УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Николай Георгиев Цонев Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Николай Георгиев Цонев Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Николай Георгиев Цонев Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на инфраструктурата Университет за национално и световно стопанство Научна специалност: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (туризъм) в УНСС Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 824/ г. на Ректора на УНСС. Автор на дисертационния труд: Вержиния Лазарова Лазарова Тема на дисертационния труд: Роля на глобалните авиокомпании за туристическата индустрия 1. Информация за дисертанта Докторант Вержиния Лазарова се е обучавала в докторска програма към Катедра Икономика на туризма, факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС по професионално направление 3.8 Икономика по научна специалност Икономика и управление (туризъм), съгласно Заповед 856/ г. Обучението е осъществено в редовна форма в периода г. Вержиния Лазарова е родена в гр. София. През 2008 г. завършва Национална търговско-банкова гимназия. През 2012 г. придобива ОКС Бакалавър по специалност Икономика на туризма, УНСС, а след това завършва и магистърската програма Международен туризъм в УНСС. 1

2 Паралелно завършва и дистанционна магистърска програма Финансов мениджмънт към Стопанска академия Д.А. Ценов, гр. Свищов. Докторантката е участвала в изследователски екип на проект по НИД на тема: Управление на инвестиционни проекти в хотелиерството, с ръководител проф. д-р Димитър Тадаръков. По време на обучението си в докторската програма реализира докторантска мобилност по програма Еразъм+ в Университет Фатих, Истанбул, Турция. Докторантката е участвала с доклади в научно-практическите конференции Транспортът в променящия се свят предизвикателства и решение Перспективи за развитие на българската икономика и Мобилност за един свързан свят. Взела е участие и в Международната научна конференция Туризмът в епохата на трансформация в гр. Варна и в Девети Черноморски туристически форум. От 2010 г. работи в APG Bulgaria и към настоящия момент отговаря за представителството на 16 чуждестранни авиокомпании в България. От 2012 г. до момента е част от професионалното жури на международния панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ, провеждащ се ежегодно в гр. Пловдив. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Дисертационният труд е изготвен в общ обем от 203 страници. В структурно отношение е съставен от увод (6 страници), три глави (156 страници), заключение (3 страници), приложения (18 страници) и използвана литература (11 страници). Представен е списък на таблиците, фигурите и графиките, списък на приложенията и списък на използваните съкращения. Списъкът с използваната литература включва 176 източници, от които 62 са на кирилица, 93 на латиница и 21 интернет източници. Използваната литература коректно е посочена под черта и в отделен списък в края на дисертационния труд. Представеният дисертационен труд засяга актуалните в последните десет години въпроси, свързани с увеличаването дела на въздушния транспорт спрямо останалите видове транспорт и неговото нарастващо значение за развитието на туризма като цяло и в частност популяризирането на туристическите дестинации в световен мащаб. Актуалността на проблематика се обуславя и от факта, че бързонавлизащия модел за осъществяване на превози на пътници от страна на нискотарифните авиокомпании има определящо влияние върху движението на туристическите потоци и мотивацията на съвременния 2

3 турист. В тази връзка считам, че избраната тема е съвременна, съществена и разглежда важни за туристическата индустрия въпроси. Уводът съдържа необходимите реквизити. Поставената от докторантката цел е добре формулирана и обвързана с поставените седем задачи. Считам, че обектът и предметът на изследване са правилно подбрани. Обект на изследването са глобалните авиокомпании и заинтересованите страни за развитието на туристическата индустрия с техните отговорности и функции. Предметът на изследването са основните теоритични, методологични и приложни въпроси за ролята на глобалните авиокомпании за туристическата индустрия. Формулираната основна теза, че обединяването на усилията на туристическата индустрия и глобалните авиокомпании оказва положителен ефект върху имиджа на дестинацията, повишава нейната конкурентоспособност и води до увеличаване на туристическото търсене от страна на потенциалните туристи и изведените хипотези кореспондират с обекта, предмета и целта на излседването. Използваната методология се основава на съвкупност от широкоприложими изследователски методи и подходи. Анализът на съдържанието на дисертационният труд показва добро познаване на практическите аспекти и същността на разглежданата проблематика. Използвани са голям набор от фактически данни и доклади на световни организациии от сферата на туризма. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати С проведеното изследване е постигнато изпълнение на задачите и целта, поставени пред дисертационния труд. Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати в областта на туристическата индустрия, въздушния транспорт и играждането на имидж на туристическата дестинация. Разгледани са теоретичните въпросите, касаещи характеристиките на глобалните авиокомпании и туристическата индустрия като цяло, както и тенденциите в тяхното развитие. Направен е анализ и оценка на глобалните авиокомпании за туристическата индустрия, като се стъпва на примера на туристическа дестинация Южна Корея при осъществяването на сътрудничество между Корейския туристически борд и националният превозвач на дестинацията. На база резултатите от емпиричното изследване са разработени препоръки (общи и конкретни) за приложение на изведения от автора концептуален модел за развитие на туристическа дестинация. В края на всяка глава на рецензираната дисертация са формулирани 3

4 обобщения и изводи, в които ясно личи авторовата позиция по изследвания проблем. Приложенията допълнително потвърждават задълбочената работа, която докторантката е извършила при разработването на дисертационния труд. Внимателният прочит на представения дисертационен труд показва, че авторът познава много добре проучваната област. Структурата и изложението са на необходимото научно равнище. Стилът е добър. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси Вземайки под внимание постигнатите резултати от докторантката в отделните глави и съвременното равнище на научното познание в областта на въздушния транспорт и туристическата индустрия, мога да отбележа следните научно-приложни приноси: Докторантът е извел собствена авторова дефиниция за понятието глобална авиокомпания. Идентифицирана е ролята и значението на националния въздушен превозвач в контекста на изграждането на имидж на туристическа дестинация. Предложен е концептуален модел за развитие на туристическа дестинация. Разработена е авторова структура на заинтересованите страни за увеличаване на туристическото предлагане на дестинацията. Въз основа на анкетното проучване и анализа на представителна извадка от британски туристи са направени препоръки към заинтересованите страни в туристическата индустрия с цел по-добро позициониране на туристическа дестинация България. Постигнатите от докторантката научно-приложни приноси могат да бъдат определени като оригинално развитие и решение на проблеми при стратегическото партньорство между заинтересованите страни в туристическата индустрия. 5. Оценка на публикациите по дисертацията В авторефера са посочени 3 научни статии (в общ обем от 15 страници) и 5 научни доклади (в общ обем от 49 страници), както следва: 4

5 Националният въздушен превозвач: първа среща с дестинацията, Инфраструктура и комуникации, Научно списание на факултет Икономика на инфраструктурата УНСС, Година5, София, 2015, с Роля на въздушния транспорт за развитие на туристическата индустрия, Научни трудове на Аграрен университет Пловдив, Том LX, кн. 1, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, 2016, с ; Нови хоризонти от летище София// New Horizons From Sofia Airport, b2b Magazine, Брой 51, София, 2016, с Значение на въздушните транспортни връзки за туристическата индустрия, Научно-практическа конференция Транспортът в променящия се свят предизвикателства и решение, Издаделски комплекс УНСС, София, 2014, с Увеличаване на туристипотока към България чрез нови въздушни връзки, Научно-практическа конференция Перспективи за развитие на българската икономика, Издателство Ай анд БИ, Велико Търново, 2014, 12 с., електронно издание; пътническият въздушен транспорт: фактор за развитие на туристическата индустрия в България, Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция Туризмът в епохата на трансформация, Издателство Наука и икономика, Икономически университет Варна, Варна, 2015, с Националният въздушен превозвач: фактор за устойчиво развитие на дестинация България, Девети Черноморски туристически форум, Издателска къща Стено, Варна, 2016, с Въздушният транспорт: фактор за развитие на туристическата индустрия, Научно-практическа конференция Мобилност за един свръзан свят, София 2017, с Публикациите съответстват на темата на труда и са публикувани в авторитетни издания, което ми предоставя възможност да дам висока оценка на степента на разпространение на получените резултати в научната литература. 6. Оценка на автореферата 5

6 Към дисертацията е представен автореферат в обем от 52 страници. Авторефератът на дисертационния труд отговаря на количествените, структурните и качествените изисквания към обема и съдържанието на авторефератите. Той дава точна и пълна представа за съдържанието, структурата и основните изводи на дисертационния труд, подчертавайки предимствата на разработката. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси В дисертационния труд съществуват и някои слабости и пропуски, които макар и да не са от съществено значение следва да бъдат отбелязани. Считам, че трудът би се подобрил, ако в някои от отделните му части, авторът заяви по-задълбочено своята позиция и критичен анализ по отношение на вече съществуващи мнения и разработки по избраната проблематика. Без да поставям под съмнение реалните приноси, посочени в автореферата, считам, че по-правилно би било те да бъдат групирани на научни и научно-приложни, както и да бъдат формулирани по-разширено. Препоръчвам на докторантката в бъдещата си научна и публикационна дейност да задълбочи работата си при проучването на специализираната литература в областта и теоритичния анализ, позовавайки се не толкова на своя опит, колкото на утвърдените до момента публикации в световен мащаб в областта на разглежданата проблематика. Анализът на съдържанието на представени за рецензиране труд породиха и някои допълнителни въпроси, които бих искал да отправя към автора му, а именно: Какви старатегии и публични политики, свързани с развитието на партньорски взаимоотношения между заинтересованите страни се прилагат в родината на Low cost концепцията - САЩ? Кой национален въздушен превозвач по мнение на докторанта може да се определи като най-разпознаваем в световен мащаб и какво е характерно зе неговата дейност по отношение на популяризиране на туристическата дестинация? 8. Заключение 6

7 Детайлното ми запознаване с дисертационен труд показва, че кандидатът притежава познания по разглежданата проблематика в областта на туризма и е в състояние да прави самостоятелни научни изследвания. Цялостната ми оценка на труда, базирана на неговата актуалност, структура и съдържание, както и на база съдържащите се научни и научно-приложни резултати ми дава основание да дам положителна оценка и да предложа на уважаемите членове на научното жури да присъди ОНС доктор по научната специалност Икономика и управление (туризъм) на Вержиния Лазарова Лазарова. Дата / място Подпис: г. / доц. д-р Николай Цонев/ гр. София 7

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Димитър Николов Тадаръков Университет за цветовно и национално стопанств

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Димитър Николов Тадаръков Университет за цветовно и национално стопанств УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Димитър Николов Тадаръков Университет за цветовно и национално стопанство Научна специалност Икономика и управление (Туризъм)

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Мариана Кирилова Янева Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Мариана Кирилова Янева Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Мариана Кирилова Янева Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на инфраструктурата Университет за национално и световно

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, катедра Икономика на туризма Научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Николай Георгиев Цонев Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Николай Георгиев Цонев Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доц. д-р Николай Георгиев Цонев Катедра Икономика на туризма Факултет Икономика на инфраструктурата Университет за национално и световно

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, катедра Икономика на туризма Научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по 05.02.18

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно