Microsoft Word - dnr doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - dnr doc"

Препис

1 ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА ВСС ДО Г-ЖА СОНЯ НАЙДЕНОВА ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС ДО Г-Н ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС Д Н Е В Е Н Р Е Д за редовното заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС, насрочено за г. (сряда) от 13,00 часа в заседателната зала на ул. Eкзарх Йосиф 12, етаж 3 І. РАЗНИ Р-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител председател на Окръжен съд гр. Пазарджик за поощрение на Георги Арахангелов Шопов съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг съдия във ВКС и ВАС, с отличие личен почетен знак първа степен златен, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. а Р-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител председател на Окръжен съд гр. Пазарджик за освобождаване на Георги Арахангелов Шопов от заеманата длъжност съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1

2 Р-3. ОТНОСНО: Въпросник до европейските държави от Европейска мрежа на съдебните съвети за целите на работната група за промяна начина на кариерно израстване на магистратите. Р-4. ОТНОСНО: Предложения в работната група към Комисията по предложенията и атестирането на Висшия съдебен съвет за промяна начина на кариерно израстване на магистратите. Р-5. ОТНОСНО: Жалба от Николай Симеонов Гемеджиев съдия в Районен съд гр. Айтос срещу решение на Висшия съдебен съвет по протокол 07/ г., т. 9, с което е постановен отказ за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд гр. Айтос в Районен съд гр. Бургас. ІІ. СЪДИЛИЩА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Чирпан за периодично атестиране на Женя Тончева Иванова съдия в Районен съд гр. Чирпан, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, и за повишаване на място в по-горен ранг съдия в ОС. С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Берковица за периодично атестиране на Десислава Цветкова Миланова съдия в Районен съд гр. Берковица, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, т. 2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Върховен административен съд за повишаване на Нели Стефанова Дончева - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Видин, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234

3 С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Върховен административен съд за повишаване на Маргарита Русева Славова - административен ръководител - председател на Административен съд гр. Силистра, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Варна за повишаване на Маргарита Димитрова Йорданова - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 С-6. ОТНОСНО: Предложение от Миглена Герчева Николова - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг съдия в АС, за повишаване на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Благоевград за придобиване статут на несменяемост на Деница Николаева Урумова - съдия в Районен съд гр. Благоевград, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Слава Сергиева Гьошева - съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в ОС, на основание чл. 196, т. 2 С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Стара Загора за придобиване статут на несменяемост на Дарина Кънчева Крумова - Стоянова - съдия в Районен съд гр. Стара Загора, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1

4 С-10. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Бяла за периодично атестиране на Ивелина Илиева Келлева - Бонева съдия в Районен съд гр. Бяла, с ранг съдия в ОС, на основание чл. 196, т. 2 С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Саша Георгиева Алексова съдия в Административен съд гр. Благоевград, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Варна за периодично атестиране на Елена Атанасова Янакиева съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, т. 2 С-13. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Административен съд гр. Стара Загора за придобиване статут на несменяемост на Михаил Драгиев Русев - съдия в Административен съд гр. Стара Загора, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, на основание чл. 196, т. 1 С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Монтана за периодично атестиране на Анелия Цекова Димитрова съдия в Районен съд гр. Монтана, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, т. 2 ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна за периодично атестиране на Златина Иванова Кавърджикова съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, т. 2

5 ІІІ. ПРОКУРАТУРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сандански за повишаване на Елена Серафимова Гоцева - прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански на място в по-горен ранг прокурор в ОП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 П-2. ОТНОСНО: Предложение от Красимир Георгиев Танев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Панагюрище, с ранг прокурор в ОП, за повишаване на място в погорен ранг прокурор в АП, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - военноокръжен прокурор на Военноокръжна прокуратура гр. София за повишаване на майор Георги Божидаров Зарев военен следовател във Военноокръжна прокуратура гр. София, на място в по-горен ранг следовател в НСлС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - военноокръжен прокурор на Военноокръжна прокуратура гр. София за повишаване на полковник Антон Иванов Мицов военен следовател във Военноокръжна прокуратура гр. София, с ранг прокурор в АП, на място в по-горен ранг следовател в НСлС, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234

6 ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ П-5. ОТНОСНО: Предложение от Георги Тодоров Добрев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карнобат, с ранг прокурор в АП, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Радомир за периодично атестиране на Ангел Михайлов Алексов заместник на административния ръководител заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Радомир, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 П-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Радомир за периодично атестиране на Весела Веселинова Младенова прокурор в Районна прокуратура гр. Радомир, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, т. 2 П-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен за придобиване статут на несменяемост на Росица Маринова Томова следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Шумен, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 П-9. ОТНОСНО: Предложение от Атанас Христов Палхутев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг прокурор в ОП, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Петко Иванов Минев прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2

7 П-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карлово за придобиване статут на несменяемост на Димитрина Димитрова Шекерева прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ П-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Петя Василева Василева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, т. 2 П-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Илияна Иванова Кирилова - прокурор в Софийска П-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Милена Юриева Стоева Таласимова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, т. 2 П-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Иван Валериев Първанов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, т. 2 П-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Благовест Илиев Байраков - прокурор в Софийска

8 П-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Деян Вълев Маринов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 П-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Венцислава Александрова Хаджиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 П-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Юлиета Асенова Ушинска - прокурор в Софийска П-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Ивайло Борисов Петров - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, т. 2 П-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Радослав Борисов Тодоров - прокурор в Софийска П-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Деян Сашов Захариев - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, т. 2 П-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Зорница Петкова Николова - прокурор в Софийска

9 П-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Невена Яворова Зартова заместник на административния ръководител заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 П-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Виолета Петрова Танаицова - прокурор в Софийска П-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Георги Николов Николов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, т. 2 П-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Евгения Тодорова Манева - прокурор в Софийска П-28. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Катя Николова Михайлова - Янкова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 П-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Калин Иванов Близнаков - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 П-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Антоанета Георгиева Софрониева - прокурор в Софийска

10 П-31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Чавдар Веселинов Пастованов - прокурор в Софийска П-32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Мариела Димитрова Костова - прокурор в Софийска П-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Дарина Стефанова Павлова - прокурор в Софийска П-34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Елена Георгиева Кювлиева - прокурор в Софийска П-35. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Иво Валентинов Илиев - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП, на основание чл. 196, т. 2 П-36. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Валентин Спасов Иванов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 П-37. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Антон Димитров Ефтимов - прокурор в Софийска

11 П-38. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Цветана Венциславова Петкова - прокурор в Софийска П-39. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Светлана Георгиева Шопова - Колева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 П-40. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Николай Димитров Димитров - прокурор в Софийска П-41. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Йордан Кирилов Грамов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2 П-42. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Калин Николаев Владимиров - прокурор в Софийска П-43. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Деница Веселинова Симеонова - Йорданова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, на основание чл. 196, т. 2

12 П-44. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - атестиране на Георги Иванов Герасимов - прокурор в Софийска ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ П-45. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Враца за придобиване статут на несменяемост на Емил Велков Петров прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, с ранг прокурор в АП, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО: /П/ МИЛКА ИТОВА

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

klasirane-OP.xls

klasirane-OP.xls РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и преместване в длъжност "ПРОКУРОР" в ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ Образец към чл. 42, ал. 4 ОП Благоевград - длъжност ОП Велико Търново - длъжност

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация 1 4452/14.05.2018

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

klas.xls

klas.xls Становище на Председателя на Комисията по предложенията и атестирането, обобщаващо резултатите от атестирането на кандидатите за длъжността "прокурор" във Окръжните прокуратури (9 щатни бройки) 2 2 4 в

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно