Zasedanie_45

Размер: px
Започни от страница:

Download "Zasedanie_45"

Препис

1 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/ г. на ОбС Твърдица 3. Предложение с вх. 118/ г. относно приемане актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост 4. Предложение с вх. 119/ г. относно приемане на актуализирания бюджет на община Твърдица към г. и отчета за касово изпълнение на бюджета за периода г. 5. Предложение с вх. 120/ г. относно приемане на бюджетна прогноза за местните дейности на общината за периода г. 6. Предложение с вх. 121/ г. относно кандидатстване по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство г. Норвежки финансов механизъм, с проект Музей на открито Крепост Градище мълчалив свидетел на историята 7. Предложение с вх. 122/ г. относно утвърждаване на средства за допълнително стимулиране на изборните длъжности 8. Предложение с вх. 123/ г. относно приемане на Общински план за младежта 2014 г. 9. Предложение с вх. 124/ г. относно допълване на поименния списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи и нематериални активи на община Твърдица за 2014 г. 10. Предложение с вх. 125/ г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Красимирова Ангелова от гр. Твърдица, ул. Кутра Предложение с вх. 126/ г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на Стефан Йорданов Спирдонов от гр. Твърдица, ул. Люляк Предложение с вх. 127/ г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Иванова Тодорова от гр. Твърдица, ул. Блягорница Предложение с вх. 128/ г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 г. на община Твърдица 14. Предложение с вх. 130/ г. относно приемане на Годишен план за действие за 2014 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Твърдица / г./ 15. Предложение с вх. 131/ г. относно приемане на Годишен план за действие за 2015 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Твърдица / г./ 8890 гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049,

2 16. Предложение с вх. 133/ г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Добрев Иванов от с. Оризари, ул. Първи май Предложение с вх. 137/ г. относно отдаване на ученически стол и павильон в сградата на СОУ Неофит Рилски гр. Твърдица с обща площ 355 кв.м., представляващи част от имот публична общинска собственост 18. Предложение с вх. 86/ г. относно определяне на представител, представляващ община Твърдица в досъдебното производство по следствено дело 7/10 г. по описа на ОСлО при ОП - Сливен, пор. 4/10 г. по описа на ОП Сливен 19. Предложение с вх. 145/ г. относно изменение на Решение 204/ г. за създаване на съвместно дружество между община Твърдица и Ес енд Би Трейтинг ЕООД 20. Разни ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Ново обсъждане на Решение 457/ г. на ОбС Твърдица Общински съвет Твърдица след гласуване при 17 присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа за, без против и 3 гласа въздържал се прие РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА 1. Приема повторно Решение 457/ г. на ОбС Твърдица. ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 118/ г. относно приемане актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост Общински съвет Твърдица след гласуване при 16 присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа за, без против и въздържал се прие РЕШЕНИЕ 462 На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 8890 гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, 2

3 Приема актуализация в Програма за управление и разпореждане на имотите общинска собственост в община Твърдица през 2014 г., съгласно приложение 1. Описание на имота Приложение 1 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Близнец Ученически стол и павилион в сградата на СОУ Неофит Рилски гр. Твърдица с обща площ 355 кв.м. В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Сборище Общински имот нива с площ дка, с. Жълт бряг Общински имот нива с площ дка, с. Оризари С. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ОТДАДЕ ПОД АРЕНДА Общински имот нива с площ дка, с. Червенаково Общински имот нива с площ дка, с. Червенаково Настоящата актуализация в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост е приета с Решение 462/ на Общински съвет Твърдица. ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 8890 гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, 3

4 Предложение с вх. 119/ г. относно приемане на актуализирания бюджет на община Твърдица към г. и отчета за касово изпълнение на бюджета за периода г. присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа за, без против и въздържал се прие РЕШЕНИЕ 463 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 31 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 1. Приема актуализирания план на общинския бюджет към г. по приходите в размер на лв., в т. ч.: Приходи с държавен характер лв., в т. ч.: - Обща субсидия и държавни трансфери по лв.; - Целеви трансфери по лв.; - Трансфери по лв. в т. ч.:трансфери по лв.; - Курсова разлика от валута - /-/ 145 лв.; - Средства на училищата по /-/ 9125 лв.; - Преходен остатък на г. /+/ лв. Приходи с общински характер лв., в т. ч.: - Собствени бюджетни приходи лв.; - Обща изравнителна субсидия за местни дейности лв.; - Целева субсидия за капиталови разходи лв.; - Трансфери по лв.; - Трансфери по /-/ лв.; - Трансфери от ПУДООС лв.; - Временни безлихвени заеми за извънбюджетни сметки /-/ лв.; - Преходен остатък на г. /+/ лв. 2. По разходите в размер на лв., разпределени по функции както следва: - Общи държавни служби лв.; - Отбрана и сигурност лв.; - Образование лв.; - Здравеопазване лв.; - Социално осигуряване, подпомагане и грижи лв.; - Жилищно строителство и БКС лв.; - Почивно дело, спорт, култура лв.; 8890 гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, 4

5 - Икономически дейности и услуги лв.; - Резерв за неотложни и непредвидени разходи лв. 3. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Твърдица за периода от г. по прихода в размер на лв. в т. ч.: - Приходи в делегираните от държавата дейности лв.; - Приходи в местните дейности лв. 4. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Твърдица за периода г. по разхода в размер на лв., в т. ч.: - Разходи в делегираните от държавата дейности лв., в т. ч.: - От държавни трансфери лв.; - От местни приходи /дофинансиране на държавни разходи с общински приходи/ лв.; - Разходи за местни дейности лв. 5. Приема окончателния годишен план на планираните разходи за строителство, основен ремонт и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи в размер на лв. Приложение Приема отчета за капиталови разходи за 2013 г. строителство, основен ремонт и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи в размер на лв. Приложение 4. ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 120/ г. относно приемане на бюджетна прогноза за местните дейности на общината за периода г. Общински съвет Твърдица след гласуване при 16 присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа за, без против и въздържал се прие РЕШЕНИЕ 464 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси Приема Бюджетната прогноза за периода г. на Община Твърдица, съгласно приложения макет. ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 121/ г. относно кандидатстване по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство г гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, 5

6 Норвежки финансов механизъм, с проект Музей на открито Крепост Градище мълчалив свидетел на историята присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа за, без против и въздържал се прие РЕШЕНИЕ 465 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 1. Дава съгласие да се кандидатства по Програма БГ08 Културно наследство и съвременни изкуства, Мярка 1 Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство на Норвежкия финансов механизъм с проект: Музей на открито Крепост Градище мълчалив свидетел на историята. 2. Упълномощава кмета на община Твърдица г-н Атанас Атанасов да подготви необходимите документи за кандидатстване и извърши всички правни и фактически действия във връзка с кандидатстване по Програма БГ08 Културно наследство и съвременни изкуства, Мярка 1 Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство на Норвежкия финансов механизъм с проект: Музей на открито Крепост Градище мълчалив свидетел на историята. ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 122/ г. относно утвърждаване на средства за допълнително стимулиране на изборните длъжности присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа за, без против и 2 гласа въздържал се прие РЕШЕНИЕ 466 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 1. Утвърждава средства за допълнително стимулиране на кмета на общината и кметовете на кметства - по 340 /триста и четиридесет/ лв. на лице, начислени еднократно към трудовото възнаграждение за месец април 2014 г гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, 6

7 2. Утвърждава средства за допълнително стимулиране на кмета на общината и кметовете на кметства 60 % от индивидуалната основна месечна заплата, начислени към трудовото възнаграждение за месец юли 2014 г. ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 123/ г. относно приемане на Общински план за младежта 2014 г. Общински съвет Твърдица след гласуване при 16 присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа за, без против и въздържал се прие РЕШЕНИЕ 467 На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16 от Закона за младежта Приема План за младежта 2014 г. ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 124/ г. относно допълване на поименния списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи и нематериални активи на община Твърдица за 2014 г. присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа за, без против и въздържал се прие РЕШЕНИЕ 468 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси Допълва поименния списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материали и нематериални активи с: - Позиция 14 Доставка на спортен уред Гладиатор за читалище Св. Св. Кирил и Методий гр. Твърдица на стойност 1200 лв.; 8890 гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, 7

8 лв. - Позиция 15 Доставка на пералня за ЦДГ с. Сборище на стойност 660 ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 125/ г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Красимирова Ангелова от гр. Твърдица, ул. Кутра 25 присъстващи общински съветника с резултат: без за, 6 гласа против и 10 гласа въздържал се прие РЕШЕНИЕ 469 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. 125/ г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Красимирова Ангелова от гр. Твърдица, ул. Кутра 25. ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 126/ г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на Стефан Йорданов Спирдонов от гр. Твърдица, ул. Люляк 7 присъстващи общински съветника с резултат: 3 гласа за, 5 гласа против и 8 гласа въздържал се прие РЕШЕНИЕ 470 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. 126/ г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на Стефан Йорданов Спирдонов от гр. Твърдица, ул. Люляк гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, 8

9 ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 127/ г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Иванова Тодорова от гр. Твърдица, ул. Блягорница 37 присъстващи общински съветника с резултат: 5 гласа за, 2 гласа против и 9 гласа въздържал се прие РЕШЕНИЕ 471 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. 127/ г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Иванова Тодорова от гр. Твърдица, ул. Блягорница 37. ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 128/ г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 г. на община Твърдица Общински съвет Твърдица след гласуване при 16 присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа за, без против и въздържал се прие РЕШЕНИЕ 472 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето 1. Приема Общинска програма за закрила на детето 2014 г. на община Твърдица. ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 130/ г. относно приемане на Годишен план за действие за 2014 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Твърдица / г./ 8890 гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, 9

10 Общински съвет Твърдица след гласуване при 16 присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа за, без против и въздържал се прие РЕШЕНИЕ 473 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 1. Приема Годишен план за действие за 2014 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Твърдица / г./ ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 131/ г. относно приемане на Годишен план за действие за 2015 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Твърдица / г./ Общински съвет Твърдица след гласуване при 16 присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа за, без против и въздържал се прие РЕШЕНИЕ 474 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 1. Приема Годишен план за действие за 2015 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Твърдица / г./ ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 133/ г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Добрев Иванов от с. Оризари, ул. Първи май 2 Общински съвет Твърдица след поименно гласуване при 15 присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа за, без против и 1 глас въздържал се прие РЕШЕНИЕ гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, 10

11 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 1. Отпуска еднократна финансова помощ на Иван Добрев Иванов от с. Оризари в размер на 200 /двеста/ лв. 2. Сумата в размер на 200 лв. да бъде отнесена в дейност 122 Общинска администрация Други помощи по решение на Общински съвет, след намаляване с 200 лв. на Резерв на непредвидени и неотложни разходи местни дейности. 3. Упълномощава кмета на общината да извърши промените по общинския бюджет. ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 137/ г. относно отдаване на ученически стол и павильон в сградата на СОУ Неофит Рилски гр. Твърдица с обща площ 355 кв.м., представляващи част от имот публична общинска собственост Общински съвет Твърдица след поименно гласуване при 15 присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа за, без против, 1 глас въздържал се и 1 глас конфликт на интереси прие РЕШЕНИЕ 476 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Твърдица 1. Дава съгласие за отдаване под наем на ученически стол с площ 295 кв.м. и павильон с площ 60 кв.м. в сградата на СОУ Неофит Рилски гр. Твърдица, представляващи част от имот публична общинска собственост АОС 600/ г. за срок от пет години. 2. Възлага на кмета на община Твърдица да извърши процедурата по провеждане на публичен търг с явно наддаване. ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 86/ г. относно определяне на представител, представляващ община Твърдица в досъдебното производство по следствено дело 7/10 г. по описа на ОСлО при ОП - Сливен, пор. 4/10 г. по описа на ОП Сливен 8890 гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, 11

12 Общински съвет Твърдица след поименно гласуване при 15 присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа за, без против и въздържал се прие РЕШЕНИЕ 477 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 21, ал. 2, чл. 33, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Становище с Изх. Ж от г. на Инспектората по ВСС на РБ 1. Отхвърля Предложение с вх. 86/ г. относно определяне на представител, представляващ община Твърдица в досъдебното производство по следствено дело 7/10 г. по описа на ОСлО при ОП - Сливен, пор. 4/10 г. по описа на ОП Сливен. ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение с вх. 145/ г. относно изменение на Решение 204/ г. за създаване на съвместно дружество между община Твърдица и Ес енд Би Трейтинг ЕООД Общински съвет Твърдица след поименно гласуване при 15 присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа за, 1 глас против и без въздържал се прие РЕШЕНИЕ 478 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 1. Изменя т. 3 от Решение 204/ г. както следва: 1. Било: Определя за нуждите на новосъздаденото дружество да се създаде нов имот в имот с кадастрален с площ кв.м. Определя същият да остане общинска собственост. 2. Става: Определя за нуждите на новосъздаденото дружество да се създадът нови имоти, както следва: в имот с кадастрален нов имот с площ кв.м.; в имот с кадастрален нов имот с площ 350 кв.м.; в имот с кадастрален 8890 гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, 12

13 нов имот с площ 350 кв.м. Определя същите да останат общинска собственост. ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: РАЗНИ. По т. 20 от дневния ред ОбС не взе решение. инж. Иван Петров Председател на Общински съвет Твърдица 8890 гр. Твърдица, пл. Свобода, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, 13

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:  Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg Изх.номер 08-00-24713.10.2017 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 21/13.10.2008г. 134 На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133, site: П

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133, site:  П ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Крушари за 2010 година. След направените изказвания и предложения на основание

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от 01.02.2018г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 4 от 26.04.2012 година Днес 26.04.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 - Дженгис Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно