С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право и административен процес) във ВСУ Черноризец Храбър, обявен в ДВ, бр. 95 от 16 ноември 2018г. Представеното становище е изготвено на базата документи, постъпили по конкурс, обявен от ВСУ Черноризец Храбър (ДВ, бр.95 от г.) и на интернет-страницата на университета. Документите съответстват на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в РБ( ЗРАСРБ) и Правилника за приложението му, както и на Инструкция 6 към Наредба 3 за академичния състав на ВСУ Черноризец Храбър. І. Данни за кандидата Олга Бориславова Борисова е единственият кандидат, участник в обявения конкурс. Тя получава образователната и квалификационна степен магистър по специалност Право през 2009г. след успешно завършване на Нов български университет, гр.софия. През периода специализира в областта на международните икономически отношения в СА Д.А.Ценов, гр.свищов. В периода г. е докторант на самостоятелна подготовка във ВСУ Черноризец Храбър докторска програма Административно право и административен процес. През 2016 година успешно защитава дисертационен труд на тема: Усъвършенстване на правната уредба при управление на радиоактивните отпадъци в Република България и получава научната и образователна степен доктор

2 Кандидатът притежава и значим опит, придобит като експерт от практиката. Д-р Борисова е дългогодишен юрисконсулт в ДП Радиоактивни отпадъци гр. София. Член е, също така, на Международната асоциация по ядрено право в Брюксел, Белгия и на Сдружение Жените в ядрената индустрия България. Владее юридически английски, френски и испански език на много високо ниво, което е удостоверила с надлежно представени документи. Накратко-Олга Борисова отговаря на формалните изисквания за заемане на академичната длъжност доцент ( чл.24, ал.1 и ал.2 от ЗРАСРБ) ІІ.Преподавателска дейност От г. до настоящия момент кандидатът е хоноруван преподавател в ЮФ на ВСУ Черноризец Храбър и води занятия по учебните дисциплини: Административно право и административен процес, Правна защита при бедствия, аварии и катастрофи и Правни основи на защитата на населението и територията на страната Олга Борисова изнася лекционен курс пред студентите от специалност Защита от бедствия и аварии. По нейно предложение са въведени шест нови лекционни курса, включващи и изнасяне на лекции на английски език. Разработила е учебна програма по дисциплината Правна защита при бедствия, аварии и катастрофи. Изготвила е методически учебни материали по дисциплините: Административно право и административен процес ( на английски език); Правни основи на защитата на населенията и територията на страната и Основи на административното право и на административния процес. Преподавателската дейност на кандидата е в пълно съответствие с изискванията на ЗРАРБ.

3 ІІІ.Научноизследователска дейност Кандидатът Олга Борисова е предоставил за участие в конкурса едно монографично изследване със заглавие Правно регулиране на риска в ядрената енергетика, три студии в редактирани колективни томове, девет статии, от които три на английски език, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране. Тези научни разработки са публикувани след успешната защита на докторската дисертация (2016 г.) и като количество чувствително надвишават законово установени минималните изисквания за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление Право. Солиден аргумент за значимостта на научната продукция на д-р Борисова е и немалкият брой на цитирания и рецензии на нейни научни публикации от други автори. От представената справка се вижда, че тя е цитирана пет пъти от различни автори в техни публикации. Следва да се отбележи, че едното цитиране е в колективна монография, написана от чужди автори на английски език. Десет са рецензиите към студии на автора. Тези рецензиите са публикувани в реферирани списания от Националния референтен списък на НАЦИД. От посоченото по-горе става ясно, че научното творчества на кандидата представлява интерес за научната общонст както у нас, така и в чужбина. Рецензиите са публикувани в реферирани списания от Националния референтен списък на НАЦИД, като са посочени уеб-адрес (линк) за тях. Няма съмнение, че с най- голяма значимост от представените научни публикации е монографичното изследване, озаглавено Правно регулиране на риска в ядрената енергетика. То представлява един всеобхватен задълбочен и значим научен труд. Д-р Борисова е развила съдържанието на монографията в три насоки, кореспондиращи със задачите, който тя си поставя. Тези задачи, от своя страна, произтичат от

4 предмета и целта на научното изследване, ясно дефинирани в увода на научния труд. Тези насоки са следните: 1/ Анализ на теоритико-приложните аспекти на риска в ядрената енергетика според българското законодателство; 2/ Изследване на международната правна рамка за регулиране на риска при използване на ядрената енергия, нормотворческата практика на МААЕ, правната и регулаторна рамка на Европейския съюз; 3/ Установяване на практическата приложимост на международните инструменти за регулиране на риска в българското ядрено законодателство и възможностите за усъвършенстване на нормативната уредба, като се предложат конкретни модели и препоръки. На тези три насоки са посветени и трите глави на изследването, в което Олга Борисова достига до интересни научни изводи, някои от които представляват сериозни приноси за теорията и практиката по изследвания научен проблем. Накратко те могат да бъдат представени по следния начин: - Представеното научно изследване е първото по рода си в България, което разглежда комплексно правното регулиране на риска при използване на ядрената енергия и в този смисъл има сериозно и забележимо значение за теорията и практиката предвид бъдещето на ядрената енергетика; - Авторът прави задълбочен и оригинален анализ на международното сътрудничество като правен подход в ядрената енергетика и нормотворческата практика на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ); - Изследвана е задълбочено и е даден собствен прочит на правната регулаторна рамка на Европейския съюз (ЕС) като обособена нормативна уредба от първичните правни източници на ЕС и неговите актове в тази област за безопасното използване на ядрената енергия;

5 - С теоретична и практическа ценност е и предложената идея от д-р Борисова за солидарна отговорност в тези случаи, когато ядрените инсталации, които са разположени на една и съща площадка, са с различни експлоатиращи и делът на всеки експлоатиращ не може прецизно да се разграничи. В тази връзка авторът предлага нормата на чл. 129 на ЗБИЯЕ да бъде изменена и допълнена, като бъде създадена нова ал.3, която да регулира изрично правото лицата, експлоатиращи ядрени съоръжения, разположени на една ядрена площадка, съвместно да гарантират размера на покритието за отговорност за ядрена вреда от страна на държавата срещу заплащане на съответна такса. Представените от кандидата 3 студии и 9 статии също имат своята научна стойност и съдържат в себе си научни приноси, които са отразени в приложените материали и справки. Искам да обърна особено внимание на статията, посветена на процедурите и изискванията, кореспондиращи със създаването и промените в административно-териториалните и териториални единици на Република България. Любопитна и интересна е установената липса в българското законодателство на процедура за преобразуване на град в село в случаите на настъпване на определени демографски и социални предпоставки. В статията си д-р Борисова умело очертава кръга от проблеми от административноправен характер и аргументирано обосновава необходимостта от нов модел на организация в административнотериториалните и териториални единици. ІV.Препоръки 1.Безспорно представената научната продукция на Олга Борисова представлява една солидна основа за по нататъшните й задълбочени изследвания в областта на правните регулации в ядрената енергетика (риска). Препоъката ми е всички тези научни изследвания и

6 постигнатите в тях резултати да бъдат обективирани в учебно пособие и други учебни материали, които със сигурност ще представляват сериозен интерес за обучаемите, а и за работещите специалисти в изследваната от нея област; 2. Също така й препоръчвам да разшири обсега на научните си изследвания в областта на административното право и административния процес. Това ще и бъде необходимо и полезно както за нейното развитие като изследовател в личен план, така и за бъдещата й препоподавателска дейност. V.Заключение Давам положителна оценка на преподавателската, научната и експертната дейност на Олга Бориславова Борисова. Налице са всички законови изисквания,установени ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му, за заемане от нея на академичната длъжност доцент в ПН Право (Административно право и административен процес). Препоръчвам на научното жури да подкрепи нейната кандидатура и да приеме решение, с което д-р Олга Бориславова Борисова да заеме длъжността доцент по административно право и административен процес в ЮФ на ВСУ. Член на журито: г. доц. д-р Станислав Коев

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx М И Н И М А Л Н И И З И С К В А Н И Я Приложение 1 към кандидатите за откриване процедура за заемане академични длъжности главен, доцент и професор по професиолни правления в ТУ-Вар, които покриват минималните

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Блага Благоева ОТНОСНО: кандидатурата на гл.ас.д-р по политология Симеон Митков Асенов, участник в конкурс за академична длъжнос

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Блага Благоева ОТНОСНО: кандидатурата на гл.ас.д-р по политология Симеон Митков Асенов, участник в конкурс за академична длъжнос СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Блага Благоева ОТНОСНО: кандидатурата на гл.ас.д-р по политология Симеон Митков Асенов, участник в конкурс за академична длъжност доцент по научна специалност 05.11.02 политология

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доц

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доц СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно