Информативна част Нормативна част Приложение 2.4 към чл. 11, ал. 3 ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА Таблица 1 Параметър Описание Коментар 1 Радиослу

Размер: px
Започни от страница:

Download "Информативна част Нормативна част Приложение 2.4 към чл. 11, ал. 3 ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА Таблица 1 Параметър Описание Коментар 1 Радиослу"

Препис

1 Приложение 2.4 към чл. 11, ал. 3 ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА Таблица 1 Параметър Описание Коментар 3 Радио khz Този набор от условия за използване важи само за предаване от Eurobalise при наличието на влакове и при използване на обхват 2 MHz за телезахранване. на мощността 9 dβμα/m на метра Коефициент на запълване: 1%. БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN /1/EО, както е изменено, лента 19 ERC/REC

2 Информативна част 1 Забележка Таблица 2 3 Радио khz Този набор от условия за използване важи само за предаване от Euroloop при наличието на влакове и при използване на обхват 2 MHz за телезахранване. на мощността dβμα/m на метра За антените се прилагат ограничения, осигуряващи експлоатационни показатели, които са най-малкото еквивалентни на постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети съгласно Директива 2014/3/ЕС. БДС EN БДС EN БДС EN /1/EО, както е изменено, лента 23 ERC/REC

3 1 Забележка Таблица 3 3 Радио MHz на мощността 42 db A/m на m Този набор от условия за използване важи само за телезахранване и предаване за Balise/Eurobalise. Централната радиочестота е 2.09 MHz. 1 Забележка БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN ERC/REC

4 Таблица 4 (заличена)таблица 3 Радио 9-1 MHz Този набор от условия за използване важи само за приложения за събиране на пътни такси. 1 Забележка 2 W e.i.r.p. Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/3/ЕС. БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN БДС ES БДС ES БДС EN БДС EN /1/EО, както е изменено, лента 62 ERC/REC

5 Таблица 6 Параметър Описание Коментар 3 Радио -90 MHz 1 Забележка 33 dbm (2 W) максимална обща излъчена средна e.i.r.p Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се ограничава до 23 dbm/mhz. Трябва да се използват методи за ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват показатели, поне еквивалентни на методите, описани в хармонизираните стандарти. За това е необходимо управление на предавателя (TPC), осигуряващо намаляването ѝ поне с 30 db. БДС EN БДС EN БДС EN /61/EС ECC/DEC/(0)01 ERC/REC 0-03 Честотната лента е разпределена за използване от интелигентни транспортни системи превозно средство-превозно средство, инфраструктура-превозно средство и превозно средство-инфраструктура. Таблица Параметър Описание Коментар

6 3 Радио MHz на мощността 1 Забележка 33 dbm (2 W) максимална обща излъчена средна e.i.r.p Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се ограничава до 23 dbm/mhz. Трябва да се използват методи за ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват показатели, поне еквивалентни на методите, описани в хармонизираните стандарти. За това е необходимо управление на предавателя (TPC), осигуряващо намаляването ѝ поне с 30 db. За защита на други системи в съседни честотни ленти се прилагат ограничения на нежеланите излъчвания, посочени в ECC Report 1 и ECC Report 22. БДС EN БДС EN БДС EN ECC/DEC/(0)01 Честотната лента е разпределена за използване от интелигентни транспортни системи за безопасност и ефиктивност на движението, които включват превозно средство-превоз но средство, инфраструктурапревозно средство и преносими ITS станции в силно динамични специални мрежи. Таблица 6

7 3 Радио GHz Автомобилни радари с малък обсег на действие. Нови автомобилни радари с малък обсег на действие, работещи в радиочестотната лента GHz не могат да се пускат на пазара след 30 юни 2013 г. Нови автомобилни радари с малък обсег на действие, работещи в радиочестотната лента GHz могат да се пускат на пазара само до 1 януари 201 г. Тази дата се удължава с 4 години за автомобилни радари с малък обсег на действие, монтирани на моторни превозни средства, за които е било подадено заявление за одобрение на типа в съответствие с член 6, параграф 6 от Директива 200/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и такова е било издадено преди 1 януари 201 г. Плътност на e.i.r.p. за свръхшироколентовата компонента: 0 dbm/0 MHz (пикова) 41,3 dbm/mhz (средна) За честотите под 22 GHz, максималната средна плътност се ограничава до 61,3 dbm/mhz e.i.r.p. Радиочестотната лента GHz е определена за теснолентови компоненти, които може да се състоят от немодулирани носещи с 20 dbm максимална пикова e.i.r.p. и коефициент на запълване ограничен до % за пикови излъчвания по-високи от dbm e.i.r.p.

8 мат ивн а 1 Забележка БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN /0/EО, изменено с 2011/4/ЕС ECC/DEC/(04) ERC/REC 0-03 Таблица 9 3 Радио GHz 0 mw e.i.r.p.

9 Информативна част БДС EN 302 БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN /1/EО, както е изменено, лента 66 ERC/REC Забележка Таблица 3 Радио GHz 0,1 mw e.i.r.p. БДС EN 302 БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN /1/EО, както е изменено, лента 69б 9

10 ERC/REC Забележка Таблица 11 3 Радио GHz Този набор от условия за използване важи за радари за наземни превозни средства. 0 mw e.i.r.p. Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/3/ЕС. Времето на облъчване на обекта и обхватът на честотната модулация се определят съгласно хармонизираните стандарти БДС EN 302 БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN /1/EО, както е изменено, лента 69а ERC/REC 0-03

11 1 Забележка Таблица 12 3 Радио GHz 1 Забележка 0 mw e.i.r.p. БДС EN 302 БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN /1/EО, както е изменено, лента 0б ERC/REC 0-03 Таблица 13 11

12 ат ив 3 Радио GHz 1 Забележка 11 dbm e.i.r.p. Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/3/ЕС. Максималните стойности на коефициента на запълване и обхватите на честотната модулация се определят съгласно хармонизираните стандарти. БДС EN 302 БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN /1/EО, както е изменено, лента 1 ERC/REC 0-03 Този набор от условия за използване важи само за радари за наземни превозни средства, работещи в хармонизирания радиочестотен обхват 24 GHz. Таблица 14 12

13 Нормат ивна част 3 Радио GHz 1 Забележка 20 dbm e.i.r.p. (за радари по посока на движението) 16 dbm e.i.r.p. (за радари обратно на посоката на движение) Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/3/ЕС. Максималните стойности на коефициента на запълване и обхватите на честотната модулация се определят съгласно хармонизираните стандарти. БДС EN 302 БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN /1/EО, както е изменено, лента 2 ERC/REC 0-03 Този набор от условия за използване важи само за радари за наземни превозни средства, работещи в хармонизирания радиочестотен обхват 24 GHz. Таблица 1 Този набор от условия за използване важи само за радари за наземни превозни 13

14 Нормативна част 3 Радио GHz 1 Забележка dbm e.i.r.p. Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/3/ЕС. Максималните стойности на коефициента на запълване и обхватите на честотната модулация се определят съгласно хармонизираните стандарти. БДС EN 302 БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN /1/EО, както е изменено, лента 3 средства, работещи в хармонизирания радиочестотен обхват 24 GHz. Таблица 16 Този набор от условия за използване важи само за системи превозно средство-превозно средство, превозно средство-инфраструктура и инфраструктура- превозно средство. 14

15 3 Радио GHz на мощността 40 dbm e.i.r.p. 1 Забележка БДС EN /1/EО, както е изменено, лента ECC/DEC/(09)01 ERC/REC 0-03 Таблица 1 3 Радио 6- GHz Този набор от условия важи само за наземни превозни средства и инфраструктурни системи. dbm пикова e.i.r.p. и 0 dbm средна e.i.r.p. и 1

16 23, dbm средна e.i.r.p. за импулсни радари 1 Забележка БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN /1/EО, както е изменено, лента 9а ERC/REC 0-03 Таблица 1а 3 Радио 6- GHz Този набор от условия за използване важи само за витлокрили системи за откриване на препятствия. 30 dbm пикова e.i.r.p. и 3 dbm/mhz средна спектрална плътност Коефициент на запълване: 6 %/s. 16

17 1 Забележка БДС EN БДС EN БДС EN /1/EО, както е изменено, лента 9б ECC/DEC (16)01 ERC/REC 0-03 Таблица 1 Автомобилни радари с малък обсег на действие. 3 Радио -1 GHz dbm пикова e.i.r.p. Плътност на e.i.r.p.: 3 dbm/mhz (средна) 9 dbm/mhz (средна) извън превозното средство в резултат на експлоатацията на един радар с малък обсег на действие 1

18 1 Забележка БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN БДС EN /4/EО ECC/DEC/(04)03 ERC/REC

Приложение 2 към чл. 11, ал. 3 УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ (ЧЛ. 11, АЛ. 1, Т. 1) по ред ВИДОВЕ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ на приложението към чл. 11, ал

Приложение 2 към чл. 11, ал. 3 УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ (ЧЛ. 11, АЛ. 1, Т. 1) по ред ВИДОВЕ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ на приложението към чл. 11, ал Приложение 2 към чл. 11, ал. 3 УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ (ЧЛ. 11, АЛ. 1, Т. 1) по ред ВИДОВЕ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ на приложението към чл. 11, ал. 3 1 неспецифични устройства с малък обсег на действие

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А РЕШЕНИЕ 226 от 22 май 201 г. за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А Приложение към Решение... от... 201 г. РЕШЕНИЕ ххx от 201 г. за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани

Подробно

Информативна част Нормативна част Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3 АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ Таблица 1 Параметър Описание Комента

Информативна част Нормативна част Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3 АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ Таблица 1 Параметър Описание Комента Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3 АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ Таблица 1 2 Приложение Активни медицински устройства за имплантиране 3 Радио 9-31 khz само за активните имплантируеми медицински

Подробно

Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3 БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12 Таблица 1

Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3 БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12 Таблица 1 Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3 БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12 Таблица 1 1 Радиослужба 2 Приложение СВ (Citizen Band) 2 MHz

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ Приложение към решение 11 от 3 април 2014 г. К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А РЕШЕНИЕ... от... 2014 г. ПРОЕКТ за приемане на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ СПИСЪК НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА, ИЗПОЛЗВАЩИ ХАРМОНИЗИРАНИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РАДИОЧЕСТОТНИ ЛЕНТИ, И КРАЙНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА I. Радиосъоръжения и крайни електронни съобщителни

Подробно

<4D F736F F D20F0E5F8E5EDE8E520CFD0C0C2C8CBC02DCDCEC220C2C0D0C8C0CDD25F E646F63>

<4D F736F F D20F0E5F8E5EDE8E520CFD0C0C2C8CBC02DCDCEC220C2C0D0C8C0CDD25F E646F63> К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А Приложение към решение 304 от 3 април 2009 г. ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ.. от 2009 г. за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни

Подробно

Microsoft Word - Pravila free_Site.doc

Microsoft Word - Pravila free_Site.doc ПРОЕКТ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ПОЛЗВАТ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, КОЙТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН Чл. 1. (1) Електронни

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПРОЕКТ! Приложение към решение 302 от 03 април 2009 г. РЕШЕНИЕ от. 2009 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията,

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Приложение към решение 303 от 03 април 009 г. РЕШЕНИЕ от. 009 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПРОЕКТ! Приложение към решение 195 от 2.09.2012 г. РЕШЕНИЕ от. 2012 г. за изменение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани

Подробно

С жълто са маркирани евентуални линкове към други документи

С жълто са маркирани евентуални линкове към други документи ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (Обн. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А РЕШЕНИЕ 609 от 07 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна

Подробно

Технически изисквания

Технически изисквания TЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА В сила от 09.03.2019 г. Приети с Решение 82 от 14.02.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. Обн. ДВ.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА РЕШЕНИЕ 621 от 10 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията,

Подробно

Технически изисквания

Технически изисквания Приложение към Решение 549/13.12.2018 г. К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А РЕШЕНИЕ... от 2019 г. На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения КОМИСИЯТА ЗА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПРОЕКТ! Приложение към решение 143 от 10.03.2016 г. РЕШЕНИЕ от. 2016 г. за изменение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Microsoft Word - OL_220_ot_ _1.doc

Microsoft Word - OL_220_ot_ _1.doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 220 от 1.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба Приета с Решение 1809 от 1.10.2004 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0202/150 150 Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю Член 1 параграф 1 точка 1 Заглавие на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от превозни средства за

Подробно

НАРЕДБА РД-07-5ОТ15НОЕМВРИ 2016Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНА РАБОТЕЩИТЕПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНА ЕЛЕКТР

НАРЕДБА РД-07-5ОТ15НОЕМВРИ 2016Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНА РАБОТЕЩИТЕПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНА ЕЛЕКТР НАРЕДБА РД-07-5ОТ15НОЕМВРИ 2016Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНА РАБОТЕЩИТЕПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА Всилаот02.03.2017г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А ПРОЕКТ! Приложение към решение от 2012 г. РЕШЕНИЕ... от... 2012 г. з приемне н Првил з осъществявне н електронни съобщения чрез рдиосъоръжения,

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ПОЛЗВАТ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, КОЙТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ИНДИВИДУАЛНО

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ПОЛЗВАТ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, КОЙТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ИНДИВИДУАЛНО ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ПОЛЗВАТ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, КОЙТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН Приети с Решение 1368 от 31.05.2012 г. на

Подробно

IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни прот

IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни прот IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни протоколи от проверки и актове за констатирани нарушения

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

Microsoft Word - OL_212_ot_ doc

Microsoft Word - OL_212_ot_ doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 212 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) Издадена с Решение 1558 от 29.07.2004 г. на Комисията за регулиране

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА В сила от 01.01.2004 г. Обн. ДВ. бр.31 от 16 Април 2004г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Октомври 2004г.,

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

PA_Legam

PA_Legam ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 14.2.2011 2010/0252(COD) ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на вниманието на

Подробно

Microsoft Word - GD_Part8_27.05.doc

Microsoft Word - GD_Part8_27.05.doc СЪДЪРЖАНИЕ VIII. КОНТРОЛ НА СЪОБЩЕНИЯТА.121 1. Контрол и мониторинг на радиочестотния спектър...121 2. Инспекция на съобщенията 121 3. Доставено техническо оборудване...125 VIII. КОНТРОЛ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Подробно

Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc

Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc Лабораторно упражнение 6 1 Изследване на нискочестотни усилватели на мощност Основни съотношения Полезната мощност е P L = I o U o, където I o и U o са ефективните стойности на изходния ток и изходното

Подробно

TA

TA 29.6.2018 A8-0200/ 001-011 ИЗМЕНЕНИЯ 001-011 внесени от Комисията по транспорт и туризъм Доклад Дирдре Клун A8-0200/2018 Данъчно облагане на превозните средства: заплащане на такси от тежкотоварни автомобили

Подробно

Class2AktualiziranRazdel3_05_10_2007.doc

Class2AktualiziranRazdel3_05_10_2007.doc Радиолюбителски клас 2 Раздел 3 Нормативна уредба Актуализиран конспект 2007 г. 1. Кой документ определя условията и реда за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 т. ЗА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТС 1 СОФИЯ 2019 г. 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 24.9.2018 г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До:

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано

Подробно