Presentación de PowerPoint

Размер: px
Започни от страница:

Download "Presentación de PowerPoint"

Препис

1 SME Instrument Д-р инж. Цветелина Йоргова

2 Хоризонт 2020 Наука на най-високо ниво укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в научните постижения; Конкурентни индустрии укрепване на индустриалното лидерство чрез иновации, целящи да върнат Европа по пътя на растежа и създаването на работни места; По-добро общество въвеждане на нови методи за справяне със социалните предизвикателства по отношение на шест ключови области здравеопазване; демографски промени и благосъстояние; безопасност на храните, устойчиво земеделие, морско дело и био-икономика; сигурна, чиста и ефективна енергия; развитие на устойчив транспорт; борба с климатичните промени и ресурсна ефективност и създаване на обединени, иновативни и сигурни общества;

3 МСП Инструмент Фаза 1: Предпроектни проучвания Фаза 2: Иновативни дейности Фаза 3: Комерсиализация

4 Фаза 1: Предпроектни проучвания Цел: Проверка на технологичната, производствената, практическата, икономическата осъществимост и приложимост на иновационната идея/концепция, която е новост за индустриалния сектор, за който е предназначена (нов продукт, процес, дизайн, услуга и технология или нови пазарни приложения на съществуващи технологиии др.). Дейности /за доказване на приложимостта/: оценка на риска; проучване на пазарните ниши; търсене и предлагане; възможности за потребителско участие; управление на интелектуалната собственост; търсене на партньори за приложение на концепцията; разработване на иновационна стратегия за развитие.

5 Фаза 1: Предпроектни проучвания Идентифициране и анализ на проблемните области и рискове с цел увеличаване на рентабилността и конкурентоспособността на предприятието чрез иновации, които да бъдат адресирани по време на Фаза 2, за да увеличи възвръщаемостта на инвестициите в иновационни дейности; Проектното предложение за предвидените бизнес и пазарни възможности не трябва да надхвърля 10 стр. Бизнес иновационен план І евро до 6 месеца

6 Фаза 2: Иновативни дейности Цел: Подготовка от МСП на иновационни проекти, адресирани към конкретни предизвикателства и демонстриращи потенциал за повишаване на фирмената конкурентоспособност Дейности: Демонстрация, апробиране и тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, дизайн и довеждане на иновативната идея (продукт, процес, услуга, технологияи др.) в готовност за пускане на пазара и създаване на пазарни реплики Ниво на технологична готовност 6. 2,5 млн евро до 2 години

7 Оценка на проектното предложение Четирима независими оценители оценяват технологията, знанието за пазара, финансовия план и плана за комерсиализация, по следните критерии: Въздействие Изключителност на иновативната идея/превъзходство Изпълнение

8 Оценка на проектното предложение *Оценка на етап 1: 13 от 15 точки *Оценка на етап 2: 4-5 седмици след подаване interview week for 1st cut-off date: February 12-16; interview week for 2nd cut-off date: April 16-20; interview week for 3rd cut-off date: June 25-29; interview week for 4th cut-off date: November 12-16;

9 Крайни дати за подаване на проектни предложения Any topic SME Instrument phase 1: 08 February :00:00 03 May :00:00 05 September :00:00 07 November :00:00 13 February :00:00 07 May :00:00 05 September :00:00 06 November :00:00 12 February :00:00 06 May :00:00 02 September :00:00 04 November :00:00

10 Крайни дати за подаване на проектни предложения SME Instrument phase 2: 10 January :00:00 14 March :00:00 23 May :00:00 10 October :00:00 09 January :00:00 03 April :00:00 05 June :00:00 09 October :00:00 08 January :00:00 18 March :00:00 19 May :00:00 07 October :00:00

11 Фаза 3: Комерсиализация Цел: Стимулиране реализирането и успешната комерсиализация на иновативните решения; Очаквани резултати: Успешно въвеждане на иновативен продукт, процес или услуга на пазара, водещо до повишаване на конкурентоспособността на фирмата; Финансиране: Не е предвидено директно финансиране, но найуспешните и качествени проекти с голям потенциал за пазарна реализация, успешно преминали през Фаза 1 и Фаза 2 могат да бъдат подкрепени косвено чрез улесняване достъпа до финансовите инструменти на Хоризонт 2020 и Програмата COSME, които се създават съвместно с финансовите институции, като например Европейската инвестиционна банка и др.

12 Менторство Цел: Предлагане на допълнителна бизнес услуга на МСП за укрепване на иновационния капацитетна бенефициента за по-добро обвързване на проекта с конкретните потребности на фирмата и за подобряване на управленските му умения с цел осигуряване на максимален икономически ефект и дългосрочна устойчивост на резултатите от проекта. Идентифициране на проблемните областии набелязване на мерки за преодоляването им /при Фаза 1/ и прилагане на тези мерки и полагане на усилия за увеличаване на възвращаемостта на инвестициите от иновативните дейности /при Фаза 2/.

13 Менторство Осъществяване: Всеки бенефициент по Инструмента за МСП може да получи менторска подкрепа, включваща тренинги, обучения и консултации, както следва: При Фаза 1 до 3 менторски дни При Фаза 2 до 12 менторски дни Тази услуга е достъпна чрез европейската мрежа Enterprise Europe Network. Менторите са селектирани от централната база данни на мрежата, която се управлява от ЕК.

14 Финансирани проекти Фаза 1: 7 спечелени проекта Improving diagnostic of respiratory diseases Predictive Maintenance tool for non-intrusive systems Фаза 2: 1 спечелен проект EnduroSat InnoSpaceCom Препоръка: бизнес процеси; писма за подкрепа и др.

15 Fast track to Innovation Има за цел да намали времето от идеята до пазара и да увеличи участието на индустрията. Позволява различни участници в областта на иновациите да работят заедно. Потенциални бенефициенти консорциуми включващи между три и пет правни субекта, установено в най-малко три различни държави членки. TRL 6 60% от бюджета за индустрията Мах. 3M евро на проект, до 3 години: 70% за предприятия 100% други

16 Fast track to Innovation Дати за подаване на проектни предложения: 21 February :00:00 31 May :00:00 23 October :00:00 21 February :00:00 23 May :00:00 22 October :00:00 19 February :00:00 09 June :00:00 27 October :00:00

17 Благодаря за вниманието! Д-р инж. Цветелина Йоргова Тел: ; Тел: 02/ Фондация ГИС-Трансфер Център Адрес: София, 1113; ул. акад. Георги Бончев, бл.4;

info_prodaljenie

info_prodaljenie Кандидатстването с проекти може да се осъществи в 3 фази: Фаза 1: Предпроектни проучвания Фаза 2: Иновативни дейности Фаза 3: Комерсиализация Възможно е да се кандидатства само по втора фаза, но Комисията

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Access to Risk Finance and SM Es NC P cooperation network Insert speaker s contact details Access4SM Es Д-р инж. Цветелина Йоргова

Access to Risk Finance and SM Es NC P cooperation network Insert speaker s contact details Access4SM Es Д-р инж. Цветелина Йоргова Access to Risk Finance and SM Es NC P cooperation network Insert speaker s contact details Access4SM Es Д-р инж. Цветелина Йоргова e-mail: yorgova@gis-tc.org ACCESS4SMES CONSORTIUM 1 (Coordinator) 2 3

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

EIF Presentation Template

EIF Presentation Template Програма JEREMIE Европейски Инвестиционен Фонд София, 19 април 2012 Улесняване достъпа на МСП до финансиране 0/ 21 JEREMIE продуктов портфейл Създадени инструменти Нов продукт 300 M EUR 392 M EUR Фаза

Подробно

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА В БЪЛГАРИЯ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАКВО И КАК? Технологии, иновации конкурентоспособност, интелигентен растеж, ФНТС, 13/3/14 Румен Атанасов 1 Дискусията в Европа Съобщение на ЕК По-силна европейска промишленост за растеж

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Slide 1

Slide 1 Предприятия и промишленост Европейски доклад за конкурентоспособността 2013 Реиндустриализация основана на знанието София, 24.10.2013 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 30.0 Намаляващ дял на промишлеността

Подробно

Конкурса за 2012 година на програма Eco-Innovation Емилия Домусчиева, координатор проекти Фондация Приложни изследвания и комуникации

Конкурса за 2012 година на програма Eco-Innovation Емилия Домусчиева, координатор проекти Фондация Приложни изследвания и комуникации Конкурса за 2012 година на програма Eco-Innovation Емилия Домусчиева, координатор проекти Фондация Приложни изследвания и комуникации 1. За инициативата Eco Innovation 2. Бюджет и финансиране 3. Приоритетни

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Иновациите стават традиция ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият план е изготвен въз основа

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България по браншове и региони (ИСОК) (Проект No BG051PO001-2.1.06) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА Жечко Димитров

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Дигитални умения за МСП в България BG05M9OP001-4.001-0135-C01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подробно