Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Размер: px
Започни от страница:

Download "Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб"

Препис

1 Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! Февруари Урок 1 Ще си видим утре! Подготовка за семинар Командировка Употреба на глаголи от свършен вид. Обобщение на свършен и несвършен вид. Изречения със защото и за да. Урок 1 Ще си видим утре! Урок 1 Урок 1 Пловдив бизнес център Русе Винителни и дателни местоимения със съставно скъзуемо крятки форми. Развиване на уменията за четене с разбиране и отговаряне на въпроси, свързани с текста. Съставяне на диалог. Представяне на град под формата на презентация. Писане на есе. Ще си видим утре! Урок 1 Правила за употреба на кратките притежателни местоимения. Сложно съставно изречение с

2 подчинено допълнително изречение че и да. Урок 2 Понеделник Февруари Времето лети Урок 2 Времето никога не стига Минало свършено време на някои глаголи. Времето лети В планината Съставно сказуемо с възвратни глаголи. Разказване на случка в минало време. Урок 2 Времето лети Урок 2 Времето лети Едно нестандартно хоби Свободното време на българите Езикови конструкции с безличнопредикативни форми. Текстове за четене и писане на текст, свързан с хобита. Безлично предикативни форми продължение. Конструкции с някои глаголи от несвършен вид. Ченете и писане на текст, свързан със свободното време.

3 Урок 2 Образуване на съществителни имена. 3 Урок 3 Понеделник 21 Февруари 1 Март Расте, но не старее Урок 3 Расте, но не старее Урок 3 На разходка из София Какъв лош шофьор! Устен преразказ на текст. Глаголи от свършен и несвършен вид. Ченете с Минало свършено време на някои глаголи на нах, -их, -ах, -ях, -ех, -ух. Расте, но не старее Урок 3 Расте, но не старее Моята София Зелена София Отглаголни съществителни на НЕ и НИЕ. Описание на туристически забележителности. Употреба на докато, ако и щом. Съюзи и предлози. Употреба на предлозите в текст. Урок 3 Расте, но не старее Случаи, когато съществителните не се членуват. Разговор по тема.

4 4 Урок 4 Понеделник Минало свършено време На път На летище София 4 8 Март Урок 4 Видове местоимения На път Урок 4 На път Българската роза Иван Вазов Употреба на местоименията. Презентация и информация за Иван Вазов и творбите му. Урок 4 На път Относителни прилагателни на ски. Урок 4 Прилагателните Слушане с разбиране за един от българските творци. Преговор Преговорен 5 Урок 5 Понеделник Учтива форма Март Извинете, може ли да поръчам...? Урок 5 Извинете, може ли да поръчам...? По телефона Васко и интернет Повелително наклонение. Повелително наклонение продължение. 1 -ва контролна работа Урок 5 Приятно пътуване! Превръщане от пряка в непряка реч. Ченете с разбиране

5 Извинете, може ли да поръчам...? Урок 5 Извинете, може ли да поръчам...? Урок 5 При стария шивач Словообразуване на съществителни имена за професии. Писане на есе. Преговор на уроците от 1-5. Преговор 6 Преговорен Понеделник Март Преговорен Алеко Константинов Информация за Алеко Константинов. Презентация. Четене с Преговорен Преговорен Из До Чикаго и назад Народен театър Иван Вазов Любимият град Преразказ. Слушане с Презентации. Писане на есе Преговорен Слушане с разбиране

6 7 Урок 6 Понеделник Март Добрите новини Ох, пак спорт Повелително наклонение продължение. Съгласуване на съществителни и прилагателни. 2 ра контролна работа Урок 6 Добрите новини Къде са добрите новини? Повелително наклонение отрицателна форма. Урок 6 Добрите новини Четвъртата власт Сложни форми на повелителното наклонение. Преразказ. Урок 6 Дебат на тема Интернет. Добрите новини Българските програмисти Урок 6 Писане на текст и диалог. Писане на есе.

7 8 Урок 7 Понеделник Пълни форми и членуване на притежателни местоимения. 1 5 Април Приятелите на моите приятели са и мои приятели Семейният албум Урок 7 Приятелите на моите приятели са и мои приятели Моят най-добър приятел Писане на есе. Употреба на пълни и кратки форми на притежателни местоимения. Урок 7 Приятелите на моите приятели са и мои приятели Семейство завинаги Писане на картичка. Словоред и място на възвратното местоимение се при възвратните глаголи. Урок 7 Приятелите на моите приятели са и мои приятели Преговорен. 1 -ви изпит

8 Април Пролетна ваканция* Урок 8 Понеделник Четене с Април Кое е найголямото богатство? При лекаря Употреба на боли/болят с кратки винителни местоимения. Урок 8 Кое е найголямото богатство? Лош късмет Глаголът боли. Четене с Пълни и кратки форми на дателните

9 Урок 8 Кое е найголямото богатство? Урок 8 Кое е найголямото богатство? Спешен случай Петър Димков местоимения с някои изрази. Транформация на някои изрази в непряка реч. Превръщане на текст от пряка в непряка реч. Слушане с Употреба на някои предлози. Съставяне на текст. Изречения със затова. Двойно отрицание. Урок 8 Четене с Писане на текст. 11 Урок 9 Понеделник Образуване на минали Парите не растат страдателни по дърветата причастия Април Урок 9 Парите не растат по дърветата Урок 9 Парите не растат по дърветата Проблемите на семейство Христови Фейсбук Четене с Съставно сказуемо в сегашно, минало и бъдеще време. Слушане с Съставно сказуемо в сегашно, минало и бъдеще време продължение.

10 Урок 9 Парите не растат по дърветата Урок 9 Доброто никога не се забравя Парите не растат по дърветата Изложба Чене с Членуване на именна група. Писане на параграф по определена тема. Писане на текст. Съставяне на диалог. Писане на обява. 12 Урок 10 Понеделник 29 Април 3 Май 1 -ви май почивен ден Земя като една човешка длан Урок 10 Земя като една човешка длан Хайде на хорото! Васил Левски Образуване на минало свършено деятелно причастие. Минало неопределено време ва глагола съм. Образуване и употреба на минало неопределено време. Презентации. Урок 10 Земя като една човешка длан Урок 10 Земя като една човешка длан - - Българските златни съкровища Изречения с макар че и въпреки че. Писане на текст. Дебат.

11 Урок 10 Четене на разкази. Писане на разказ. 13 Урок Понеделник Втори преговорен /от учебника/ Май Втори преговорен Урок 11 Живот в мрежата Втори преговорен Интервю за работа Минало свършено време и минало неопределено време /сравнение/ Минало свършено време и минало неопределено време /сравнение/ Наречия употреба. Писане на текст. 3 а контролна работа Урок 11 Живот в мрежата Урок 11 Живот в мрежата Каква чудесна идея! Българските откриватели Словообразуване деминутиви и антоними. Съставяне на диалог. Писане на молба. Урок 11 Диктовка. Презентации.

12 14 Урок 12 Понеделник Май Напред! Науката е слънце! Урок 12 Напред! Науката е слънце! Урок 12 Напред! Науката е слънце! Урок 12 Напред! Науката е слънце! А сега накъде? Българската азбука Българското образование Петър Берон и Рибният Буквар Минало неопределено време с възвратни глаголи. Минало неопределено време с глаголи от несвършен вид. Минало неопределено време с глаголи от свършен и несвършен вид сравнение. Писане на текст. Едновременна употреба на винителни и дателни местоимения с минало неопределено време. Урок 12 Информация за известни български автори и произведенията им. 15 Урок 13 Понеделник Минало несвършено време образуване и употреба Май По-добре късно, отколкото никога! Урок 13 По-добре късно, отколкото никога! Урок 13 По-добре късно, отколкото никога! Трудно семейно решение Мечтата на Петър В миналото и днес Минало несвършено време на възврастните глаголи. Писане на есе. Сравнение на минало свършено време и минало несвършено време. 4 -а контролна работа

13 Урок 13 По-добре Дебат. късно, отколкото Екология никога! Урок 13 Писане на есе. 16 Урок 14 Понеделник Минало предварително Време за култура време Май Урок 14 Време за култура Урок 14 Време за култура На концерт Владимир Димитров Четене с Бъдеще в миналото. Слушане с Употреба на условни изречения. Урок 14 Време за култура Легенда Съставяне на текст. Изречения с без да и вместо да. Музика Съставяне на текст. Урок 14 Съставяне на тексто, използвайки минало и бъдеще време. Писане на молба.

14 17 Урок Понеделник 3 7 Юни Трети преговорен Спомени от моето детство Преговор и разказ на случка в миналото Юни почивни дни Урок Трети преговорен Урок Мечти Преразказ. Преговор и писане на есе. Слушане с Писане на молба. Трети преговорен Урок Трети преговорен Молба Покана Четене с Писане на покана. Четене с Урок Дебат. Презентации. Трети преговорен 18 Понеделник Юни Урок Tekrar Урок Tekrar Önceki Темаı Tekrarlama Tekrar

15 Önceki Темаı Tekrarlama Устен изпит 2 -ри изпит

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Microsoft Word - ProgramaBalgarski sa vasrastni А1-В2 za utvurzhdavane

Microsoft Word - ProgramaBalgarski sa vasrastni А1-В2 za utvurzhdavane УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД ЗА ВЪЗРАСТНИ, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА 1. Общо представяне на програмата Програмата е създадена във връзка с необходимостта от провеждане на

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Приложение 1 към т. 1 Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx Приложение 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

DEUTSCHE SCHULE SOFIA Vorschule, Grundschule, Gymnasium НЕМСКО УЧИЛИЩЕ СОФИЯ Календар на учебната 2013/14 година дата събитие забележка септември 2013

DEUTSCHE SCHULE SOFIA Vorschule, Grundschule, Gymnasium НЕМСКО УЧИЛИЩЕ СОФИЯ Календар на учебната 2013/14 година дата събитие забележка септември 2013 Календар на учебната 2013/14 година дата събитие забележка септември 2013 02.09. Първа конференция на учителите, подготвителна седмица 03.09. Първа конференция горна гимн.степен: 09.30-11.00ч 03.09. 10.09.

Подробно

Лингвистика с информационни технологии

Лингвистика с информационни технологии чужди езика (английски език и втори чужд език)" Съвременен български език (Общ теоретичен курс с практикум по езикова култура) Информационни технологии в хуманитаристиката -ви семестър 90 0 0 90 0 50 50

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Изобразително изкуство,музика, Домашен бит и техника Изобразително изкуство 2012/2013 Украси и изложби През учебната 2012/2013 учителите по изобразително изкуство имаха грижата да оформят интериорното

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната г. за: - ОКС профе

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната г. за: - ОКС профе СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната 2019-2020 г. за: - ОКС професионален бакалавър 1-2 курс редовно обучение; - ОКС професионален бакалавър 1-3

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел , УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел ,   УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел. 051998181, soudevnya@abv.bg www.soudevnya.eu УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКОВ Директор на СУ Васил Левски Гр. Девня УЧИЛИЩЕН ПЛАН

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

ІІІ

ІІІ ІІІ. Учебно съдържане Дата Ядро Стандарт Тема Очакван резултат Спецфчн метод форм за оценяване 1. 29.09. Ученкът разказва, опсва, задава въпрос, дава отговор, участнцте в нея, темата, целта условята. Строеж

Подробно

Руска филология

Руска филология -ви семестър (Практически курс I) 50 0 0 50 0 50 50 0 00 0 П Увод в литературната теория 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Увод в общото езикознание 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Факултативна дисциплина 5 5 0 0 0 5 5 0

Подробно

Прочети внимателно текста и отговори на въпроси. Най-заможният човек в селото беше дядо Йордан Геракът. Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия

Прочети внимателно текста и отговори на въпроси. Най-заможният човек в селото беше дядо Йордан Геракът. Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия Прочети внимателно текста и отговори на въпроси. Най-заможният човек в селото беше дядо Йордан Геракът. Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия си живот и бе сполучил да удвои имотите, останали

Подробно

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО 11. XII. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТОИЗЛОЖБА Училище мое, Моето любимо училище, Отец Паисий, Моето

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА М ИИСТРСТВО А ОБРАЗОВАИТО И АУКАТА У Ч БА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ В Т ОРИ ЧУЖД ЗИК ЗА ДИАДСТИ КЛАС З П СОФИЯ, 2014 г. I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебта програма по иврит като втори чужд език за едидесети

Подробно

Български език и руски език

Български език и руски език Учебен план на специалност Български език и руски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

ПОРТФОЛИО: От лат

ПОРТФОЛИО: От лат ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГРАД ПАЗАРДЖИК 4402, ул. Кочо Честименски 33, тел./факс 44-26-67 E-mail: pgsa_pivanova@abv.bg; www.pgsa-paz.com На Яна Иванова Плачкова ПОРТФОЛИО учител

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Стефка Фетваджиева (избираемо упражнение) 184

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

Microsoft Word - 4 kl ivrit

Microsoft Word - 4 kl ivrit Приложение 4 към т. 4 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК-ИВРИТ ЗА IV КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

1. Посочете кое НЕ е характерно за общонародния български език: А) Общонародният език съществува чрез своите разновидности. Б) Разновидностите на общо

1. Посочете кое НЕ е характерно за общонародния български език: А) Общонародният език съществува чрез своите разновидности. Б) Разновидностите на общо 1. Посочете кое НЕ е характерно за общонародния български език: А) Общонародният език съществува чрез своите разновидности. Б) Разновидностите на общонародния език са: книжовен език, диалекти. В) Общонародният

Подробно

Лингвистика с бизнесадминистрация

Лингвистика с бизнесадминистрация -ви семестър (практически курс - І част) 90 0 0 90 0 0 0 0 8 П (практически курс - І част) 0 0 0 0 0 0 8 П Съвременен български език (Общ теорет. курс с практикум по 0 0 0 0 0 90 90 0 И езикова култура)

Подробно

Microsoft Word - A2 ivrit

Microsoft Word - A2 ivrit Приложение 9 към т. 9 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО А2 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в прогимназиален етап е насочено към овладяване на основни

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет немски език за 4. клас Учебен комплект FUNKEL NEU Годишен хорариум 102 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 се

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет немски език за 4. клас Учебен комплект FUNKEL NEU Годишен хорариум 102 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 се ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет немски език за 4. клас Учебен комплект FUNKEL NEU Годишен хорариум 102 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 3 часа седмично = 54 часа по ред Учебна седмица

Подробно

Учебен план на специалност Английски език и културно наследство Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни

Учебен план на специалност Английски език и културно наследство Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни -ви семестър Увод в общото езикознание 0 0 0 0 0 0 И Основи на културното наследство 0 0 0 0 0 90 90 0 И Интеркултурна комуникация 0 0 0 7 7 0 И Български фолклор 0 0 0 0 0 90 90 0 И Практикум по правопис

Подробно

ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ Пейчо Панов НЧ Просвещение 1870 Откриване на изложба Следи от миналото НЧ Просвещение 1870 и Общински исторически му

ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ Пейчо Панов НЧ Просвещение 1870 Откриване на изложба Следи от миналото НЧ Просвещение 1870 и Общински исторически му ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12.01 Откриване на изложба Следи от миналото и Общински исторически музей Симеон Мильов 0889 802 874 с. Бегуновци с. Слаковци с. Велковци Читалищни 13.01-14.01 с. Ноевци с.садовик

Подробно

Български език и новогръцки език

Български език и новогръцки език Учебен план на специалност Български език и новогръцки език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-В1.doc

Microsoft Word - УП ЯЕ-В1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В1 Приложение 8 към т. 8 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно