ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1974 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1974: Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и зн

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1974 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1974: Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и зн"

Препис

1 ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1974 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1974: Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Ве рси я Ве рси я Дата Дата Съставил КОНТРОЛЕН ЛИСТ Проверил Име, длъжност Дата Подпис Име, длъжност Дата Подпис Р.Иванова Ст.юриск. в ДСРР Съгласувал Инж.Диана Терзийска Н-к отдел ДСРР Утвърдил Име, длъжност Дата Подпис Име, длъжност Дата Подпис Н.Аджеларов Директор Дирекция АКРРДС Борислав Димов Главен секретар Описание на промяната: Разпределение: Стр. 1 от 8

2 Съдържание 1. Обхват и предназначение Понятия и съкращения Правно основание Канали за заявяване на услугата/дейността Канали за предоставяне на резултата Описание на процеса Наименование на административната услуга и идентификатор съгл. Регистъра на услугите Правно основание Орган, който предоставя услугата Звено за административно обслужване приемащо документи и предоставящи информация Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи Срок за предоставяне на услугата Необходими документи за стартиране на процедурата Регистрация на преписка в деловодството Насочване за резолюция Поставяне на задачи за изготвяне на документ Предаване за подпис от ръководител Предаване в деловодството за извеждане и предаване/изпращане Данни, вкл. лични които администрацията събира и използва Информация за етапа по обработка на преписката Образци и формуляри Начин на заявяване на услугата Информация за предоставяне на услугата по електронен път Срок на действие на документа Такси, цени, основание за определяне и начини на плащане Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата Ред и срокове на обжалване Матрица за разпределение на отговорностите Взаимодействие с други процеси в администрацията Изпълнявани вътрешно-административни услуги/дейности Използвани документи Приложения схеми, бланки, формуляри Стр. 2 от 8

3 1. Обхват и предназначение Целта на настоящата процедура е да създаде правна и фактическа възможност за възложителя по смисъла на чл.161 от ЗУТ да започне реализирането на строеж, като за това му се издаде разрешение за строеж (въз основа на одобрен инвестиционен проект работен /технически) от областен управител за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение. 2. Понятия и съкращения АИС Автоматизирана информационна система ЦАО Център за административно обслужване ЗУТ Закон за устройство на територията 3. Правно основание Чл.148, ал.3, т.1 от Закон за устройство на територията 4. Канали за заявяване на услугата/дейността лично в Центъра за Административно Обслужване на гражданите (ЦАО) - Областна администрация Пловдив, пл. "Никола Мушанов" 1, партер; чрез упълномощен представител в Центъра за административно обслужване на гражданите (ЦАО) - Областна администрация Пловдив, пл. "Никола Мушанов" 1, партер; Чрез пощенски оператор; Устно в ЦАО при съставяне на Протокол за устно заявена административна услуга. 5. Канали за предоставяне на резултата лично в Центъра за Административно Обслужване на гражданите (ЦАО) - Областна администрация Пловдив, пл. "Никола Мушанов" 1, партер; чрез упълномощен представител в Центъра за административно обслужване на гражданите (ЦАО) - Областна администрация Пловдив, пл. "Никола Мушанов" 1, партер; Чрез пощенски оператор; Устно в ЦАО при съставяне на Протокол за устно заявена административна услуга. 6. Описание на процеса 6.1. Наименование на административната услуга и идентификатор съгл. Регистъра на услугите 1974: Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община 6.2. Правно основание Чл. 148, ал.3, т.1 от ЗУТ 6.3. Орган, който предоставя услугата Областен управител 6.4. Звено за административно обслужване приемащо документи и предоставящи информация Център за Административно Обслужване на гражданите (ЦАО) - Областна администрация Пловдив, пл. "Никола Мушанов" 1, партер; Стр. 3 от 8

4 - телефон , факс: 032/ ; - ел. поща: - работно време: 09:00-17:30ч Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи Срок за предоставяне на услугата 7-дневен срок от постъпване на заявлението, когато има одобрен инвестиционен проект, или заедно с одобряване на инвестиционния проект, когато това е поискано Необходими документи за стартиране на процедурата Заявление по образец ИИСДА:1974; Одобрен инвестиционен проект (работен/технически); Документи по чл.144, ал.1 и ал.2 и чл.148, ал.4 и 12 от ЗУТ; Формуляр 1 към Инструкция 3/2011г. на МРРБ; Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи Регистрация на преписка в деловодството 1. Преписка се регистрира на основание подадено заявление по образец IISDA-1974, като се въвеждат следните задължителни реквизити в РКК на АИС: 1.1. Вид документ 1.2. Кореспондент. Като втори кореспондент се въвежда кода по ИИСДА Регистрационен индекс ДС-23-xxx 1.4. Вид дейност - ДС Кореспондентски индекс (ако има такъв) 1.6. Относно кратка информация за документа 1.7. Насочен към отговорен служител към когото се насочва документа 1.8. Изготвен от 1.9. Подписан от Краен срок задава се крайния срок за изпълнение на услугата съгл. АПК Състояние Дело индекс за класиране на преписката съгл. сроковете за съхранение 2. Проверява се наличието на всички задължително изискуеми документи за предоставяне на услугата; 3. Сканират се предоставените документи и въвеждат в база данни АИС; 4. На заявителя се предоставя код за достъп през интернет до регистрираната преписка; Насочване за резолюция 1. Регистрираната преписка се насочва към ръководител за поставяне на резолюция за изпълнение от съответния директор или началник на отдел; 2. Поставя се краен срок за изпълнение; 3. Документите се предават на прекия ръководител, в чийто отдел се извършва услугата; Поставяне на задачи за изготвяне на документ 1. Прекият ръководител поставя задачи със срокове за извършване на услугата и предава преписката на изпълнителя. При поставяне на срок по задачите се вземат предвид всички Стр. 4 от 8

5 допълнителни процедури (съгласуване, становище и др.) необходими за предоставяне на услугата; 2. Изпълнителя проверява валидността на предоставените от заявителя документи и извършва услугата; 3. При установяване на несъответствие в предоставените документи се изпраща писмо до заявителя с покана за предоставяне на необходимите или коригирани документи. Срокът за изпълнение на услугата се удължава с поставения срок за отстраняване на несъответствието; 4. Съставя се документ по образец ИИСДА-1974-ОА с информацията по заявената услуга; 5. Подписва се от изпълнител; 6. Съгласува се от отговорен служител; 7. Подписва се от началник отдел и/или директор на дирекция; Предаване за подпис от ръководител 1. Съставеният документ по заявената услуга вкл. с всички приложени документи по преписката се предават на ресорен заместник-областен управител и/или областен управител за подпис; 2. При установяване на несъответствие, преписката се връща за отстраняване на същото на директор на дирекция и/или началник отдел; 3. Подписаните документи се предават със задача на деловодството за регистриране на документ за заявителя; Предаване в деловодството за извеждане и предаване/изпращане 1. Преписката вкл. всички приложени документи се предават на деловодител за извеждане на заявения документ; 2. Резултатът от изпълнението се регистрира като пореден междинен изходящ документ; 3. Сканира се и се въвежда в АИС документа с подписите на служителите участвали в извършването на заявената услуга; 4. Екземплярът за заявителя се съхранява до получаване срещу подпис или изпращане по пощата. При изпращане по пощата се сканира и въвежда в АИС обратната разписка за получаване. При получаване на ръка лично се отразява в АИС датата на връчване. При получаване от упълномощено лице се прилага копие или оригинал от пълномощното, ако е за многократно използване; Данни, вкл. лични които администрацията събира и използва Съгласно заявление в КЗЛД получено под 65/ г Информация за етапа по обработка на преписката във фронт-офиса на администрацията; на телефон през интернет на адрес Образци и формуляри Образец на формуляр ИИСДА Начин на заявяване на услугата лично в Центъра за Административно Обслужване на гражданите (ЦАО) - Областна администрация Пловдив, пл. "Никола Мушанов" 1, партер; Стр. 5 от 8

6 чрез упълномощен представител в Центъра за административно обслужване на гражданите (ЦАО) - Областна администрация Пловдив, пл. "Никола Мушанов" 1, партер; Чрез пощенски оператор; Устно в ЦАО при съставяне на Протокол за устно заявена административна услуга Информация за предоставяне на услугата по електронен път Информация за предоставяне на услугата може да се намери на адреси: достъп парола до процедурата по предоставяне Срок на действие на документа Няма предвиден срок. В хипотезата на чл.153, ал.2 от ЗУТ разрешението за строеж губи правно действие и трябва да се презавери Такси, цени, основание за определяне и начини на плащане Такса в размер на 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв.- чл.143, ал.2 от ЗУТ, раздел IV от Тарифа 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители (обн. ДВ. бр.94/ г.) и Инструкция 3 от г. на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/ г.) Такса, начин за плащане В брой: o В касата на Областна администрация Пловдив, пл. Никола Мушанов 1, стая 135, I-ви етаж; По банков път: o Банка: СИБАНК BIC: BUIBBGSF IBAN: BG88-BUIB o Важно: При плащане по банков път задължително в основание за плащане записвайте входящия номер на преписката и: трите имена на заявителя за физически лица; име и БУЛСТАТ за юридически лица; Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата Върховен административен съд Ред и срокове на обжалване Отказ за издаване на разрешение за строеж се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това (чл.149, ал.1, изр. второ ЗУТ). Издаденото разрешение за строеж заедно с одобрения от областния управител инвестиционен проект или за отказа да се издаде такъв проект се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник". Това разрешение за строеж, съответно отказът да се издаде такова разрешение, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му. Стр. 6 от 8

7 Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна по аргумента на чл.156, ал.5 от ЗУТ. Регионалната дирекция за национален строителен контрол и засегнатите общини се уведомяват за издадения акт и им се изпращат копия от него. Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в Областна администрация. 7. Матрица за разпределение на отговорностите Длъжност Функции Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Стъпка 4 Стъпка 5 Стъпка 6 Стъпка 7 Стъпка 8 Стъпка 9 Стъпка 10 Срок Деловодител Рг. Областен управител/зам.- областен управител Р Директор на дирекция Зд Началник на отдел Зд Експерт И Юрисконсулт Сг Началник на отдел Сг Директор на дирекция П Областен управител/зам.- областен управител П Деловодител Рг Легенда: Р резолира И Изпълнява К консултира Ст. становище Д доклад Сг. съгласува Ин. е информиран П - подписва Рг. регистрира Зд - задача Стр. 7 от 8

8 8. Взаимодействие с други процеси в администрацията 9. Изпълнявани вътрешно-административни услуги/дейности 10. Използвани документи 11. Приложения схеми, бланки, формуляри. Приложение бланка IISDA-1974.doc Стр. 8 от 8

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1981 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1981: Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата и

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1981 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1981: Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата и ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА.1981 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 1981: Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственос

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственос ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост Ве рси я Ве рси я Дата Дата Съставил КОНТРОЛЕН ЛИСТ

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ Утвърдени със Заповед 167/07.05.2015 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

KM_454e

KM_454e УТВЪРДИ 1 ЮЛИЯ НЕЙКОВА \% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕН ^ ^ 'S ' Д?> о ТА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

Приложение 2

Приложение 2 Приложение 2 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО НЕРЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно