ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА"

Препис

1 т Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Оперативен документ OD FE Издание: 1.0 В сила от: Учебен план за обучение на бакалаври Страница: 1 от 8 УТВЪР УЧЕБЕН ПЛАН Област на висше образование 3.0 Социални, стопански и правни науки Професионално направление 3.8 Икономика Специалност РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА Образователна и квалификационна степен Бакалавър Срок на обучение 8 семестъра (4 години) Форма на обучение X редовна X задочна самостоятелна Обсъден на заседание на Методичен съвет (Комисия по учебна дейност) г. Протокол 1 Обсъден и приет на заседание на Факултетен съвет г. Протокол 5 Утвърден на заседание на Академичен съвет г. Протокол 2 Стара Загора, 2016 г.

2 КОД ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР е със срок на обучение 4 години за редовно и 4 години за задочно обучение. ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ДИСЦИПЛИНИ ВОДЕЩ ПРЕПОДАВАТЕЛ - ЛЕКЦИИ ВОДЕЩ ПРЕПОДАВАТЕЛ - УПРАЖНЕНИЯ Семестър РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Аудиторна Извънаудит. Седмична Кредити Семестър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ Математика - I част Проф. д.м.н. В. Видев Гл. ас. д-р М. Иванова; Ас. Е. Трендафилова / / Микроикономика Доц. д-р Н. Пенев Ас. Д. Дончева /2 6, /7 6, Стопанска история Проф. д-р В. Проф. д-р В. Г айдарджиева Г айдарджиева / / Философия Доц. д-р Т. Танева Доц. д-р Т. Танева / / Информатика - I част Доц.д-р Л. Йорданова Гл.ас.д-р Г. Кирякова Ас. д-р П. Велева; Ас. д-р Н. Ангелова / /5 5 Ст. преп.жельо Добрев Ст. преп.мария Попова Ст. преп. Пламен Петков спорт* Ст. преп Нела Г очева Ст.преп Тихомир Андреев Ст.преп.Любен Костадинов /4 1 Общо за 1-ви семестър , , Математика - II част Проф. д.м.н. В. Видев Гл. ас. д-р М. Иванова; Ас. Е. Трендафилова / / Информатика - II част Доц.д-р Л.Йорданова; Гл.ас. д-р Г. Кирякова; / /5 5 Аудиторна н иду а н ъ Й м Итс о т еа з Седмична Кредити

3 Гл.ас. д-р Г. Кирякова Ас. д-р Н. Ангелова Макроикономика Проф. д-р Ст. Петранов Ас. д-р К. Стоянов /2 6, /7 6, Политология Проф.д-р В.Гайдарджиев апроф д-р В.Гайдарджиев; i / / Основи на правото Хон. преподавател Хон. преподавател / /5 5 Ст. преп.жельо Добрев Ст. преп.мария Попова Ст. преп. Пламен Петков спорт* Ст. преп Нела Г очева /4 1 Ст. преп Т ихомир Андрее11 С^т.препЛюбен Костадинов Общо за 2-ри семестър , ,3 Икономическа Гл. ас. д-р Н. Гл. ас. д-р Н. Георгиева социология Г еоргиева-станкова Станкова / / Информатика - III част Доц. д-р Л. Йорданова Доц. д-р Л. Йорданова; Ас. д-р П. Велева /1 3, /5 3, Икономически теории Доц. д-р Н. Пенев Доц. д-р Н. Пенев / / Основи на управлението Проф. д-р Т. Атанасова Доц. д-р Н. Петрова Ас. д-р К. Станков /3 6, /7 6,3 Икономическа психология Доц. д-р Т. Танева Доц. д-р Т. Танева / /5 5 Ст. преп.жельо Добрев Ст. преп.мария Попова Ст. преп. Пламен Петков спорт* Ст. преп Нела Г очева /4 1 Ст. преп Т ихомир Андрее11 С^т.препЛюбен Костадинов Общо за 3-ти семестър , , Статистика Проф. д-р С. Тотев Ас. Ив. Стойчева / /5 5 Проф. д-р Н. Основи на счетоводството Костадинова Гл. ас. д-р. Н.Марков / / Финанси на фирмата Доц. д-р Д. Стоянчева Доц. д-р Д. Стоянчева /2 6, /7 6, Човешки ресурси Гл. ас. д-р К.Тонева Гл. ас. д-р К.Тонева; Ас. д-р Е. Мутафов / /5 5

4 Ст. преп.жельо Добрев Ст. преп.мария Попова Ст. преп. Пламен Петков спорт* Ст. преп Нела Г очева Ст. преп Т ихомир АндрееЕ /4 1 Ст.преп.Любен Костадино в Общо за 4-ти семестър , ,3 Планиране и Проф.д-р Г. Желязк в, прогнозиране Доц. д-р Д. Заимова а с. д.р к. Стоянов /2 6, /7 6,3 Счетоводство на Проф. д-р Н предприятието Костадинова Гл.ас. д-р Н. Марков / / Икономическа статистика Проф. д-р Ст. Тотев Ас. Ив. Стойчева / / Аграрна икономика Проф. д-р Ив. Георгиев Ас. д-р Олег Милев / /5 5 Икономика на околната Проф. д-р Ю. Яркова Гл. ас. д-р Кр. Тонева /1 2, /2 2, среда Регионален туризъм Доц. д-р Бл.Стойкова Доц. д-р Бл.Стойкова /1 2, /2 2,5 Общо за 5-ти семестър , , Маркетинг Доц. д-р Е. Г енчев Доц. д-р Е. Генчев / / Демография Доц. д-р Г. Велковска Доц. д-р Г. Велковска /1 3, /5 3, Регионална икономика Проф. д-р Ю.Яркова Гл. ас. д-р Н. Марков / / Икономика на туризма Проф. д-р Ив. Георгиев Доц. д-р Бл. Стойкова Доц. д-р Бл. Стойкова /1 3, /5 3,8 Устройство на територията Доц. д-р Г. Велковска Доц. д-р Г. Велковска /1 3, /5 3,8 Общо за 6-ти семестър , ,4 Местно и регионално развитие Проф. д-р Ю. Яркова Ас. д-р Е. Мутафов / /5 5 Икономика на индустрията Доц. д-р Д. Иванова Ас. Дора Дончева / / Инвестиции Доц. д-р Д. Иванова Доц. д-р Д. Иванова / /5 5 Местно управление и администрация Гл.ас. д-р Н. Марков Гл.ас. д-р Н. Марков /1 3, /5 3,8 Проф.д-р Г. Желязков; Предприемачество Доц. д-р Д. Заимова Ас. д-р К. Стоянов / /5 5

5 Общо за 7-ти семестър , , Регионална политика Проф. д-р В. Г айдарджиева Ас. д-р Е. Мутафов / / Регионално управление Проф. д-р Ст. Иванов Проф. д-р Ст. Иванов / /5 5 Финансово-стопански анализ Гл. ас. д-р Р. Ангелова Гл.ас. д-р Р. Ангелова / /5 5 Информационна среда на регионалната икономика Гл. ас. д-р Кр.Тонева Гл. ас. д-р Кр.Тонева /1 3, /5 3,8 Общо за 8-ми семестър , ,8 Общо задължителни дисциплини , ,3 2. ИЗБИ[РАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ*** Английски език Преп. Зл. Димова /2 2, / Френски език Ас. Ж. Гундашева /2 2, / Немски език Хон. преподавател /2 2, / Руски език Хоноруван преп /2 2, /10 5 Общо за 1-ви семестър , / Английски език Преп. Зл. Димова / /5 2, Френски език Ас. Ж. Гундашева / /5 2, Немски език Хон. преподавател / /5 2, Руски език Хон. преподавател / /5 2,5 Теоретични основи на 2, /0 1, лечебната физкултура Общо за 2-ри семестър , , Бизнесанглийски език Преп. Зл. Димова /2 2, /5 2, Бизнеснемски език Хон. преподавател /2 2, /5 2, Бизнесфренски език Ас. Ж. Гундашева /2 2, /5 2, Бизнесруски език Хон. преподавател /2 2, /5 2,5 Общо за 3-ти семестър , , Бизнесанглийски език Преп. Зл. Димова /2 2, /5 2, Бизнеснемски език Хон. преподавател /2 2, /5 2, Бизнесфренски език Ас. Ж. Гундашева /2 2, /5 2, Бизнесруски език Хон. преподавател /2 2, /5 2,5

6 Общо за 4-ти семестър , , Психология на риска в рег. икономика Доц. д-р Т. Танева Доц. д-р Т. Танева /1 2, /2 2, Г еоикономика Доц. д-р Г. Велковска Доц. д-р Г. Велковска /1 2, /2 2, Основи на паричната теория Доц.д-р Д.Стоянчева Доц.д-р Д.Стоянчева /1 3, /5 3,8 Общо за 5-ти семестър Организационно поведение Доц. д-р Т. Танева Доц. д-р Т. Танева /1 3, /5 3, Стокознание Проф.д-р Р.Отузбиров Проф.д-р Р.Отузбиров /1 3, /5 3, Логистика Доц. д-р Н. Петрова Доц. д-р Н. Петрова /1 3, /5 3,8 Организация на Доц. д-р Д. Заимова Доц. д-р Д. Заимова /1 3, /5 3, социалните предприятия Митническа политика Доц. д-р И. Ненчева Доц. д-р И. Ненчева / /5 3,8 Общо за 6-ти семестър , , Г еополитика Доц. д-р Г. Велковска Доц. д-р Г.Велковска /1 2, /2 2, Управление на качеството Проф.д-р Р.Отузбиров Гл. ас. д-р Г. Алексиев /1 2, /2 2, Капиталови пазари Доц. д-р Н. Петрова Доц. д-р Н. Петрова /1 2, /2 2, Интелектуална собственост Доц. Д-р Д. Заимова Доц. Д-р Д. Заимова /1 2, /2 2, Социални медии в Гл.ас. д-р Г. Кирякова Доц. д-р Л. Йорданова бизнеса Ас.д-р Н. Ангелова /1 2, /2 2,5 Общо за 7-ми семестър , Теория на игрите Доц.д-р Л. Йорданова Гл. ас.д-р М. Иванова Гл. ас.д-р М. Иванова /1 2, /2 2, Културен туризъм Доц.д-р Бл. Стойкова Доц.д-р Бл. Стойкова /1 2, /2 2, Електронна търговия Доц. д-р И. Ненчева Доц. д-р И. Ненчева; Гл. ас. д-р Г. Алексиев /1 2, /2 2,5 Общо за 8-ми семестър , Общо избираеми дисциплини , ,1 3. ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ*** Делово общуване и Доц. д-р Т. Танева Доц. д-р Т. Танева /1 2, /0 2,5 фирмена култура

7 Връзки с обществеността Доц. д-р Т.Танева Доц. д-р Т.Танева /1 2, /0 2,5 Общо за 1-ви семестър , , Икономика на Гл. ас. д-р Н.Георгиева- Гл. ас. д-р Н. масмедиите Станкова Георгиева-Станкова /1 2, /0 2,5 Общо за 2-ри семестър , , Конкурентоспособност на продуктите Гл. ас. д-р Г. Алексиев /0 1, /0 1,2 Общо за 3-ти семестър , ,2 Международни икономически Гл. ас.д-р Р. Ангелова Гл.ас.д-р Р. Ангелова /0 1, /0 1,2 институции Застрахователно дело Доц. д-р Н. Пенев Доц. д-р Н. Пенев /1 2, /0 2,5 Общо за 4-ти семестър , , Интернет технологии Доц. д-р Л. Йорданова; Ас. д-р Н. Ангелова /0 1, /0 1, Управление на поземлените ресурси Доц. д-р Н. Петрова Доц. д-р Н. Петрова /0 1, /0 1,2 спорт /2 Общо за 5-ти семестър , , Информационни системи Доц.д-р Л.Йорданова; и технологии Гл. ас.д-р Г. Кирякова Гл.ас.д-р Г. Кирякова /1 2, /0 2, Компютърна обработка на Проф. д-р Н. счетоводна информация Костадинова Гл. ас. д-р Н. Марков /1 2, /3 2,5 Физ. възпитание и спорт /2 Общо за 6-ти семестър , ,5 Софтуер в администрацията Доц.д-р Л. Йорданова Доц.д-р Л. Йорданова /0 1, /0 1,2 Проф. д-р Н Бюджетно счетоводство Костадинова Гл.ас. д-р Н. Марков /0 1, /0 1,2 спорт /2 Общо за 7-ми семестър , , Цени и ценообразуване Гл. ас. д-р Р. Ангелова Гл. ас. д-р Р. Ангелова /0 1, /0 1, Методика на Ръководител на /0 1, /0 1,2

8 разработване на дипломна специалността работа** спорт /2 Общо за 8-ми семестър , ,2 Общо факултативни дисциплини , ,5 Ръководител на Преддипломен стаж преддипломен стаж Държавен изпит/дипломна работа , Общо 8 247,9 Забележка: * Физ. възп. и спорт, като задължителна дисциплина е с хорариум 240 ч. аудиторна (в т.ч.8 часа лекции за студенти и 8 часа лекции за студентки) и 4 кредита общо от 1-ви до 4-ти семестър. ** Дисциплината МРДР се избира от студенти, които имат право да се явят на Държавен изпит със защита на дипломна работа. *** Избираеми и факултативни дисциплини се записват през първата седмица от семестъра при съответния преподавател. Дялово участие на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в учебния план на РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Дялово участие на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в учебния план на ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Групи дисциплини Аудит. Часове Извън ауд. Общо Относителен дял % Общо задължителни, избираеми и факултативни дисциплини ,0 Г рупи дисциплини Аудит. Часове Извъна уд. Общо Относителен дял % Общо задължителни, избираеми и факултативни дисциплини ,0 в т.ч. Задължителни ,9 в т.ч. Задължителни ,1 Избираеми ,8 Избираеми ,3 Факултативни ,4 Факултативни ,6 Държавен теоретичен изпит/дипломна работа ,9 Държавен теоретичен изпит/дипломна работа ,1

9 Преддипломен стаж ,0 Преддипломен стаж

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 3.0 Социални, стопански и правни науки НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9 Туризъм СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

I

I ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 6.0 АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕНИЕ: 6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОБИЗНЕС ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Учебен план Икономическа социология "стар" Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO

Учебен план Икономическа социология стар Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO Учебен план Икономичес социология "стар" Специалност: 3.8.18 ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направие: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти Задължителни дисциплини: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/20

Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти Задължителни дисциплини: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/20 Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/2013 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА 1. Преструктуриране на собствеността,

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г. ОКС бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г. ОКС бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г. ОКС бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПЪРВИ КУРС УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НА ИЗПИТА СПЕЦ. "ФИНАНСИ" 1. МАКРОИКОНОМИКА

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект ПРОЕКТ: BG051PO001-4.3.04-0039 Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима Време (часове) 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15-11,00 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ СУ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Прил. математика упр. ас. Дончева Физ.

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 211 (211/212) год. Утвърждавам,... (подпис) Образователно-квалификационна степен: Професионално направление: Науки

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_ Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ - ТУРИЗЪМ ТУРИЗЪМ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 Физическо възпитание ас. Каев Математика доц. д-р Ел. Семерджиева-

Подробно

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.д-р инж. К. Веселинов) Дата:... 2008 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален Медицински университет - Плевен форма на обучение Задължителни дисциплини Държавни изисквания (в академ. ) Часове лекции Часове упражнения Кредити Натовареност по семестри (лекции / упражнения) І ІІ ІІІ

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА Име на документа Учебен план на специалност ИИ Страница: 1 от 22 УЧЕБЕН ПЛАН - Обща структура специалност ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО ОКС БАКАЛАВЪР 1. Задължителни дисциплини Б00З401 Висша математика - І

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Факултет Информационни науки У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висше образование: 9. Сигурност

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Факултет Информационни науки У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висше образование: 9. Сигурност УНИВЕРСИТЕТ О БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Факултет Информационни науки У Ч Е Б Е Н Л А Н Област на висше образование: 9. Сигурност и отбрана рофесионално направление: 9.1. Национална Специалност:

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ София, юни - юли 2016 г. Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател :00 Зала 1

ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ София, юни - юли 2016 г. Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател :00 Зала 1 Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател 11.06.2016 09:00 Зала 102 Икономически теории доц. д-р Христо Памукчиев 11.06.2016 10:00 Зала 101 Английски език IV част Радмила Каишева 11.06.2016 10:00 Зала 103

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно