-.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "-.docx"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина, член на научно жури, включена със заповед Р / г. на Зам. Ректора на МУ-Варна, проф. д-р Албена Керековска, дм относно дисертационен труд за присъждане на ОНС Доктор Професионално направление 7.2 Стоматология Докторска програма Хирургична стоматология Автор: д-р Карен Петрос Джабалян Форма на докторантурата: докторант на самостоятелна подготовка Катедра по ОЛЧХ и СОД при ФДМ-МУ-Варна Тема Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията Научни ръководители: доц. д-р Цветан Любенов Тончев, дм проф. д-р Пламен Костов Недев, дм І. Общо представяне на процедурата Настоящото становище е изготвено въз основа на Заповед Р / г. на Зам. Ректора на МУ - Варна, проф. д-р Албена 1

2 Керековска, дм, и проведено I- во заседание на Научното жури по процедура за публична защита на описания по-горе дисертационен труд. Предоставеният ми комплект материали на хартиен и електронен носител са в съответствие с изискванията на Правилника на МУ-Варна. Представени са 3(три) публикации в списания свързани с дисертационния труд. Документите са изготвени и представени изрядно. ІІ. Кратки биографични данни на докторанта Д-р Карен Петрос Джабалян е завършил първа езикова гимназия в гр. Варна през 2001г. Висше образование придобива в МУ-Шарите-Берлин- Германия през 2008 година. Веднага след завършването започва докторантура в МУ-Шарите-Берлин-Германия, където работи до 2009г. От е хоноруван асистент в катедра по ОЛЧХ при МУ-ФДМ-Варна, а от 2011 до сега е редовен асистент. От 2013 до сега работи в клиника по ЛЧХ при МБАЛ Света Марина -Варна. Има придобита специалност по Орална хирургия през 2015г. Владее английски, немски и руски езици на високо ниво(c1-c2). ІІІ. Актуалност на проблема Ранната диагностика на новообразуванията в ЛЧО е от първостепенно значение за общата преживяемост на пациентите и тяхната степен на инвалидизация. В областта на главата и шията анатомичните структури са добре достъпни. Локализацията и предполагаемия вид на тумора определят показaнията за различните видове морфологични изследвания. Образувания в областта на главата и шията често са трудно достъпни за ексцизионна биопсия поради дълбочината на разположението им, а също и близостта на малки по размер, но важни по функция анатомични структури. Това прави тънкоиглената аспирационна биопсия 2

3 (ТАБ) често използван, минимално инвазивен метод за извличане на клетъчен материал. Диагностичната хистопатология изследва ексцизионни биопсии, която се приема за златен стандарт. Въвеждането на тънкоиглената аспирационна биопсия в клиничната практика на лицево-челюстния хирург дава нови възможности за бърза диагноза, при това с предимствата, че е технически лесно изпълнима и в амбулаторни условия, получава отговор в кратък срок, минималноинвазивна, с малък риск от усложнения и икономически изгодна. В този смисъл изборът на темата на дисертационния труд Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията е актуална и дисертабилна. ІV. Оценка на дисертационния труд Познанията си по проблема д-р Джабалян е черпил от 277 литературни източника на латиница. Своята позиция е представена в литературния обзор, който е написан на 35 страници. Той е целенасочен и достатъчно информативен. Умело е очертано съвременното състояние на проблема. Клиничното приложение на ТАБ има значително развитие в България през последните години. Това провокира редица въпроси, касаещи оценката на метода, които да бъдат изяснени чрез допълнителни научни изследвания. Така е определена целта на проучването: Да се определи диагностичната стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия, по специално нейната чувствителност и специфичност при диагностика и определяне лечебната тактика при пациенти с обемзаемащи процеси в областта на главата и шията. За изпълнение на настоящата цел са поставени следните задачи: 3

4 1. Определяне диагностичната стойност на метода при обемзаемащи процеси. 2. Определяне мястото на ТАБ в лечебно-диагностичния алгоритъм. 3. Определяне на цито-хистологичните взаимовръзки в изследвания материал. 4. Статистически анализ на получените резултати. Научната разработка е извършена върху достатъчен брой случаи за получаване на достоверни статистически резултати. В дисертационния труд са използвани клинични, диагностични, параклинични, статистически методи. Чрез избраните методи е постигната целта и е получен отговор на поставените задачи. Структурата на дисертацията отговаря на изискванията на Правилника за развитието на академичния състав в Медицински Университет - Варна. Дисертационният труд е разработен на 112 страници, онагледена с 17 таблици и 23 фигури. Отделните елементи на дисертационния труд са пропорционално представени. Резултатите са разпределени по приложението на ТАБ при отделните структури в областта на главата и шията. Това дава възможност за сравняване на резултатите и предлагането на диагностичен алгоритъм при новообразувания в областта на главата и шията. Изводите в дисертацията са 7 на брой и са базирани изцяло на статистически доказателства и допълват познанията ни относно ефективността ТАБ. Приносите от дисертационния труд могат да се определят така: 1. Това е първото в България проучване извършено върху репрезентабилен клиничен материал за приложението на ТАБ в диагностиката на новообразувания в областта на главата и шията. 4

5 2. За първи път в България въз основа на клинико-морфологични и статистически анализи, доказващи високата специфичност и чувствителност на ТАБ е създаден лечебно-диагностичен алгоритъм при новообразувания в областта на главата и шията. 3. Доказано е, че предварителната информация от ТАБ определя вида на лечението консервативно или хирургично и в много случаи определя обема на последното. 4. Показано е, че информацията получена от ТАБ създава предпоставки за повишаване качеството на живот при пациенти в напреднала възраст в някои случаи се избягва оперативна намеса. 5. Показана е ролята на ТАБ като метод, осигуряващ щадящ диагностичен и лечебен подход при пациенти в детска възраст. V. Заключение: Представеният ми за становище дисертационен труд от д-р Карен Петрос Джабалян на тема Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията за придобиване на образователната и научна степен Доктор разглежда актуален проблем на клиничната практика. Приложението на ТАБ провокира редица въпроси, касаещи оценката на метода, което е определило целта на проучването: Да се определи диагностичната стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия, по специално нейната чувствителност и специфичност при диагностика и определяне лечебната тактика при пациенти с обемзаемащи процеси в областта на главата и шията. Смятам, че резултатите онагледяват изпълнението на поставената цел. Написан на коректен научен език, труда е добре структуриран и онагледен с 17 таблици и 23 фигури. Клиничният материал е достатъчен по обем, научните съждения са основани са на доказателствата от 5

6 6

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ Uт доцеит д-р Гсорги В. ХАДЖИДЕКОВ, цм от Катедрата по Физика, биофизика и рецтгепология на Медицинския Факултет на СУ "Св.Климеwг Охридски"

СТАНОВИЩЕ Uт доцеит д-р Гсорги В. ХАДЖИДЕКОВ, цм от Катедрата по Физика, биофизика и рецтгепология на Медицинския Факултет на СУ Св.Климеwг Охридски СТАНОВИЩЕ Uт доцеит д-р Гсорги В. ХАДЖИДЕКОВ, цм от Катедрата по Физика, биофизика и рецтгепология на Медицинския Факултет на СУ "Св.Климеwг Охридски" върху труда : ИМПJ7АНТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА РЕВИЗИОННОТО

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax ,

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax , УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел. 886 444, fax. 804 212, www.umbalpln.com, e-mail :umbal@umbalpln.com С Т А Н О В И Щ Е от Проф.д-р

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_Bozukov_official.docx

Microsoft Word - Stanovishte_Bozukov_official.docx СТАНОВИЩЕ От: Доц. д-р Ани Божидарова Белчева дм, Катедра по детска дентална медицина, ФДМ, МУ Пловдив, член на научно жури, включена със заповед P-109-372 / 30.12.2015г. на Ректора на МУ-Варна. Относно:

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е за дисертационен труд и автореферат на тема РОЛЯ НА КОМОРБИДИТЕТА И НЯКОИ БИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ В ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕЖЕСТТА И ПРОГНОЗАТА НА П

С Т А Н О В И Щ Е за дисертационен труд и автореферат на тема РОЛЯ НА КОМОРБИДИТЕТА И НЯКОИ БИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ В ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕЖЕСТТА И ПРОГНОЗАТА НА П С Т А Н О В И Щ Е за дисертационен труд и автореферат на тема РОЛЯ НА КОМОРБИДИТЕТА И НЯКОИ БИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ В ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕЖЕСТТА И ПРОГНОЗАТА НА ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО, представен за публична

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Професор Област на висше образование 7. Здравеопазване

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

MergedFile

MergedFile СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд на тема: ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ В БИЛИНГВАЛНА СРЕДА, За придобиване на образователна и научна степен Доктор Област на висше образование:педагогически науки Професионално

Подробно

1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Н

1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Н 1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Научното жури; Репуликански консултант по Акушерство

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно