НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019"

Препис

1 НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019г. Главапърва. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Снаредбатасеопределятобстоятелствата,коитосевписватвАдминистративния регистър,условиятаиредътзаводенето,поддържанетоиползванетому. Чл.2. (1) Административниятрегистър,наричанпо-нататък"регистъра",сеподдържаот администрациятанаминистерскиясъвет. (2)Регистърътеелектроннабазаотданни,поддържаначрез: 1.интегриранатаинформационнасистеманадържавнатаадминистрация(ИИСДА); 2. единнатаинформационнасистемазауправлениеначовешкитересурсивдържавната администрация(еисучрда). (3) Интегриранатаинформационнасистеманадържавнатаадминистрациявключваи данните от отчетите за административното обслужване и за състоянието на държавната администрация. Чл.3. (1) АдминистрациятанаМинистерскиясъветподдържарегистърапоначин,който осигурява: 1. информациязаформиранеипровежданенадържавнатаполитикавобласттана държавнатаадминистрация; 2.свободендостъпдоданнитевпубличнатачастнарегистъра; 3.еднократнопопълваненаедниисъщиданни,коитосеизползватмногократно; 4. възможностзапредоставяневструктуриранвиднаданнинаадминистрациитеза вписанитеобстоятелства,коитопосилатананормативенактсеподдържатнатехнитеинтернет страници; 5.въвежданенаданнисамоотнадлежноовластенислужители; 6.предоставяненаинформациятапоясениразбираемначин; 7. защитанаданнитеврегистъраотнеправомеренилислучаендостъп,използване, промянаилиунищожаване. (2) Администрацията на Министерския съвет оказва методическа помощ на администрациитепри въвежданенаинформациятаи при стандартизираното и качествено поддържаненаданните. Чл.4.(1)Регистърътепубличенсизключениенаинформациятапочл.29,ал.1. (2) Достъпът до информацията в регистъра се осигурява чрез страницата на Министерскиясъветвинтернет. (3) Информацията се публикува и в отворен машинночетим формат,позволяващ директнаповторнаупотребанаданните,пореданазаконазадостъпдообщественаинформация. (4) Административнитеструктури,вписващи обстоятелстваврегистъра,осигуряват публичендостъпдонего,катоуказватвръзкатакъмрегистъраотподдържанитеоттяхстраницив интернет. Чл.5. (1) Навписваневрегистъраподлежатпредвиденитевнаредбатаобстоятелстваи последвалитепроменивтях. (2)Врегистъранесевъвеждатданни,коитопредставляваткласифициранаинформация. (3) Ръководителитенаадминистративнитеструктурисъздаватнеобходимитеусловияза

2 извършваненавписванията. Чл.6. (1) Действиятаповписванетоврегистърасеизвършватотслужители,определени съсзаповеднаръководителянасъответнатаадминистративнаструктура,копиеоткоятосе изпращапоелектроненпътвадминистрациятанаминистерскиясъветв7-дневенсрокот издаванетоѝ. (2) Засъветитезаповедтапоал.1 сеиздаваотръководителянаадминистративната структура,обслужващасъответниясъвет. (3) Служителитепоал.1 и2 отговарятзадостоверносттаипълнотатанавъвежданите обстоятелства,кактоизаспазванетонасроковетезавписване. (4) Задължениятазавписванеи попълваненаданнитеврегистърасевключватв длъжностнитехарактеристикинасъответнитеслужители. Чл.7. (1) Завсякаадминистративнаструктураилисъвет,закоятоврегистърасевписват обстоятелства,сегенерираавтоматичноиндивидуаленидентификационенномер. (2) Новитеобстоятелствасевписваттака,чеданебъдезасегнатаинформацията, съдържащасевпредходнитевписвания. (3) Заличаването навписано обстоятелство и поправкатанадопуснати грешки се извършватпоначин,койтоневодидоунищожаванеилиповрежданенаинформацията. (4) Информацията в регистъра се систематизира и организира хронологично с възможностзапроследяваненаисториятанавписваниятаизаличаванията. Глававтора. ИНФОРМАЦИЯЗААДМИНИСТРАТИВНИТЕСТРУКТУРИ И РЪКОВОДНИТЕИМ ОРГАНИ РазделI. Подлежащинавписванеобстоятелства Чл.8.(1)Заедноличнитеиколегиалнитеорганисевписват: 1.имената; 2.правомощиятаинормативниятакт,откойтотепроизтичат; 3.дататанавстъпваневдлъжностидататанаосвобождаванеотдлъжност; 4.адресътнаелектроннатапоща; 5.степеннаразпоредителсбюджет. (2) Зазаместницитенаедноличниорганисевписватобстоятелстватапоал.1, т.1, 3 и4, кактоитехнитересорииактът,скойтосаопределени. (3) Запредседателитенаколегиалниорганисевписватобстоятелстватапоал.1, аза технитезаместнициизачленоветенаколегиалниорганисевписватобстоятелстватапоал.2. Чл.9. Завсякаадминистративнаструктуранацентралнатаадминистрациясевписват съответно: 1. наименованиетоиадресът,булстат,адресътнастраницатавинтернет,адресътна електроннатапощаителефонътзавръзка; 2. наименованиетонаактазасъздаване,броятигодинатана"държавенвестник",вкойто актътеобнародванилиизменян; 3.функциитенаадминистративнатаструктура; 4.областитенаполитика,вкоитосафункциитенаадминистративнатаструктура; 5. броятигодинатана"държавенвестник",вкойтоеобнародван,изменянилидопълван устройствениятправилник,акоправилникътподлежинаобнародване; 6. иметонаглавниясекретар,съответнонапостоянниясекретарпоотбраната,на постоянниясекретарвминистерствотонавъншнитеработи,дататанавстъпваневдлъжности

3 дататанаосвобождаванеотдлъжност,адресътнаелектроннатапоща; 7. общатачисленостнаслужителитепослужебноипотрудовоправоотношениеи разпределениетоѝпоадминистративнизвена; 8. наименованиятаифункциитенаадминистративнитезвенаидлъжноститенапряко подчинение на органа на власт,включително длъжностите и имената на членовете на политическиякабинет; 9. наименованиятаифункциитенаглавнитедирекции,дирекциите,отделитеисекторите, дататанасъздаване,преобразуванеилизакриване; 10. наименованието,седалището,териториалниятобхват,функциитеичисленостна териториалнитезвена; 11. наименованиятанаадминистративнитезвенанаподчинениенаоргананавласт, организираникатодирекциивсъставанаобластнатаадминистрация; 12. именатанаслужителитенаръководнидлъжности,дататанавстъпваневдлъжности дататанаосвобождаванеотдлъжност,електроннитеимадреси; 13. имената,длъжността,дататанавстъпваневдлъжностидататанаосвобождаванеот длъжност,кактоиадреситенаелектроннатапощанаслужителите,коитоиздаватиндивидуални административниактове,включителноправнотооснование,накоетотоваимевъзложено; 14. общиятбройиразпределениетопоадминистративнизвенананезаетитедлъжности послужебноипотрудовоправоотношение; 15. наименованиятанаподчиненитеадминистративниструктуриинасъветитепочл.21 отзаконазаадминистрацията. Чл.10. (1) Заобластнитеадминистрацииизаобластнияуправителкатоедноличен териториаленорганнаизпълнителнатавластсевъвеждаобщ запис,койтовключва: 1.правомощиятанаобластнияуправителинормативнияакт,откойтотепроизтичат; 2.степеннаразпоредителсбюджет; 3.функциитенаглавниясекретар; 4. брояигодинатана"държавенвестник",вкойтоеобнародван,изменянилидопълван устройствениятправилникнаобластнитеадминистрации; 5. наименованията и функциите на дирекциите в общата и в специализираната администрация. (2)Завсякаобластнаадминистрациясевписват: 1. наименованиетоиадресът,булстат,адресътнастраницатавинтернет,адресътна електроннатапощаителефонътзавръзка; 2. името на областния управител,датата на встъпване в длъжност и датата на освобождаванеотдлъжност,адресътнаелектроннатапоща; 3. именатаназаместникобластнитеуправители,технитересорииактът,скойтотеса определени,датата на встъпване в длъжност и датата на освобождаване от длъжност, електроннитеимадреси; 4. наименованията и функциите на отделите и секторите,датата на създаване, преобразуванеизакриване; 5.обстоятелстватапочл.9,т.6-8и Чл.11. (1) За кметовете на общини,на райони и на кметства като органи на изпълнителнатавластвобщинатасевъвеждаобщ запис,койтовключва: 1. правомощиятанакметасъгласнозаконазаместнотосамоуправлениеиместната администрация; 2.степеннаразпоредителсбюджет. (2)Завсякаобщинскаадминистрациясевписват: 1. наименованиетои адресътнаобщинскатаадминистрация,булстат,адресътна страницатавинтернет,адресътнаелектроннатапощаителефонътзавръзка;

4 2. дататанаприемане,изменянеидопълваненаустройственияправилникнаобщинската администрация; 3. името на кмета на общината,датата на встъпване в длъжност и датата на освобождаванеотдлъжност,адресътнаелектроннатапоща; 4. именатаназаместник-кметоветенаобщината,технитересори,кактоиактът,скойто тесаопределени,дататанавстъпваневдлъжностидататанаосвобождаванеотдлъжност, електроннитеимадреси; 5. името насекретарянаобщината,дататанавстъпваневдлъжности дататана освобождаванеотдлъжност,адресътнаелектроннатапоща; 6. наименованиятаифункциитенаадминистративнитезвенаидлъжноститенапряко подчинениенакметанаобщината; 7. наименованиятаифункциитенадирекциите,наотделитеисекторите,дататана създаване,преобразуванеилизакриване; 8.общиятбройиразпределениетопонаселениместанаизнесенитеработниместа; 9.обстоятелстватапочл.9,т.7и (3) Завсякаадминистрация нарайон в градоветесрайонно делениесевписват обстоятелстватапоал.2. (4)Завсякокметствосевписват: 1. наименованието,териториалният обхват и адресът на кметството,адресът на страницатавинтернет,адресътнаелектроннатапощаителефонътзавръзка; 2. именатанакметанакметство,неговитеправомощияиактът,откойтотепроизтичат, дататанавстъпваневдлъжностидататанаосвобождаванеотдлъжност,адресътнаелектронната поща; 3.численостнаслужителите,накоитоработодателекметътнакметство; 4.броятнанезаетитедлъжностипослужебноипотрудовоправоотношение. (5)Закметскитенаместницисевписват: 1.наименованиетонанаселенотомясто,вкоетоеназначенкметскинаместник; 2. именатанакметскиянаместник,неговитеправомощияиактът,откойтотепроизтичат, дататанавстъпваневдлъжностидататанаосвобождаванеотдлъжност,адресътнаелектронната поща. Чл.12. (1) Завсекивидспециализиранатериториалнаадминистрацияизанейния ръководеноргансевъвеждаобщ запис,койтовключва: 1.наименованиетоифункциитенаспециализиранататериториалнаадминистрация; 2. областитенаполитика,вкоитосафункциитенаспециализиранататериториална администрация; 3. наименованието нанормативнияакт,скойто есъздадена,брояи годинатана "Държавенвестник",вкойтоактътеобнародванилиизменян; 4. наименованиетонаръководнияорган,неговитеправомощияинормативнияакт,от койтотепроизтичат; 5.степеннаразпоредителсбюджет; 6.функциитенаглавниясекретар; 7. брояигодинатана"държавенвестник",вкойтоеобнародван,изменянилидопълван устройствениятправилникнаспециализиранататериториалнаадминистрация; 8. наименованията и функциите на административните звена в общата и в специализиранатаадминистрация. (2)Завсякаспециализиранатериториалнаадминистрациясевписватсъответно: 1. наименованието,адресътитериториалниятобхват,булстат,адресътнастраницатав интернет,адресътнаелектроннатапощаителефонътзавръзка; 2. иметонаръководителянаспециализиранататериториалнаадминистрация,дататана

5 встъпваневдлъжностидататанаосвобождаванеотдлъжност,адресътнаелектроннатапоща; 3. името на заместника на ръководителя на специализираната териториална администрация,неговитересорииактът,скойтотесаопределени,дататанавстъпванев длъжностидататанаосвобождаванеотдлъжност,адресътнаелектроннатапоща; 4.обстоятелстватапочл.9,т.6-8и Чл.13. Засъветитекатоконсултативниорганикъморганнаизпълнителнатавластсе вписват: 1. наименованиетоиадресът,адресътнастраницатавинтернет,адресътнаелектронната пощаителефонътзавръзка; 2. наименованието на акта за създаване,датата на създаване,преобразуване или закриване; 3.функциитеизадачи; 4.областитенаполитика,вкоитосафункциитеизадачите; 5.численостипоимененсъстав; 6.наблюдатели,коитоучастватвработатабезправонаглас; 7.създаденитеотсъветитеработнигрупиитехнитезадачи; 8. наименованието на звеното или длъжността на служителя,които изпълняват функциитенасекретариат,адресътнаелектроннатапоща. Раздел I. Редзавписване Чл.14. (1) Обстоятелстватазаадминистративнитеструктуриизасъветите,подлежащина вписваневрегистъра,кактоипроменитевтяхсеотразяватв7-дневенсрокотвлизанетовсилана акта,откойтопроизтичат. (2) Зановосъздадениилипреобразуваниадминистративниструктуриисъветисрокътпо ал.1еедномесечен. Чл.15. (1) Вписването наобстоятелстватазавсякаадминистративнаструктурасе извършваотопределенитепореданачл.6служителивтазиадминистративнаструктура. (2) СлужителитеотадминистрациятанаМинистерскиясъвет,определенидаизвършват вписвания,вписватобстоятелстватапочл.10,ал.1ичл.11,ал.1. (3) Обстоятелстватапочл.11, ал.3 севписватотслужителинасъответнатарайонна администрация. (4) Обстоятелстватапочл.11, ал.4 и 5 севписватотслужители наобщинската администрация,вчийтосъставсакметстватаикметскитенаместничества. (5) Обстоятелстватапочл.12, ал.1 севписватотслужителивадминистративната структура на органа на власт,към когото е създаден съответният вид специализирана териториалнаадминистрация.заспециализиранитетериториалниадминистрации,коитоимат отделни устройствени правилници,всички обстоятелства по чл.12 се вписват от техни служители. (6) Обстоятелствата по чл.13 се вписват от служител в секретариата или в административнатаструктура,обслужващасъветаилидържавно-общественатаконсултативна комисия. (7) Обстоятелстватазаслужителитеизатехнитедлъжности,коитоподлежатнавписване вадминистративниярегистър,сегенериратавтоматичноотеисучрда. Чл.16. Привписванетонатериториалнитепризнацинаадминистративнитеструктури,на технитетериториалнизвенаинаизнесенитеработниместасеизползваединнияткласификатор наадминистративно-териториалнитеитериториалнитеединици.

6 Главатрета. ИНФОРМАЦИЯЗААДМИНИСТРАТИВНИТЕУСЛУГИ И РЕЖИМИТЕ РазделI. Регистърнауслугите Чл.17. (1) Регистърътнауслугитесъдържанаименованиетонаадминистративната услуга,уникалнияидентификатор,краткоописаниеиправнотооснованиезапредоставянена услугата. (2) Наименованиетотрябвададаваяснапредставазасъщносттанапредоставяната услуга. (3) Вслучайчеадминистративнатауслугапредставляварежим,товасепосочваизрично, катосеопределяистопанскатадейност,закоятосеотнася. (4)Регистърътнауслугитесъдържаследнитераздели: 1.услуги,предоставяниотцентралнатаадминистрация; 2.услуги,предоставяниотобластнитеадминистрации; 3.услуги,предоставяниотобщинскитеадминистрации; 4.услуги,предоставяниотспециализиранитериториалниадминистрации; 5.услуги,предоставяниотвсичкиадминистрации. Раздел I. РедзавписваневРегистъранауслугите Чл.18. (1) ВсекиадминистративенорганзаявявазавписваневРегистъранауслугите предоставянитеотнегоадминистративниуслуги,настъпилитепроменивтяхилизаличаването им. (2) ЗаявяванетозавписванесеосъществявапоелектроненпътчрезИИСДАв7-дневен срокотвлизанетовсилананормативнияакт,койтовъвеждапредоставянетонановауслуга, промянаилизаличаваненаадминистративнатауслуга. (3) В случаите на преобразуване на административни структури промените във вписаните обстоятелства за административните услуги сеизвършватв 14-дневен срок от възникваненаоснованиетозатова. (4) Заявяванетопоал.1-3 сеизвършвачрезопределенипореданачл.6, ал.1 служители наадминистративнатаструктура,предоставящауслугите. Чл.19. (1) Служители отадминистрациятанаминистерскиясъвет,определени от главниясекретарнаминистерскиясъвет,извършватпроверкав7-дневенсрокотдататана получаванетоназаявяването. (2) Служителитепоал.1 проверяватсъответствиетонанаименованиетосхарактерана услугата,такакакто еуреденавнормативнияакт,възоснованакойтосепредоставя,и съпоставятуникалносттананаименованиетопоотношениенавписанитевечеврегистърана услугитеуслуги. (3) При необходимост административна услуга, която е заявена от областна администрация,общинскаадминистрацияили специализиранатериториалнаадминистрация, можедасесъгласувасъссъответнияорганнаизпълнителнатавласт,чиитоправомощиясав областтанаполитика,вкоятоесъответнатаадминистративнауслуга. Чл.20. Когатоприпроверкатасеустановятнесъответствия,служителитепочл.19, ал.1 даватуказаниязатяхнотоотстраняване,коитотрябвадабъдатизпълненив7-дневенсрок. Чл.21. Вслучаите,когатозаявенатауслуганямахарактернаадминистративнауслугапо смисъланазаконазаадминистрациятаиливечеевписанаврегистъранауслугите,илиезаявена

7 отнекомпетентенорган,услугатанесевписва. Чл.22. (1) Следприключваненапроверкатаисъгласуванетопочл.19, ал.3, съответно следотстраняванетонаконстатиранитенесъответствия,сеизвършвавписванетонауслугатав Регистъранауслугите. (2)УникалниятидентификаторнауслугатасегенерираавтоматичноотИИСДА. (3) Административнитеуслуги,предоставяниотвсичкиадминистрации,севписватобщо завсичкиадминистративниструктуриинесеотразяватвсписъкакатоуслуги,предоставяниот конкретнаадминистративнаструктура. Чл.23. (1) Променивъввечевписанизауслугатаобстоятелствасезаявяватпореданачл. 18. (2) При заявяване на промени административният орган задължително посочва уникалнияидентификаторнауслугата,кактоиправнотооснованиезапромяната. (3) Служителитепочл.19, ал.1 могатдаизискатдопълнителнаинформация,когатотя липсваилинеепопълненакоректнопризаявяването. (4) Вслучайченееналицеоснованиезапромяна,несаотстраненинесъответствията илипромянатанеезаявенаоткомпетентенорган,променинесеотразяват. Чл.24. (1) Призаявяваненазаличаваненаадминистративнауслугаадминистративният органзадължителнопосочваномеранауслугата,кактоиправнотооснованиезазаличаването. (2)Служителитепочл.19,ал.1могатдаизискатдопълнителнаинформацияпоал.1. (3) Приоснователностнаисканетослужителитепочл.19, ал.1 заличаватуслугатав Регистъранауслугите. (4) В случай че не е налице основание за заличаването, не са отстранени несъответствиятаилизаличаванетонеезаявенооткомпетентенорган,услугатанесезаличава. Раздел I. ПодлежащинавписванеобстоятелствавАдминистративниярегистър Чл.25.(1)ЗавсякаадминистративнауслугавАдминистративниярегистърсевписват: 1.наименованиетоиуникалниятидентификаторсъгласноРегистъранауслугите; 2. правнотооснованиезапредоставянетонаадминистративнатауслуга/издаванетона индивидуалнияадминистративенакт; 3. органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административенакт;вслучаитенавъзлагане- служителите,коитоиздаватиндивидуалния административенакт; 4. звенотозаадминистративнообслужване,приемащодокументитеипредоставящо информациязаходанапреписката,адресът,адресътнаелектроннатапощаителефонизавръзка, работнотовреме; 5. процедурата по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалнияадминистративенакт,изискваниятаинеобходимитедокументи;вслучайче документсеиздаваотадминистративенорган,сепосочваиорганът; 6. (изм.- ДВ,бр.56 от2019 г.,всилаот г.)образцитенаформуляри,коитоса свързаниспредоставянетонаадминистративнауслуга,включителносъздаденитеснормативен актилиутвърденисадминистративенакт; 7.начининазаявяваненауслугата; 8. (изм.- ДВ,бр.5 от2017 г.,всилаот г.)информациязапредоставянена услугатапоелектроненпът: а)(нова- ДВ,бр.5 от2017 г.,всилаот г.)нивотонапредоставянена услугата; б)(нова- ДВ,бр.5 от2017 г.,всилаот г.)интернетадрес,накойтосенамира

8 формулярътзанейнотозаявяване; в)(нова- ДВ,бр.5 от2017 г.,всилаот г.)интернетадресзаслужебно заявяване; г)(нова- ДВ,бр.5 от2017 г.,всилаот г.)виднауслугата(първичнаили комплексна),като,вслучай чеекомплексна,сепосочватпървичнитеуслуги,откоито е съставена; 9.срокътнадействиенадокумента/индивидуалнияадминистративенакт; 10.такситеилицените,основаниетозатяхнотоопределянеиначинитенаплащане; 11. органът,осъществяващ контролвърхудейносттанаорганапопредоставянетона услугата; 12. редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставянетонауслугата; 13.електроненадресзапредложениявъввръзкасуслугата; 14. (нова- ДВ,бр.5 от2017 г.,всилаот г.)начининаполучаваненарезултата отуслугата. (2) За всеки от режимите (лицензионен, регистрационен, разрешителен или съгласувателен)освенобстоятелстватапоал.1севписвати: 1.предметнатаобласт,закоятосеотнася; 2.органът,предкойтосеобжалваиндивидуалниятадминистративенакт; 3.електроненадресзапредложениявъввръзкасоблекчаваненарежима. (3) Административнитеструктури,вписващиобстоятелствазарежимите,осигуряват публичендостъпдоинформациятазаиздаденитеиндивидуалниадминистративниактове,като указватвръзкатакъм поддържанитеоттяхпубличнирегистрипочл.11 и15 отзаконаза ограничаваненаадминистративноторегулиранеиадминистративнияконтролвърхустопанската дейност. Чл.26. ВписванетовАдминистративниярегистърнаобстоятелстватапочл.25, ал.1 и2 и променитев тях сеизвършваотопределенитепо реданачл.6, ал.1 служители на административнатаструктура,предоставящауслугите,всрок3 дниотденянавписването, съответнонапромянатаилизаличаванетонаадминистративнатауслугаврегистъранауслугите. Главачетвърта. ИНФОРМАЦИЯЗАКОНКУРСИТЕ РазделI. Подлежащинавписванеобстоятелства Чл.27.(1)Завсекиобявенконкурсзадлъжностзадържавенслужителсевписват: 1.длъжността,закоятосепровеждаконкурсът; 2. минималнитеи специфичнитеизисквания,предвидени внормативнитеактовеза заеманенасъответнатадлъжност; 3. начинътнапровежданенаконкурса,катоприписменаразработкаиликонцепциясе посочватематикатанаразработкатаилитематанаконцепцията; 4.необходимитедокументизакандидатстване,мястотоисрокътзаподаванетоим; 5. общодостъпнотомясто,накоетощесеобявяватсписъцитеилидругисъобщениявъв връзкасконкурса; 6.краткоописаниенадлъжносттасъгласнодлъжностнатахарактеристика; 7.информациязаразмеранаосновнатазаплатазадлъжността; 8. образци на документите,които кандидатът трябва да попълни във връзка с кандидатстванепообявата.

9 (2) В случайнаобявенконкурсзадлъжност,заеманапотрудовоправоотношение,се вписват: 1.длъжността,закоятосепровеждаконкурсът; 2.мястотоихарактерътнаработата; 3.изискваниятазадлъжността; 4.начинътнапровежданенаконкурса; 5.необходимитедокументизакандидатстване,мястотоисрокътзаподаванетоим. Раздел I. Редзавписване Чл.28. (1) Обстоятелстватазаобявенияконкурс,подлежащинавписване,сеотразяватв регистъраедновременноспубликуванетонаобявлениетозаконкурсавцентралениливместен всекидневник. (2) Вписванетонаобстоятелстватазаконкурситезадържавнислужителисеизвършваот определенитепореданачл.6, ал.1 служителинаадминистративнатаструктура,вкоятое конкурснатадлъжност. (3) ПриизползваненаЕИСУЧРДАинформациятапочл.27 сеподаваавтоматизиранов структуриранвидоттазисистема. Главапета. ИНФОРМАЦИЯЗАПРАВООТНОШЕНИЯТАНАСЛУЖИТЕЛИТЕВДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ РазделI. Подлежащинавписванеобстоятелства Чл.29.(1)Заслужебнитеправоотношениясеподдържатданниза: 1.служителя; 2.длъжноститеимястотоимворганизационнатаструктура; 3.назначаването,преназначаванетоиосвобождаванетонаслужителите; 4. преминаванетонадлъжноствдругаадминистрация(мобилност)ивструктурина Европейскиясъюз; 5.командированетовдругаадминистрация; 6.ранговетенадържавнитеслужители,първоначалноопределянеиповишаваневранг; 7.заплатитенаслужителите-основниидопълнителнивъзнаграждения; 8.оценкитеотизпълнениетонадлъжността; 9.отличиятанаслужителите; 10.командировкитенаслужителите; 11.отпускитенаслужителите; 12.обучениятанаслужителите; 13.дисциплинарнитенаказания. (2) Даннитепоал.1, т.1-5, 7, 8 и10-13 сеподдържатизаслужителитепотрудово правоотношениевдържавнатаадминистрация. (3) Даннитепоал.1 и2 сеподдържатчрезеисучрдаприспазваненаизискваниятана Законазазащитаналичнитеданни. Чл.30. (1) Единнатаинформационнасистемазауправлениеначовешкитересурсив държавнатаадминистрацияесистема,чрезкоятосеосъществяваоперативнотоуправлениена човешкитересурсивдържавнатаадминистрация. (2) Систематапоал.1 сеподдържаотадминистрациятанаминистерскиясъветпоначин,

10 койтоосигуряваединенизточникнаинформациязауправлениетоизасъстояниетоначовешките ресурсивдържавнатаадминистрация. (3) Систематаподдържанормативноустановенитеобразци,кактоиелектроннодосиена служителя. Раздел I. Редзавписванеиползване Чл.31. (1) ВписванетонаданнитезаслужителитевЕИСУЧРДАсеизвършвавреално времеотслужители взвенатазауправлениеначовешкитересурси наадминистративната структура. (2) Данните за структурата на администрацията се подават автоматизирано в структуриранвидотадминистративниярегистър. Чл.32. (1) Служители отадминистрациятанаминистерскиясъвет,определени от главниясекретарнаминистерскиясъвет,изпълняватфункциятанацентраленадминистраторна системата. Централният администратор отговаря за поддържането на актуалността на нормативнатауредбавсистемата,подпомагаадминистрациитеприработасъссистемата,кактои включванетонановиадминистрациивнея. (2) Служителите,определенипореданачл.6, ал.1 даработятвеисучрда,иматправо надостъпдоданнитевсистематазаслужителитевтяхнатаадминистративнаструктура. Главашеста. КОНТРОЛ Чл.33. (1) Във всяка административна структура контролът върху дейността на служителите,определенидавписватобстоятелстваврегистъра,сеизвършваотглавниясекретар, съответноотпостоянниясекретарнаотбраната,отпостоянниясекретарнаминистерствотона външнитеработиилиотсекретарянаобщината. (2) Вадминистративнитеструктури,коитоняматглавенсекретар,контролътпоал.1 се извършваотопределенсъсзаповеднаръководителянаадминистративнатаструктураслужител. Чл.34. (1) Главният секретар на Министерския съвет определя служители от администрациятанаминистерскиясъвет,коитоосъществяватконтролзапълнотатаисроковете завъвежданенаинформациятаврегистъра. (2) Зарезултатитеотосъществяванияконтролслужителитеуведомяватпериодично главниясекретарнаминистерскиясъвет,катопубликуватинформациятаивадминистративния регистърнавсекишестмесеца. Чл.35. (1) Виновното неизпълнение на задълженията от страна на служителите, извършващивписвания,можедаеоснованиезатърсененадисциплинарнаотговорностпозакона задържавнияслужителилипокодексанатруда. (2) Информациязаналоженитенаказанияпоал.1 сеподавав3-дневенсрокслед налаганетоимпоелектроненпътдоадминистрациятанаминистерскиясъвет. Чл.36. Принеизпълнениенапроизтичащиотнаредбатазадълженияглавниятсекретарна Министерския съвет уведомява съответния ръководител на административна структура за предприеманенамеркизатърсененадисциплинарнаотговорностпозаконазадържавния служителилипокодексанатруда. Чл.37. При неизпълнениенаизискванетозаосигуряваненаобщодостъпна,точна, систематизиранаи разбираемаинформациязакомпетентносттанаадминистративнияорган съответните служители носят административнонаказателна отговорност съгласно Административнопроцесуалниякодекс.

11 Главаседма. ДОСТЪП ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТДО АДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР Чл.38. (1) Достъпътпослужебенпътнадържавнитеоргани,органитенаместното самоуправлениеиместнатаадминистрацияиналицата,осъществяващипубличнифункции,до информациятаврегистърасеосъществяваавтоматизираночрезинтерфейсзаонлайндостъп. (2)Достъпътдорегистърапослужебенпътебезплатен. (3) Осигуряванетонадостъпасеизвършваприспазванеизискваниятанаспециалните законизасъбиране,съхраняване,използванеиразкриваненазащитенаотзаконаинформация. (4) Интегриранатаинформационнасистеманадържавнатаадминистрацияосигурява възможностзарегистриранеисъхраняваненаданнизавсекиосъществендостъпдорегистъра. Допълнителниразпоредби 1.(Изм.-ДВ,бр.5от2017г.,всилаот г.)Посмисъланатазинаредба: 1. "Нивонапредоставяненауслугата"енивотонаразвитие,накоетосепредоставят услугитепоелектроненпът: а)ниво1: Информация- предоставяненаинформациязаадминистративниуслугипо електроненпът,включителноначинииместазазаявяваненауслугите,сроковеитакси; б)ниво2: Едностраннакомуникация- информациясъгласнодефинициятазаниво1 и осигуренпубличенонлайндостъпдошаблонинаелектронниформуляри; в)(изм.- ДВ,бр.56 от2019 г.,всилаот г.)ниво3: Двустраннакомуникациязаявяваненауслугиизцялопоелектроненпът,включителноелектронноподаваненаданнии документи,електроннаобработканаформулярииелектроннаидентификациянапотребителите, освен ако съсзакон седопускапредоставяненаелектроннаадминистративнауслугабез идентификация; г)(изм.- ДВ,бр.56 от2019 г.,всилаот г.)ниво4: Извършваненауслугиот ниво3, закоитоеосигуренавъзможностзаелектронновръчванеиелектронноплащане,акоза получаванетонаелектроннаадминистративнауслугаседължаттакси. 2. "Първичнауслуга"еадминистративнауслуга,коятосеосъществяваврамкитенаедна географскиилифункционалнообособенаадминистрациякатоединенпроцес,започващ със заявлениезауслугатаиприключващ спредоставяненауслугатаилипостановяваненаотказ. 3. "Комплекснауслуга"еадминистративнауслуга,коятосеизпълнявакатопроцес,в койтодостъпътдоданни,поддържаниотадминистрациите,сеосъществявачрезизползванена първичниилидругикомплексниуслуги. Заключителниразпоредби 2.Наредбатасеприеманаоснованиечл.61,ал.4отЗаконазаадминистрацията. 3. УказанияпоприлаганетонанаредбатадаваглавниятсекретарнаМинистерския съвет. Заключителниразпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 3ОТ9ЯНУАРИ 2017Г.ЗАПРИЕМАНЕНАНАРЕДБАЗА ОБЩ ИТЕИЗИСКВАНИЯКЪМ ИНФОРМАЦИОННИТЕСИСТЕМИ,РЕГИСТРИТЕИ ЕЛЕКТРОННИТЕАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ (ОБН.-ДВ,БР.5ОТ2017Г.,ВСИЛАОТ Г.) 14. Постановлениетовлизавсилаот1 март2017 г.сизключениена 10, койтовлизав силаот18ноември2016г.

12 ПреходнииЗаключителниразпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 172ОТ11ЮЛИ 2019Г.ЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕ НАНАРЕДБАТАЗААДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ,ПРИЕТАС ПОСТАНОВЛЕНИЕ 246НАМИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТОТ2006Г. (ОБН.-ДВ,БР.56ОТ2019Г.,ВСИЛАОТ Г.) 5.Постановлениетовлизавсилаотденянаобнародванетомув"Държавенвестник".

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от04.12.2007г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм.ДВ.бр.102от 30 Декември 2010г.,изм.идоп.ДВ.бр.39от

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 2 ЗА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДОМЕЙНИТЕ И ПОДДОМЕЙНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИТЕ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази инструкция се опред

ИНСТРУКЦИЯ 2 ЗА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДОМЕЙНИТЕ И ПОДДОМЕЙНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИТЕ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази инструкция се опред ИНСТРУКЦИЯ 2 ЗА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДОМЕЙНИТЕ И ПОДДОМЕЙНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИТЕ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази инструкция се определят условията и реда за: 1. формиране на наименованията

Подробно

Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8

Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8 Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8 Точките включени в това предложение целят увеличаване на ефективната

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственос

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственос ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост Ве рси я Ве рси я Дата Дата Съставил КОНТРОЛЕН ЛИСТ

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.88 от 12 Октмври 2001г., изм. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004г., изм. ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. бр.78

Подробно

ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС

ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ01.01.1983Г.) Всилаот12.09.1958г. ПриетсПМС 184от03.09.1958г. Обн.ДВ.бр.73от 12 Септември1958г.,доп.ДВ.бр.10от

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.01.018 г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от г. Приет с ПМС 121 от г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. б

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от г. Приет с ПМС 121 от г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. б УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от 14.07.2000 г. Приет с ПМС 121 от 05.07.2000 г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.88 от 12 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.72 от 17 Август

Подробно

НАРЕДБАЗАОРГАНИЗАЦИЯТАНАЕДИННАТАСИСТЕМАЗА ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ ПриетасПМС 23от г. Обн.ДВ.бр.13от17Февруари2015г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

НАРЕДБАЗАОРГАНИЗАЦИЯТАНАЕДИННАТАСИСТЕМАЗА ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ ПриетасПМС 23от г. Обн.ДВ.бр.13от17Февруари2015г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НАРЕДБАЗАОРГАНИЗАЦИЯТАНАЕДИННАТАСИСТЕМАЗА ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ ПриетасПМС 23от09.02.2015г. Обн.ДВ.бр.13от17Февруари2015г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбатасеуреждаторганизациятанаединнатасистемазатуристическа

Подробно

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. ПриетсПМС 129от г. Обн.ДВ.бр.49от 29 Юни2012г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври2012г.

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. ПриетсПМС 129от г. Обн.ДВ.бр.49от 29 Юни2012г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври2012г. КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот01.07.01г. ПриетсПМС 19от6.06.01г. Обн.ДВ.бр.49от 9 Юни01г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври01г., изм.идоп.дв.бр.5от18март014г.,изм.дв.бр.44от 7Май014г. (Доп.-

Подробно