ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени"

Препис

1 ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1. В чл.45, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства приета с Постановление 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн. ДВ. бр. 94 от 2001 г., изм. ДВ. бр. 87 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 115 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 100 от 2003 г., изм. ДВ. бр. 24 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 40 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 37 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 61 от 2008 г.) се правят следните изменения: 2. В чл.21, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с Постановление 175 на Министерски съвет от 2002 г. (обн. ДВ. бр.79 от 2002 г., изм. ДВ. бр.115 от 2002 г., изм. ДВ. бр.13 от 2003 г., изм. ДВ. бр.96 от 2005 г., изм. ДВ. бр.24 от 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г., изм. ДВ. бр.61 от 2006 г.) се правят следните изменения: 3. В чл.15, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление 76 на Министерски съвет от 2007 г. (обн. ДВ. бр.32 от 2007 г.) се правят следните изменения: 1

2 2. В т. 5 думите по чл. 10, ал. 1, т. 7 и 9 ЗТИП се заменят с по чл. 10, ал. 1, т. 4. В чл.214, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерски съвет от 2008 г. (обн. ДВ. бр.61 от 2008 г., попр. ДВ. бр.71 от 2008 г., изм. ДВ. бр.48 от 2010 г.) се правят следните изменения: 1. В т. 1 думите удостоверение по чл.33 от Закона за търговския регистър, когато лицето е регистрирано по Търговския закон се заменят с единен идентификационен код (ЕИК) 5. В чл.12, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, приета с Постановление 22 на Министерски съвет от 2004 г. (обн. ДВ. бр.11 от 2004 г., изм. ДВ. бр.24 от 2006 г., изм. ДВ. бр.28 от 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 2007 г.) се правят следните изменения: 6. В чл.39, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с Постановление 250 на Министерски съвет от 2003 г. (обн. ДВ. бр.100 от 2003 г., изм. ДВ. бр.24 от 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г.) се правят следните изменения: 7. В чл.71, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление 204 на Министерски съвет от 2002 г. (обн. ДВ. бр.87 от 2002г., изм. ДВ. бр.24 от 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 2007г.) се правят следните изменения: 8. В чл.30, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане, приета с Постановление 210 на Министерски съвет от 2001 г. (обн. ДВ. бр.85 от 2001 г., изм. ДВ. бр.87 от 2002 г., изм. 2

3 ДВ. бр.115 от 2002 г., изм. ДВ. бр.24 от 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 2007 г.) се правят следните изменения: 9. В чл.54, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление 94 на Министерски съвет от 2002 г. (обн. ДВ. бр.48 от 2002 г., изм. ДВ. бр.13 от 2003 г., изм. ДВ. бр.24 от 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г.) се правят следните изменения: 10. В чл.66, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих, приета с Постановление 12 на Министерски съвет от 2006 г. (обн. ДВ. бр.12 от 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г., изм. ДВ. бр.61 от 2006 г.) се правят следните изменения: 11. В чл.43, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, приета с Постановление 205 на Министерски съвет от 2001 г. (обн. ДВ. бр.81 от 200 г., попр. ДВ. бр.90 от 200 г., изм. ДВ. бр.115 от 2002 г., изм. ДВ. бр.13 от 2003 г., изм. ДВ. бр.24 от 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г.) се правят следните изменения: 12. В чл.44, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, приета с Постановление 168 на Министерски съвет от 2004 г. (обн. ДВ. бр.64 от 2004 г., изм. ДВ. бр.85 от 2005 г., изм. ДВ. бр.24 от 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 2007 г.) се правят следните изменения: 3

4 13. В чл.11, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие, приета с Постановление 138 на Министерски съвет от 2004 г. (обн. ДВ. бр.56 от 2004 г., изм. ДВ. бр.24 от 2006 г., изм. ДВ. бр.28 от 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 2007 г., изм. ДВ. бр.97 от 2008 г.) се правят следните изменения: 14. В чл.40, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, приета с Постановление 114 на Министерски съвет от 2003 г. (обн. ДВ. бр.52 от 2003 г., изм. ДВ. бр.1 от 2005 г., изм. ДВ. бр.85 от 2005 г., изм. ДВ. бр.24 от 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 2007 г.) се правят следните изменения: 15. В чл.33, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с Постановление 253 на Министерски съвет от 2006 г. (обн. ДВ. бр.80 от 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 2007 г., изм. ДВ. бр.98 от 2009 г., изм. ДВ. бр.48 от 2010 г.) се правят следните изменения: 1. В т. 1 думите актуално удостоверениеза вписване в търговския регистър, когато лицето е регистрирано по Търговския закон се заменят с единен идентификационен код (ЕИК) 16. В чл.14, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление 182 на Министерски съвет от 2001 г. (обн. ДВ. бр.62 от 2001 г., изм. ДВ. бр.74 от 2003 г., изм. ДВ. бр.24 от 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 2007 г.) се правят следните изменения: 17. В Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление 171 на Министерския съвет от 2004 г.(обн. ДВ. бр.67 от 2 Август 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 4

5 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г. ) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 358а след думата уведоми се добавя писмено, на хартиен носител или по електронен път. 2. В чл. 358б след думата нея се добавя писмено, на хартиен носител, по електронен и/или мрежов път,. 3. Член 370б се отменя. 4. Основният текст в чл. 370в се изменя така: Чл. 370в. Преди пускането в експлоатация на автомобилните газоснабдителни станции за компресиран природен газ органите за технически надзор, които са ги регистрирали, проверяват за: 5. В чл. 370е, ал. 1, т. 5 се изменя така: 5. в протокол по чл. 370д е вписан отказ за пускане в експлоатация на автомобилна газоснабдителна станция; 6. В чл. 375, ал. 1 след думата заявление се добавя на хартиен носител, по електронен и/или мрежов път. 18. В Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, приета с Постановление 312 на Министерския съвет от 2004 г. (обн. ДВ. бр.104 от 2004 г., изм. ДВ. бр.78 от 2005 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г., изм. ДВ. бр.93 от 2006 г., изм. ДВ. бр.46 от 2007 г., изм. ДВ. бр.79 от 2008 г., изм. ДВ. бр.32 от 2009 г., изм. ДВ. бр.45 от 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 2009 г., изм. ДВ. бр.5 от 2010 г., изм. ДВ. бр.7 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 2012 г., изм. ДВ. бр.24 от 2013г.) се правят следните допълнения: 1. В чл. 99, ал. 2 след думата писмено се поставя запетая и се добавя на хартиен носител, по електронен и/или мрежов път,. 2. В чл. 100, ал. 2 след думата писмено се поставя запетая и се добавя на хартиен носител, по електронен и/или мрежов път,. 3. В чл. 102, ал. 5 в първото изречение след думата заявление се поставя запетия и се добавя на хартиен носител, по електронен и/или мрежов път. 4. В чл. 106, ал. 2 след думата писмено се поставя запетая и се добавя на хартиен носител, по електронен и/или мрежов път, ; 19. В Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление 243 на Министерския съвет от 2004 г. (Обн. ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г. ) се правят следните изменения: 1.Член 198а се изменя така: Чл. 198а. (1) Преди пускането в експлоатация на газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни станции органите за технически надзор, които са ги регистрирали, проверяват за: 1. съответствието им със заверения проект по чл. 186, ал. 1; 2. наличието на персонал по чл. 136, т. 2 и 8 и дали той е обучен за изпълнение на изискванията на наредбата и инструкцията по чл. 136, т. 1; 3. съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност с изискванията на глава трета, раздели I и ІІ; 5

6 4. регистрирани ли са съоръженията с повишена опасност, монтирани на територията на газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни станции, и извършен ли им е първоначален технически преглед. (2) За резултатите от извършените проверки по ал. 1 се съставя протокол, в който се записват: 1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или техническата документация на съоръженията; 2. заключение за годността на обектите за безопасна експлоатация; 3. разрешение или отказ за пускане в експлоатация на обекта; 4. принудителните административни мерки по чл. 49, ал. 1 от ЗТИП. ; 2. В чл. 203, ал. 1, т. 2 се изменя така: 2. в протокол по чл. 198а, ал. 2 е вписан отказ за пускане в експлоатация на автомобилна газоснабдителна станция; 20. В Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление 31 на Министерски съвет от 2003 г. (обн. ДВ. бр.17 от 2003 г., изм. ДВ. бр.24 от 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 7, ал. 2: а) основният текст се изменя така: В заявлението по т. 1 се посочва Единния идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър или кода по БУЛСТАТ и наименованието на нормативния акт за създаване и броя на Държавен вестник, в който е обнародван, и към заявлението се прилагат: б) точка 2 се отменя; в) в т.5 думите "заверени от лабораторията, която ги е издала" се заличават. 2. В образеца на заявление в Приложение 2 към чл. 7, ал. 1 след думите адрес/седалище, се поставя запетая и се добавя ЕИК/код по Булстат, нормативен акт за създаване. 21. В Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., загл. изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.), приета с Постановление 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 22: а) в ал. 1 след думата регистър се добавя на електронен носител и думите с изключение на съоръженията по ал. 3 се заличават; б) създава се ал. 4: (4) Лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия да осъществяват технически надзор на СПО, са длъжни да предоставят всяка година до 1 април електронните регистри по ал. 1 на ГД ИДТН. 2. Образецът на регистър в приложение 2 към чл. 22, ал. 1 се изменя така: 6

7 РЕГИСТЪР на..., регистрирани от:... (вид СПО) (звено на ГД "ИДТН"; титуляр на лицензия) по ред Регистрационен Дата на регистрация Наименование, тип, технически характеристики и параметри на СПО Наименование и адрес на ползвателя на СПО Заводски и година на производство Наименование на производителя Местонахождение (точен адрес) на СПО Забележка Забележка: При снемане от регистрация на СПО органът за технически надзор, водещ регистъра, зачертава с линия през средата текстовете, вписани в таблицата при регистрирането на СПО, така че информацията да остане четлива и вписва в колоната забележка датата на снемане от регистрация. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: НИНА СТАВРЕВА Главен секретар на ДАМТН: Виолина Панайотова Началник на отдел Правни дейности, ДАМТН: Мая Маркова 7

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените

ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Microsoft Word - Otchet_9m GD IDTN.docx

Microsoft Word - Otchet_9m GD IDTN.docx ОТЧЕТ за дейността на ГД ИДТН през деветмесечието на 2011 год. През деветмесечието на 2011 г. от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор са извършени следните дейности: 1.

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

VІ ОТЧЕТ за дейността на ГД ИДТН през първото полугодие на 2013 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор (ГД ИДТН) основни

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

<4D F736F F D20322EC4EEEAF3ECE5EDF2E0F6E8FF20F2E5F5EDE8F7E5F1EAE820EDE0E4E7EEF020CFD E646F6378>

<4D F736F F D20322EC4EEEAF3ECE5EDF2E0F6E8FF20F2E5F5EDE8F7E5F1EAE820EDE0E4E7EEF020CFD E646F6378> та) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЕСО ЕАД, ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ МЕР ВАРНА РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Пълното

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (об

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (об НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 72 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2016 г.)

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

НАРЕДБА

НАРЕДБА Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г., попр., бр. 48 от 2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.,

Подробно

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър ПРОЕКТ! Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки (ДВ, бр. 37 от 2006 г.) 1. В чл. 1 се правят следните

Подробно

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 1999 г. за създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани пуб

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 1999 г. за създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани пуб Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 1999 г. за създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани публикувани до 31 юли 2019 г. 06:16:16 Коментар 1 Дата:

Подробно

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд Уважаеми потребители на сайта ни, може да заявите и участие в обучение на удобна за Вас дата. Ние ще се свържем с Вас за съгласуване на датата и мястото на обучението. «Запитване/ Заявка за обучение».

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Подробно