СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА"

Препис

1 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка, могат да подадат писмени възражения чрез ИСУН пред ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Добро управление (ОПДУ) в едноседмичен срок от съобщаването (съобщаването се извършва чрез ИСУН), съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ 1 и чл. 18, ал. 4 от ПМС 162/2016 г. 2 За дата на съобщаване се счита датата на уведомяването чрез ИСУН на кандидата за недопускане на подаденото от него проектно предложение до техническа и финансова оценка. Възражението се подава чрез профила на кандидата в ИСУН, по един от следните начини: 1. Възражението се подписва на хартиен носител, сканира се и се прикачва в модул Комуникация в ИСУН или 2. Възражението се подписва с електронен подпис и се прикачва в модул Комуникация в ИСУН. Възражението следва да е подписано от законния представител на Кандидата или от оправомощено за целите на подаване на възражението лице (в този случай заедно с възражението следва да се представи и документът за оправомощаване). С подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или не са били допълнително представени по искане на оценителната комисия по реда на чл. 18, ал. 2 от ПМС 162/2016 г. Не се разглежда възражение, което е подадено след определения срок или е подписано от лице, различно от законния представител на кандидата или от оправомощено за целите на подаване на възражението лице. За дата на подаване на възражението се счита датата на изпращането му в ИСУН. 1 Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2 Постановление 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода г. 1

2 1. 2. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ BG05SFOP Повишаване на административния капацитет на служителите на ГДНП посредством специализирани обучения във връзка с изпълнение на преките им задължения BG05SFOP Специализирани обучения за дирекция Обществени поръчки в Министерство на регионалното развитие и благоустройството КАНДИДАТ Главна дирекция Национална полиция, МВР Министерство на регионалното развитие и благоустройството ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА Проектното предложение не отговаря на изискванията на критерий част от дейност, съгласно т. 14 от Насоките за кандидатстване от Раздел I. Оценка на административното съответствие и допустимостта на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата - Приложение 7 към Насоките за кандидатстване (НК). Проектно предложение BG05SFOP на кандидата Главна дирекция Национална полиция, МВР, подадено на г. в 17:03 часа е идентично като наименование, съдържание и бюджет с Проектно предложение BG05SFOP Повишаване на административния капацитет на служителите на ГДНП посредством специализирани обучения във връзка с изпълнение на преките им задължения, подадено от същия кандидат Главна дирекция Национална полиция на МВР на същата дата в 16:59 часа. Всички теми на обучения, както и всички целеви групи на двете проектни предложения съвпадат, поради което в подаденото по-късно Проектно предложение BG05SFOP няма нито една допустима дейност или част от дейност. Проектното предложение не отговаря на изискванията на критерии част от дейност, съгласно т. 14 от Насоките за кандидатстване и 5 Формулярът за кандидатстване е подписан с универсален електронен подпис от лицето, представляващо кандидата или оправомощено за целите на подаването на проектното предложение лице от Раздел I. Оценка на административното съответствие и допустимостта на 2

3 Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата - Приложение 7 към НК. В т. 14 от НК като недопустими обучения са посочени такива, които са идентични или сходни като съдържание на тези, които се предоставят от Института по публична администрация (ИПА) (включени в актуален каталог за обучения или в проект по Процедура BG05SFOP Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията, финансирана по ОПДУ). Всички дейности по Проектно предложение BG05SFOP са сходни като тематика на следните предлагани от ИПА обучения, които са включени в каталога на института за 2018 г.: 1. Н-11 Прилагане на Закона за обществените поръчки ; 2. ЕС-9 Борба с измами при усвояване на средства от ЕС ; 3. ЕМ-2 Специфики на европейското и национално възлагане на обществени поръчки ; 4. ЕС-7 Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции. Освен това в каталога си за 2018 г. ИПА предлага СДК Академия за европейски структурни и инвестиционни фондове. В академията е включен обучителен курс по обществени поръчки, разработен съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Академията за Европейски структурни и инвестиционни фондове е специализирана обучителна програма за изграждане на систематизирано хоризонтално познание за процесите на управление на ЕСИФ. Програмата се състои от 13 модула като модули 1, 7, 9 и 13 изцяло покриват нуждите от обучения, описани в дейностите по проектното предложение. Модул 1: Стратегическа, институционална и нормативна рамка за управление на средствата по ЕСИФ; 3

4 Модул 7: Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане; Модул 9: Борба с измами при усвояване на средства от ЕС; Модул 13: Прилагане на Закона за обществените поръчки. В допълнение Формулярът за кандидатстване не е подписан в ИСУН с универсален електронен подпис от лице, което представлява кандидата или за което е представен документ за оправомощаване за целите на подаване на проектното предложение. В Раздел 12 от Формуляра за кандидатстване е прикачено сканирано копие на Заповед РД / г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е оправомощено лице, различно от лицето, подало чрез ИСУН проектното предложение. От кандидата не е изискан документ за оправомощаване на лицето, подало Проектно предложение BG05SFOP , тъй като същото не отговаря и на Критерий 8 от Раздел І на Методиката за оценка по процедурата. Последното от своя страна е основание за недопускане на проектното предложение до техническа и финансова оценка. 3. BG05SFOP Специализирани обучения за дирекция Обществени поръчки в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на регионалното развитие и благоустройството Проектното предложение не отговаря на изискванията на критерий част от дейност, съгласно т.14 от Насоките за кандидатстване от Раздел I. Оценка на административното съответствие и допустимостта на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата - Приложение 7 към НК. В т. 14 от НК като недопустими обучения са посочени такива, които са идентични или сходни като съдържание на тези, които се предоставят от Института по публична администрация (ИПА) (включени в актуален каталог за обучения или в проект по Процедура BG05SFOP Повишаване 4

5 на експертния капацитет на служителите в администрацията, финансирана по ОПДУ). Всички дейности по Проектно предложение BG05SFOP са сходни като тематика на следните предлагани от ИПА обучения, които са включени в каталога на института за 2018 г.: 1. Н-11 Прилагане на Закона за обществените поръчки ; 2. ЕС-9 Борба с измами при усвояване на средства от ЕС ; 3. ЕМ-2 Специфики на европейското и национално възлагане на обществени поръчки ; 4. ЕС-7 Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции. Освен това в каталога си за 2018 г. ИПА предлага СДК Академия за европейски структурни и инвестиционни фондове. В академията е включен обучителен курс по обществени поръчки, разработен съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Академията за Европейски структурни и инвестиционни фондове е специализирана обучителна програма за изграждане на систематизирано хоризонтално познание за процесите на управление на ЕСИФ. Програмата се състои от 13 модула като модули 1, 7, 9 и 13 изцяло покриват нуждите от обучения, описани в дейностите по проектното предложение. Модул 1: Стратегическа, институционална и нормативна рамка за управление на средствата по ЕСИФ; Модул 7: Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане; Модул 9: Борба с измами при усвояване на средства от ЕС; Модул 13: Прилагане на Закона за обществените поръчки. 5

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ВТОРИ

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-1.2.03 НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

document

document Номер: РД 16-1450 от 22/12/2011 дд/мм/гггг МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1 1000 София, ул. Леге 4 факс:

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Microsoft Word - Мярка 6.docx

Microsoft Word - Мярка 6.docx Мярка 6: Подобряване на на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР Описание на целите: Подобряване на на видовете в мрежата Натура 2000 Обхват на мярката: Мярката обхваща видове и местообитания

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-каспичан по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.089

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондов ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от.2019 година за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027

Подробно

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2 СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001 19.030 МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разрешаването

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

Microsoft Word - motivi_ doc

Microsoft Word - motivi_ doc ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ КОХЕЗИОНЕН ФОНД Приоритетна ос: 1 на оперативна програма Околна среда 2007-213 г. Процедура BGPO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RegiX Среда за междурегистров обмен Текущо състояние и бъдещо развитие Николай Минев Директор на дирекция Информационни системи и оперативна съвместимост, RegiX технология, функционалности, възможности

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно