Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 02_r080a1.doc"

Препис

1 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ * (Преработка 2, включваща поправки, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 79: Правило 80 Поправка 1 Серия поправки 01 Дата на влизане в сила: 8 февруари 1998 г. ЕДИННИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОДОБРЕНИЕТО НА СЕДАЛКИ ЗА ГОЛЕМИ ПЪТНИЧЕСКИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА ТЕЗИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЯКОСТТА НА СЕДАЛКИТЕ И ТЕХНИТЕ ЗАКРЕПВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ * Предишно название на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и частите за моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г.

2 сгр. 2 Съдържание,: Точка 6., се изменя и да се чете: 6. Изисквания към закрепвания за седалки за типа моторно превозно средство... Вмъква се нова точка 7., която да се чете: 7. Изисквания за монтиране на седалки в типа моторно превозно средство... Точки от 7 до 11 (предишни), се преномерират като точки от 8 до 12. Вмъкват се заглавията на нови притурки от 1 до 6, които да се четат: Притурка 1 - Притурка 2 - Притурка 3 Притурка 4 - Притурка 5 - Притурка 6 - Процедури за изпитване на седалки съгласно точка 5 и/или закрепвания съгласно точка Процедури за изпитване на закрепванията на моторно превозно средство в изпълнение на точка Измервания, които следва да се направят. Определяне допустимостта на критериите Изисквания и процедури при статично изпитване Характеристики за поглъщане на енергия от задната част на облегалка на седалка. Заглавията на приложения от 4 до 7, се отменят. Заглавието на Приложение 8., се преномерира на Приложение 4. Текстът на правилото: Точки от 1 до 2.3., се заменят от следния текст (като също се вмъква нова бележка под черта _*/ ): 1. Обект и област на приложение 1.1. Настоящото правило се прилага за седалки в моторни превозни средства от категории M2 и M3 */, с изключение на моторни превозни средства от клас I, както е определено в точка от Правило 36 и клас A, както е определено в точка от Правило 52, по отношение на: Всяка седалка за пътник, предвидена да бъде монтирана гледайки напред; Закрепванията на доставените в моторното превозно средство и предвидените да бъдат поставени с тях седалки определени в точка 1.1., или всеки друг тип седалка, която е вероятно да бъде поставена с тези закрепвания. _*/ Както е определено в консолидираната резолюция относно конструкцията на моторни превозни средства (R.E.3), Приложение 7 (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1)

3 сгр Като алтернатива на настоящото правило и при поискване от производителя на моторни превозни средства от категория M 2, могат да бъдат одобрени спрямо Правило 17, точка Моторни превозни средства, където някои седалки се възползват от отклонението посочено точка 7.4. на Правило 14, се одобряват по настоящото правило. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ За целите на настоящото правило: 2.1. Одобрение на седалка означава одобрение на тип седалка като компонент свързан със защитата на ползващите гледащи напред седалки по отношение на тяхната якост и конструкция на облегалките; 2.2. Одобрение на моторно превозно средство означава одобрение на тип моторно превозно средство по отношение на якост на частите от конструкцията на моторното превозно средство към, които се закрепват седалките и по отношение на монтирането на седалки; 2.3. Тип седалка означава седалки, които не се различават съществено по отношение на следните характеристики, които е вероятно да се отразят на тяхната якост и реагиране. (Забележка: Точки от до , не се изменят) Точка 2.4., се изменя и да се чете: 2.4. Тип моторно превозно средство означава моторни превозни средства, които не се различават съществено по отношение на: конструктивни характеристики свързани с настоящото правило; и типът или типовете одобрена(и) седалка(и) поставени на моторното превозно средство, ако има такива. Точка 2.12., се изменя и да се чете:...да се изместват странични или надлъжно без фиксирани междинни положения... Точка 2.17., се изменя и да се чете: Спомагателна седалка означава седалка за манекен, монтирана на количка отзад на седалката, която ще се изпитва. Тази седалка следва да бъде представителна на седалките, които ще се използват в моторното превозно средство зад седалката която ще се изпитва. Точка 2.18., изменя се позоваването на Приложение 8 и да се чете Приложение 4. Точка и бележка под черта 1/ която се отнася до настоящата точка, се изменя и да се чете: Манекен манекен съответстващ на спецификациите за HYBRID II или III 1/ / Техническата спецификация и подробни чертежи на HYBRID II и III, съответстващи на основните размери на петдесет процентовата извадка на мъжкото население в Съединените американски щати и спецификации за тяхното регулиране за това изпитване се депозират при

4 сгр. 4 генералния секретар на Обединените нации и при поискване могат да бъдат обсъдени при секретариата на Икономическата комисия за Европа, Palais des Nations, Geneva, Switzerland. (Забележка от секретариата: За HYBRID III само, описанието без чертежи е на разположение (TRANS/WP.29/GRSP/18, точка 8).) Вмъкват се нови точки от до 2.23., които да се четат: Контролна зона означава пространството между две вертикални надлъжни равнини, раздалечени на 400 mm и симетрични по отношение на точка H и определени от въртене от вертикала към хоризонтала на head-form приспособление, описано в Правило 21, Приложение 1. Приспособлението се разполага, както е посочено в това приложение към Правило 21 и се установява на максимална дължина от 840 mm Колан на 3 точки за целите на настоящото правило също включва колани с повече от три точки на закрепване Пространство между седалки означава при седалки гледащи в същата посока, разстоянието между предната част от възглавницата на седалката и възглавницата на облегалката на седалката, която я предхожда, измерено хоризонтално, на височина 620 mm над пода. Точка 4.2., се изменя и да се чете:...от точки 6 и 7 по-долу.... Точка 4.3., се изменя и да се чете:...неговите първи две цифри (понастоящем 01, отговарящи на серията от изменения 01) показват сериите... Точка , бележка под черта 2/, се изменя и да се чете: 2/ 1 за Германия,...8 за Чешката република,...15 (свободно),...22 за Руската федерация, 23 за Гърция, 24 (свободно), 25 за Хърватия, 26 за Словения, 27 за Словакия, 28 за Беларус, 29 за Естония, 30 (свободно), 31 за Босна и Херцеговина, (свободно), и 37 за Турция. Следващи номера... Точки , и , се отменят. Точки от 5 до 6.4., се заменят от следния текст (т. от 5 до ): 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЕДАЛКИ 5.1. По искане на производителя.всеки тип седалка се подлага на изпитването според изискванията или на Притурка 1 (динамично изпитване) или на Притурки 5 и 6 (статично изпитване) Изпитванията, които типа седалка е преминала се документират във форма за съобщение относно одобрение на тип седалка и съответстваща на образеца в Приложение Всяка доставена система за регулиране и преместване следва да включва заключваща система, която работи автоматично.

5 сгр Не се изисква след изпитването системите за регулиране и заключване да бъдат в напълно работно състояние. 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАКРЕПВАНИЯТА НА СЕДАЛКА ОТ ТИПА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 6.1. Закрепванията за седалки на моторното превозно средство следва да могат да издържат или изпитването описано в Притурка 2; или, ако седалка е монтирана върху част от конструкцията на моторното превозно средство, което ще се изпитва, изпитванията посочени Притурка 1. Не е необходимо седалката да бъде от одобрен тип, при условие, че отговаря на изискванията на точка от горе споменатата притурка Остатъчна деформация, включително разрушаване на закрепване или на околната зона се допуска, при условие, че определената сила е била упражнявана за определения период Когато има повече от един тип закрепване в моторното превозно средство, всеки вариант следва да се изпита, за да се получи одобрение за моторното превозно средство За едновременно одобряване на седалка и моторно превозно средство може да се използва едно изпитване При моторни превозни средства от категория M3, счита се че закрепване на седалка съответства на изискванията на т. 6.1 и 6.2, ако закрепването на обезопасителен колан за съответните местоположение за сядане са поставени директно към седалките, които ще бъдат монтирани и тези закрепвания за колани съответстват на изискванията на Правило 14, ако е необходимо с отклонението посочено в т ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКИ В ТИПА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 7.1. Всички монтирани гледащи напред седалки следва да бъдат одобрени по изискванията на точка 5 от настоящото правило и да отговарят на следните условия: Седалките следва да имат контролна височина най-малко 1 m; и точка H на седалката непосредствено отзад да бъде по-високо от точка H на въпросната седалка с по-малко от 72 mm или ако седалката отзад има контролна точка H по висока с повече от 72 mm, въпросната седалка се изпитва и одобрява за монтиране в такова положение Когато се одобрява според Притурка 1, се провеждат изпитване 1 и 2, с изключение на следното: Изпитване 1 не се провежда където задната част на седалка не може да бъде ударена от пътник, който не е ограничен (т.е няма седалка гледаща напред непосредствен отзад седалката, която ще се изпитва) Изпитване 2 не се провежда ако задната част на седалката не може да бъде ударена от пътник, който е ограничен; или ако седалката отзад е съоръжена с колан на три точки със закрепване, което съответства изцяло на Правило 14 (без отклонение); или ако седалката изпълнява изискванията на Притурка 6 от настоящото правило Когато се одобрява според Притурки 5 и 6, се провеждат всички изпитвания, с изключение на следните:

6 сгр Изпитванията по Притурка 5 не се провеждат, ако задната част на седалката не може да бъде ударена от пътник, който не е ограничен (т.е няма седалка гледаща напред непосредствен отзад седалката, която ще се изпитва) Изпитването по Притурка 6 не се провежда: ако задната част на седалката не може да бъде ударена от пътник, който е ограничен; или ако седалката отзад е съоръжена с колан на три точки за закрепване, което съответства изцяло на Правило 14 (без отклонение); Точка 7. (предишна), се преномерира на точка 8. и изменението да се чете: 8. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА Процедурите за съответствието на продукцията следва да отговарят на тези определени в спогодбата, Притурка 2 (E/ECE/TRANS/505/Rev.2) със следните изисквания: Точка 7.1. (предишна), се преномерира на точка 8.1., и се изменя позоваването на точка 5. и 6. и да се чете точка 5, 6 и 7. Точка 7.2. (предишна), се преномерира на точка 8.2., и се изменя позоваването на точка 7.1. да се чете точка 8.1. Точки от 7.3.до (предишни), се отменят. Точка 7.4. (предишна), се преномерира на точка 8.3., и измененото да се чете...се изпълнява за одобрението. Нормалната честота на тези проверки е един път годишно. Точка от 7.5. (предишна), се отменя. Точки от 8 до 10 (предишни), се преномерират като точки от 9 до 11. Вмъкват се нови притурки от 1 до 6., които да се четат Вмъкват се нови точки от 12. до 12.3., които да се четат 12. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ От датата на официалното влизане в сила на серията поправки 01, никоя от договарящите се страни прилагаща настоящото правило, не следва да отказва да дава одобрения по настоящото правило, както е изменен от серията поправки От 1 октомври 1999 г. за моторни превозни средства от категория M 2 с максимална маса не по-голяма от 3,500 kg и от шестнадесетият ден след влизането в сила на серията поправки 01 към настоящото правило, по отношение на моторни превозни средства от категория M 3 договарящите се страни прилагащи настоящото правило, дават ECE одобрение само, ако са изпълнени изискванията на настоящото правило, както е изменен от серията поправки От 1 октомври 1999 г. за моторни превозни средства от категория M 2 с максимална маса не по-голяма от 3,500 kg и от 1 октомври 1999 г. за моторни превозни средства от категория M 2 с максимална маса не по-голяма от 3,500 kg и от категория M 3 договарящите се страни

7 сгр. 7 прилагащи настоящото правило могат да отказват да признават одобрения, които не са били дадени в съответствие със серията поправки 01 към настоящото правило. Точка 11.. (предишна), се преномерира на точка 13. Притурка 1 ИЗПИТВАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СЕДАЛКИ СЪГЛАСНО ТОЧКА 5 И/ИЛИ ЗАКРЕПВАНИЯ СЪГЛАСНО ТОЧКА Изисквания 1.1. Изпитванията следва да определят: Дали седналият(те) на седалката е (са) правилно възпрян(и) от седалката(ите) пред него (тях) и/или чрез използване на обезопасителен колан Това изискване се счита за изпълнено, ако движението напред на коя и да е част от тялото и главата на манекена не премине извън напречната вертикална равнина разположена на 1.6 m от точка R на спомагателната седалка; Ако седналият(те) не е (са) сериозно ранени Това изискване се счита за изпълнено, ако са изпълнени следните приемливи биомеханични критерии, определени в съответствие с Притурка 4, за съоръжения с апаратура манекен; те са приемливият критерий за главата е HIC по малко ОТ 500; приемливият критерий за гръден кош (ThAC) е по-малко от 30 g с изключение за периоди възлизащи на по-малко от 3 ms (g = 9.81 m/s 2 ); приемливият критерий за бедрото (FAC) е по-малко от 10 kn и да не се превишава стойността от 8 kn за периоди общо възлизащи на 20 ms; Дали седалката и закрепващите елементи за седалката са достатъчно здрави Това изискване се счита за изпълнено ако: никоя част от седалката, закрепващите елементи за седалката или принадлежностите не се отделят изцяло по време на изпитването; седалката остана здраво задържана, дори, ако едно или повече от закрепванията са частично отделени и всички заключващи системи останат заключени през цялото време на изпитване след изпитването, никоя част от конструкцията на седалката или принадлежностите да няма счупване или остри или заострени краища или ъгли, които могат да причинят телесни увреждания Всички елементи, които образуват част от облегалката на седалката или принадлежности към нея, следва да бъдат такива, че да не е вероятно да причинят телесни увреждания на пътник по време на удар. Това изискване се счита за изпълнено, ако всяка част, която може да бъде докосната от сфера с диаметър 165 mm има радиус на кривина най-малко 5 mm Ако твърдата подплата на част от елементите и принадлежностите упоменати погоре са изготвени от материал с твърдост по Шор по-малка от 50 А, изискването определено в точка по-горе се отнася само за твърдата подплата Частите от облегалката на седалката, като устройства за регулиране на седалката и принадлежности, не се подчиняват на изискванията на точка , ако в положение на покой, те са поставени на 400 mm под хоризонтална равнина над контролната равнина, даже ако седналият може да влезе в съприкосновение с тях.

8 сгр Подготовка на седалката за изпитване 2.1. Седалката, която ще се изпитва се монтира: или на платформа за изпитване, представителна за корпуса на моторното превозно средство, или на стабилна платформа за изпитване Закрепванията върху платформата за изпитване осигурени за изпитването на седалка(и) се идентифицират или следва да имат същите характеристики, както тези използвани в моторното(ите) превозно(и) средство(а) в което(които) е предвидено да се използва седалката Седалката, която ще се изпитва следва да бъде завършена изцяло с цялата тапицерия и принадлежности. Ако седалката е съоръжена с маса, тя следва да бъде в прибрано положение Ако се регулира странично, седалката следва да бъде поставена на максимално изтегляне Ако облегалката на седалката е регулируема, тя следва да се регулира, така, че полученото накланяне на торса на манекена използван за определяне на точката H и действителния ъгъл на торса при седнало положение в моторното превозно средство е близък колкото е възможно до този препоръчан от производителя при нормално използване или при липсата на специална препоръка от производителя, възможно най-близко до 25 0 назад спрямо вертикалата Ако облегалката е оборудвана с ограничител за главата, който се регулира по височина, той следва да бъде в най-ниското си положение Обезопасителен колан от одобрен тип, съответстваш на Правило 16 и монтиран на закрепвания поставени съгласно Правило 14 (включващ, ако е уместно, отклонението посочено в т. 7.4 към настоящото правило) се закрепват както на спомагателната седалка, така и на седалката, която ще се изпитва.

9 сгр Динамични изпитвания 3.1. Изпитване 1 Изпитвателната платформа се монтира на количка Спомагателна седалка Спомагателната седалка може да бъде от същия тип, както седалката, която ще се изпитва и се разполага успоредно към и непосредствено отзад седалката, която ще се изпитва. Двете седалки следва да бъдат на същата височина, идентично регулирани и с пространство между седалките 750 mm Ако се използва спомагателна седалка е от различен тип, това следва да се упомене във формата за съобщение относно одобрението на типа седалка и съответствие с модела в приложение 1 към настоящото правило Манекен Манекенът се поставя не задържан на спомагателната седалка, така, че неговата равнина на симетрия отговаря на равнината на симетрия на въпросното положение за сядане Ръцете на манекена са поставени на неговите бедра с двата лакътя докосващи облегалката на седалката; краката са прострени максимално и ако е възможно успоредни; петите да докосват пода Всеки манекен, който е необходим се монтира на седалка в съответствие със следните процедури: манекенът се поставя на седалката колкото е възможно по-близо до желаното положение, плоска стабилна повърхнина с размери 76 mm x 76 mm се поставя колкото е възможно по-ниско отпред на торса на манекена, плоската повърхнина е натисната хоризонтално срещу торса на манекена с натоварване между 25 и 35 dan: торсът се изтегля напред посредством раменете във вертикално положение, тогава се поставя гърбът срещу облегалката на седалката.операцията се повтаря два пъти; без да се премества торса, главата се поставя в такова положение, че платформата поддържаща измервателната апаратурата намираща се в главата да е хоризонтална и че средната (медианна) сагитална равнина на главата е успоредна на тази на моторното превозно средство плоската повърхнина се отстранява внимателно, манекенът се премества напред на седалката и се повтаря процедурата по монтирането описана по-горе, ако е необходимо, положението на долните крайници се коригира, инсталираната измервателна апаратура, не следва по-никакъв начин да влияе на движението на манекена по време на удар, температурата на системата от измерителна апаратура се стабилизира преди изпитване и се поддържа колкото е възможно в обхвата между 19 0 и 26 0 C СИМУЛИРАНЕ НА УДАР Скоростта на удара на количката е между 30 и 32 km/h Закъснението на количката по време на изпитването на удар следва да бъде в съответствие с разпоредбите показани на фигура 1 по=долу. С изключение на интервалите възлизащи общо на не повече от 3 ms, времето на закъснение на количката следва да остане между границите на кривите показани на фигура 1.

10 сгр Освен това, средното закъснение следва да бъде между 6.5 и 8.5 g Изпитване Изпитване 1 се повтаря с манекен седнал в спомагателната седалка: манекенът следва да е възпрян от обезопасителен колан поставен и регулиран в съответствие с инструкциите на производителя. Броят на точките за закрепване на колана за целите на Изпитване 2 се документират във форма за съобщение относно одобрение на типа седалка и в съответствие с модел 1 от Приложение 1 към настоящото правило Спомагателната седалка следва да бъде или от същия тип както седалката, която се изпитва или от различен тип, подробностите за която следва да бъдат документирани във формата за съобщение относно одобрение на типа седалка и в съответствие с модел 1 от Приложение 1 към настоящото правило Когато се провежда изпитване 2 с манекен възпрян от колан на три точки и критерия за нараняване не е надвишен, спомагателната седалка се счита, че отговаря на изискванията отнасящи се за изпитване при статични натоварвания и преместването на горното закрепване по време на изпитването определено в Правило 14 по отношение на това инсталиране. Фигура 1 Превод на текстовете Deceleration [g] Time [ms] Закъснение Време [ms]

11 сгр. 11 Притурка 2 ИЗПИТВАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАКРЕПВАНИЯТА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОЧКА Изпитвателна апаратура 1.1. Стабилна конструкция, достатъчно представителна за седалката предвидена за използване в моторното превозно средство е фиксирана посредством скрепителни елементи (болтове, винтове и др.) осигурени от производителя, към частите от конструкцията представена за изпитванията Ако няколко типа седалки се различават една от друга по отношение на разстоянието между предните и задни краища на техните крака и могат да се монтират към същото закрепване, изпитването се провежда при най-късото разстояние между краката. Това разстояние се описва в сертификата за одобрение на типа. 2. Изпитвателна процедура 2.1. Прилага се сила F на височина 750 mm над контролната равнина и по вертикалната линия съдържаща геометричния център на повърхнината оградена от полигон имащ различните точки на закрепване като връхни точки или ако е приложимо, външните закрепвания на седалката, от стабилната конструкция, както е определено в точка 1.1. по-горе; в хоризонтална посока и насочена към предницата на моторното превозно средство; със забавяне колкото е възможно по-малко и в продължение на най-малко 0.2 s Силата F се определя или посредством следната формула: F = (500 ± 50)x i където: F е в N и i представлява броя места за сядане на седалка, за която се изпитват закрепвания, за да бъдат одобрени или по искане на производителя, в съответствие с представително натоварване измерено по време на динамичните изпитвания, както е посочено в Притурка 1 от настоящото правило Притурка 3 ИЗМЕРВАНИЯ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ НАПРАВЯТ 1. Всички необходими измервания се правят с измерителна система отговаряща на спецификациите на Международния стандарт ISO 6487: 1987 със заглавие Технически измервания при изпитване на удар: Апаратура. 2. Динамично изпитване 2.1. Измерванията се правят върху количката. Показателите на закъснението на количката се измерват, от ускорението измерено върху стабилната рама на количката, със системи за измерване в CFC от 60.(б.пр, от интернет Channel Frequency Class (digital filter)) 2.2. Измерванията се провеждат върху манекен.

12 сгр. 12 Стойностите на измервателните устройства се документират през независими канали за данни от следните CFC: Измервания при главата на манекена. Резултантното ускорение по три оси отнесено към центъра на тежестта ( r ) 1/ се измерва в CFC от Измервания при гръдния кош на манекена Резултантното ускорение при центъра на тежестта се измерва в CFC от Измервания при бедрото на манекена Аксиалната сила на натиск се измерва в CFC от / изразено в g (= 9.81 m/s 2 ) скаларната стойност на което се изчислява по следната формула: r 2 = i 2 + v 2 + t 2 където: i = стойност на моментното надлъжно ускорение; v = стойност на моментното вертикално ускорение; t = стойност на моментното напречно ускорение

13 сгр. 13 Притурка 4 Определяне на допустимостта на критериите 1.1. Критерият за нараняване (HIC) се изчислява на базата на резултантното ускорение по три оси измерено съгласно Притурка 3, точка от следния израз: t 1 1 HIC = (t 2 t 1 ) 2 rdt t t1 t2 в който t 1 t 2 са стойностите по време на изпитване, HIC е при максимална стойност в интервала t 1, t 2. Стойностите на t 1 и t 2 се изразяват в секунди. 2. Допустимост на критерия за гръдния кош (ThAC) 2.1. Този критерии се определя от абсолютната стойност на резултантното напрежение изразено в g и измерено съгласно Притурка 3, точка 2.2.2, и от периода на ускорение, изразен в ms. 3. Допустимост на критерия за бедрото (FAC) Този критерии се определя от натоварването на натиск изразено в kn, предавано аксиално на всяко бедро на манекена и измерено съгласно Притурка 3, точка , и от продължителността на натоварването на натиск изразено в ms Притурка 5 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ И ПРОЦЕДУРИ 1. Изисквания 1.1. Изискванията към седалките, които ще се изпитват съгласно настоящата притурка следва да определят: Дали седящите на седалката са правилно възпряни от седалките пред тях; Дали седящите на седалката не са сериозно ранени; и Дали седалката и скрепителните елементи на седалката са достатъчно здрави Изискванията на точка по-горе се считат за изпълнени, ако максималното изместване на центъра на прилагане на всяка сила определена в точка измерено в хоризонталната равнина и в надлъжната средна (медианна) равнина на съответното място за седене не превишава 400 mm Изискванията на точка по-горе се считат за изпълнени, ако отговарят на следните характеристики: Максималното изместване на централната точка на прилагане на всяка сила определена в точка 2.2.1, измерено както е описано в точка 1.2, е не по-малко от 100 mm; Максималното изместване на централната точка на прилагане на всяка сила определена в точка 2.2.2, измерено както е описано в точка 1.2, е не по-малко от 50 mm Всички елементи, които образуват част от облегалката на седалката или принадлежности към нея, следва да бъдат такива, че да не е вероятно да причинят телесни увреждания на пътник по време на удар. Това изискване се счита за изпълнено, ако всяка част, която може да бъде докосната от сфера с диаметър 165 mm има радиус на кривина най-малко 5 mm.

14 сгр Ако част от елементите и принадлежностите упоменати по-горе са изготвени от материал с твърда подплата с твърдост по Шор по-малка от 50 А, изискването определено в точка по-горе се отнася само за твърдата подплата Частите от облегалката на седалката, като устройства за регулиране на седалката и принадлежности, не се подчиняват на изискванията на точка 1.3.3, ако в положение на покой, те са поставени на 400 mm под хоризонтална равнина над контролната равнина, даже ако седналият може да влезе в съприкосновение с тях Изискването се счита за изпълнено, ако: Никаква част от седалката, от закрепванията или принадлежностите не са изцяло отделени по време на изпитването Седалката остане здраво задържана, дори, ако едно или повече от закрепванията е(са) частично отделено(и) и всички заключващи системи останат заключени през цялото време на изпитване След изпитването, никоя част от конструкцията на седалката или принадлежностите да няма счупване или остри или заострени краища или ъгли, които могат да причинят телесни увреждания 2. Статични изпитвания Изпитвателна апаратура Тя се състои от цилиндрични повърхнини с радиус на кривина равен на 82 ± 3 mm и ширина: най-малко равна на ширината на облегалката на седалката за всяко място за сядане на седалката която ще се изпитва за горната форма, равна на 320 0/+10 mm за най-ниската форма както е показано на фигура 1 от настоящата притурка Повърхнината лежаща на частите от седалката се изготвя от материал с твърдост не помалко от 80 A по Шор Всяка цилиндрична повърхнина се оборудва с най-малко един датчик за сила, способен да измери приложените сили в посоката определена в точка Изпитвателна процедура 1, Прилага се изпитвателна сила ± 50 N като се използва устройство в съответствие с H 1 точка 2.1. по-горе, към задната част на седалката, съответстваща на всяко място за сядане на седалката Посоката на прилагане на силата се намира във вертикалната средна (медианна) равнина на въпросното място за сядане; тя следва да бъде хоризонтална и отзад напред на седалката Тази посока се намира на височина H1, която е между 0.70 m и 0.80 m над контролната равнина. Точната височина се определя от производителя. 2, Прилага се изпитвателна сила ± 100 N едновременно към задната част на седалката, H 2 съответстваща на всяко място за сядане на седалката в същата вертикална равнина и в същата посока, като височината H2 е между 0.45 и 0.55 m над контролната равнина, с устройство в съответствие с точка 2.1. по-горе. Точната височина се определя от производителя.

15 сгр Изпитвателната форма се подържа колкото е възможно в контакт с задната страна на седалката по време на прилагане на силите определени в точки и по-горе. Те следва да могат да се завъртат в хоризонтална равнина Където седалка има повече от едно място за сядане, се прилагат едновременно силите съответстващи за всяко място за сядане и следва да има толкова горни и долни форми, колкото места за сядане Първоначалното местоположение на всяко от местата за сядане за всяка от формите се определя като се приведат изпитвателните устройства в контакт със седалката със сила равна най-малко на 20 N Силите посочени в точки и по горе се прилагат възможно най-бързо и се поддържат заедно на определената стойност за най малко 0.2 секунди, каквато и да е деформацията Ако изпитването се проведе с една или няколко сили, но не с всички сили по-големи от тези определени в точки и по горе и ако седалката е в съответствие с изискванията, изпитването се счита за успешно. Притурка 5 Фигура 1 УРЕД ЗА СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ

16 сгр. 16 Притурка 6 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПОГЛЪЩАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА ЗАДНАТА ЧАСТ НА ОБЛЕГАЛКИ ЗА СЕДАЛКИ 1. Елементи на задната част на облегалки за седалки разположени в контролната зона, както е посочено в точка 2.21 от настоящото правило се проверяват по искане на производителя съгласно изискванията за поглъщане определени в Приложение 4 към Правило 21. За тази цел, всички поставени принадлежности се изпитват във всички положения на използване, освен маси, които следва да бъдат в прибрано положение. 2. Това изпитване следва да се упомене във формата за съобщение относно одобрението на типа седалка съответстваща на образеца от Приложение 1 на настоящото правило. Следва да се приложи чертеж показващ частта от облегалката на седалката проверявана по изпитването за разсейването на енергия. Приложение 1 Вмъква се нова точка 5., която да се чете: 5. Допълнителна информация... Точка 5, (предишна), се преномерира като точка 5.1. Вмъкват се нови точки от 5.2 до 5.9., които да се четат: 5.2. Местоположение и разположение на седалки: Седалки, ако има такива, които включват закрепване за обезопасителен колан: Изпитване за поглъщане на енергия на задната част на облегалка на седалка да/не 2/ 5.5. Чертежи показващи задната част от облегалката на седалката проверявана по изпитването за разсейването на енергия: Седалка одобрена в съответствие с точка 5.1 от настоящото правило (динамично изпитване): да/не 2/ Изпитване 1 съгласно Притурка 1: да/не 2/ Изпитване 2 съгласно Притурка 1: да/не 2/ Описание на обезопасителните колани и закрепвания използвани за целите на Изпитване 2: Тип на спомагателна седалка използвана за изпитване 2 (ако се различава от одобрения тип седалка): Одобрена седалка съгласно точка 5.1 от настоящото правило (статично изпитване): да/не 2/ 5.8. Изпитване съгласно Притурка 5: да/не 2/ 5.9. Изпитване съгласно Притурка 6: да/не 2/ Точка 6., се отменя Точки от 7 до 16., се преномерират на точки от 6 до 15. Приложение 2. Вмъква се нова точка 5., която да се чете:

17 сгр Допълнителна информация:... Точка 5. (предишна), се преномерира на точка 5.1. Вмъкват се нови точки от 5.2. до 5.5., които да се четат: 5.2. Модел и тип на одобрения тип седалки (ако има такива): За всеки ред седалки: индивидуална/скамейка, фиксирана/регулируема, фиксирана облегалка/регулируема облегалка, падаща назад/накланяща се назад 2/ 5.4. местоположение и разположение на седалките (одобрен тип седалки и други седалки): Седалки, ако има такива, които включват закрепвания за обезопасителен колана:... Приложение 3 Точка 1., се изменя и заглавието да се чете: 1. Разположение на знака за одобрение на седалката Буква D в примера за марка за одобрение, се отменя Изменя се обяснението под примера и да се чете:...по отношение на якост на седалките, които са били одобрени в Холандия (E4) под номер... в допълнение в примерите за знаци за одобрение в обясненията по-долу се изменя номера за одобрение и да се чете (4 пъти) и думите в неговата оригинална форма да се чете както е изменен от сериите изменения 01 (2 пъти) Точка 2., се отменя. Точка 3., се преномерира като точка 2. Точки от 4. до 7., се отменят. Приложение 8 (предишно), се преномерира на приложение

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc 8 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА

Подробно

Microsoft Word - 09_r044rev1_Annex8.doc

Microsoft Word - 09_r044rev1_Annex8.doc Стр. 84 ОПИСАНИЕ НА МАНЕКЕНИ Общи положения 1.1. Манекените, предписани за използване от това Правило, са описани в допълнения 1 до 3 към това правило и в техническите чертежи, разработени от холандския

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) –

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Правило 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило - мотоциклетен тип по отношение

Подробно

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc Стр.21 Приложение 1 СЪОБЩЕНИЕ (максимален формат: А4 (210х 297 mm)) До: Наименование на административния орган: относно 2/: ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТНЕМАНЕ

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията Приети с Резолюция MSC.282(86)

ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията Приети с Резолюция MSC.282(86) ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията Приети с Резолюция MSC.282(86) на Комитета по морска безопасност на Международната

Подробно

ESPL Категории Всички категории са сходни в различните класове Категория Багажник: Experienced and Advanced Категория Багажник означава, че субуферите

ESPL Категории Всички категории са сходни в различните класове Категория Багажник: Experienced and Advanced Категория Багажник означава, че субуферите ESPL Категории Всички категории са сходни в различните класове Категория Багажник: Experienced and Advanced Категория Багажник означава, че субуферите, суббоксът и портът трябва да са в багажника. Не по-високо

Подробно

Microsoft Word - 01_r110.doc

Microsoft Word - 01_r110.doc Rev.2 /Add.109 19 юни 2001 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от 19.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., изм., бр.

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН

Rev.2/Add.111 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОН Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc Стр. 1 2 Декември 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2018) 6560 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение (ЕС).../... на Комисията за установяване на

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2018) 6560 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение (ЕС).../... на Комисията за установяване на ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 11.10.2018 г. C(2018) 6560 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение (ЕС).../... на Комисията за установяване на методиката на наблюдение и реда и условията за докладване

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно