Частична оценка на въздействието

Размер: px
Започни от страница:

Download "Частична оценка на въздействието"

Препис

1 Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Тарифата за таксите, здравеопазването които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите За включване в законодателната/ оперативната програма на Министерския съвет за периода: Контакт за въпроси: Славейка Николова, главен експерт в дирекция Промоция и профилактика на болестите и зависимостите 1. Дефиниране на проблема: Дата: Телефон: Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ бр. 42 от г.) е въведено изискването за събиране на такси от Националния център по наркомании (НЦН) за извършваните от него административни услуги, а именно: 1. даване на съгласие за осъществяване на програма за превенция на употребата на наркотични вещества; 2. даване на съгласие за осъществяване на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества; 3. даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества; 4. даване на съгласие за осъществяване на програма за психосоциална рехабилитация; 5. даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за психосоциална рехабилитация; 6. даване на съгласие за осъществяване на програма за лечение на лица, зависими от наркотични вещества; 7. даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за лечение на лица, зависими от наркотични вещества. Съгласно чл. 86, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсрите (ЗКНВП) центърът събира такси в размери, определени в тарифата по чл. 9, ал. 3 от закона. Към момента не са определени таксите, които да се събират за посочените административни услуги Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа

2 2 и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). Проектът на постановление е свързан с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Съгласно чл. 86, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсрите (ЗКНВП) центърът събира такси в размери, определени в тарифата по чл. 9, ал. 3 от закона, поради което е необходимо нейното допълване.по силата на правилото на чл. 45, ал. 1 от Указ 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, привеждането в съответствие на Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП следва да се извърши най-късно в шестмесечен срок от влизане на закона в сила. Поради липса на определени такси не е възможно проблемът да бъде решен в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? Не са извършвани. 2. Цели: Целта на предложената промяна е да се определят размерите на таксите за предоставяне на посочените административни услуги от Национален център по наркомании и привеждане в съответствие на Тарифата по ЗКНВП с изискванията на закона. Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка? 3. Идентифициране на заинтересованите страни: Заинтересованите страни, върху които настоящето предложение ще окаже пряко или косвено въздействие, са лицата, осъществяващи програми за превенция на употребата на наркотични вещества, програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, програми за психосоциална рехабилитация и програми за лечение на лица, зависими от наркотични вещества, както и лицата, които се лекуват в тези програми. Тарифите ще засегнат разрешенията на дейност на: - 32 програми за лечение на лица, зависими от наркотични вещества осъщесвявани от амбулаторни лечебни заведения с 4377 лечебни места за цялата страна. От тях 1310 безплатни за пациентите и тежестта се поема само от лечебното заведение. Предложена тарифа за даване на становище за разрешение и подновяване на разрешение -150 лв програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества с 205 рехабилитационни места през 2016 г. с преминали 230 клиенти. Предложена тарифа за издаване или продължаване на съгласие за дейност 100 лв. - 8 програми за намаляване на вредите -достигнати за 2016 г индивидуални клиенти. Предложена тарифа за издаване и подновяване на съгласие за дейност 80 лв. Дейностите по намаляване на вредите на лица употребяващи

3 3 психоактивни вещества са безплатни за клиентите на програмите и тежестта се поема само от програмите. - всички лица, осъществяващи програми по превенция на употребата на наркотици. Предложена тарифа за даване на разрешение за дейност 100 лв. Дейността е ориентирана към големи таргетни групи и оценка на заинтересованите страни към 2016 г. - не може да бъде направена. Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.). 4. Варианти на действие: Вариант Без действие : Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП не се привеждат в съответствие със закона. НЦН няма да може да събира такси за извършваните от него административни услуги, поради липса на нормативен акт, който да определи размера им. Това от своя страна ще доведе до неизпълнение на препоръки, дадени от Инспектората, както и липса на приходи в министерство на здравеопазването и Национален център по наркомании. Създават се комисии, които разглеждат подадените документи по различните програми. При непълноти, се връщат за докомплектоване. Всичко това изисква допълнителен ресурс и време, който трябва да се заплати. Вариант приемане на Проект на Постановление за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП: Тарифата ще бъде допълнена, като се определи размерът на таксата за всяка от извършваните от НЦН услуга. Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта Без действие. 5. Негативни въздействия: При вариант Без действие : Запазва се до сега действащата регулация и разходите по издаването и промяната на удостоверения за регистрация и за даване на съгласия за осъществяване на дейности по превенция, намаляване на вредите, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества се поемат единствено от бюджета на НЦН. Така финансовата тежест във връзка с подготовката на съгласията за дейност остава върху НЦН. При вариант приемане на Проект на Постановление за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП: Приемането на промяната ще доведе до допълнителна финансова тежест върху засегнатите лица, осъществяващи дейности по превенция и лечение на зависимост от наркотични вещества, тъй като до момента услугите, предоставяни от НЦН са били безплатни. Като резултат е възможно да намалее мотивацията на организации, работещи в сферата на намаляване търсенето на наркотични вещества и осъществяващи

4 4 програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества за извършване на тези услуги. Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни. 6. Положителни въздействия: При вариант Без действие : Ще се съхрани до сега действащия режим на даване на съгласие за осъществяване и продължаване на дейността във връзка с намаляване търсенето на наркотични вещества.ще бъде избегната допълнителната финансова тежест върху лицата, осъществяващи дейности по превенция и лечение на зависимост от наркотични вещества. При вариант приемане на Проект на Постановление за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП: Разходите по издаването и промяната на съгласия за осъществяване на дейности по превенция, намаляване на вредите, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества няма да са за сметка на второстепенен разпоредител с бюджет. От друга страна, предложените такси не са в големи размери (от 80 до 150 лв.) и са съобразени, както с особеностите на дейността на субектите, които използват услугите, така и с административните разходи на центъра. Като заплащат такси за получаване и продължаване на съгласие за дейност, организациите, работещи в областта на превенция и лечение на зависимости от наркотични вещества, ще бъдат в по-голяма степен ангажирани и мотивирани да постигат и поддържат качеството на услугата в съответствие със стандартите и изискванията за добра практика. Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 7. Потенциални рискове: Възможно е да намалее мотивацията на организации, работещи в сферата на намаляване търсенето на наркотични вещества и осъществяващи програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества за извършване на тези услуги. Не се очаква възникването на съдебни спорове от промяната на обсъжданата регулация. Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове Административната тежест за физическите и юридическите лица: Ще се повиши

5 5 Ще се намали Няма ефект 8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги? С Постановлението не се създават нови регулаторни режими. Проектът определя размера на въведените със ЗИД на ЗКНВП такси за извършваните от НЦН административни услуги. 9. Създават ли се нови регистри? Не. Запазват се съществуващите към момента бази данни на лица, осъществяващи дейности по превенция, намаляване на вредите, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества. Когато отговорът е да, посочете колко и кои са те. 10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? Актът засяга пряко МСП Актът не засяга МСП Няма ефект 11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? Да Не 12. Обществени консултации:.... Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури. 13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? Да Не.. Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

6 6 14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт: Име и длъжност: и. д. д-р Тонка Върлева, директор на дирекция Промоция и профилактика на болестите и зависимостите Дата: Подпис:

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Община Велинград За включване в програмата на

Подробно

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Нормативен акт Министерство на образованието и Постановление на Министерския

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Дата:

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Проект на закон за изменение

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на образованието и науката Нормативен акт: Постановление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация

Подробно

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от.. 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Проект

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Stanovishte

Stanovishte ДО МИНИСТЕРСТВО НО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАЛИЯ ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ На вниманието на: Министър-председател Бойко Борисов Министър Кирил Ананиев СТАНОВИЩЕ Относно: Проект

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Политически документи Видове приложни политически анализи. Документ за политическа позиция, документ за оценка на въздействието. Преподавател:

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за прие

С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за прие С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно