Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета"

Препис

1 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142 SUSTDEV 103 ACP 88 RELEX 683 Подкрепа на целите за устойчиво развитие в целия свят: съвместен обобщаващ доклад за 2019 г. на Европейския съюз и неговите държави членки - заключения на Съвета (8 юли 2019 г.) Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Съвета относно Подкрепа на целите за устойчиво развитие в целия свят: съвместен обобщаващ доклад за 2019 г. на Европейския съюз и неговите държави членки, приети на 3706-ото заседание на Съвета на 8 юли 2019 г /19 bd/rg 1 RELEX.1.B BG

2 ПРИЛОЖЕНИЕ Подкрепа на целите за устойчиво развитие в целия свят: съвместен обобщаващ доклад от 2019 г. на Европейския съюз и неговите държави членки Заключения на Съвета 1. Съветът заявява отново, че устойчивото развитие е залегнало в основата на Европейския съюз и че Програмата до 2030 г. отразява принципите и ценностите, на които е изграден Съюзът. В интерес на ЕС и неговите държави членки е да играят водеща роля в изпълнението на Програмата до 2030 г. и нейните 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР) и да насърчават ефективно многостранно сътрудничество, в основата на което е ООН, както се посочва в новия Европейски консенсус за развитие (наричан по-долу Консенсусът ) и в глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз. 2. Съветът отново подчертава значението на Политическия форум на високо равнище за устойчивото развитие към ООН (ПФВР) и на срещата на върха за ЦУР през септември 2019 г. и призовава за силна ангажираност от страна на ЕС и неговите държави членки. В тази връзка Съветът припомня заключенията си, озаглавени Към все по-устойчив Съюз в отговор на документа за размисъл на Комисията: Към устойчива Европа до 2030 г. Съветът подчертава необходимостта от кратка, всеобхватна, ориентирана към бъдещето и убедителна политическа декларация, която да засили динамиката за изпълнението на Програмата до 2030 г. и на ЦУР. 3. Съветът приветства публикуването на първия съвместен обобщаващ доклад на ЕС и неговите държави членки на тема Подкрепа на целите за устойчиво развитие в целия свят като важен принос за доклада на ЕС на ПФВР през 2019 г. Съветът подчертава, че процесът, който стои в основата на изготвянето на бъдещи съвместни обобщаващи доклади, следва и в бъдеще да бъде споделен и прозрачен, да гарантира ангажираността на всички държави членки и да отразява политическите ангажименти от Консенсуса. В същото време Съветът припомня необходимостта от пълно зачитане на различните институционални или национални роли и компетенции на институциите на ЕС и на държавите членки /19 bd/rg 2

3 4. Съветът изразява задоволство от колективния принос на ЕС и неговите държави членки към изпълнението на ЦУР в световен мащаб при максимално оползотворяване на всички инструменти за изпълнение, в подкрепа на Програмата до 2030 г. Съветът отчита и положените усилия за по-интегриран подход към взаимовръзките между различните ЦУР. Съветът подчертава необходимостта от засилване на взаимодействията между Програмата до 2030 г., Програмата за действие от Адис Абеба, Парижкото споразумение и Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия. 5. Съветът отбелязва, че ЕС и неговите държави членки последователно и решително отстояват ценностите и принципите на ЕС и по-специално приветства по-активните усилия за достигане до намиращите се в крайна бедност и за премахване на всички форми на неравенство, в съответствие с принципа никой да бъде изоставен и стремежа помощта да стигне първо до най-нуждаещите се. 6. Съветът подчертава, че ЕС и неговите държави членки утвърждават мира, сигурността и стабилността и са сред най-силните поддръжници на демокрацията, правата на човека, доброто управление и върховенството на закона. Съветът отново заявява, че съгласуваността на политиките за развитие (СПР) следва да остане ключов елемент в общите усилия на ЕС за изпълнение на Програмата до 2030 г. и приветства напредъка, постигнат в свеждането до минимум на отрицателното въздействие на вътрешните и външните политики на ЕС върху развиващите се държави и насърчаването на взаимодействията между различните политики и действия в подкрепа на ЦУР. 7. Съветът подчертава, че ЕС и неговите държави членки решително подкрепят социалното и човешкото развитие, в т.ч. като отдават приоритет на социалната закрила, достойния труд, всеобщото здравно осигуряване и достъпа до образование в сътрудничеството си за развитие. По-конкретно Съветът изтъква постиженията по отношение на равенството между половете, овластяването на жените и момичетата и борбата с насилието срещу момичета и жени. 8. Съветът подчертава също напредъка, постигнат от ЕС и неговите държави членки в подкрепа на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, опазването на околната среда и устойчивото управление и използване на природните ресурси. Съветът припомня своя ангажимент за изпълнението на Програмата до 2030 г. и Парижкото споразумение относно изменението на климата чрез координирани и последователни действия и за подпомагане на усилията на държавите партньори за поетапно премахване на вредните за околната среда субсидии за изкопаеми горива /19 bd/rg 3

4 9. Съветът оценява и това, че ЕС и неговите държави членки са адаптирали сътрудничеството за развитие към конкретните обстоятелства в отделните държави, работили са по-добре заедно, възприели са новаторски подходи и са развили по-силни и приобщаващи партньорства с други участници в областта на развитието, включително многостранни организации, гражданското общество, младежта, местните власти и частния сектор. 10. Съветът отбелязва, че е необходимо ускоряване на напредъка в редица области от ключово значение. По-конкретно, Съветът: а. отчита усилията, полагани от ЕС и неговите държави членки за по-тясно съгласуване на техните стратегии и програми за сътрудничество за развитие с изпълнението на ЦУР, при съобразяване със съществуващите рамки. Той енергично насърчава използването на все по-интегрирани подходи, които създават споделени ползи, като се гарантира, че ресурсите се оползотворяват за постигането на множествени цели за устойчиво развитие. б. призовава ЕС и неговите държави членки да приспособят допълнително своите стратегии за подпомагане към нуждите на държавите партньори. Той ги насърчава да се ангажират с държавите партньори чрез диалози за политиката на базата на ЦУР, като отчитат общите интереси и приоритети и използват за основа националните планове за развитие и доброволните национални прегледи. в. призовава ЕС и неговите държави членки да положат повече съгласувани усилия в подкрепа на държавите партньори за интегриране на ЦУР, наред с целите в областта на климата, в техните национални стратегии, политики, бюджети, финансови рамки и доклади. г. насърчава ЕС и неговите държави членки да продължат усилията си за по-добро сътрудничество, особено на равнище държави партньори, включително чрез съвместно програмиране, съвместно изпълнение и съвместни рамки за резултатите. Това ще спомогне за засилване на мултипликационните ефекти на сътрудничеството на ЕС за развитие. д. насърчава ЕС и неговите държави членки да продължат с разработването на надеждни системи за докладване на резултатите, които онагледяват въздействието на ЕС и неговите държави членки в подкрепа на изпълнението на ЦУР, включително когато действията са насочени към множествени цели. Той също така призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат усилията си за изграждане на статистическия капацитет на развиващите се държави, така че той да бъде използван при формирането на политики и вземането на решения в подкрепа на ЦУР /19 bd/rg 4

5 11. Като цяло Съветът признава напредъка, постигнат от ЕС и неговите държави членки при прилагането на Консенсуса и в подкрепа на изпълнението на Програмата до 2030 г. в качеството ѝ на международен план за изкореняване на бедността и устойчиво развитие в света. Съветът заявява отново ангажимента си да насочи ресурсите там, където те са най-нужни, особено към най-слабо развитите страни и държави в ситуации на нестабилност или засегнати от конфликти. 12. Съветът заявява отново ангажимента си да подкрепя устойчивото развитие в партньорство с Организацията на обединените нации като опора на основания на правила световен ред. Съветът изразява задоволство от глобалния доклад за устойчиво развитие и доклада на генералния секретар за напредъка в изпълнението на ЦУР. От особено значение е ЕС и неговите държави членки да си сътрудничат с всички заинтересовани страни, в т.ч. в ПФВР през юли и септември 2019 г., с цел координиране и ускоряване на изпълнението на Програмата до 2030 г /19 bd/rg 5

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г.

Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г. Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г. До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

RE_QO

RE_QO ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 17.9.2014 B8-0000/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0000/2014 внесено съгласно член

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9021/19 Относно: ECOFIN 507 UEM 149 SOC 377 EMPL

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

GEN

GEN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 февруари 2015 г. (OR. en) 6194/15 SOC 78 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Комитет за социална закрила До: Комитета на постоянните представители (I част)/съвета (Заетост, социална

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвет

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвет Съвет на Европейския съюз Брюксел, 27 май 2019 г. (OR. en) 9706/19 COMPET 433 IND 185 MI 476 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 27 май 2019 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

O p e n w i n d o w w w w. g l o c a l c i t i e s. o r g

O p e n w i n d o w w w w. g l o c a l c i t i e s. o r g O p e n w i n d o w w w w. g l o c a l c i t i e s. o r g O p e n w i n d o w Go Local за сближаване: Кампания за популяризиране на Развитието и Устойчивостта Glocal: е подход, използван при Обучението

Подробно