Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc"

Препис

1 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г А Б Р О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, ОТНОСНО: Приемане на Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово първо четене Уважаеми общински съветници, Във връзка с чл. 36 ал.7 на приетата Наредба за управление на общинските пътища, са забелязани на места недостатъчно коректни текстове в Наредба 2, пропускащи пътища, пътни платна и пътни настилки и е наложително тяхното отразяване. С цел подобряване общото състояние на вида на настилките, след възстановяване на прокопавания, при прилагане на Наредба 2, е наложително да се промени обхвата на възстановителните работи, особено в участъците, изпълнени по проекти, финансирани с общински или европейски средства, и с неизтекъл 5 годишен срок от изпълнението. С цел завишаване контрола при възстановяване на настилките от прокопавания на техническата инфраструктура, се дефинират нови правила при връщане на депозитите и удължен гаранционен срок за възстановените настилки. Актуализират се цените в Приложение 1, служещи за определяне стойността на възстановителните работи, като се допълват с неотразени до сега настилки. Във връзка с направеното изложение, предлагам Общински съвет гр. Габрово да вземе следното На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Р Е Ш Е Н И Е: Р Е Ш И: Приема на първо четене Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на Община Габрово както следва: 1. Навсякъде в наредбата думата улици се заменят с улици, пътища. 2. Навсякъде в наредбата думите уличните платна се заменят с уличните и пътните платна.

2 3. Навсякъде в наредбата думите уличните и тротоарни настилки се заменят с уличните, пътните и тротоарни настилки. 4. Изменя ал. 6 на чл. 29 както следва: Община Габрово издава предписание със срок за извършване на възстановителните работи Срокът за извършване на възстановителните работи се определя в издаденото разрешение за разкопаване. 5. Допълва ал. 4 на чл. 30, както следва: Възстановяването на тротоари и плочници се извършва с изкопаната почва, като насипа се уплътнява с трамбовка на пластове от 20 см и пясъчна основа. Тротоарите се възстановяват с нови материали, съответстващи на съществуващата настилка. Възстановяват се засегнатите тротоарни и градински бордюри. Възстановяването на тротоари и плочници се извършва с изкопаната почва, като насипа се уплътнява с трамбовка на пластове от 20 см и пясъчна основа. Тротоарите се възстановяват с нови материали, съответстващи на съществуващата настилка. Възстановяват се засегнатите тротоарни и градински бордюри. В зависимост от състоянието на засегнатия тротоар, при издаване на разрешението за разкопаване се определят допълнителни изисквания, относно обхвата за възстановяване по широчината на прокопаваното трасе. 6. Допълва ал. 5 на чл. 30 както следва: Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см и се озеленява: Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см, почиства се от инертни материали и отпадъци и се озеленява. 7. Създава нова ал. 6 на чл. 30, със следния текст: При отстраняване на аварии или други причини за разкопаване на улични, пътни и тротоарни настилки и зелени площи, изпълнени по проекти, финансирани с общински или европейски средства, и с неизтекъл 5 годишен срок от изпълнението, при издаване на разрешението за разкопаване се определят конкретни допълнителни изисквания, относно обхвата за възстановяване по широчината на прокопаваното трасе, например: задължително машинно възстановяване на асфалтовата настилка по цялата широчина на улицата от бордюр до бордюр, пълно възстановяване по цялата широчина на тротоарната

3 настилка с нови плочи или павета, пълно възстановяване на растителност и дървета в зелените площи. 8. Изменя и допълва ал. 2 на чл. 31, като същата става, както следва: Завършването на възстановителните работи в указания в разрешението за разкопаване срок, се установява с констативен протокол, при спазване на разпоредбите в чл. 74 от ЗУТ Завършването на възстановителните работи в указания в разрешението за разкопаване срок, се установява с констативен протокол, при спазване на разпоредбите в чл. 74 от ЗУТ, като задължително екзекутивната документация се предоставя и на електронен носител. 9. Изменя и допълва ал. 4 на чл. 31, като същата става, както следва: Депозитът на СРР се връща след изтичане на 3-месечен изпитателен срок, който започва да тече от датата на констативния протокол за приемане на работите и след съставяне на Протокол за качество на възстановителните работи. 10% от депозита се задържа за отстраняване на скрити недостатъци в нормативно определените гаранционните срокове за съответния вид работи. След възстановяване на настилката се съставя Констативен протокол за приемане на работите. 50 % от депозитът на СМР се връща след изтичане на 4-месечен изпитателен срок считано от датата на съставяне на Констативния протокол и след съставяне на протокол за качество на възстановителните работи. 50% от депозита се задържа за отстраняване на скрити недостатъци, в рамките на гаранционен срок от 1 година, който започва да тече от датата на съставяне на Протокола за качество на възстановителните работи. 10. Изменя и допълва ал. 6 на чл. 31, като същата става, както следва: При неспазване на посочените в съответните разрешителни за разкопавания срокове за възстановяване физическите или юридически лица подлежат на санкция в размер на 5 % от стойността на депозита за всеки ден закъснение, но не повече от 25% от стойността на депозита. При неспазване на посочените в съответните разрешителни за разкопавания срокове за възстановяване с повече от пет работни дни, физическите или юридически лица подлежат на санкция в размер на 5 % от стойността на депозита за всеки следващ ден закъснение, но не повече от 25% от стойността на депозита.

4 11. Изменя и допълва на чл. 32, като същата става, както следва: Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушение и наказания Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушение и наказания. При установяване на извършени разкопавания по улични и тротоарни настилки, зелени площи и вътрешно квартални пространства без издадено разрешение за разкопаване, отговорност за действията си носят собствениците /юридически и физически лица/ на съответните мрежи- водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, далекосъобщителни, газоснабдителни и други съоръжения елементи на техническата инфраструктура. 12. Изменя т. 1 на Приложение 1, както следва: Възстановяване на асфалтова настилка 110 лв./кв.м Възстановяване на асфалтова настилка 150 лв./кв. м 13. Изменя т. 2 на Приложение 1, както следва: Възстановяване на тротоар от базалтови плочи 50 лв./кв.м Възстановяване на тротоарна настилка от бетонови тротоарни плочи 50 лв./кв. м 14. Изменя т. 3 на Приложение 1, както следва: Възстановяване на настилка от плочи на тревна фуга 40 лв./кв.м Възстановяване на настилка от паркинг тела или плочи на тревна фуга 80 лв./кв. м 15. Създава нова т. 6 на Приложение 1, със следния текст: Възстановяване на паважна настилка или настилка с вибропресовани павета 80 лв./кв. м ТАНЯ ХРИСТОВА Кмет на Община Габрово Съгласували:

5 инж. Марияна Костадинова Директор дирекция ИЕ Тодор Попов ст. юрисконсулт Изготвили: инж. Мариана Драганова главен експерт ИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА НАРЕДБА 8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински терени. -------------------------------------------

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА

ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

generated pdf

generated pdf ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА 24 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ петък, 28 септември 2018 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД Д О К Л А Д Н А З

Подробно

Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на

Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; 05112 / 25-54 w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; 05112 / 35-77, b eloslav.eu@ um ail.cora Секретар: 05112 / 35-55 o b stin a b e lo sla v @

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

До Общински съвет - Чирпан ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ От Кичка Тонева Петкова Кмет на Община Чирпан Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.

До Общински съвет - Чирпан ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ От Кичка Тонева Петкова Кмет на Община Чирпан Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл. До Общински съвет - Чирпан ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ От Кичка Тонева Петкова Кмет на Община Чирпан Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за реализация на

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg Изх.номер 08-00-24713.10.2017 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно