ДЕТСКА ГРАДИНА Вълшебство с. Драгижево, Община Лясковец Директор: Утвърждавам: /Гинка Димитрова/ Оригиналният ключ за възпитанието на детето е в родит

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЕТСКА ГРАДИНА Вълшебство с. Драгижево, Община Лясковец Директор: Утвърждавам: /Гинка Димитрова/ Оригиналният ключ за възпитанието на детето е в родит"

Препис

1 ДЕТСКА ГРАДИНА Вълшебство с. Драгижево, Община Лясковец Директор: Утвърждавам: /Гинка Димитрова/ Оригиналният ключ за възпитанието на детето е в родителите, а резервния - в учителя Годишен комплексен план ЗА УЧЕБНАТА година

2 МИСИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА Полага основите си за учене през целия живот. Детска градина, която предлага в условията на смесена по възраст група, много добра подготовка на децата за училище съобразно ДОС по предучилищно образование за физическо, познавателно, езиково, социално-нравствено, личностно-творческо развитие на децата в условията на осъзнато прилагане на играта, като основен метод, подход и дейност от педагозите, екологосъобразно възпитание и мъдро ръководство на принципа на доверие и прозрачност. ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА Представя реалистична краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и близкото бъдеще за: Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Предпочитана среда за 3 7-годишните деца, където се гарантира тяхното физическо, познавателно, емоционално, социално-нравствено и личностно-творческо развитие. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация. Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си. ЦЕЛ Създаването на модерна, ефективна и постоянно развиваща се система за възпитание и образование в центъра, на която е детето с неговите личностни качества и интелектуален потенциал и която осигурява качествено развитие на детската личност. СТРАТЕГИИ 0. Повишаване степента на свободата на детето във взаимодействието му със средата и повишаване на автономността му на базата на разнообразна информация. 0. Поставяне в основата на възпитателно-образователния процес ценностите на гражданското общество, националните и културни традиции. 0. Постигане на добронамерено междуличностно общуване, което предполага социална адаптивност, интелектуални и творчески изяви. 0. Постигане на ефективната връзка между детската градина, семейството и социалните институции.

3 ПРИОРИТЕТИ 1. Личността на детето- център в педагогическото взаимодействие. 2. Предоставяне на възможности за право на избор ( дейности; игри; материали; партньорства и др.). 3. Опазване на здравето и безопасността на децата посещаващи детската градина. 4. Осигуряване на стабилност, доверие и устойчивост и във взаимоотношенията с родителите на децата. ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 1. Кръжок по Изобразително изкуство- /безплатен/ по желание на децата. Ръководител: Гинка Димитрова Месец Септември I. Педагогически съвет г.: - Определяне броя на групите и броя на децата в групите - Определяне броя на педагогическите ситуации за всяка възрастова група - Избор на издателство г. Представяне, обсъждане и приемане на: 1. Годишен комплексен план за учебната 2017г.-2018г. 2. Програмна система за учебната г. 3. План за контролната дейност на директора в ДГ. 4. Правилник за дейността на ДГ. 5. Правилник за вътрешния трудов ред. 6. Правилник за БУТ. Срок: г II. Педагогически контрол 1. Планиране на възпитателно- образователната работа в ДГ, съгласно Държавни образователни стандарти 2. Програма за подготвителните групи, одобрена от МОН и разпределение на програмния материал за смесена група. 3. Готовност на ЦДГ Вълшебство за откриване на учебната 2017г г. Срок: г.

4 1. Сформиране на групите по възраст. 2. Обособяване на кътове по образователни направления. 3. Обособяване кътове по интереси. 4. Табло за изложба на децата от кръжок по ИИ. 5. Табло за рождени дни на децата. 6. Табло Аз мога Срок: г. Отговорник: учител III. Работа със семейството 1. Провеждане на родителска среща 2. Актуализиране на родителският актив Срок: г. IV. Педагогическо съвещание 1. Обсъждане планирането във всяка възрастова група на възпитателно-образователния процес в детската градина. 2. Изготвяне на годишно-разпределение на програмния материал за подготвителните групи 5-6 годишни и първа смесена група. 3. Обсъждане на новоизлязла педагогическа, методическа литература и помагала за различните възрастови групи. Срок: г и учител V. Празници и развлечения 1. Здравей, детска градина - приобщаване на децата към детската градина чрез празничен ритуал за откриване на учебната година. Срок: г. и учител VI. Работа с непедагогическия персонал 1. Задължения и отговорности по Длъжностна характеристика. Срок: г VII. Административно- стопанска дейност 1. Изготвяне списъците на децата по групи. 2. Изготвяне на планове: ГКП, план за контролната дейност на директора, план за квалификационната дейност и план- сценарий за тържество. 3. Закупуване на учебни помагала. 4. Изготвяне програмна система на детската градина за учебната г.

5 Месец Октомври I. Консултации 1. Вариативност при планиране, съобразено с Държавни образователни стандарти. 2. Диагностика на децата-входно ниво. Срок: г. и учител II. Квалификация Беседа: Организация на работата в смесена група на детската градина Срок: г. и учител III. Педагогически контрол 1. Текущ: - Установяване входното ниво от знания и умения на децата, вписване на констатациите в дневниците по групи; - Наблюдение на ЗРС по ОС- ПГ 6 год. Срок: г. и учител Организационна-педагогическа дейност I.Работа със семейството 1. Дискусия на тема: Взаимодействие между детската градина и семейството Срок: г. II. Празници и развлечения 1. Златна есен - есенно тържество. 2. Посещение в местната библиотека. Срок: г. Отговорник: учител. III. Работа с непедагогическия персонал 1. Инструктаж по противопожарна охрана. 2. Изготвяне на заповед за определяне на отговорници по противопожарната безопасност през есенно-зимния период в детската градина. Срок: г. IV.Хигиена и здравеопазване 1. Дневен режим в детската градина - тема 1. Проверка документацията на касиер-домакина.

6 Месец Ноември I. Педагогически контрол 1. Проверка по организацията и провеждане на СПД. Срок: г 2. Изложба на детски рисунки на тема: Есен - кръжок по ИИ Срок: г. и учител I. Педагогически съвет 1. Отчет входно ниво от знания и умения на децата. 2. Подготовката на децата в подготвителните групи. Срок: г. II. Квалификации: 1. Разговор- дискусия на тема: Изразяването стимул за детското развитие III. Работа със семейството 1. Дискусия с родителите на тема: Детската градина и семейството ръка за ръка Срок: г. Отговорник: учител IV. Хигиена и здравеопазване 1. Изготвяне на антропометричните показатели на децата. Срок г. Отговорник: мед. сестра V. Празници и развлечения 1. Ден на християнското семейство - празник в ДГ със семействата на децата. 2. Изложба- Моето семейство - кръжок по ИИ 1. Обогатяване на МТБ чрез: - Закупуване на нови дидактични материали и пособия; - Оформяне на кътове в занималните, съобразени с възрастовите особености на децата и методическите изисквания; - Боядисване уреди; дидактични шкафове и занималня; Срок: г., учител

7 Месец Декември I.Педагогически контрол 1. Текущ: Оптимално използване на дейностите в дневния режим за групова и индивидуална работа с деца. Срок: г. II. Квалификация 1. Практикум: Организация на работата в детските клубове по интереси и потребности Срок: г. III. Консултации 1. Начини на взаимодействие при общуване с децата Срок: г. I.Педагогическо съвещание 1. Разглеждане организационни въпроси 2. Обсъждане сценарий Коледно тържество Срок: г. II.Работа със семейството 1. Участие на децата в Общинска изложба за коледни картички 2. Сурвачка за здраве - изработване - съвместно с родители и подаряване Срок: г. и учител II. Празници и развлечения 1. Дядо Коледа в детската градина - тържество с децата 2. Сурвакари - посещение в старческия дом - Стара планина с.драгижево 3. Коледен концерт в читалището на с. Драгижево Срок: г. и учител III.Хигиена и здравеопазване 1. Формиране и изграждане на хигиенни навици - беседа Срок: г. Отговорник: мед. Сестра

8 1. Закупуване почерпка на децата за Коледното тържество 2. Изготвяне сценарий за Коледното тържество 3. Контрол на МТБ- стопанисване. Инвентаризация. 4. Контрол - приключване на финансова година. 5. Контрол - здравен кабинет Срок: г. Месец Януари I. Педагогически контрол 1. Текущ: Културно поведение на децата в заниманията по свободно- избираема дейност /игри, дейности по избор, следобедни режимни моменти/ 2. Проверка документацията на задължителната документация Срок: г. II. Квалификация 1. Беседа: Педагогическата ситуация в смесената по възраст група Срок: г. и учител 2. Беседа с практикум с целия персонал: Навици за самообслужване- важно условие за увереност и самостоятелност на детето в ДГ Срок: г. I.Работа със семейството 1. Ключ към успешно партньорство дете учител родител - тема II. Хигиена и здравеопазване 1. Дискусия с мед. сестра и родители: Здравословно хранене на децата от 3 до 6 години Срок: г. Отговорник: мед.естра III. Празници и развлечения 1. Пързаляне с шейни. Направа на снежен човек. Спортни зимни игри на двора. Срок: г. и учител 1. Проверка таксовите книги и хранителните складове на домакин - касиера

9 Месец Февруари I. Педагогически контрол 1. Текущ: проверка във връзка с посещаемостта, хигиената, здравеопазването на децата, готовност на МТБ. Развитие на физическата дееспособност и навици. Срок: г.. II. Квалификация 1. Казуси: Особености при развитието на звуковата култура на децата в малко възрастова група Срок: III. Консултации 1. Организиране на туристическата дейност в ДГ с цел: Опознаване на ОС и развиване на здраво и закалено дете Срок: постоянен I.Педагогическо съвещание 1. Разговор - дискусия: Алтернативни педагогически технологии за качествено образование Срок: г. Отговорник: учител II.Работа със семейството 1. Възпитанието на детето в съвременното семейство Срок: г. III. Хигиена и здравеопазване 1. Правилното и рационалното хранене- условие за здравето на децата. 2. Проверка на хигиенното състояние в ДГ, във връзка със здравословния начин на живот на децата. IV.Работа с непедагогическия персонал 1. Задължения и отговорности по Длъжностна характеристика 1. Проверка и контрол на котелното помещение

10 Месец Март I.Педагогически съвет 1. Обсъждане на новоизлезли нормативни документи 2. Уточняване брой деца- ПГ-5г. и ПГ-6г. 3. Заявка учебни помагала.. 4.Обсъждане на предстоящите осмомартенски тържества по групи и Баба Марта Срок: г. и учител II.Педагогически контрол 1. Текущ: Творчеството- реалност и необходимост при педагогическото взаимодействие- начин на поднасяне на информация за родители и деца, кътове по интереси Срок: г. Отговорник:директор 2. Тематичен: Проучване на добър педагогически опит Срок: г. III. Квалификация 1. Практукум: Организация на работата в детските клубове по интереси и потребности Срок г., учител I.Педагогическо съвещание 1. Анализ на работата от 1 етап на ГКП Срок: г. II.Работа със семейството. Празници и развлечения 1. Баба Марта при децата - празник- развлечение съвместно с пенсионерския клуб с. Драгижево и родители 2. Благотворителен базар- мартеници изработени съвместно с родители 3. Празник на мама - тържество 4. Пролет е дошла - разходка до близката местност Срок: г.

11 III. Хигиена и здравеопазване 1. Проверка хигиенното състояние на кухненския блок и складовете 2. Хигиена на устната кухина - беседа Срок: г. и мед. сестра 1. Изработване на сценарий за тържествата. 2. Проверка таксовите книги Месец Април I.Педагогически контрол 1. Текущ: Развлекателни моменти през различните режимни моменти 2. Тематичен: Организация и контрол- конструктивни игри Срок: г. I.Работа със семейството. 1. Разговор - беседа за бъдещия първокласник 2. Подарете книга на децата - обогатяване на Детска библиотека в ДГ с нови книжки подарени от родители. 3 Изложба на великденски яйца и картички - кръжок ИИ. 4. Посещение на местната библиотека. Срок: г. и учител II. Празници и развлечения. 1. Лазаровден и Великден: Пролетни празници и обичаи- извор на екологична култура. 2. Лазаруване. Срок: г. и учител III. Хигиена и здравеопазване 1. Антропометрични измервания на децата от детската градина. 2. Двигателна активност в детската градина - беседа Срок: Отговорник: мед. сестра

12 1. Подготовка на проследяване постиженият на децата изходно ниво 2. Изготвяне план за летните дейности- ремонтна дейност. 3. Извършване на инвентаризация. Месец Май I. Педагогически съвет 1. Отчет-анализ на резултатите от възпитателно- образователната работа през учебната г. 2. План за лятната работа и изнасяне дневния режим на открито. Срок: г. II.Педагогически контрол 1. Психологическата готовност на децата от ППГ-6год, за училище- Наблядаване на ЗРС по БЕЛ в Подготвителните групи. 2. Установяване на изходно ниво от знания и умения на децата. Анализ на резултатите от предучилищната подготовка. Срок: г. и учител 3. Обобщаване на резултатите, заключения, изводи, прогнози Срок: г. III. Квалификация 1. Открита практика обобщение на заучения материал през учебната година Срок: г. и учител I. Празници и развлечения 1. Рисунка върху асфалт на тема: Щастливо детство - ден на детето 1 юни и Аз се движа безопасно 2. Организиране на празник в двора на ЦДГ, послучай приключване на учебната година 3. Довиждане детска градина, здравей първи клас! тържества с децата от ППГ и връчване на удостоверенията Срок: г. и учител III. Хигиена и здравеопазване 1. Изготвяне на здравните картони на децата от ППГ Срок: г. Отговорник: мед. сестра

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТ

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТ ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

Детска градина Радост Ул. Васил Левски 119, гр. Лясковец, 5140 Утвърдил: Директор на ДГ Радост Габриела Иванова ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА ГОД

Детска градина Радост Ул. Васил Левски 119, гр. Лясковец, 5140 Утвърдил: Директор на ДГ Радост Габриела Иванова ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА ГОД Утвърдил: Директор на ДГ Радост Габриела Иванова ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2017 2018 ГОДИНА Годишният план е приет на съвет - Протокол 1 от 15.09.2017 г. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ: Осигуряване на качествена възпитателна

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Детска градина 12 Ян Бибиян Утвърждавам:... Директор: А.Испенджиян/ ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019г. Възрастови групи: Брой на деца Пе

Детска градина 12 Ян Бибиян Утвърждавам:... Директор: А.Испенджиян/ ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019г. Възрастови групи: Брой на деца Пе Детска градина 12 Ян Бибиян Утвърждавам:... Директор: А.Испенджиян/ ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019г. Възрастови групи: Брой на деца Педагогически персонал Основна сграда 6 гр. По план:

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА ГР.ЧИПРОВЦИ Обл. Монтана, ул. 23-ти септември 28 Г О Д И Ш Е Н П Л А Н УЧЕБНА ГОДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА ГР.ЧИПРОВЦИ Обл. Монтана, ул. 23-ти септември 28   Г О Д И Ш Е Н П Л А Н УЧЕБНА ГОДИНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА ГР.ЧИПРОВЦИ Обл. Монтана, ул. 23-ти септември 28 e-mail: odz.detelina@abv.bg Г О Д И Ш Е Н П Л А Н УЧЕБНА 2018 2019 ГОДИНА НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

<4D F736F F D20CFD0CEC3D0C0CCCDC020D1C8D1D2C5CCC D372E646F6378>

<4D F736F F D20CFD0CEC3D0C0CCCDC020D1C8D1D2C5CCC D372E646F6378> ДГ ДЕТЕЛИНА село Козаревец 5148, село Козаревец, ул. Славяни 1, общ. Лясковец, обл. В. Търново GSM: 0879313594, e mail: cdg_detelina_kozarevec@abv.bg Утвърдена! Директор: // П РО Г Р А М Н А С И С Т Е

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza   УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: 0885 345151 e-mail: roza sopot@abv.bg http://dgroza-sopot.eu/ УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: КАТЯ Е ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА ГРАД

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧАЛНИК НА РИО ) П Л А Н ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДИРЕКТОРА

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai З А УЧЕБНАТА 2014 / 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет на 01.09.2014 г. 1 Настоящия план за контролната дейност е изготвен и съобразен с Инструкция 1/23.01.2003 г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

Годишен план за дейността на детската градина I. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през предходната учебна

Годишен план за дейността на детската градина I. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през предходната учебна I. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през предходната учебна година През изтеклата учебна 2017/2018 учебна година, педагогическата колегия работи задълбочено

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

Детска градина Радост Ул. Васил Левски 119, гр. Лясковец, 5140 Утвърдил: Директор: /Габриела Иванова/ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ РАДОСТ ГРАД ЛЯСКОВЕЦ

Детска градина Радост Ул. Васил Левски 119, гр. Лясковец, 5140 Утвърдил: Директор: /Габриела Иванова/ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ РАДОСТ ГРАД ЛЯСКОВЕЦ Утвърдил: Директор: /Габриела Иванова/ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ РАДОСТ ГРАД ЛЯСКОВЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г. Стратегията за развитие на ДГ Радост гр. Лясковец определя глобалната цел, на която ще бъде

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Детска градина 105 Ракета,гр.София, ул. Емануил Васкидович 40-А,тел.02/ Утвърждавам: Йорданка Манова Директор ДГ 105 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Към Стратегия

Детска градина 105 Ракета,гр.София, ул. Емануил Васкидович 40-А,тел.02/ Утвърждавам: Йорданка Манова Директор ДГ 105 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Към Стратегия Детска градина 105 Ракета,гр.София, ул. Емануил Васкидович 40-А,тел.02/9450593 Утвърждавам: Йорданка Манова 105 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Към Стратегия за развитието на 105 Ракета План за действие и финансиране по

Подробно

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел , УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел ,   УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел. 051998181, soudevnya@abv.bg www.soudevnya.eu УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКОВ Директор на СУ Васил Левски Гр. Девня УЧИЛИЩЕН ПЛАН

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно