамка - нова

Размер: px
Започни от страница:

Download "Стратегическа рамка - нова"

Препис

1 1 1.3 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Приоритет Развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на СП.Ц. Насърчаване на предприемачеството, подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия Мярка Технологично развитие и иновации Общински Въвеждане на модерни ИКТ Внедряване на иновативни технологични системи Насърчаване на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в предприятията Съгласно ИПГВР - ЗВII-5.1 Съгласно ИПГВР - ЗВII Мярка Повишаване на качеството на предоставяните услуги на бизнеса Подобряване на административното обслужване на бизнеса Осигуряване на текуща информация за отворени схеми за финансиране СП.Ц. Развитие на устойчив интегриран туризъм Мярка Усвояване на туристическия потенциал Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата Насърчаване развитието на природни, културни и исторически атракции 42,00 Мярка Разнообразяване на туристическото предлагане

2 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Разработване на туристически продукт с общините Велики Преслав и Каспичан Организиране на културни събития според културния календар в община Шумен Стимулиране на нови фестивали и културни мероприятия Съгласно ИПГВР - ЗВII Общински 18,00 280,00 Мярка Подобряване на информационното осигуряване на туризма Създаване на ГИС система към информационния център Подобряване на маркетинга и рекламата на културните ценности Съгласно ИПГВР - ЗВII-4.1 Съгласно ИПГВР - ЗВII ,00 250, СП.Ц. Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в местната икономика в производства с висока добавена стойност Мярка Развитие на инфраструктурата на промишлена зона Запад и индустриален парк Шумен Инвестиции в електроснабдителната мрежа Инвестиции във водоснабдителна мрежа Инвестиции в канализационна мрежа Инвестиции в газоснабдителна мрежа Инвестиции в съобщителна мрежа Инвестиции в улично осветление Инвестиции във вътрешна пътна мрежа Инвестиции в система за видеонаблюдение Съгласно ИПГВР - ЗВIII Съгласно ИПГВР - ЗВIII-1.6 Съгласно ИПГВР - ЗВIII-1.7 Съгласно ИПГВР - ЗВIII-1.8 Съгласно ИПГВР - ЗВIII-1.9 Съгласно ИПГВР - ЗВIII-1.10 Съгласно ИПГВР - ЗВIII-1.11 Съгласно ИПГВР - ЗВIII ,00 43,00 306,00 18,00 7,00 29,20 255,00 8,00

3 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Инвестиции в КПП Изграждане на ограда Извършване на дълбок сондаж, озеленяване и изграждане на паркинги Изграждане на товарна ЖП гара Изграждане на зелени площи за широк обществен достъп Изграждане на спортни площадки на териториите на промишлена зона Запад и индустриален парк Шумен СП.Ц. Развитие на селското и горско стопанство Съгласно ИПГВР - ЗВIII-1.13 Съгласно ИПГВР - ЗВIII-1.14 Съгласно ИПГВР - ЗВIII-1.15 Съгласно ИПГВР - ЗВIII-1.16 Съгласно ИПГВР - ЗВIII-2.1 Съгласно ИПГВР - ЗВIII Общински 8,00 19,00 44,00 190,00 68,00 7,50 Мярка Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско стопанство Стартова помощ за развитие на малки стопанства от млади фермери Инвестиции в преработка на селскостопанска продукция и прибавяне на добавена стойност Модернизиране на земеделските стопанства Мярка Поддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на горското стопанство Подобряване на превантивните дейности за борба с горски пожари Подобряване икономическата стойност на горите, включително инвестиции за оборудване и дърводобив Приоритет Подобряване качеството на жизнената среда, изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура и околна среда на територията на община Шумен СП.Ц.Подобряване състоянието и развитието на инфраструктурата в община Шумен

4 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Мярка Текущ ремонт, поддържане, рехабилитация и реконструкция на В и К и пречиствателни станции Общински Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II-ри етап Рехабилитация и изграждане на водопроводни и канализационни мрежи в селата съгласно Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация Мярка Подобряване на мобилността и свързаността с общинския център ,00 Текущи ремонти, поддържане и рехабилитация на общинска пътна мрежа Мярка Подобряване на транспорта и транспортните мрежи в общинския център 250,00 Развитие на система за интегриран градски транспорт Мярка Реконструкция и рехабилитация на улична мрежи и обществени паркинги Съгласно ИПГВР 1 500,00 Рехабилитация на улици, тротоари и пешеходни алеи Изграждане на пътна връзка Съгласно ИПГВР - ЗВII-2.2 Съгласно ИПГВР - ЗВII-2.5 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, пешеходни алеи и Съгласно ИПГВР - ЗВI-1.4 тротоари, включително улично озеленяване, достъпна среда, енергоефективно осветление и видеонаблюдение Прокарване на велосипедни алеи и премостване на реката - южно платно на ул. Марица от ул. Ген. Скобелев до кръстовище на 5 полк Съгласно ИПГВР - ЗВI Рехабилитация на съществуваща улична асфалтова настилка в селата, включително тротоари и улично осветление Изграждане на паркинги в централна градска част Съгласно ИПГВР - ЗВII-2.3 Мярка Подобряване на достъпа до информационните и комуникационните технологии (ИКТ) ,00 82,00 146,00 65, ,00 45,00

5 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Изграждане на широколентова инфраструктура на територията на селата Общински СП.Ц. Подобряване на околната среда и опазване на природното богатство Мярка Подобряване на инфраструктурата за превенция на риска от свлачищни процеси и наводнения Рехабилитация на подпорна стена Съгласно ИПГВР - ЗВI Укрепване на земна маса и отводняване - скатни пространства срещу хотел Шумен Мярка Подобряване управлението на отпадъците Съгласно ИПГВР - ЗВII Доизграждане на регионална система за управление на отпадъци - сепарираща инсталация, компостираща инсталация Рекултивация на стари сметища Закриване на складове за излезли от употреба пестициди Изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци от домакинството Мярка Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територии Изпълнение на дейности по прилагане План за управление на ПП Шуменско плато Планиране на дейности в защитените зони и територии СП.Ц. Подобряване на жизнената среда на град Шумен и населените места Мярка Обновяване на административните сгради на държавната и общинската администрация в гр. Шумен Внедряване на мерки за енергийна ефективност и рехабилитация на административните сгради на държавната и общинската администрация Съгласно ИПГВР - ЗВII ,15

6 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Мярка Участие в обновяване на многофамилни жилищни сгради с общински имоти Общински Внедряване на мерки за енергийна ефективност и рехабилитация на жилищни сгради с общински имоти Мярка Благоустрояване и обновяване на общинския център Съгласно ИПГВР - ЗВI ,00 Обновяване на градската среда - благоустройство и реновация на публични пространства, включително достъпна среда Изграждане на детски площадки Изграждане на автоматизирани системи за напояване на зелените пространства Повишаване атрактивността и подобряване качеството на градската среда в град Шумен Съгласно ИПГВР - ЗВI-1.2 и ЗВII-2.4 Съгласно ИПГВР - ЗВII-1.4 Съгласно ИПГВР - ЗВII Поддържане на зелените площи на територията на общинския център 350,00 Мярка Подобряване на инфраструктурата на общинските административни сгради и публичните пространства в селата 1 162,00 5,00 15, ,00 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и рехабилитация на сградите на кметствата Облагородяване на обществените места - площади, паркове Изграждане на детски площадки Благоустрояване на гробищните паркове 140,00 70,00 70,00 СП.Ц. Осигуряване на обществена сигурност в община Шумен Мярка Повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността Внедряване на охранителни системи за видеонаблюдение Поставяне на видеонаблюдение в парк "Студентски" Съгласно ИПГВР - ЗВI ,00 0,20

7 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ СП.Ц. Подобряване на плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестициите Общински Мярка Осигуряване на устройствено планиране Изработване на нови и изменение на съществуващи ПУП Мярка Осигуряване на инвестиционно проектиране 300,00 Изготвяне на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност Приоритет Развитие на човешките ресурси, чрез инвестиции в образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности СП.Ц. Осигуряване на оптимални условия за подобряване качеството на образователните услуги, предучилищното и училищно образование и развитие на научно- изслед Мярка Създаване на привлекателна и екологосъобразна образователна инфраструктура Рехабилитация, прилагане на мерки за енергийна ефективност на Съгласно ИПГВР - ЗВI-2.3 и ЗВII-1.2 образователна инфраструктура, включително държавна собственост в общинския център Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност на детски градини и училища в селата Извършване на ремонти и подобряване на МТБ на детски градини и училища в селата Мярка Изграждане и развитие на подкрепяща среда за включаващо образование 305,00 10,00 3,35 Образователна интеграция на изолирани групи от населението Подкрепа за образователен спорт за деца и ученици със специални образователни потребности Създаване на специализиран кабинет за работа с деца и ученици със специални образователни потребности Въвеждане и развитие на полуинтегрирани групи Съгласно ИПГВР - ЗВI-5.4 Съгласно ИПГВР - ЗВI-5.1 Съгласно ИПГВР - ЗВI-5.5 Съгласно ИПГВР - ЗВI ,00 22,50 46,00 21,00

8 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Работа с родители на ученици от ромски произход Съгласно ИПГВР - ЗВI-5.7 Мярка Кадрово осигуряване на включаващото образование Общински 45,00 Повишаване на квалификацията на учители за работа с деца в неравностойно положение и в мултиетническа среда Съгласно ИПГВР - ЗВI-5.9 Мярка Създаване на условия за разгръщане на творческия потенциал на децата и учениците 12,00 Индивидуална подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта Създаване на клубове за извънкласни дейности Мярка Повишаване качеството на образователния процес Съгласно ИПГВР - ЗВI-5.1 Съгласно ИПГВР - ЗВI ,50 70,00 Разширяване прилагането на технологиите в образователния процес, Съгласно ИПГВР - ЗВI-5.10 създаване и използване на учебници и учебни помагала в електронен вариант, електронни модули с теми по учебни предмети Създаване на иновативен център за предучилищно образование към ЦДГ 25 А "Братя Грим" Съгласно ИПГВР - ЗВI-5.12 Мярка Инвестиране в научноизследователска дейност, иновативни и творчески индустрии 31,50 30,00 Развитие на иновации и научен капацитет Подкрепа за дейността на Шуменския университет Съгласно ИПГВР - ЗВI-7.1 Съгласно ИПГВР - ЗВI ,00 12,50 СП.Ц. Насърчаване развитието на културните дейности Мярка Обогатяване на духовният и културен живот на населението Реконструкция, рехабилитация, прилагане на мерки за енергийна ефективност на културна инфраструктура в общинския център Съгласно ИПГВР - ЗВI-2.4 и ЗВII и ,00

9 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност на читалища и културни домове в селата Извършване на ремонти и подобряване на МТБ на читалища и културни домове в селта Мярка Възстановяване и опазване на културното наследство за бъдещите поколения Общински Реставрация на паметници на културата Подпомагане културната индустрия на гр. Шумен Съгласно ИПГВР - ЗВII-3.2 Съгласно ИПГВР - ЗВI ,00 Създаване на информационна система с културните ценности в региона Съгласно ИПГВР - ЗВII ,00 СП.Ц. Подобряване на здравните услуги и достъпа до тях Мярка Модернизиране на здравната инфраструктура Ремонт на общинска и държавна здравна инфраструктура в общинския център Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност на здравни служби в селата Извършване на ремонти и подобряване на МТБ на здравни служби в селата Съгласно ИПГВР - ЗВI Мярка Разработване и въвеждане на мерки за осигуряване на условия за промоция на здраве и профилактика на болестите сред уязвимите групи 244,00 145,00 Провеждане на информационни кампании за профилактика на болестите сред уязвимите групи СП.Ц. Развитие на спорта и младежките дейности Мярка Осигуряване на възможности и подходящи условия за спорт

10 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Обновяване, енергийна ефективност и оборудване на спортна Съгласно ИПГВР - ЗВI-2.1 и ЗВII-1.6 инфраструктура в град Шумен Обособяване на спортен развлекателен комплекс "Тежкия полк", включително спортна площадка в град Шумен Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност на спортни зали и стадиони в селата Извършване на ремонти и подобряване на МТБ на спортни зали и стадиони в селата СП.Ц. Развитие на човешките ресурси и осигуряване на заетост Съгласно ИПГВР - ЗВI Общински 656,00 353,00 Мярка Осигуряване на заетост и работеща среда Изпълнение на проекти за временна заетост на местното безработно население Развитие на социалното предприемачество Преквалификация за адаптивност към пазара на труда Насърчаване на младежката заетост Съгласно ИПГВР - ЗВI-6.2 Съгласно ИПГВР - ЗВI-6.3 Съгласно ИПГВР - ЗВI-6.1 СП.Ц. Осигуряване на достоен живот и социално включване на хората в неравностойно положение 18,00 20,00 18,00 Мярка Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща социалното включване в общинския център Рехабилитация, прилагане на мерки за енергийна ефективност на социална инфраструктура Изграждане на нови социални жилища Съгласно ИПГВР - ЗВI-3.1 Съгласно ИПГВР - ЗВI-3.3 Изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип, Дневни центрове Съгласно ИПГВР - ЗВI-3.4 за възрастни с умствена изостаналост и за деца, и младежи с увреждания и хосписи Деинституционализация на децата чрез изграждане на нов вид резидентни услуги, осигуряващи грижа в среда, близка до семейната ,00 750,00 585,00

11 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Рехабилитация, прилагане на мерки за енергийна ефективност на пенсионерски клубове Мярка Подобряване на социалната инфраструктура в селата Съгласно ИПГВР - ЗВI Общински 157,00 Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност на специализирани институции и институции за предоставяне на услуги в общността Извършване на ремонти и подобряване на МТБ на специализирани институции и институции за предоставяне на услуги в общността Ремонт на пенсионерски клубове Адаптиране на общинска сграда в с. Друмево в ДЦВХУ Мярка Предоставяне на подкрепящи услуги и форми за социално включване ,00 2,75 40,00 220,00 Обучение на персонал за предоставяне на почасови услуги в домашна среда Продължаване предоставянето на услуги в подкрепа за достоен живот в общността Продължаване предоставянето на услугите "Обществена трапезария" и "Домашен социален патронаж" Създаване на клубове по интереси за възрастни хора Подкрепа за активно и здравословно остаряване Съгласно ИПГВР - ЗВI-4.1 Съгласно ИПГВР - ЗВI-4.2 Съгласно ИПГВР - ЗВI-4.3 Съгласно ИПГВР - ЗВI-4.4 Участие в международни мрежи и реализиране на проекти в социалната Съгласно ИПГВР - ЗВI-5.3 сфера, съвместно с чуждестранни неправителствени организации Приоритет Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса 192,00 61,00 18,00 20,00 98,00 СП.Ц. Развитие на е-община Мярка Подобряване ефективността на процесите в общинската администрация

12 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Изграждане на информационна система за координация, наблюдение и контрол на изпълнението на публичните политики Изграждане на административен терминал Работа в мрежа с други административни структури Съгласно ИПГВР - ЗВII-5.2 и ЗВII-5.3 и ЗВII-5.4 Съгласно ИПГВР - ЗВII-5.7 Съгласно ИПГВР - ЗВII-5.8 СП.Ц. Повишаване на ефективността на изградените партньорски мрежи и създаване на платформи за междуобщинско сътрудничество Общински 68,00 85,00 120,00 Мярка Прилагане принципа на партньорство Създаване на стратегия за включване на гражданското общество във формулирането и изпълнението на публичните политики Мярка Транснационално сътрудничество Съгласно ИПГВР - ЗВII ,00 Обмяна на опит и добри практики с други административни структури на международно ниво Организиране на стажове на млади специалисти в партньорски администрации Съгласно ИПГВР - ЗВII-5.9 СП.Ц. Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на публичните услуги 100,00 Мярка Усъвършенстване на капацитета за разработване и изпълнение на политики за местно развитие Повишаване компетенциите на служителите в общинска администрация Съгласно ИПГВР - ЗВII-6.1и ЗВII-6.2 и 6.4 Повишаване на квалификацията на служителите в туристически и информационен център Съгласно ИПГВР - ЗВII- 6.7 Мярка Мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за местно развитие 602,00 25,00 Извършване на междинна и последваща оценка на изпълнението на ОПР Извършване на междинна и последваща оценка на изпълнението на ИПГВР 2 017, ,00

13 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Общински ,15

14 Централен а инвестиции БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО 1 200, ,00 600, , , , , ,00 ОПИК ОПИК частни инициативи частни инициативи 0,05 0, , ,00 500, , ,00 85,00 100,00 150,00 850, ,00 ОПДУ ОПДУ , , ,00 0,0000

15 Централен БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО 482,00 500,00 560, , , , , ,00 500, , ,00 ОПДУ , , ,00 87,00 737,00 867,00 612, , ,00 37,00 310,00 365,00 14,00 116,00 137,00 58,40 496,40 584,00 510, , ,00 15,00 128,00 151, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0000

16 Централен БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО 15,00 128,00 151,00 38,00 323,00 380,00 88,00 748,00 880,00 380, , ,00 135, , ,00 15,00 127,50 150,00 151,00 0, ,00 0, ,00 600,00 750,00 150,00 600,00 750, ,00 150,00 600,00 750, ,00 ПРСР ПРСР ПРСР частни инициативи 75 частни инициативи 1 50 частни инициативи ,00 400,00 500,00 240,00 960, ,00 ПРСР ПРСР ДЛС 50 ДЛС 1 20

17 Централен БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО , ,00 200,00 600,00 800,00 ОПОС ,00 0,0000 ПУДООС правителствени програми , , , , , , ,00 163, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 130, , , ,00 0, , ,00 757,00 891,00 891,00 0,0000

18 Централен БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО правителствени програми 1 592, ,00 700,00 700,00 ПУДООС ПУДООС 1 592,00 0, ОПОС ПУДООС Швейцарска програма 695,00 15,00 710,00 18,00 102,00 120,00 ОПОС ОПОС Дирекция на природен парк Шуменско плато , , , ,00 0,0000

19 Централен БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО 9 201, , , ,00 0, , , ,00 10,00 81,00 96,00 30,00 255,00 300, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 150,00 фонд Козлодуй , , , ,00 51,00 80,00 0,40 3,40 4,00 правителствени 8 програми 4,00 0,0000

20 Централен БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО 300,00 30 дователската дейност 612, , ,00 20,00 170,00 100,00 300,00 6,70 56,95 67,00 ; фонд Козлодуй 6 112,00 0, ,00 0, ,00 638,00 751,00 45,00 382,50 450,00 92,00 782,00 920,00 42,00 357,00 420,00 ОПОНИР ОПОНИР ОПОНИР ОПОНИР 751,00 0,

21 Централен БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО 90,00 768,00 903,00 ОПОНИР 903,00 0, ,00 196,00 231,00 ОПОНИР 231,00 0, ,00 382,50 450,00 140, , ,00 ОПОНИР ОПОНИР ,00 535,50 630,00 60,00 510,00 600,00 ОПОНИР ,00 357,00 420,00 25,00 212,50 250,00 ОПОНИР ОПОНИР , , ,

22 Централен БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО 350,00 350,00 500,00 500,00 ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ фонд Козлодуй ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО 35 правителствени програми , , , ,00 0, ,00 200,00 67,00 570,00 671,00 Норвежки ФМ ,00 0, , , , , ,00 150,00 150,00 150,00 150, ,00 0, фонд Козлодуй 15 правителствени програми 15 7,50 42,50 100,00 150,00 ОПРЧР Швейцарска програма 15

23 Централен БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО 1 313, , ,00 705, , ,00 150,00 150,00 200,00 200,00 ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО ,00 0,0000 фонд Козлодуй 7 051,00 0, правителствени програми ,00 250,00 35,00 298,00 351,00 ОСПОЗ ОПРЧР ,00 0, ,00 340,00 400,00 35,00 298,00 351,00 ОПРЧР 40 ОПРЧР ; ОПОНИР 351,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,0000

24 Централен БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО 157,00 157,00 0, ,00 85,00 100,00 200,00 ; фонд Козлодуй 20 5,50 46,75 55,00 55,00 0, , , , , ,00 122, , ,00 36,00 306,00 360,00 39,00 332,00 391,00 ОПРЧР ОПРЧР ОПРЧР ОПРЧР ОПРЧР 3 832,00 0, ,00 0, , , ,00 ОПРЧР 1 951,00 0,0000

25 Централен БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО 136, , ,00 170, , ,00 240, , ,00 ОПДУ ОПДУ ОПДУ , , ,00 ОПДУ , , ,00 ОПДУ ОПДУ , , ,00 ОПДУ ,00 425,00 500, ,50 25,50 30,00 15,00 85,00 100,00 ОПДУ ОПДУ 3 10

26 Централен БЮДЖЕТ /ХИЛ. ЛЕВА/ Фондове на ЕС Частно финансиране Други източници ОБЩО ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ/ ЗВЕНО , , , , ,00 0, ,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфрата и свързаността на териториите Специфични цели Специфична цел:сц1.1: Изграждане и подобряване на техническата

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено 1.1.1.1 1.1.1.2 Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия Сума: 6 335 756 Мярка 1.1.1.

Подробно

изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.борино,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG ' 03042/20 40; /21 40; e_mail:bor

изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.борино,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG ' 03042/20 40; /21 40;   e_mail:bor изхздра О Б Щ И Н А Б О Р И Н О * 4824 с.,обл.смолян,ул. Христо Ботев 1; ИН BG 000614856 ' 03042/20 40; 7 03042/21 40; www.borino.bg; e_mail:borino@borino.eu 1 2 Име на проекта Оптимизирана система по

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Microsoft Word - Programa docx

Microsoft Word - Programa docx П Р О Г Р А М А З А У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Щ И Н А Р А З Г Р А Д за периода 2015 2019 г. Настоящата Програма за управление на Община Разград е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата Програма за управление на кмета на Община Челопеч е разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378>

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378> Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 18 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2018 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/2313 кмет; 2720 зам.кмет; централа 2315; факс 05131/3450 9280 гр., пл. Хр.Ботев 1; email: oba_valchidol@mail.bg Област Варна РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Подробно