РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова, доктор на науките Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 88/ , за потребностите на СУ «Св. Климент Охридски» (Факултета по педагогика), гр. София. Единствен кандидат е гл. ас. д-р Йонка Петрова Първанова. I. Кратки биографични данни за кандидата Гл. ас. д-р Йонка Петрова Първанова е завършила Факултета по педагогика, специалност Педагогика на девиантното поведение и през 2005г. защитава дисертация в същата област. През 2007 г. печели асистентско място по управление на образованието в катедра История на педагогиката и управление на образованието, което поставя началото на научната ѝ ориентация към проблематиката, по която е обявен настоящия конкурс. През 2008 г. тя е вече главен асистент по управление на образованието. Има две специализации в чужбина в Турция и в Япония съответно по проблеми на училищното лидерство и оценяване на училищата. Приложена е справка за 4 цитирания на нейни статии у нас. Но съм убедена, че след появата на монографията ѝ цитиранията са значително повече. II. Характеристика на научната продукция на кандидата Научната продукция на гл. ас. д-р Йонка Първанова от 2002 г. до конкурса обхваща 39 заглавия. От тях 29 публикации са от периода след 2008 г. (по конкурса за доцент), а от тях 2 статии (с номера 17 и 28) са по теми извън конкурса. Останалите 27 публикации се разпределят както следва: С монографичен характер 6, от които: - 2 самостоятелни монографии; - 2 самостоятелни части в колективни монографии; - 3 текста в колективни монографии в съавторство. Учебници 1 електронен учебник по училищна администрация и документация. Студии -3. Статии - 17, разпределени както следва:

2 - В научни списания 6; - В сборници ( в т.ч. в сборници от научни форуми 11; - На български език 24; - На други езици 3 (2 на английски и 1 на руски език); - Публикации в чужбина 2 (в Братислава и Москва). Според справката от университетска библиотека 27 от публикациите са в индексирани издания, като 2 от тях са публикувани през 2003 и 2004г. В научната продукция на Гл. ас. д-р Йонка П. Първанова могат да се диференцират следните направления: Училището като обект и субект на управление. Училищна администрация и документация (публикации с номера 1, 2, 3, 7, 8, 20). Оценяване и самооценяване на училището (публикации с номера 9, 12, 14). Актуални проблеми и предизвикателства пред съвременното училище (публикации с номера 1, 2, 8,12, 13, 20, 21). Училището в общественото съзнание обществените очаквания и нагласи спрямо образованието, училището и резултатите от училищното образование (публикации с номера 2,3, 4,10,11,15,20, 21). Реформите в системата на училищното образование в годините на прехода (публикации с номера 1, 2). Децентрализацията и пазарният (маркетинговият) подход в образованието, като съвременни парадигми на управлението на училищното образование (публикации с номера 1,2,18,20). Ресурсна осигуреност (финансова и човешка) на училищното образование (публикации с номера 1,12). Автономия на българското училище същност и съвременно състояние (публикации с номера 1 и,4). - Училищната организационна култура (публикация 26). - Сравнителни анализи на проблеми на образователните системи, училището и училищния мениджмънт в България и Япония (публикации с номера 9, 19, 22 ). Други проблемни области: - Проблеми на образованието на деца от маргинални групи (с различна етническа принадлежност (публикации с номера 5, 6, 16). - Специфика на управленските процеси в социално-педагогическите институции (публикации с номера 27, 28). - Трудът на учителя - (публикации с номера 14 и 29) - Дидактически модели за обучение (публикации с номера 6, 25). - Управление на възпитанието (публикация 17). - Управление на училището като среда, утвърждаваща здраве (публикация 23).

3 III. Приноси на научната продукция. Като цяло научната продукция на кандидата е един многоаспектен критичен и качествен анализ на съвременното състояние и проблемите на училищното образование в България и предизвикателствата пред неговото управление. А изводите и препоръките за промени, с които завършват емпиричните изследвания, проведени от кандидата (самостоятелно и в екип с колеги) и анализирани коректно и критично са безспорно полезно четиво за политици и висши експерти, определящи образователната политика в страната, както и за директори на училища. Като приемам изцяло справката за приносите, която канидатът за доцент Гл. ас. д-р Йонка П. Първанова е изготвила, акцентирам на следните по-важни приносни моменти, в контекста на тематиката на конкурса: - Почти всички анализи в публикациите се основават на сериозни емпирични изследвания, в основата на които в повечето случаи стоят собствени изследователски модели. За целите на изследванията са разработени и авторски инструменти, които могат да се използват и от други автори с изследователска цел. - Приносен характер имат анализите на пазарния (маркетинговия) подход в образованието, представящи училището като икономически активен субект на пазара на образователните услуги у нас в условията на конкуренция. В контекста на тенденциите към развиването на пазарна икономика, основателно и убедително маркетинговият подход и децентрализацията се представят като съвременни парадигми на управлението на училищното образование. - Определен принос за теорията и практиката на управлението имат теоретико-емпиричният анализ на проявлението на училищната автономия в българските условия и собственият концептуален модел за нейното изследване и анализ, представени в трета глава, пар. 2 на монографията Съвременното училище между децентрализацията, конкуренцията и автономията. - Сериозен принос към обучението на бъдещи образователни мениджъри има разработеният от кандидата за доцент курс за електронно дистанционно обучение и материалите към него (с характеристики на електронен учебник) по дисциплината Училищна администрация и документация, който не просто предоставя знания в тази важна област на управлението на училището, но развива умения у студентите за анализ, оценка и вземане на управленски решения, касаещи ефективното и ефикасно структуриране на училището

4 - Сред приносите е и целенасоченото търсене и изследване на релации в емпиричните изследвания и в научните анализи: между нормативно определени цели и социални очаквания от училището; между децентрализация, пазарен подход и училищни постижения на учениците; между автономност и отговорност на училището; между национални норми - децентрализация - пазарни механизми; между ключовите компетентности (по Европейската референтна рамка) и параметрите на научното изследване на очакванията на различните групи потребители и клиенти на образователните услуги, които училището предлага; между обществените очаквания и нагласи спрямо образованието и училището, извършващите се промени (трансформации) и резултатите (учебните постижения) на учениците; между недостига на ресурси, резултатите и удовлетвореността на потребителите и на обществото като цяло; между резултатност, ефикасност и удовлетвореност, между автономност и ефективност на училището и пр.. - Поради актуалността на проблема за оценяването (външно и вътрешно) на училището, от определена практическа полза за изследователите и директорите на училища е предложения в публикацията с 13 Оценяването на училището през призмата на директори, учители и родители - теоретичен модел за оценяване на училището и резултатите от проучване на мнението на трите групи респонденти. - Приносен характер имат и изследванията, посветени на участието на общността (обществеността) в управлението на училището и изграждането на партньорски взаимоотношения между училището и всички страни, заинтересовани от неговото ефективно функциониране. - Принос към осмислянето на мястото на българското образование в съвременния свят, имат и сравнителните анализи на гл.ас. д-р Йонка Първанова, посветени на въпросите на образователните системи, училищното образование и тяхното управление в България и Япония. IV. Преподавателска дейност Според автобиографията на Гл. ас. д-р Йонка П. Първанова в периода г. тя води лекции и упражнения по 9 курса при бакалаври (8 в специалност Педагогика и 1 в специалност Неформално образование ). От тях по тематиката на конкурса са 4 курса. За същия период при магистри Гл. ас. д-р Йонка П. Първанова води лекции и упражнения в 4 курса, от които 3 по темата на конкурса. В ОКС магистър тя води упражнения от 2012 г. по Образователен мениджмънт в едноименната магистърска програма (както и по Управленски технологии в социалната работа в програмата Управление на институции за социална работа ), а от 2013 г. води лекции и упражнения по дисциплината Маркетингов подход в образованието и по дисциплината Училищно законодателство и училищна администрация, в

5 частта Училищна администрация в програмата по Образователен мениджмънт. А с решение на катедра Теория на възпитанието и на Факултетния съвет на Факултета по педагогика, от учебната г. на Гл. ас. д-р Йонка П. Първанова се възлагат лекциите и упражненията по дисциплината Финансов мениджмънт в същата магистърска програма. Водила е и обучение на директори в НИОД гр. Банкя, в рамките на два проекта в периода г. V. Научноизследователска дейност Гл. ас. д-р Йонка П. Първанова участва активно в научноизследователски проекти. В периода тя работи по 15 проекта, от които 10 по проблеми на организацията и управлението на училището и учебновъзпитателния процес. От всички 15 проекта: 8 са финансирани от НИС на СУ Св. Кл. Охридски, като на 2 от тях е ръководител; 4 са национални, като в два от тях участва като обучаващ директори и учители в НИОД, гр. Банкя; 2 са международни; 1 е общоуниверситетски - участието ѝ в него ѝ носи не само сертификат за специализация по дизайн и осъществяване на обучение по дистанционен (електронен) курс, но и Европейски сертификат за качество на разработен он-лайн курс ( Училищна администрация и документация ). През периода г. Гл. ас. д-р Йонка П. Първанова участва с презентации в 2 конференции с международно участие и 2 форума (1 кръгла маса и 1 семинар) на катедра История на педагогиката и управление на образованието. В справката от система Авторите на СУ Св. Кл. Охридски се посочва, че Гл. ас. д-р Йонка П. Първанова е била научен ръководител на дипломни работи на 4 студенти през периода г. VI. Въпроси: 1. Доколко ефективна може да бъде децентрализацията на управлението на училищното образование в условията на финансова криза? 2. В сегашната икономическа, политическа и социална ситуация в България маркетинговият подход и децентрализацията по-скоро позитиви или по-скоро негативи носят на управлението на училищното образование като цяло и на отделното българско училище, в частност?

6 VII. Заключение Представената за анализ научна продукция и документацията по конкурса убедително убеждават в безспорните качества на кандидата за доцент Гл. ас. д-р Йонка Петрова Първанова. Тя отговаря на всички условия за заемане на академична длъжност Доцент, в съответствие със Закона за академичния състав в Република България и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ Св. Климент Охридски, раздел V. Всичко казано дотук ми дава основание да направя следното заключение: Предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват положително за това Гл. ас. д-р Йонка П. Първанова да заеме академичната длъжност «Доцент» във Факултета по педагогика на СУ Св. Климент Охридски по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: (Проф. Дпн В. Гюрова)

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3. РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент по професионално направление Химически науки, шифър 4.2. (Органична и органометална химия) обявен в Държавен вестник, бр. 44/29.05.2018 г.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно