Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc"

Препис

1 НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД N Р / г. НА РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕСИТЕТ ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ, г. ВАРНА СТАНОВИЩЕ от Доц. д-р Лилия Иванова Иванова дм, доцент Катедра Микробиология и вирусология ФМ, МУ Проф д-р П. Стоянов Варна на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' професионално направление 4. Биологични науки в област на висшето образования Прирoдни науки, математика и информатика докторска програма Вирусология Автор: Д-р Живка Стойкова Демирева-Калчева Форма на докторантурата: докторант на самостоятелна подготовка Катедра: Микробиология и вирусология, ФМ, Проф д-р П. Стоянов Варна Тема: Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи Научен ръководител: Доц. д-р Лилия Иванова Иванова от МУ-Варна Представеният комплект материали на електронен носител е в съответствие с Чл.41 и 42 (2) от Процедура за придобиване на ОНС доктор в МУ Варна, Правилник за развитие на академичния състав на МУ-Варна от 2016 г. Предоставените ми документи са напълно комплектовани и изрядно подредени. Биографични данни: Д-р Живка Стойкова Демирева-Калчева е родена на г. в гр. Варна. Завършва средно образование в III Природо-математическа гимназия Академик Методий Попов - Варна (профил - биология и разширено изучаване на английски език) през 1996 г. Придобива магистърска степен по медицина в МУ Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна през 2002 г. Работи като ординатор в ЦСМП (Cпешните центрове) на гр. Добрич и гр. Варна до 2006 г., в Катедра Хигиена и медицина на бедствените ситуации МУ-Варна като хонорован асистент 2004 г., РИОКОЗ Варна, Отдел Микробиология и Вирусология като старши експерт до 2007 г. От г. до сега е асистент в Катедра Микробиология и вирусолофия, ФМ, МУ-Варна. От 2009 г. до сега - и като лекар-асистент в УМБАЛ Света Марина Варна. През 2013 г. придобива специалност Вирусология. Д-р Стойкова има широк кръг научни интереси в областта на вирусологията. Има разработки относно разпространението на парентерално предаваемите вирусни инфекции при пациенти с остри и хронични хепатити, направи едно от първите проучвания в България относно разпространението на хепатит Е вирусната инфекция, HIV свързаните клинични и 1

2 лабораторни отличителни черти, както и на разпространението и клиничната значимост на латентните вирусни инфекти като цитомегаловирис и Epstein-Barr вирус в обща популация и дефиниране на особено уязвимите рискови групи пациенти бременни жени, новородени деца, пациенти с онкохематологични заболявания, пациенти под имуносупресия и след трансплантация. Въвежда и прилага най-съвременни методи в научната практика. Съавтор е на обзорен материал относно значимостта на латентните вирусни патогени при имуносупресирани и трансплантирани пациенти. Автор и съавтор на над 10 научни статии и има над 15 участия в научни форуми включително и в чужбина. Водещ изпълнител в научен проект към Фонд Наука на МУ-Варна 2016 г. Д-р Стойкова е с подчертани научни интереси, следи новостите във вирусологичната наука и практика и повишава квалификацията си на място и с посещения на курсове към Катедра Вирусология на НЦЗПБ. Израстна като добър и прецизен вирусолог. Членува в БАМ, Дружеството на вирусолозите и СУБ. Актуалност и значимост на дисертационната тема Разработеният дисетационен труд е по изключитено актуален проблем както за вирусологичната диагностика, така и за клиничната практика в научен и научно-приложен аспект. При направеното широкомащабно сероепидемиологично проучване е дефинирано разпространението на цитомегаловирусната инфекция, което се оказва с по-висока честота в сравнение с установената в предходни такива. Вероятно това се дължи на начините на предаване на инфекцията от безсимптомни и преболедували лица, които излъчват вируса продължително време след заразяването и поради приложението на съвременни тестове за изследване. При проучване на възрастово-свързаното разпространение на острата инфекция авторката установява, че заразяването с вируса започва в много ранно детство, вероятно в семейството, поради неосведоменост на родители, близки и обслужващ персонал на малките деца, и достига пик при децата във възрастов диапазон 2 г. 5 г. Особен интерес в ретроспективното проучване представлява полово-свързаната характеристика в разпространението на инфекцията и нейното отражение върху бременните жени и техните новородени деца. При изследването на пациентите под имуносупресия поради друго основно заболяване и лица, живеещи с HIV инфекция е доказана по-висока честота на инфектиране и по-честа реактивация на тази латентна инфекция. В много от тези случаи CMV е причина за утежняване състоянието на тези пациенти и причина за смъртност поради тази опортюнистична инфекция. В проспективното проучване, направено в общо три вида серологични тестове дисертантката е представила подробни данни от изследване на рисковите групи нациенти, с акцент бременни жени, новородени деца и имунонекомпетентни пациенти. Творческото прилагане на цитирани резултати от различни литературни източници позволява на д-р Стойкова да въведе и интерпретира теста за авиднист на IgG антителата срещу цитомегаловируса, за определяне давността на инфекцията при бременните жени, което е от изключителна важност за прогнозиране отражението върху плода и новороденото дете. Предоженият алгоритъм за мониториране на цитомегаловирусната инфекция при бременните жени е изключително полезен за визитиращите лекари акушеро-гинеколози и педиатри. Проучването на случаите на конгениталната и ранна постнатална инфекция при суспектни деца до 3 месечна възраст с допълнително приложение на съвременния метод Reаl time PCR в плазмени проби, показва висока честота на инфекцията и необходимост от комплексно серологично и молекулярно-биологично изследване, тъй като 50% от изследваните деца с положителен вирусен товар не показват позитивен anti CMV IgM отговор. Представеният алгоритъм за проследяване на суспектни за вродена инфекция новородени е добре обмислен и правилно насочен към недоносените деца. Особен акцент в проспективното проучване и 2

3 неоценима ценност както за науката, така и за практиката е прилагането на Reаl time PCR в материал слюнка на новородени клинично здрави деца. Материалът слюнка е неинвазивен и както се оказва според литературата и настоящите данни особено ефективен, информативен и високочувствителен. Според това изследване интраутеринна безсимптомна CMV инфекция се доказа в 1.58% от изследваните клинично здрави новородени деца и е в диапазона на установеното в световен мащаб. Този факт още веднъж потвърждава значението на слюнката и безсимптомното излъчване на цитомегаловируса с този екскрет за широкото разпространение на инфекцията. Изследването на пациенти с различни видове лимфоми за разпространение на CMV инфекцията и нейната реактивация в Real time PCR конкретизира значението на проблема и насочва към повишено внимание от страна на клиничните и лабораторни лекари. Високата серопревалентност, установена в проучването, според авторката, може да има дълбок негативен ефект върху трансплантираните и имуносупресирани пациенти. Проследяването на пациенти след трансплантация на солидни органи (бъбреци) и след автоложна и алогенна трансплантация на ТХСК както със серологичен скрининг донор/реципиент, така и с помощта на молекулярно-биологичен метод Real time PCR след трансплантацията, потвърждават тази теза и също така необходимостта от текущо проследяване на тези пациенти в количествен PCR. Прави впечатление, че докторантката познава в детайли състоянието на проблема и оценява творчески литературния материал, както и активно участва в изследването. Структура на дисертационния труд Предложеният ми за становище дисертационен труд е написан на 190 стр., онагледен с 43 таблици, 3 фигури, 12 графики. Структурирането е направено съгласно общоприетите стандарти. Съдържа увод 1 стр., литературен обзор 48 стр., собствени изследвания 119 стр., което включва цел, задачи, материал и методи, резултати и обсъждане, заключение, изводи, препоръки и приноси. Цитирани са 352 литературни източника, преимуществено от последните 10 години, от които 345 източника на английски език, а 7 на кирилица. Целите на дисертационната разработка са ясно формулирани и задачите са изпълнени в съответствие с тези цели. Приложени са авторска справка за публикации и участия в научни прояви по темата на дисертационния труд 3 пълнотекстови публикации на английски език в реферирани български списания и 4 участия в научни конгреси, от които 2 в чужбина и 2 в български научни форуми с международно участие. Д-р Стойкова е водещ изследовател в научен проект към фонд Наука на МУ-Варна за 2016 г. Литературен обзор Литературният обзор е изключително подробен, много задълбочен с представяне на основните литературни данни относно историята, биологичните свойства, латенцията, реактивацията, патогенезата на заболяванията, епидемиологията, начинте на заразяване, клиниката на конгениталната и неонатална инфекция, профилактиката и терапията при рискови групи пациенти. Специално внимание е обърнато на съществуващите до момента възможности за лечение на цитомегаловирусната инфекция и перспоктивите за ваксинопрофилактика. Лабораторната диагностика е представена в детайли, като е включен целия спектър от съвременни методи прилагани в различните случаи на първична инфекция, реактивация, както и при рисковите групи лица бременни жени, новородени деца, и при пациенти след органна и тъканна трансплантация. Резултати и обсъждане Резултатите от изследването, които са съществена част от работата са в съответствие със структурирането на дисертационния труд. 3

4 В ретроспективното проучване е приложен статистически анализ, който позволява сравняване на резултатите в групите изследвани по възраст и пол. Дефинирано е възрастовото начало на първичната CMV инфекция. Направен е сравнителен анализ на резултатите от приложението на anti CMV IgM и anti CMV IgG антителата и сравнителен анализ на серопревалентността при жени в детеродна възраст и деца до 6 месечна възраст. Направено е проучване на влиянието на CMV инфекцията при пациенти с онкохематологични заболявания и вероятна имуносупресия и при лица, живеещи с HIV инфекция. След всяка подглава е направен подробен анализ и заключение. В проспективното проучване на инфектираността и давността на CMV инфекцията при бременни жени е установен относителния дял на серонегативните бременни жени с опасност от първична инфекция и сериозна заплаха за новородените деца при заразяване в хода на бременността, както и на тези с данни за активна CMV инфекция. Давността на инфекцията е определяна в тест за anti CMV IgG авидност. Давността на инфекцията е важен критерий, уточняващ различните рискове за развиващия се плод и бъдещото новородено дете. Проучването на деца, суспектни за конгенитална и неонатална CMV инфекция до 3 месечна възраст в серологичен и молекулярно-биологичен анализ потвърждава високата заплаха за новородените деца поради конгенитална и ранна постанатална инфеция (24%). Безсимптомната конгенитална CMV инфекция е критерий за отражението на високата серопревалентност на популацията върху новородените деца. Установената честота при изследване в количествен PCR на материал слюнка е показала честота 1.58%. Установена е реактивация на CMV инфекцията при над 10% от пациентите с различни видове лимфоми. Проспективното проучване на пациентите след трансплантация на солидни оргаии (бъбреци) показва реактивация с доказване на вирусен товар в близо 17% от случаите. Установена е обратна зависимост на случаите на реактвация на CMV инфекцията след автоложна и алогенна трансплантация на стволови клетки поради предимно реактивация на собствената инфекция в първия случай, и допълнителна реинфекция от донора във втория случай. Изводи и приноси на дисертационния труд От ретроспективното проучване са направени 7 общи заключения и извода и 10 от проспективното проучане, които отразяват получените резултати.. Приносите с оригинален характер (7) включват тенденциите в разпространението на CMV инфекцията, дефиниране влиянието на възрастта и пола върху началото на първичната инфекция, дефиниране разпространението в зависимост от пола и отражението върху бременните жени и новородените деца, при рискови групи пациенти с вероятна имуносупресия и лица, живеещи с HIV инфекция. Приносите с потвърдителен характер (2) включват дефиниране значението на серологичните методи за определяне на заразеност, първична инфекция и давност на инфекцията. Потвърдена е необходимостта от приложение на Rea time PCR за дефиниране реактивацията на инфекцията при различните рискови групи пациенти бременни жени, новородени деца и при пациенти с различни видове лимфоми и други имуносупресирани пациенти и пациенти след трансплантация. Приносите с приложен характер (5) включват оценка на възможностите на различните серологични и молекулярно-биологични методи в лабораторната диагностика при различните групи изследвани пациенти. Въведен е в практиката неинвазивен и високочувствителен метод за скрининг и диагностика на новородени деца в материал 4

5 слюнка. Разработени са алгоритми за скрининг на бременни жени и за изследване на новородени деца с данни за фетално страдание. Направените изводи и препоръки осигуряват перспективи за развитие и обогатяване както на знанията, така и на възможностите за диагностика и научни дирения в тази насока. Получените резултати и формулираните приноси основно са лична заслуга на д-р Стойкова. Предоставеният автореферат е направен според изискванията и отразява основните резултати, постигнати в дисертацията. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Дисертационният труд на тема Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на МУ - Варна. Дисертационният труд показва, че докторантката Д-р Живка Стойкова Демирева- Калчева притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специалност Вирусология като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване. Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното изследване, представено от визираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен доктор на Д-р Живка Стойкова Демирева-Калчева в докторска програма по Вирусология, както и аз ще направя г. Изготвил становището:... Доц. Д-р Лилия Иванова Иванова дм. 5

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Професор Област на висше образование 7. Здравеопазване

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Н

1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Н 1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Научното жури; Репуликански консултант по Акушерство

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 4.3. Биологични науки (Вирусология

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 4.3. Биологични науки (Вирусология РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 4.3. Биологични науки (Вирусология) Тема: Разпространение и генетично разнообразие на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax ,

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax , УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел. 886 444, fax. 804 212, www.umbalpln.com, e-mail :umbal@umbalpln.com С Т А Н О В И Щ Е от Проф.д-р

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д 1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

Становище От доц. д-р Божин Димитров Камаринчев, д.м.н., ВМА, член на научно жури, определено със заповед 422 / г. на Директора на НЦЗПБ по

Становище От доц. д-р Божин Димитров Камаринчев, д.м.н., ВМА, член на научно жури, определено със заповед 422 / г. на Директора на НЦЗПБ по Становище От доц. д-р Божин Димитров Камаринчев, д.м.н., ВМА, член на научно жури, определено със заповед 422 / 09.09.2014 г. на Директора на НЦЗПБ по конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Цитомегаловирус (CMV) принадлежи към семейство Herpesviridae, подсемейство Bettaherpesvirinae

Цитомегаловирус (CMV) принадлежи към семейство Herpesviridae,  подсемейство Bettaherpesvirinae МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНА КАТЕДРА МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ Д-Р ЖИВКА СТОЙКОВА ДЕМИРЕВА-КАЛЧЕВА СЕРОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ И МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Подробно